Quyết định 2071/QĐ-BTC

Quyết định 2071/QĐ-BTC năm 2017 về kế hoạch hành động triển khai Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020" do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2071/QĐ-BTC 2017 Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu 2016 2020


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2071/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG GẮN VỚI XỬ LÝ NỢ XẤU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Cổng TTĐTBTC;
- Lưu: VT, Vụ TCNH (Viện-40).

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

CỦA BỘ TÀI CHÍNH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG GẮN VỚI XỬ LÝ NỢ XẤU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020”
(Ban hành kèm Quyết định số
     /QĐ-BTC ngày     /9/2017 của Bộ Tài chính)

Thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”, Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động triển khai Đán “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” với nội dung chủ yếu sau:

I. Mục tiêu

1. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các bộ, ngành và chính quyền các cấp phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 quy định tại Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”.

2. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành tăng cường năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế.

3. Hoàn thiện thị trường chứng khoán, xây dựng khuôn khổ pháp lý về hình thành, phát triển và quản lý thị trường mua, bán nợ hỗ trợ cho việc cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng.

4. Tiếp tục xử lý các khoản nợ xấu liên quan đến nợ đọng xây dựng cơ bản có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước trung ương, địa phương, nợ xấu từ hoạt động cho vay theo các chương trình dự án, chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, khoản nợ được Chính phủ bảo lãnh; xử lý các khoản nợ xấu của các doanh nghiệp nhà nước.

II. Nhiệm v

1. Sau khi phương án tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ được phê duyệt, trong đó có sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí dự toán để tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn.

2. Nghiên cứu, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động mua, bán nợ của các doanh nghiệp, về hình thành, phát triển và quản lý thị trường mua, bán nợ.

3. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương căn cứ quy định của pháp luật nghiên cứu, xây dựng lộ trình và bố trí nguồn xử lý các khoản nợ xấu liên quan đến nợ đọng xây dựng cơ bản có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước trung ương, địa phương, nợ xấu từ hoạt động cho vay theo các chương trình dự án, chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, khoản nợ được Chính phủ bảo lãnh.

4. Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các bộ, ngành, các cơ quan chủ quản của các doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan, tổ chức tín dụng liên quan xây dựng phương án xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu của các doanh nghiệp nhà nước.

5. Nghiên cứu, xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động chứng khoán hóa các khoản nợ, góp phần tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các giao dịch trên thị trường chứng khoán và chuyển đổi các khoản nợ xấu thành chứng khoán để giao dịch công khai, minh bạch vào thời điểm thích hợp.

6. Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế tài chính đối với các tổ chức tín dụng yếu kém trong quá trình cơ cấu lại và xử lý nợ xấu.

III. Tổ chức triển khai

1. Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và công việc được phân công tại Phụ lục của Kế hoạch hành động này, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo việc triển khai thực hiện và cụ thể hóa các nhiệm vụ theo kế hoạch hàng năm.

2. Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính có trách nhiệm làm đầu mối báo cáo Lãnh đạo Bộ tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của Bộ Tài chính quy định tại Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

 

NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN "CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG GẮN VỚI XỬ LÝ NỢ XẤU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020"

Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-BTC ngày    tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

TT

Nhiệm vụ

Sản phẩm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Tiến độ thực hiện

1

Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đi, bố trí nguồn đ tăng vn điều lệ cho các ngân hàng thương mại do Nhà nước nm giữ trên 50% vốn điều lệ đến năm 2020 để đáp ứng đủ vn theo chuẩn mực vốn của Basel II theo Phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phối hợp với các bộ, ngành trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Vụ TCNH

Vụ NSNN, Cục TCDN, Vụ Đầu tư

Sau khi phương án tăng vốn các NHTMNN được TTgCP phê duyệt

2

Nghiên cứu, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động mua, bán nợ của các doanh nghiệp, về hình thành, phát triển và quản lý thị trường mua, bán nợ.

Nghị định của Chính phủ về hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

Vụ TCNH

Vụ Pháp chế, Cục TCDN

2018-2019

3

Phối hợp với Bộ KH&ĐT, HĐND và UBND các tỉnh, thành phố căn cứ quy định của pháp luật nghiên cứu xây dựng phương án và lộ trình btrí nguồn xử lý các khoản nợ xu liên quan đến nợ đọng xây dựng cơ bản có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước trung ương, địa phương, trình cấp có thẩm quyền quyết định đtổ chức thực hiện.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện NSNN hàng năm

Vụ Đầu tư

Vụ NSNN, Cục TCDN

2018-2020

4

Căn cứ quy định của pháp luật, nghiên cứu, xây dựng lộ trình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án, nguồn xử lý các khoản nợ xu từ hoạt động cho vay theo các chương trình dự án, chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện thông qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ Đề án tái cơ cấu Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Vụ TCNH

Vụ NSNN, Vụ ĐT, Cục QLN&TCĐN

2017

5

Căn cứ quy định của pháp luật, đánh giá, nghiên cứu phương án, lộ trình và btrí nguồn xử lý các khoản nợ xu liên quan đến khoản nợ Chính phủ vay về cho vay lại và các khoản nợ được Chính phủ bảo lãnh.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong báo cáo về các chỉ tiêu giám sát nợ và báo cáo đánh giá về tình hình vay nợ của Chính phủ và bảo lãnh hàng năm.

Cục QLN&T CĐN

Vụ NSNN, Vụ ĐT, Cục TCDN, Vụ TCNH

2018-2020

6

Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các bộ, ngành, các cơ quan chủ quản của các doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan, tổ chức tín dụng liên quan xây dựng phương án xử lý dứt điểm các khoản nợ xu của các doanh nghiệp nhà nước.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Cục TCDN

 

2018-2020

7

Nghiên cứu, xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động chứng khoán hóa các khoản nợ, góp phần tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các giao dịch trên thị trường chứng khoán và chuyển đổi các khoản nợ xu thành chứng khoán đgiao dịch công khai, minh bạch vào thời đim thích hợp.

Đề án nghiên cứu khuôn khổ pháp lý cho hoạt động chứng khoán hóa các khoản nợ và khả năng áp dụng để chuyển đổi các khoản nợ xấu thành chứng khoán giao dịch trên thị trường chứng khoán.

UBCK

Cục TCDN, Vụ TCNH

2018

8

Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế tài chính đối với các tổ chức tín dụng yếu kém trong quá trình cơ cấu lại và xử lý nợ xu.

Nghị định của Chính phủ

Vụ TCNH

Vụ PC, Cục TCDN, Vụ CĐKT, Vụ CST, TCT

2018-2019

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2071/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2071/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2017
Ngày hiệu lực16/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2071/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2071/QĐ-BTC 2017 Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2071/QĐ-BTC 2017 Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu 2016 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2071/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐinh Tiến Dũng
        Ngày ban hành16/10/2017
        Ngày hiệu lực16/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2071/QĐ-BTC 2017 Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2071/QĐ-BTC 2017 Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu 2016 2020

           • 16/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực