Quyết định 2072/QĐ-UBND

Quyết định 2072/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước

Quyết định 2072/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính tỉnh Bình Phước đã được thay thế bởi Quyết định 1103/QĐ-UBND 2013 thủ tục hành chính cấp tỉnh Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 25/06/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 2072/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính tỉnh Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2072/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 09 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 24/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại Tờ trình số 407A/TTr-BQL ngày 09/10/2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế (kèm theo danh mục thủ tục hành chính).

Điều 2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế:

1. Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này

2. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và Cải cách hành chính) thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh có quy định thủ tục hành chính mới để tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo quy định.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục KSTTHC;
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KSTTHC; KTN
- Lưu: VT, (T).

CHỦ TỊCH
Trương tấn Thiệu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2072/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2072/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2012
Ngày hiệu lực09/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2072/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2072/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính tỉnh Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2072/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính tỉnh Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2072/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýTrương Tấn Thiệu
        Ngày ban hành09/10/2012
        Ngày hiệu lực09/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2072/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính tỉnh Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2072/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính tỉnh Bình Phước