Quyết định 2071/QĐ-UBND

Quyết định 2071/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch Cơ cấu lại lĩnh vực Thủy lợi tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2071/QĐ-UBND 2018 Cơ cấu lại lĩnh vực Thủy lợi Sơn La 2018 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2071/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 25 tháng 08 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH K HOCH CƠ CU LI LĨNH VC THY LI TNH SƠN LA GIAI ĐON 2018-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2017-2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Tờ trình số 415/TTr-SNN ngày 21 tháng 8 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Cơ cấu lại lĩnh vực Thủy lợi tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2020.

(có Kế hoạch kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT ND tnh (b/c);
- Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, Mạnh KT, 18 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng

 

KẾ HOẠCH

CƠ CU LI LĨNH VC THY LI TNH SƠN LA GIAI ĐON 2018-2020
 (Kèm theo Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu

Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển thủy lợi đa mục tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, cấp nước cho dân sinh. Nâng cao năng lực phòng, chống và gim nhẹ thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái, hoàn thiện bộ máy phòng chống thiên tai từ tỉnh đến cơ sở.

2. Nhiệm vụ chủ yếu

2.1. Tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quy hoạch. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi và quy hoạch phòng chống thiên tai.

2.2. Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi; củng cố, kiện toàn tổ chức thủy lợi cơ sở.

2.3. Từng bước chuyển đổi cơ chế quản lý vận hành công trình thủy lợi và dịch vụ thủy lợi theo cơ chế thị trường, gắn lợi ích với quyền và trách nhiệm của người sử dụng nước.

2.4. Phát triển hệ thống thủy lợi vừa và nhỏ; ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh các công trình thủy lợi đã có nhưng chưa được đồng bộ; các hệ thống công trình thủy lợi tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây trồng cạn chủ lực, có giá trị kinh tế cao, có lợi thế cạnh tranh của tỉnh; công trình phục vụ nuôi trồng thủy sản tập trung.

2.5. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai các cp, nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro thiên tai, áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại trong dự báo, cảnh báo và phòng chống thiên tai; đẩy mạnh các biện pháp công trình kết hợp phi công trình. Nâng cao năng lực truyền thông, quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng.

3. Giải pháp thực hiện

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi, quy hoạch Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai cho phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của tnh, ngành và thích ứng với biến đi khí hậu.

- Tăng cường công tác nghiên cứu và đẩy nhanh ứng dụng tiến bộ khoa học về tưới tiên tiến tiết kiệm nước, trong đó ưu tiên đến vấn đề huy động vốn các doanh nghiệp và trong dân để tạo những mô hình tiên tiến. Triển khai nhân rộng mô hình quản lý tưới tiết kiệm nước tại các công trình thủy lợi trên địa bàn toàn tnh.

- Tiếp tục thành lập, kiện toàn tổ chức thủy lợi cơ sở ở xã, bản, thị trấn để quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi.

- Tiếp tục thực hiện ưu tiên đầu tư, cải tạo nâng cấp đảm bảo an toàn các hồ chứa nước, kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông suối, sạt lở đất sườn núi để bảo vệ khu dân cư, đất phục vụ sản xuất; các dự án bố trí sắp xếp dân cư, khắc phục hậu quả mưa lũ; chương trình kiên chóa kênh mương gắn với phát triển nông thôn mới; đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi phục vụ cho tưới ẩm cây trồng cạn, phục vụ nuôi trồng thủy sản, cấp nước cho các ngành kinh tế và nước sinh hoạt cho nhân dân.

- Tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách đã được ban hành để hỗ trợ phát triển hệ thống công trình thủy lợi. Xây dựng các chính sách xã hội hóa về thủy lợi nhằm thu hút và phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội, khuyến khích sự tham gia của người dùng nước đối với những công trình thủy lợi nhỏ để nâng cao hiệu quả đầu tư.

- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; các chế độ chính sách; chuyn giao chuyên môn kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ chuyên ngành thủy lợi, lực lượng tham gia làm thủy lợi ở cơ sở và các hộ dân hưởng lợi.

- Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo về diễn biến thời tiết khí hậu, thủy văn phục vụ công tác điều hành chỉ huy của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành.

- Tiếp tục mở các lớp tập huấn về Nâng cao nhận thức và quản lý rủi ro do thiên tai dựa vào cộng đồng theo Đ án "Nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của người dân" theo Quyết định 1002/QĐ-TTg ngày 13/7/2009 của Thủ tướng Chính Phủ.

- Tăng cường công tác điều tra cơ bản về nguồn nước để có thể điều chỉnh kịp thời việc đầu tư khai thác cho phù hợp với thực tế và làm sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý phát triển tài nguyên nước, cho dự báo, cảnh báo mưa lũ phục vụ công tác chỉ đạo phòng tránh giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Bố trí các trạm quan trắc dòng chảy, trạm đo mưa tự động ở những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

 

NHIỆM VỤ CỤ TH THỰC HIỆN CẤU LẠI LĨNH VỰC THỦY LỢI TỈNH SƠN LA

(Kèm theo Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

TT

Nhiệm vụ

Thời gian hoàn thành

Tổ chức thực hiện

Đơn vị thực hiện

Cơ quan phối hợp

1

Tiếp tục hoàn chnh Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Sơn La; triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt

Năm 2018 và các năm tiếp theo

Chi cục Thủy lợi

Các Sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố

2

Tiếp tục hoàn chỉnh Quy hoạch phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tỉnh Sơn La; triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt

Năm 2018 và các năm tiếp theo

Chi cục Thủy lợi

Các Sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố

3

Tham mưu ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Năm 2018-2019

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố

4

Tham mưu ban hành Quy định vùng phụ cận công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Năm 2018

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố

5

Thành lập, củng cố, kiện toàn tổ chức thủy lợi cơ sở

Năm 2018-2020

Các huyện, thành phố, các xã phường, thị trấn

Các Sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố

6

Tham mưu ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

Năm 2018-2019

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố

7

Tham mưu ban hành Quyết định phân cp và giao qun lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Năm 2018

Sở Tài chính-S Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, ngành có liên quan

8

Tiếp tục thực hiện chương trình đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp an toàn các công trình hchứa nước

Năm 2018-2020

Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT

Các Sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố

9

Tiếp tục thực hiện chương trình củng cố, nâng cấp, kè chống sạt lở khn cấp bờ sông suối, sạt lở sườn núi, bảo vệ khu dân cư và đất phục vụ sản xuất.

Năm 2018-2020

Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT

Các Sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố

10

Tiếp tục thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương gắn với xây dựng nông thôn mới

Năm 2018-2020

UBND các huyện, thành phố

Các Sở, ngành có liên quan

11

Phát triển thủy lợi vừa và nhỏ; đầu tư, cải tạo nâng cấp, sửa chữa các công trình Thủy lợi

Năm 2018-2020

UBND các huyện, thành phố; Công ty TNHH MTV QLKT CTTL

Các Sở, ngành có liên quan

12

Đào tạo tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, vận hành, khai thác công trình Thủy lợi; các hộ dùng nước

Năm 2018-2020

Chi cục Thủy lợi

Các Sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố.

13

Tập huấn nâng cao nhận thức và quản lý rủi ro do thiên tai dựa vào cộng đồng

Năm 2018-2020

Chi cục Thủy lợi

UBND các huyện, thành phố

14

ng dụng các kỹ thuật tưi tiên tiến tiết kiệm nước

Năm 2018-2020

Chi cục Thủy lợi,

Các Sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố.

15

ng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý, khai thác công trình Thủy lợi; phòng, chng và giảm nhẹ thiên tai

Năm 2018-2020

Chi cục Thủy lợi, các trường đại học chuyên nghiệp

Các Sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2071/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2071/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2018
Ngày hiệu lực25/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2071/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2071/QĐ-UBND 2018 Cơ cấu lại lĩnh vực Thủy lợi Sơn La 2018 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2071/QĐ-UBND 2018 Cơ cấu lại lĩnh vực Thủy lợi Sơn La 2018 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2071/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýLò Minh Hùng
        Ngày ban hành25/08/2018
        Ngày hiệu lực25/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2071/QĐ-UBND 2018 Cơ cấu lại lĩnh vực Thủy lợi Sơn La 2018 2020

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2071/QĐ-UBND 2018 Cơ cấu lại lĩnh vực Thủy lợi Sơn La 2018 2020

         • 25/08/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/08/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực