Quyết định 207/QĐ-UBND

Quyết định 207/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Nội dung toàn văn Quyết định 207/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 207/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 30 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG TỈNH BẠC LIÊU ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKH ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm ch yếu;

Qua xem xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 78/TTr-STTTT ngày 06/9/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông; đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Từ trình số 156/TTr-SKH ngày 03/11/2017; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8536/BKHĐT-QLQH ngày 17/10/2017; kết quả xin ý kiến thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh (Công văn số 2163/VP-TH ngày 13/11/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, với những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Mục tiêu tổng quát

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động nhm bảo đảm cho việc phát triển và khai thác cơ sở hạ tng kỹ thuật viễn thông thụ động bền vững, hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ, an toàn và an ninh thông tin, đáp ứng yêu cầu bảo vệ cảnh quan môi trường, nhất là tại các đô thị. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Phát triển mạng lưới, hoàn thiện nâng cấp mạng lưới lên công nghệ NGN; phát triển ngm hóa hạ tầng mạng cáp viễn thông (tính đến tủ cáp) khu vực thành phố, trung tâm các huyện. Hình thành xa lộ thông tin nối tới tất cả các huyện, thị xã, thành phố, xã phường, thị trn trong tỉnh bng cáp quang và các phương thức truyền dẫn băng thông rộng khác.

Đến năm 2020, tỉnh Bạc Liêu nằm trong nhóm các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long có hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động phát triển tiên tiến, hiện đại.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020:

- Hoàn thiện xây dựng mạng lưới thông tin duyên hải tại Bạc Liêu.

- Ngầm hóa 100% hạ tầng mạng cáp ngoại vi viễn thông tại khu vực các tuyến đường, phố, khu đô thị, khu công nghiệp xây dựng mới.

- Tỷ lệ ngầm hóa hạ tầng mạng cáp ngoại vi viễn thông tính theo tuyến đường, phố đạt trên 15% (chỉ tính các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và các trục đường chính của đô thị, không tính hệ thống đường xã, thôn, xóm).

- Tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng cột treo đạt trên 70%.

- Tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng cột ăng ten trạm thu phát sóng thông tin di động đạt trên 15%.

- Hoàn thiện xây dựng hạ tầng truyền dẫn số trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thiện cải tạo hạ tầng 29 cột ăng ten (ci tạo cột ăng ten loại A2 sang cột ăng ten không cồng kềnh loại A1) tại khu vực các tuyến đường, phố chính trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thiện cải tạo hạ tầng mạng cáp ngoại vi (cáp treo trên cột điện lực, cột viễn thông) tại khu vực, tuyến đường, phố chính tại thành phố Bạc Liêu, trung tâm các huyện và khu vực các khu du lịch, khu di tích.

II. CÁC NỘI DUNG CỦA QUY HOẠCH

1. Các nội dung bản

1.1. Công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Đài thông tin duyên hải tại Bạc Liêu; mạng viễn thông dùng riêng bảo đảm thông tin chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Trung ương Đảng và Nhà nước đến Bạc Liêu.

1.2. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng

- Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ:

Duy trì các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ như hiện trạng; nâng cấp các thiết bị viễn thông tại các điểm giao dịch này. Phát triển mới điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ tại các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, khu vực trung tâm các huyện, thành phố, khu vực có lượng khách hàng lớn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng

Phát triển điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ tới cấp xã; kết nối Internet băng rộng tới các điểm giao dịch, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng dịch vụ và tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

- Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng không có người phục vụ:

Giai đoạn 2017-2018: Xây dựng, lắp đặt trạm Thông tin đa năng tại các khu vực công cộng, khu vực trung tâm thành phố Bạc Liêu, khu du lịch và di tích, khu vực đông dân cư trên địa bàn thành phố.

Giai đoạn 2019 - 2020: Xây dựng, lắp đặt trạm Thông tin đa năng tại các khu vực công cộng khu vực trung tâm các huyện, thị, khu du lịch và di tích, khu vực đông dân cư trên địa bàn các huyện, thị.

1.3. Cột ăng ten

- Đến hết năm 2018: Cải tạo 9 vị trí cột thu phát sóng loại A2a hiện trạng tại khu vực thành phố Bạc Liêu.

- Đến hết năm 2020: Cải tạo 10 vị trí cột thu phát sóng loại A2b hiện trạng tại thành phố Bạc Liêu, huyện Hòa Bình, thị xã Giá Rai.

Lộ trình triển khai cột ăng ten thu phát sóng truyền hình:

Đến hết năm 2016: 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được trang bị Đài truyền thanh không dây, vị trí đặt cột ăng ten đài truyền thanh không dây tại khuôn viên Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Nâng cấp, cải tạo hệ thống Đài truyền thanh không dây đã hư hỏng, xuống cấp cho các xã, phường, thị trấn. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng phát thử nghiệm sóng truyền hình số mặt đất.

Đến trước ngày 31/12/2020: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh kết thúc phát sóng bằng công nghệ Analog, chuyển toàn bộ sang phát sóng số.

1.4. Cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm

a) Quy hoạch các khu vực phát triển cáp viễn thông:

- Thành phố Bạc Liêu: Các khu vực chưa hạ ngầm thuộc các Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 5, Phường 7, Phường 8, phường Nhà Mát, xã Hiệp Thành, xã Vĩnh Trạch, xã Vĩnh Trạch Đông.

- Khu vực các tuyến đường nhánh thuộc trung tâm huyện, khu vực các xã trên địa bàn tỉnh.

- Những khu vực chưa đủ điều kiện thực hiện ngầm hóa thì tiến hành cải tạo hạ tầng mạng ngoại vi đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Loại cột bê tông cốt thép; độ cao cột 5,5 - 8,5m.

b) Cáp treo trên cột viễn thông phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đảm bảo an toàn và cảnh quan môi trường.

c) Cáp treo trên cột điện: Định hướng quy hoạch khu vực, tuyến, hướng được treo cáp trên cột điện:

- Khu vực không còn khả năng đi ngầm cáp trong các công trình ngầm tại khu vực đô thị.

- Khu vực không thể xây dựng tuyến cột treo cáp viễn thông riêng biệt tại khu vực đô thị.

- Khu vực chưa thxây dựng hạ tầng cng b đhạ ngầm cáp viễn thông.

- Khu vực có nhu cầu sử dụng dịch vụ thấp: Khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.v.v.

d) Cáp Ngầm: Xây dựng hệ thống công trình ngầm tại 67 khu vực, tuyến đường, phố trên toàn tỉnh với tng chiều dài 138.4 km, cụ thể như sau:

- Thành phố Bạc Liêu: 28 khu vực, tuyến đường, tổng chiều dài ngầm hóa khoảng 57 km.

- Huyện Phước Long: 9 khu vực, tuyến đường, tổng chiều dài ngầm hóa khoảng 30 km.

- Huyện Hồng Dân: 4 khu vực, tuyến đường, tổng chiều dài ngầm hóa khoảng 4,4 km.

- Huyện Vĩnh Lợi: 4 khu vực, tuyến đường, tổng chiều dài ngầm hóa khoảng 7 km.

- Huyện Hòa Bình: 5 khu vực, tuyến đường, tổng chiều dài ngầm hóa khoảng 9 km.

- Huyện Đông Hải: 8 khu vực, tuyến đường, tổng chiều dài ngầm hóa khoảng 9 km.

- Thị xã Giá Rai: 9 khu vực, tuyến đường, tổng chiều dài ngầm hóa khoảng 22 km.

đ) Cải tạo, chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông:

- Giai đoạn 2015 -2017 triển khai cải tạo, chỉnh trang thí điểm hạ tầng mạng cáp viễn thông trên một số tuyến đường chính khu vực thành phố Bạc Liêu.

- Giai đoạn 2018 - 2020 hoàn thiện cải tạo, chỉnh trang hạ tầng mạng cáp viễn thông tại khu vực thành phố Bạc Liêu. Hoàn thiện cải tạo, chỉnh trang hạ tầng mạng cáp viễn thông tại trung tâm các huyện trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Quy hoạch sử dụng đất

Trong thời kỳ quy hoạch, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu sẽ xây dựng, nâng cấp, cải tạo mới khoảng 138,4 km công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, dự kiến nhu cầu sử dụng đất cho hạ tầng là 27.6ha. Diện tích xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm chủ yếu sử dụng chung với các công trình ngầm đô thị, được xây dựng ngầm dưới đất tại đô thị.

III. ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

1. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng

Phát triển điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ rộng khắp trên địa bàn tỉnh; đa dạng hóa và nâng cao các loại hình dịch vụ, phổ cập dịch vụ tới mọi người dân.

Phát triển các điểm giao dịch tự động, điểm tra cứu thông tin du lịch, điểm truy nhập Internet không dây công cộng phục vụ phát triển du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng.

2. Cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động

Ứng dụng và phát triển các giải pháp kiến trúc mạng truy nhập vô tuyến mới giảm thiểu số lượng các trạm thông tin di động, giảm chi phí về năng lượng, chi phí thuê địa điểm, chi phí bảo vệ.

Phát triển hệ thống ăng ten trạm thu phát sóng theo công nghệ đa tần, một ăng ten có thể thu phát nhiều dải tần khác nhau.

Phát triển hạ tầng cột ăng ten không cồng kềnh, cột ăng ten thu phát sóng ngụy trang đến khu vực trung tâm huyện. Cột ăng ten có kích thước và quy mô nhỏ gọn, thân thiện môi trường, ngụy trang ẩn vào các công trình kiến trúc và cảnh quan xung quanh, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng cột ăng ten trạm thu phát sóng thông tin di động đạt 50 - 55%.

3. Cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm

Xây dựng, phát triển công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi trên diện rộng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Phát triển mạnh công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm liên ngành sử dụng chung: Doanh nghiệp viễn thông phối hợp với các ngành liên quan cùng đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngầm và sử dụng chung...

Ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại trong xây dựng phát triển hạ tầng mạng cáp ngoại vi (kỹ thuật khoan ngầm, khoan tịnh tiến, công nghệ PON...).

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp v vn:

- Ưu tiên sử dụng vốn ngân sách tỉnh để thực hiện dự án nâng cao năng lực quản lý nhà nước; sử dụng nguồn vốn từ doanh nghiệp, xã hội để đầu tư xây dựng để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ shạ tầng phục vụ các mục tiêu khác. Căn cứ khả năng huy động và cân đối các nguồn vốn trong từng thời kỳ, các doanh nghiệp viễn thông lập kế hoạch hàng năm để thực hiện các mục tiêu đề ra trong quy hoạch.

- S Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh nghiên cứu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp thu hút các nguồn vốn thực hiện quy hoạch.

2. Giải pháp kỹ thuật hạ tầng viễn thông thụ động:

- Việc sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đối với những công trình mới xây dựng, các công trình đã xây dựng và đang sử dụng sẽ do doanh nghiệp tự quyết định. Các doanh nghiệp tham gia sử dụng chung hạ tầng phải cùng đầu tư xây dựng hạ tầng và chia sẻ sử dụng theo mức đầu tư. Các doanh nghiệp không tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng phải chấp nhận mức giá cho thuê hạ tầng viễn thông.

- Đối với hạ tầng cống, bể cáp trong các trường hợp cải tạo, nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới cần thiết phải có sự phù hợp với từng vị trí, từng tuyến đường, từng khu vực đảm bảo việc phát triển hạ tầng phù hợp và có tính đến yếu tố duy tu, sửa chữa và nâng cấp một cách dễ dàng, thời gian thi công nhanh, ít ảnh hưởng đến cộng đồng. Hạ tầng cống, bể cáp có thể xây dựng dưới hầm hào kthuật hoặc chôn cáp trực tiếp.

3. Giải pháp phát triển hạ tầng:

- Xây dựng mới hạ tầng tại các tuyến đường, khu công nghiệp xây dựng mới, khu vực các khu chung cư, khu đô thị mới.v.v.

- Hạ tầng hiện trạng: Khai thác tối đa hiệu quả sử dụng của hạ tầng mạng cáp ngoại vi đối với khu vực các tuyến đường đã có hạ tầng cống bể; đối với khu vực các tuyến đường chưa có hạ tầng cống bể ở khu vực đô thị, khu vực yêu cầu cao về mỹ quan thì từng bước xây dựng hạ tầng cống bể, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi; ở khu vực nông thôn thì cải tạo, bó gọn hệ thống cáp ngoại vi. Từng bước triển khai cải tạo, chuyển đổi cột Ăng-ten cồng kềnh sang cột Ăng-ten không cồng kềnh ở khu vực đô thị, khu vực yêu cầu cao về mỹ quan.

- Hầm hào kỹ thuật: Xây dựng hệ thống hầm hào kỹ thuật ngầm hóa mạng ngoại vi phù hợp với xu hướng phát triển trong thi gian tới.

- Ứng dụng kỹ thuật ngầm nhằm giảm thiểu các chi phí có tính xã hội, áp dụng triển khai tại các khu vực khi không thể hoặc gặp khó khăn khi thực hiện ngầm hóa bằng hầm hào kỹ thuật hoặc sử dụng cáp chôn.

4. Giải pháp về khoa học và công nghệ:

Phát triển công nghệ viễn thông đi đối với sử dụng hiệu quả hạ tầng công nghệ vô tuyến băng rộng, công nghệ truyền dẫn cáp quang, cáp ngầm... Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, phát triển hạ tầng trạm thu phát sóng ứng dụng công nghệ xanh, thân thin môi trường, trạm ngụy trang, trạm sử dụng chung cơ sở hạ tầng, đảm bảo mỹ quan đô thị.

5. Giải pháp an toàn, an ninh thông tin, đảm bảo an ninh quốc phòng:

Các cấp, các ngành phải phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và bảo vệ hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; phải có sự phân công trách nhiệm rõ ràng trong quản lý, khai thác, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Doanh nghiệp viễn thông xây dựng các phương án hoạt động dự phòng, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin khi xảy ra thiên tai, sự cố.

6. Giải pháp về chế chính sách:

Ban hành các quy định về xây dựng và ngầm hóa hệ thống mạng ngoại vi về cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động về sử dụng cơ sở hạ tầng mạng viễn thông; ban hành quy chế phối hợp giữa các ngành trong quy hoạch, thiết kế và xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung cần ngầm hóa trên địa bàn tỉnh; ban hành cơ chế ưu đãi, tạo điều kiện hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệpy dựng phát triển hạ tầng viễn thông thụ động tại các khu vực điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn.

Điều 2. T chc thực hiện quy hoạch

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chịu trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tnh tổ chức công khai quy hoạch (bao gồm danh mục các tuyến hạ tầng kỹ thuật dùng chung), quản lý và theo dõi, cập nhật quá trình thực hiện Quy hoạch; căn cứ vào tình hình thực tiễn trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Quy hoạch cho phù hợp.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư và sử dụng chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp; tổng hợp báo cáo và đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết nếu vượt thẩm quyền.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị có mạng cáp thông tin hạ ngầm hệ thống mạng cáp thông tin theo các khu vực quy định. Đối với các khu vực chưa thể hạ ngầm, Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp phải báo cáo và tiến hành bó gọn, cải tạo đảm bảo an toàn và nâng cao mỹ quan đô thị.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các kế hoạch, giải pháp cụ thể, chi tiết thực hiện quy hoạch; các quy định, quy chế về sử dụng chung cơ shạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, quy chế phối hợp xây dựng hạ tầng giữa các ngành điện, cấp nước, thoát nước; chỉ đạo việc ngầm hóa mạng cáp ngoại vi và sử dụng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, điện lực, giao thông theo quy định...

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc cấp giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức hiệp thương giá theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc đề nghị của bên thuê và bên cho thuê; kiểm tra tình hình thực hiện các quy định về quản lý giá theo luật định.

2. Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện đúng quy hoạch được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ TT&TT (thay báo cáo);
- Như Điều 3;
- CT; các PCT;
- Cty Điện lực Bạc Liêu;
- Cty CP Cấp nước Bạc Liêu;
- Viễn thông Bạc Liêu;
- CVP; các PCVP: T.Tài, TBình;
- Trung tâm Công báo- Tin học;
- Phòng KGVX: CV Thảo;
- Lưu VT, T (QH03).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TCH
Phan Như Nguyện

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 207/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu207/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2017
Ngày hiệu lực30/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 207/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 207/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 207/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động Bạc Liêu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu207/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýPhan Như Nguyện
        Ngày ban hành30/11/2017
        Ngày hiệu lực30/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 207/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động Bạc Liêu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 207/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động Bạc Liêu

            • 30/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực