Quyết định 207/QĐ-UBDT

Quyết định 207/QĐ-UBDT năm 2018 về kế hoạch dự toán kinh phí xây dựng Đề án xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc xây dựng bảng danh mục thành phần các dân tộc thiểu số Việt Nam do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 207/QĐ-UBDT 2018 dự toán kinh phí xây dựng Đề án xác định thành phần dân tộc


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 207/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN, TÊN GỌI MỘT SỐ DÂN TỘC VÀ XÂY DỰNG BẢNG DANH MỤC THÀNH PHẦN CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho Văn phòng Ủy ban;

Quyết định số 64/QĐ-UBDT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch và dự toán kinh phí xây dựng Đề án xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng bảng danh mục thành phần các dân tộc thiu số Việt Nam (có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ Dân tộc thiểu số chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo Kế hoạch được phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể t ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc y ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT, CNUB (để b/c);
- Các TT, Phó CNUB;
- Vụ KHTC, VPUB;
- Học viện Dân tộc;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, DTTS (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Phan Văn Hùng

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN, TÊN GỌI MỘT SỐ DÂN TỘC VÀ XÂY DỰNG BẢNG DANH MỤC THÀNH PHẦN CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 207/QĐ-UBDT, ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Thực hiện nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao tại Quyết định số 64/QĐ-UBDT ngày 28 tháng 02 năm 2018 về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018. Ủy ban Dân tộc dự kiến kế hoạch nhiệm vụ xây dựng Đề án “Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng bảng danh mục thành phần các dân tộc thiểu s Việt Nam” năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc còn có ý kiến khác nhau và thống nhất xây dựng được bảng danh mục thành phần các dân tộc thiểu số Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước liên quan đến thành phần dân tộc; phần nào đáp ứng được nguyện vọng của một số đồng bào dân tộc thiu số còn có vướng mắc về thành phần, tên gọi trên địa bàn cả nước.

- Trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu đã có, tổng hợp và thống nhất các vấn đề còn vướng mắc liên quan đến thành phần dân tộc trong tình hình mới, đề xuất xây dựng bảng danh mục thành phần các dân tộc thiểu số Việt Nam phù hợp với tình hình thực tiễn.

2. Yêu cầu

- Nhiệm vụ được tiến hành phải đảm bảo tính khoa học, tính hợp pháp, hài hòa trong công tác quản lý nhà nước và nguyện vọng chính đáng của người dân.

- Phân công cụ thể, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện đảm bảo cht lượng và tiến độ xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì/phối hp thực hiện

Dự kiến kết quả thực hiện

1

Xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí xây dựng Đề án

Tháng 4/2018

- Vụ Dân tộc thiểu số (Vụ DTTS) chủ trì

- Các Vụ, đơn vị liên quan.

Kế hoạch xây dựng Đề án được LĐUB phê duyệt

2

Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Đề án

Tháng 4/2018

- Vụ DTTS;

- Cơ quan, đơn vị liên quan

Quyết định thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Đề án

3

- Thu thập tài liệu liên quan

- Xây dựng dự thảo Đ cương chi tiết Đề án

Tháng 4, 5/2018

- Học Viện Dân tộc;

- Vụ DTTS;

- Tổ soạn thảo

Dự thảo Đề cương Đề án báo cáo Lãnh đạo Ủy ban

4

Họp Tổ soạn thảo lần 1

Tháng 5/2018

- Tổ soạn thảo

Biên bản họp T soạn tho

5

Triển khai Đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải quyết một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau về thành phần dân tộc”. Trên cơ sở kết quả tổng hợp của Đ tài, xây dựng dự thảo Đề án và dự kiến danh mục thành phần các dân tộc thiểu số Việt Nam (Hồ sơ Đề án).

Tháng 6/2018 (Xong trước 30/6/2018)

- Học viện Dân tộc;

- Vụ DTTS.

- Tổ soạn thảo

Dự thảo Đề án và Dự kiến danh mục thành phần các dân tộc thiu s Việt Nam

6

Họp Tổ soạn thảo Đề án lần 2

Tháng 7/2018

Tổ soạn thảo

Biên bản họp T soạn thảo

7

Xin ý kiến địa phương về Đề án dựa trên kết quả nghiên cứu, xác định thành phần dân tộc đối với các dân tộc, nhóm người, tên gọi còn có ý kiến khác nhau và dự kiến bảng danh mục thành phần các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tháng 7/2018

- Vụ DTTS;

- Các đơn vị liên quan

Công văn gửi các địa phương

8

- Tổng hợp, tiếp thu ý kiến của địa phương;

- Bổ sung, chỉnh sửa dự thảo Đề án

Tháng 8/2018

- Vụ DTTS

- Học viện Dân tộc

- Tổ soạn thảo

Dự thảo Đề án được chỉnh sa, bổ sung

9

Tổ chức Hội thảo xin ý kiến Bộ, ngành, cơ quan liên quan và một số địa phương về dự thảo Đề án (dự kiến 01 ngày tại Hà Nội, khoảng 80 đại biểu)

Tháng 8/2018

- Vụ DTTS;

- Học viện Dân tộc

- Tổ soạn thảo

Biên bản Hội thảo.

10

Tiếp thu, chỉnh sửa bổ sung dự thảo Đề án

Tháng 8/2018

- Vụ DTTS;

- Học viện Dân tộc

- Tổ soạn tho

Dự thảo Đề án được chỉnh sửa, bổ sung

11

Gửi xin ý kiến Bộ ngành bằng văn bản dự thảo Đề án và danh mục thành phần các dân tc thiểu số Việt Nam

Tháng 9/2018

- Vụ DTTS;

- Các đơn vị liên quan

Công văn gửi Bộ, ngành địa phương

12

Tổng hợp, tiếp thu ý kiến và hoàn thiện dự thảo Đề án

Tháng 10/2018

- Vụ DTTS;

- Học viện Dân tộc

Dự thảo Đề án được chỉnh sửa, hoàn thiện

13

Họp Tsoạn thảo Đề án lần 3

Tháng 10/2018

- Vụ DTTS;

- Học viện Dân tộc

- Tổ soạn thảo

Biên bản họp T soạn thảo

14

Báo cáo, trình Lãnh đạo Ủy ban dự thảo Đề án.

Tháng 10/2018

- Vụ DTTS;

- Học viện Dân tộc

- Các đơn vị liên quan

Hồ sơ Đề án

15

Trình Thủ Tướng Chính phủ

Tháng 10/2018

- Vụ DTTS;

- Các đơn vị liên  quan

H sơ Đề án

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí xây dựng Đề án là 50.000.000 đ (Năm mươi triệu đồng chẵn) từ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 của Ủy ban Dân tộc theo Quyết định số 809/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

IV. T CHỨC THC HIỆN

1) Vụ Dân tộc thiểu số

Là đơn vị thường trực, chủ trì, phối hợp với các đơn vị của Bộ, ngành liên quan, các địa phương và các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc xây dựng chương trình, nội dung, dự toán kinh phí chi tiết tham mưu Lãnh đạo Ủy ban triển khai thực hiện.

2) Học viện Dân tộc

Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Vụ Dân tộc thiểu số xây dựng Đề án trên cơ sở nhiệm vụ được Lãnh đạo Ủy ban giao thực hiện Đ tài “Nghiên cứu đề xuất giải quyết một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau về thành phần dân tộc”. Quá trình thực hiện Đề tài bám sát các nội dung Đ cương Đề án được thống nhất và được Lãnh đạo Ủy ban duyệt.

3) Vụ Kế hoạch Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Dân tộc thiểu s thẩm định dự toán kinh phí chi tiết theo Kế hoạch được duyệt.

4) Văn phòng Ủy ban đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ cho các hoạt động trong kế hoạch đảm bảo hiệu quả cao nht; hướng dẫn và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

5) Các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban theo nhiệm vụ được giao phối hợp với V Dân tc thiểu số triển khai thực hiện theo nội dung và tiến độ thời gian Kế hoạch.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 207/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu207/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2018
Ngày hiệu lực13/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 207/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 207/QĐ-UBDT 2018 dự toán kinh phí xây dựng Đề án xác định thành phần dân tộc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 207/QĐ-UBDT 2018 dự toán kinh phí xây dựng Đề án xác định thành phần dân tộc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu207/QĐ-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýPhan Văn Hùng
        Ngày ban hành13/04/2018
        Ngày hiệu lực13/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 207/QĐ-UBDT 2018 dự toán kinh phí xây dựng Đề án xác định thành phần dân tộc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 207/QĐ-UBDT 2018 dự toán kinh phí xây dựng Đề án xác định thành phần dân tộc

            • 13/04/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/04/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực