Quyết định 2073/QĐ-CTN

Quyết định 2073/QĐ-CTN năm 2012 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2073/QĐ-CTN năm 2012 cho thôi quốc tịch Việt Nam


CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2073/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 328/TTr-CP ngày 12/11/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 820 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) (có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2073/QĐ-CTN ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Thị Ngọc Hương, sinh ngày 02/4/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 225, phố Nhân Thọ, khóm 014, phường Thừa Đức, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

2. Võ Thị Thanh Thanh, sinh ngày 23/11/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 50, hẻm 2, ngõ 230, đường Trung Chính, khóm 008, phường Bình Lâm, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

3. Cao Thị Loan, sinh ngày 27/7/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 125, đường Tây Viên, khóm 015, phường Hòa Tây, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

4. Trần Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 15/11/1970 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 5, ngõ 361, đường Lâm Sâm, khóm 009, phường Quốc Hoa, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

5. Phạm Thị Nhàn, sinh ngày 10/01/1983 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 133/1, đường Văn Hoàng, khóm 010, phường Văn Hoàng, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

6. Phan Thị Thắm, sinh ngày 04/01/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 460, đường Cửu Như Nhất, khóm 021, phường Bảo An, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

7. Nguyễn Thị Thương, sinh ngày 06/4/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 27/2, phố Trường Thuận, khóm 011, phường Dương Minh, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

8. Nguyễn Thị Mai Phương, sinh ngày 10/7/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 297, đoạn 2, đường Hưng Nhân, khóm 008, phường Trung Chính, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

9. Vũ Thị Thúy, sinh ngày 01/10/1962 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 47, đường Vĩnh Hưng, khóm 003, thôn Nam Đệ, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

10. Ngô Thị Đẹp, sinh ngày 04/02/1983 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Số 6, Kỳ Tử Đan, khóm 010, phường Nhị Khê, khu Đại Nội, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

11. Hà Thị Kim Cương, sinh ngày 15/6/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 58, phố Hán Xương, khóm 010, phường Phúc Khang, khu Linh Nhã, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

12. Nguyễn Ngọc Tùng, sinh ngày 02/5/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 2/4, ngõ 196, đường Kinh Võ, khóm 016, phường Võ Tùng, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

13. Lê Thị Hà, sinh ngày 30/12/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 94, phố Quang Hóa, khóm 022, phường An Tây, khu Giai Lý, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

14. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 10/3/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 12, Hồng Thố Liêu, khóm 019, phường Hoan Nhã, khu Diêm Thủy, TP. Đài Loan

Giới tính: Nữ

15. Nguyễn Thị Kim Xuyến, sinh ngày 12/01/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 34, La Sơn, khóm 014, thôn La Sơn, xã Phủ Lý, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

16. Trần Thị Ngọc Nhung, sinh ngày 10/7/1981 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 22, đường Trung Sơn Đông, khóm 002, thôn Tứ Hồ, xã Tứ Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

17. Lê Thị Kim Tiền, sinh ngày 01/4/1983 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 40, ngõ 9, phố Phủ Vĩ, khóm 004, phường Tiên Thảo, khu Trung Tây, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

18. Nguyễn Võ Ngọc Thùy, sinh ngày 17/4/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 4, số 15/7, ngõ 75, đoạn 2, đường Trúc Sư, khóm 014, phường Long Cương, khu Long Tỉnh, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

19. Nguyễn Thị Bé Nhí, sinh ngày 29/12/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 24, ngõ 96, phố Vĩnh Hòa Nhất, khóm 025, phường Đại Lương, khu Trung Tây, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

20. Võ Thị Kiểu, sinh ngày 25/4/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 36/1, Tam Khối Thạch, khóm 004, thôn Tam Thạch, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

21. Lê Thị Trang, sinh ngày 27/02/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 90, Hạ Phúc, khóm 014, phường Hạ Phúc, khu Lâm Khẩu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

22. Nguyễn Thị Huệ Em, sinh ngày 07/8/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 71, phố Quảng Hòa, khóm 012, phường Quảng Phúc, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

23. Nguyễn Thị Khánh Ly, sinh ngày 16/7/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 2/2, hẻm 6, ngõ 43, phố Nhật Tinh, khóm 037, phường Trang Kính, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

24. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 25/4/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 77, đường Hán Luân, khóm 014, thôn Hán Bảo, xã Phương Uyển, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

25. Huỳnh Thị Ngưng, sinh ngày 15/8/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 36/2, đường Tam Phong, khóm 009, phường Quảng Phúc, khu Hậu Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

26. Đỗ Thị Hồng Đặng, sinh ngày 02/8/1986 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 18/2, ngõ Lý Ngư Phất, Bổn Phố, khóm 008, phường Đông An, khu Đông Thế, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

27. Nguyễn Thanh Huyền, sinh ngày 04/11/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 47, Đỉnh Phù Vĩ, khóm 011, phường Đông Minh, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

28. Đặng Kim Vàng, sinh ngày 29/3/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 275, phố Tân Trang, khóm 025, phường Tân Trang, khu Đông, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

29. Dương Thị Duyên, sinh ngày 26/01/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 28/1, ngõ Xuất Vân, đường Tuyết Sơn, khóm 004, phường Trung Hãng, khu Hòa Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

30. Trần Thị Thùy Dung, sinh ngày 08/7/1977, Cần Thơ, Số 11, hẻm 80, ngõ 255, đoạn 2, đường Lâm Cảng Đông, khóm 007, phường Phúc Điền, khu Long Tỉnh, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

31. Lê Thị Lèo, sinh ngày 14/5/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 151, đường Lộc Minh, khóm 014, thôn Lộc Mãn, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

32. Bùi Thị Thu Trang, sinh ngày 06/9/1983 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Số 37, phố Trúc Nghĩa, khóm 002, phường Trúc Nghĩa, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

33. Nguyễn Thị Đẹp, sinh ngày 29/9/1980 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 15, hẻm 24, ngõ 157, đoạn 3, đường Tân Hội, khóm 016, phường Lê Quyền, khu Đại An, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

34. Châu Chí Huy, sinh ngày 14/3/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 40, ngõ 93, đường Ngũ Hoa, khóm 008, phường Phú Hoa, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nam

35. Bùi Thị Liên, sinh ngày 04/8/1982 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 160, lộ Đồng Bình, khóm 011, phường Kim Thành, khu An Bình, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

36. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 12/7/1985 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 68, lộ Minh Đức, khóm 006, phường Đông Xã, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

37. Phạm Thị Hồng, sinh ngày 30/8/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 6/15, ngõ 121, lộ Cơ Kim 1, khóm 018, phường Hưng Liêu, khu An Lạc, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

38. Nguyễn Thị Nghi, sinh ngày 10/11/1988 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 31, ngõ 40, đường Thiên Nhân, khóm 019, phường Đấu Để, khu Xa Lộc, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

39. Phan Thị Mỹ Xuyên, sinh ngày 19/02/1987 tại An Giang

Hiện trú tại: số 107, Đại Luân, khóm 012, thôn Đại Luân, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

40. Trần Thị Phước Sang, sinh ngày 13/01/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 26, đường Ngũ Quang 1, khóm 008, phường Ngũ Phúc, TP. Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

41. Tăng Quay Lìn, sinh ngày 18/5/1979 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 152, đoạn 3, lộ Đông Ninh, khóm 016, phường Trúc Đông, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

42. Lê Thị Kim Duyên, sinh ngày 30/3/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 84, ngõ 125, đường Long Tuyền, khóm 016, phường Chấn Hưng, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

43. Trần Hồng Cúc, sinh ngày 29/10/1974 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 876, ngõ 659, lộ Đại Hiểu, khóm 010, phường Đại Minh, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

44. Nguyễn Thị Minh Thu Thủy, sinh ngày 15/8/1978 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 205, đường Cửu Sương, khóm 012, phường Thịnh Sương, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

45. Trần Cẩm Màu, sinh năm 1978 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 560, đoạn 2, lộ Trung Hoa, khóm 012, phường Lão Thiên, khu Bát Lý, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

46. Lê Thị Mỹ Trang, sinh ngày 18/10/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 3, số 71, đoạn 1, lộ Trùng Khánh Bắc, khóm 015, phường Kiến Công, khu Đại Đồng, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

47. Bùi Thị Thu Hạnh, sinh ngày 04/4/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 22, lộ Trấn Bình, khóm 009, phường Lâm Giang, khu Thanh Thủy, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

48. Phương Thị Hương, sinh ngày 03/9/1984 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 293, lộ Tùng Đức, khóm 018, phường Tùng Hữu, khu Tín Nghĩa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

49. Phạm Thị Ngọt, sinh ngày 15/9/1972 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 150, đoạn 2, lộ Trung Chính, khóm 004, phường Phượng Lễ, thị trấn Phượng Lâm, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

50. Hoàng Thị Thúy An, sinh ngày 14/6/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3, số 38, lộ Đầu Tiền, khóm 005, phường Đầu Tiền, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

51. Vũ Thị Kim Thư, sinh ngày 25/10/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 32, ngách 14, ngõ 121, lộ Hòa Bình, khóm 006, phường Trung Lộ, khu Lư Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

52. Đặng Thị Diễm My, sinh ngày 27/10/1987 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 17, ngách 18, ngõ 116, đoạn 1, lộ Tam Dân, khóm 015, phường Tam Dân, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

53. Phạm Thị Hà, sinh ngày 05/01/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 42/59, Lâm Tử Vĩ, khóm 016, thôn Tú Lâm, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

54. Đỗ Thị Mén, sinh ngày 24/02/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 331/3, đoạn 4, đường Lộc Hòa, khóm 015, phường Đỉnh Phiên, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

55. Nguyễn Ngọc Dung, sinh ngày 08/8/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ Kiến Xương, đường Thủy Nam, khóm 001, phường Nhân Hòa, khu Bắc Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

56. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 08/7/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 5, phố Dân Sinh, khóm 006, phường Phong Dã, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

57. Nguyễn Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 06/8/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 1243, đoạn Văn Tân, đường Phương Thảo, khóm 008, thôn Văn Tân, xã Phượng Uyển, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

58. Trần Kim Cương, sinh ngày 02/01/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 10, ngõ Đậu Giao, khóm 004, phường Phục Phong, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

59. Bùi Thị Nhiểu, sinh ngày 09/02/1978 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 30, đường Vĩnh Cát, khóm 011, phường Đôn Hậu, khu Tín Nghĩa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

60. Đỗ Thị Vân Anh, sinh ngày 30/3/1989 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 3, số 50, phố Nam Nhất, khóm 001, phường Nam Thành, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

61. Trần Thị Bảo Châu, sinh ngày 19/11/1989 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 28, ngõ 358, đường Văn Sơn, khóm 012, phường Án Sơn, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

62. Nguyễn Thị Lý, sinh ngày 02/12/1974 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 39, Đông Dữ Bình, khóm 007, thôn Đông Bình, xã Vọng An, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

63. Nguyễn Hồng Nga, sinh ngày 16/02/1987 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 40, đường Bình Hòa, khóm 002, thôn Nội Trang, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

64. Trần Thị Ngọc Huỳnh, sinh ngày 26/11/1987 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 667, ngõ 110, đoạn 2, đường Vạn Thọ, khóm 008, thôn Vạn An, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

65. Lâm Ngọc Trinh, sinh ngày 16/5/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 203, đường Tị Đầu, khóm 010, phường Tị Đầu, khu Thụy Phương, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

66. Nguyễn Thị Ngọc Quí, sinh ngày 04/02/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 5, số 18/6, ngõ 142, đoạn 2, đường Hưng Nam, khóm 016, phường Nội Nam, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

67. Lê Thị Huỳnh Mai, sinh ngày 08/01/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 10, ngõ Quang Chiếu, đường Nhị Giáp, khóm 001, phường Nhị Kiều, khu Oanh Ca, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

68. Lê Thị Nghĩa, sinh ngày 10/10/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 32, Thượng Quan, khóm 002, phường Thượng Quan, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

69. Võ Kim Sa, sinh ngày 20/01/1984 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 56/1, phố Nam Mỹ, khóm 009, phường Vĩnh Định, khu Nam Đầu, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

70. Trần Thị Nguyệt, sinh ngày 08/9/1976 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 139, đoạn 3, đường Tín Nghĩa, khóm 026, phường Gia Tứ, khu Gia Định, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

71. Lê Thị Thu, sinh ngày 28/02/1972 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Lầu 2, số 22, ngõ 54, đoạn 1, đường Nam Xương, khóm 015, phường Long Phúc, khu Trung Chính, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

72. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 21/9/1984 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 2, ngõ 7, phố Du Mỹ, khóm 001, thôn Tân Lĩnh, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

73. Bùi Thị Thúy Hằng, sinh ngày 11/01/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 50, phố Hạn Khê, khóm 005, phường Hạn Khê, khu Đông, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

74. Lý Thị Huyền, sinh ngày 19/3/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 18, ngõ 539, đường Thần Lâm Nam, khóm 020, phường Tứ Đức, khu Đại Nhã, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

75. Võ Thị Bích Hạnh, sinh ngày 20/7/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 800, đoạn 1, đường Tứ Xuyên, khóm 013, phường Phong Lý, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

76. Nông Thu Ngọc, sinh ngày 28/01/1984 tại Lạng Sơn

Hiện trú tại: Lầu 2, số 1013, đường Trung Chính, khóm 006, phường Thắng Lợi, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

77. Phạm Thị Mỹ Linh, sinh ngày 10/12/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 45, phố Cao Thành Nhị, khóm 016, phường Cao Thành, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

78. Phan Thanh Phượng, sinh ngày 27/12/1984 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Lầu 18/12, số 137, đoạn 1, đường Trung Chính Đông, khóm 001, phường Bỉ Thái, khu Đạm Thủy, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

79. Huỳnh Thị Kiều Loan, sinh ngày 24/8/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 16, Hòa Hưng, khóm 002, phường Hòa Hưng, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

80. Đỗ Thị Thu Mai, sinh ngày 11/12/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 88, thôn Hạnh Phúc Tân, khóm 006, phường Nhân Đức, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

81. Bùi Thị Nhung, sinh ngày 04/9/1981 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 61, phố Tự Cường, khóm 013, phường Long Điền, khu Quan Điền, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

82. Nguyễn Thị Kim Cương, sinh ngày 05/6/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 24, hẻm 23, ngõ 160, đoạn 1, đường Cát An, khóm 028, thôn Vĩnh An, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

83. Bùi Chúc Linh, sinh ngày 06/02/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 7, số 14, đường Cao Phụng, khóm 014, phường Cao Sơn, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

84. Ôn Thị Chí Oanh, sinh ngày 24/8/1963 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 230, phố Cảnh Tân, khóm 038, phường Cảnh An, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

85. Cao Lệ Thi, sinh ngày 31/12/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 20, phố Tây Hiền Lục, khóm 028, phường Tây Hiền, khu Trung Tây, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

86. Võ Thanh Tú, sinh ngày 01/01/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 35, đường Trung Vân, khóm 004, phường Trung Vân, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

87. Phạm Thị Trúc Phương, sinh ngày 25/7/1983 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 188, đường Khê Lâm, khóm 003, thôn Khê Thố, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

88. Lê Thị Hiền, sinh ngày 12/9/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 4, đường An Khê, khóm 001, thôn Thi Hồ, xã Tứ Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

89. Nguyễn Thị Ngọc Loan, sinh ngày 24/7/1988 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 33, Khang Tử Bình, khóm 003, thôn Hòa Bình, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

90. Dương Lộc, sinh ngày 25/8/1984 tại Long An

Hiện trú tại: Lầu 3, số 3, ngõ 331, phố Trường An, khóm 001, phường Đông An, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

91. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 06/5/1983 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 3, hẻm 44, ngõ An Lạc, đường Hòa Bình, khóm 010, phường Quảng Phúc, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

92. Dương Thị Mười, sinh ngày 08/9/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 63, phố Trung Đô, khóm 004, phường Dụ Dân, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

93. Phạm Thị Thúy An, sinh ngày 08/9/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 29, đường Mã Quang, khóm 005, phường Nam Bình, thị trấn Thổ Phú, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

94. Nguyễn Thị Kim Cúc, sinh ngày 15/7/1985 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 86, Đông Hòa, khóm 009, phường Đông Hòa, khu Nam Hóa, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

95. Nguyễn Thị Kim Dung, sinh ngày 26/4/1982 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 21, ngõ 279, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 017, phường Cần Ích, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

96. Tăng Thị Phương, sinh ngày 16/3/1977 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 445, đường Trung Chính, khóm 011, phường Cảnh Phúc, khu Bắc, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

97. Đỗ Thị Kim Nhi, sinh ngày 01/01/1982 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 8/150, phố Tân Hưng, khóm 031, phường Khánh An, khu Tây Cảng, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

98. Bùi Thị Bạch Vân, sinh ngày 19/7/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 176, phố Hoa Viên Nhất, khóm 013, phường Nam Hoa, khu Quan Triều, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

99. Bùi Thị Kiều Em, sinh ngày 27/02/1989 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 74, phố Khê Luân, khóm 003, thôn Luân Bắc, xã Tứ Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

100. Lê Thị Hồng Cẩm, sinh ngày 30/12/1978 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 32, hẻm 25, ngõ 277, phố Tây An, khóm 005, phường Tây Bình, khu Tây Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

101. Huỳnh Vân Hồng, sinh ngày 14/12/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 5/1, số 387, đường Hoa Vinh, khóm 023, phường Hoa Phong, khu Cô Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

102. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 19/9/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 5, số 11, hẻm 47, ngõ 76, đường Trung Hiếu, khóm 017, phường Thần Xuyên, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

103. Nguyễn Thị Kim Liên, sinh ngày 26/01/1981 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 37, phố Minh Xương, khóm 023, phường Bắc Môn, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

104. Lâm Thị Phong Nhã, sinh ngày 31/01/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 11, ngõ Đại Phố, khóm 015, thôn Tân Phố, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

105. Trần Thị Kim Phượng, sinh ngày 08/8/1976 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 249/2, đường Nhân Ái, khóm 004, thôn Sơ Hương, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

106. Vương Mỹ Linh, sinh ngày 14/7/1987 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 180, đường Thụ Vương, khóm 003, phường Thụ Vương, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

107. Nguyễn Kim Quyên, sinh ngày 01/01/1985 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 96/7, đường Kim Đàm, khóm 014, phường Trung Thố, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

108. Cao Thị Thu Ngọc, sinh ngày 10/7/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 80, Châu Đầu, khóm 009, phường Châu Đầu, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

109. Lâm Thị Tuyết Mai, sinh ngày 01/6/1976 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 54, phố Nhân Chính, khóm 004, phường Khê Mỹ, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

110. Trần Ngọc Thạch, sinh ngày 20/5/1984 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 86, đường Thái Bình, khóm 001, phường Trung Hòa, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

111. Phạm Thị Mỹ, sinh ngày 31/10/1983 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Số 421/5, đường Trung Hiếu, khóm 024, phường Trấn Hưng, khu Đông, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

112. Võ Thị Kiều Hoa, sinh ngày 10/01/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 63, phố Công Giáo, khóm 021, phường Thắng Lợi, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

113. Lê Thị Út Nhỏ, sinh ngày 07/4/1966 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 25, ngõ 140, đường Kiến Quốc Nhất, khóm 001, phường Ngũ Phúc, khu Linh Nhã, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

114. Bùi Thị Bé Hiền, sinh ngày 29/8/1981 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 186, đường Đốc Hành, khóm 008, phường Hòa Long, khu Tây, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

115. Nguyễn Kim Huệ, sinh ngày 25/01/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 45/2, phố Quốc Thành Lục, khóm 027, phường Quốc Thành, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

116. Trương Thị Nhiên, sinh ngày 09/9/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 37, đường Bảo Trung, khóm 004, thôn Vạn Hoa, xã Vạn Loan, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

117. Phạm Thị Hồng Luyện, sinh ngày 15/3/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 258, Tân Trang, khóm 003, thôn Trung Ương, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

118. Vũ Thị Hiền, sinh ngày 11/9/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 181, đường Trung Sơn, khóm 005, thôn Tây Bình, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

119. Huỳnh Thị Thu Ba, sinh ngày 12/5/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 161, lộ Sa Luân, khóm 008, phường Đại Trang, khu Đạm Thủy, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

120. Nguyễn Thị Tuyết Trinh, sinh ngày 02/4/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 24, ngách 1, ngõ 73, đường Đại Vinh, khóm 007, phường Bình Hòa, khu Cổ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

121. Phạm Thị Bạch Cúc, sinh ngày 03/6/1988 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 16, Thạch La Tử, khóm 002, phường Khê Châu, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

122. Bùi Thị Bé Túy Nhỏ, sinh ngày 09/01/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 6, lộ Cam Trạch, khóm 001, thôn Hậu Lý, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

123. Trần Thị Như Thảo, sinh ngày 18/10/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 12, ngách 35, ngõ 339, đoạn Thượng Lâm, lộ Trung Phong, khóm 008, thôn Thượng Lâm, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

124. Lê Thị Mỹ Dung, sinh ngày 26/3/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: 13/35, Long Hưng, khóm 033, phường Lý Long, thị trấn Quan Sơn, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

125. Đặng Thị Hận, sinh ngày 10/12/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 32, lộ Trúc Vĩ 4, khóm 007, phường Bảo Phúc, khu Tây, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

126. Dư Thế Phượng, sinh ngày 06/4/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 1, ngõ 579, lộ Hóa Thành, khóm 014, phường Phúc Cơ, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

127. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 02/01/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 769, đường Tú Tài, khóm 009, phường Tú Tài, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

128. Chu Thị Sinh, sinh ngày 10/6/1970 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 40/22, Tân Cổ Trang, khóm 005, phường Hựu Sơn, khu Liễu Doanh, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

129. Đinh Kim Trực, sinh ngày 19/4/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 41, hẻm 1, ngõ 210, đường Cao Thụy, khóm 013, phường Cao Phong, khu Đông, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

130. Nguyễn Tuyết Loan, sinh ngày 18/9/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 1/2, hẻm 1, ngõ 335, đường Viên Thông, khóm 016, phường Cẩm Thạnh, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

131. Huỳnh Thị Mai Trúc, sinh ngày 09/9/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 7, số 26/3, hẻm 14, ngõ 10, đoạn 3, đường Tú Lang, khóm 033, phường Tú Phúc, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

132. Hoàng Thị Hồng Miên, sinh ngày 15/3/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 35, Ngũ Tọa Ốc, khóm 010, thôn Hạ Sơn, xã Khung Lâm, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

133. Nguyễn Thị Cẩm Thúy, sinh ngày 20/11/1970 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 13/4, ngõ 57, đường Văn Xương, khóm 002, phường Văn Xương, khu Linh Nhã, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

134. Nguyễn Thị Khánh, sinh ngày 28/02/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 18/2, ngõ Cộng Hòa, khóm 005, phường Ái Liêu, thị trấn Tập Tập, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

135. Nguyễn Thị Anh Liễu, sinh ngày 12/01/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 1/3, ngõ Lạc Viên, khóm 001, phường Ái Liêu, thị trấn Tập Tập, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

136. Liêu Ngọc Ánh, sinh ngày 04/3/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 281/7, đường Dân Sinh, khóm 021, thôn Tân Điền, xã Lân Lạc, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

137. Nguyễn Dương Kim Yến, sinh ngày 01/01/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 5, số 22, ngõ 125, đoạn 3, đường Tam Hòa, khóm 003, phường Duy Đức, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

138. Bùi Kim Phượng, sinh ngày 16/4/1976 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 7/28, số 210, đường Bắc Đồn, khóm 009, phường Tam Quang, khu Bắc Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

139. Cao Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 30/12/1983 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 15, khu Thái Vũ Xã, khóm 018, phường Quang Tiền, thị trấn Kim Sa, huyện Kim Môn, Phúc Kiến

Giới tính: Nữ

140. Trần Thị Lơ, sinh ngày 28/5/1978 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 611, lộ Trung Sơn, khóm 049, phường Trúc Nhân, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

141. Voòng Thị Mỹ Linh, sinh ngày 19/01/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 5, số 22, ngõ 34, lộ Dân Tộc, khóm 004, phường Phúc Khâu, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

142. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 20/4/1967 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 383, đường Bích Hoa, khóm 008, phường Phú Quí, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

143. Nguyễn Thị Ninh, sinh ngày 05/11/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 505, lộ Trung Viên, khóm 005, phường Vĩnh Phúc, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

144. Nguyễn Thị To, sinh ngày 10/8/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 4, số 12, ngách 38, ngõ 83, lộ Dụ Sinh, khóm 026, phường Nhật Hòa, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

145. Hoàng Thị Thảo, sinh ngày 03/11/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 20, ngõ 58, lộ Trung Chính, khóm 025, phường Mẫu Đơn, khu Song Khê, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

146. Hồ Thị Lệ, sinh ngày 16/10/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 22, lộ Đại Thành, khóm 006, phường Nam Viên, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

147. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 01/02/1978 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 72, đường Xa Lộ Đầu, khóm 013, phường Vĩnh Huy, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

148. Võ Thị Thùy Dương, sinh ngày 06/12/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 273, lộ Văn Xương, khóm 016, phường Đức Hoa, khu Sĩ Lâm, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

149. Sẩm Vòng Kíu, sinh ngày 28/4/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 21, đường Quang Minh, khóm 030, phường Nam Oanh, khu Oanh Ca, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

150. Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 16/6/1984 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 2/5, ngõ 6, lộ Trung Sơn, khóm 018, thôn Trúc Kỳ, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

151. Phan Tố Nguyên, sinh ngày 08/01/1989 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 6, số 16, Thiên Hỷ Tân Thành, lộ Quang Phong, khóm 002, thôn Tinh Chung, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

152. Đồng Thín Sáng, sinh ngày 12/5/1974 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 15, lộ Đông Hưng, khóm 008, thôn Thiên Phúc, xã Tam Tinh, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

153. Lưu Thị Bích Trâm, sinh ngày 10/02/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 6/15, Đại Kỳ Cước, khóm 004, thôn Đại Kỳ, xã Nhân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

154. Lê Thị Hồng Tâm, sinh ngày 02/01/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 6/Lầu 24, số 257, lộ Nhân Nhất, khóm 018, phường Hòa Minh, khu Nhân Ái, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

155. Lê Thị Tám, sinh ngày 31/12/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 71, ngõ 26, đường Trung Hiếu, khóm 006, phường Hòa Nam, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

156. Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 06/10/1983 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 18, ngách 12, ngõ 77, đoạn 2, lộ Đốc Hành, khóm 012, phường Côn Luân, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

157. Ngô Thị Dung, sinh ngày 01/9/1975 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 5/44, Bỉnh Đình, khóm 004, phường Bình Đỉnh, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

158. Nguyễn Ngọc Trân, sinh ngày 09/01/1988 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 52, lộ Ngô Phượng, khóm 011, phường Giang Thúy, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

159. Ngô Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 06/7/1990 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 61, ngõ 1, đường Đại Thư Tây, khóm 030, phường Đại Thư, khu Hạnh Quán, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

160. Nguyễn Thị Ngọc Tú, sinh ngày 08/7/1976 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 101/6, đường Trúc Vi, khóm 007, phường Khê Châu, thành phố Đầu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

161. Nguyễn Thị Sàng, sinh ngày 16/8/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 100, Thủy Đối, khóm 010, thôn Thủy Đối, xã Cổ Khang, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

162. Võ Thị Tiên, sinh ngày 08/10/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 83, đường Trung Hưng, khóm 022, thôn Mạch Luật, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

163. Dương Thị Bé Diễm, sinh ngày 10/6/1986 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 167, đường Hậu Đức, khóm 001, phường Hậu Sinh, khu Cổ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

164. Trần Thị Bích Tiền, sinh ngày 09/11/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 6, số 278, đoạn 2, đường Sơn Tây, khóm 003, phường Bình Dương, khu Bắc Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

165. Thái Kim Dung, sinh ngày 14/11/1980 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 30/10, ngõ Họa Mi, đường Trung Chính, khóm 002, phường Tây Bảo, khu Đại Nhã, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

166. Trần Thị Lến, sinh ngày 25/4/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 139, đường Tỉnh Bắc, khóm 019, phường Mạng Sa, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

167. Ngô Kim Diễn, sinh ngày 18/5/1985 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 102, phố Nam Xương, khóm 008, phường Chính Nghĩa, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

168. Lê Thị Trúc Thương, sinh ngày 28/02/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 221, đường Kiến Hưng, khóm 013, phường Kiến Hưng, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

169. Nguyễn Ngọc Hàn Yến, sinh ngày 20/5/1972 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 12, ngõ 93, đoạn 1, Hưng Nam, khóm 028, phường Trung Hiếu, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

170. Lương Thị Thanh, sinh ngày 29/8/1982 tại Lạng Sơn

Hiện trú tại: Số 46, ngõ 64, đường Kiến Quốc Nhất, khóm 011, phường Chính Đạo, khu Linh Nhã, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

171. Đặng Thị Tú Trinh, sinh ngày 01/10/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 52, Hạ Đồ Câu, khóm 009, thôn Đồ Câu, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

172. Lâm Thị Chà Em, sinh ngày 25/02/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 22/1, đường Đại Trí, khóm 004, phường Nam Thụy, khu Cam Trinh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

173. Bùi Thị Nam, sinh ngày 10/10/1983 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 62, Tiền Liêu, khóm 006, phường Tiền Liêu, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

174. Huỳnh Thị Liên, sinh ngày 21/10/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 30, ngõ Tân Hưng, khóm 007, thôn Tân Thố, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

175. Phạm Thị Sáng, sinh ngày 10/7/1979 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 352, đoạn 2, đường Vĩnh Bình, khóm 017, phường Trung Hưng, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

176. Nguyễn Thị Kim Hương, sinh ngày 19/9/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 22, ngõ 553, đoạn 7, đường Chương Lộc, khóm 005, thôn Kiều Đầu, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

177. Nguyễn Thị Kim Nên, sinh ngày 27/9/1989 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 24/1, đường Trung Chính, khóm 012, thôn Lận Chân, xã Lận Lao, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

178. Nguyễn Thị Diễm Trang, sinh ngày 16/3/1988 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 168, đoạn 1, đường Chương Viên, khóm 003, thôn Trường Xuân, xã Hoa Đàng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

179. Châu Thị Thanh Kiều, sinh ngày 25/07/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 207, đường Hiền Quang, khóm 008, phường Phiên Bà, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

180. Trương Thị Lệ Hoa, sinh ngày 08/02/1979 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 2, Nội Thố, khóm 001, phường Nội Thố, thành phố Phác Tử, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

181. Bùi Thị Thùy Trang, sinh ngày 01/3/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 18, đường Trung Thành, khóm 009, phường Phúc Tường, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

182. Đặng Thị Bích Tuyền, sinh ngày 01/01/1989 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 60, đường Tân Hưng, khóm 015, phường Tam Nại, khu Đại Xã, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

183. Hoàng Thị Trà My, sinh ngày 24/02/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 3, số 320, đường Trung Hiếu Đông, khóm 003, phường Tân Xương, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

184. Huỳnh Thị Phượng, sinh ngày 31/12/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 77/11, ngõ 3, đường Trung Sơn, khóm 016, phường Thủy An, khu Đại Thụ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

185. Trần Thị Bích Nguyệt, sinh ngày 08/10/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 31, ngõ 103, đường Trường An, khóm 014, thôn Trường An, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

186. Trần Thị Thủy, sinh ngày 19/8/1985 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 2, đường Tây Hưng, khóm 001, phường Trung Hưng, thị trấn Tây Lũy, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

187. Sỳ Sau Phùng, sinh ngày 15/10/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 33, ngõ 113, đường Thiêu Bình, khóm 004, thôn Thiêu Bình, xã Thích Đồng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

188. Nguyễn Thị Lắm, sinh ngày 20/11/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2, số 25, ngõ 315, đường Nhân Ái, khóm 035, phường Ngũ Thuận, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

189. Lê Thị Kiều Linh, sinh ngày 14/7/1986 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 131, đoạn 1, đường Diêu Phụng, khóm 013, thôn Ngõa Bắc, xã Phố Tâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

190. Nguyễn Hằng Ni, sinh ngày 15/02/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 80, Ngư Trường, khóm 004, thôn Tam Hòa, xã Thái Ma Lý, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

191. Trần Thị Trung, sinh ngày 21/02/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 14, phố Xương Vinh, khóm 003, thôn Phồn Xương, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

192. Trần Thị Mỹ Nga, sinh ngày 16/02/1978 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 31/16, Tiểu Bia Đầu, khóm 006, phường Tiểu Bia, khu Ma Đỗ, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

193. Nguyễn Thị Linh, sinh ngày 08/5/1989 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 71, phố Dân Quyền, khóm 004, thôn Ái Thế, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

194. Nguyễn Thị Mai Hương, sinh ngày 20/9/1982 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 258, đường Quý Dương, khóm 019, phường Quý Lâm, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

195. Nguyễn Thị Trúc Viên, sinh ngày 15/5/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3/3, số 2, ngõ 175, đường Quỳnh Chiêu, khóm 008, phường Quỳnh Lâm, khu Yến Sào, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

196. Hàng Thu Tiến, sinh ngày 27/9/1979 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 126, Gia Hòa, khóm 011, thôn Gia Lộc, xã Phương Sơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

197. Hồ Thị Huyền Trang, sinh ngày 29/9/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 15/42, Nội Hải Càn, khóm 004, thôn Nội Hải, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

198. Nguyễn Kim Em, sinh ngày 06/01/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 17, đường Phượng Cát 4, khóm 021, phường Phượng Phúc, khu Oanh Ca, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

199. Nguyễn Thị Bích, sinh ngày 06/9/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 174, đường Trùng Khánh, khóm 006, phường Đại Hưng, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

200. Vũ Thị Thắng, sinh ngày 05/5/1975 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: 1/lầu 5, số 20, đường Quốc Phong, khóm 009, phường Quốc Phong, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

201. Đoàn Thị Lụa, sinh ngày 11/5/1977 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 9, ngách 15, ngõ 659, lộ Trung Dân, khóm 032, phường Nam Yến, khu Yến Sào, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

202. Lê Thị Hằng, sinh ngày 20/4/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 24/12, Thủy Quản Đầu, khóm 001, thôn Tam Dân, xã Phụng Hưng, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

203. Nguyễn Thu Lan, sinh ngày 06/5/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 3, số 7, ngõ 87, lộ Phục Hưng, khóm 010, phường Phúc An, khu Linh Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

204. Nguyễn Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 12/02/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 137, lộ Hưng Trung, khóm 001, thôn Mai Bắc, xã Mai Sơn, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

205. Trần Thị Nhung, sinh ngày 29/8/1984 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: 3/30, Song Hàm, khóm 003, thôn Song Hàm, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

206. Thạch Thị Hường, sinh ngày 16/8/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 4, số 1, ngách 2, ngõ 85, lộ Dân Tộc, khóm 014, phường Tín Nghĩa, khu Lư Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

207. Sần Thị Cún, sinh ngày 21/4/1982 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 1/6, ngõ 15, đường Tùng Bách, khóm 015, phường Tùng Thúy, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

208. Nguyễn Thị Thúy Ngọc, sinh ngày 01/01/1975 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 102, lộ Gia Hưng, khóm 014, phường Lộc Trường, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

209. Vòng Sỳ Vầy, sinh ngày 20/4/1981 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 34, ngõ 320, đoạn 1, lộ Viên Lộc, khóm 012, thôn Ngõa Bắc, xã Phố Tâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

210. Pang Yến Linh, sinh ngày 25/11/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 49, đường Minh Đức, khóm 006, phường Thượng Đức, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

211. Nguyễn Thị Xây, sinh ngày 13/01/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 2, số 268, lộ Chương Thụ, khóm 016, phường Hậu Đức, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

212. Trần Thị Tùng Phượng, sinh ngày 28/4/1968 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 7/5, ngách 40, ngõ 416, đoạn 2, lộ Viên Lâm, khóm 009, phường Viên Lâm, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

213. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 19/9/1988 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 1/367, Dân Quang, khóm 034, phường Dân Ý, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

214. Lê Thị Hồng Diễm, sinh ngày 19/10/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 7, số 2, ngõ 6, đường Sùng Nghĩa 5, khóm 010, phường Bình Hưng, thành phố Bình Chấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

215. Trần Hò, sinh ngày 24/3/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 27, ngõ 7, đường Tứ Đức, khóm 009, phường Thụ Bắc, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

216. Vương Thị Thế, sinh ngày 30/01/1979 tại Hà Tây

Hiện trú tại: Phòng 205, số 20/28, Bạt Tử Lâm, khóm 003, thôn Quả Lâm, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

217. Phan Thị Thúy Nga, sinh ngày 16/4/1984 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 4, ngách 11, ngõ 483, lộ Thanh Vân, khóm 006, phường Thanh Hòa, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

218. Âu Bồi Thuyết, sinh ngày 18/8/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 461, lộ Oanh Đào, khóm 022, phường Phụng Tường, khu Oanh Ca, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

219. Nguyễn Thị Hồng Mai, sinh ngày 21/5/1979 tại Hà Tây

Hiện trú tại: Số 21, lộ Thanh Hoa, khóm 018, thôn Nội Phố, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

220. Trần Xuân Hoa, sinh ngày 18/5/1979 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 9, ngách 2, ngõ 703, lộ Cảnh Bình, khóm 014, phường Phúc Trân, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

221. Nguyễn Hồng Huệ, sinh ngày 20/02/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 4/5, ngách 97, ngõ 1517, đoạn 2, đường Long An, khóm 010, thôn Trung Phúc, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

222. An Thị Lan, sinh ngày 19/10/1983 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 42, đường Phượng Cát Ngũ, khóm 014, phường Phượng Phúc, khu Oanh Ca, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

223. Nguyễn Thị Sang, sinh ngày 24/12/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 43, 18 Trùng Khê, khóm 007, phường Trung Dân, khu Thạnh Định, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

224. Đoàn Thị Lan, sinh ngày 01/4/1981 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 5, số 33, ngõ 160, lộ Kiều Hòa, khóm 024, phường Trung Nguyên, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

225. Nguyễn Thị Đời, sinh ngày 17/02/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 104, lộ Thái Bình, khóm 008, phường Bành Thố, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

226. Trần Thị Thùy Trang, sinh ngày 25/4/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 7, số 27, ngõ 90, lộ Sơn Thành, khóm 003, phường Trung Hòa, khu Kim Sơn, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

227. Phạm Hoa Huệ, sinh ngày 12/11/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 36, đường Quảng An 1, khóm 005, thôn Khang Lạc, xã Tân Thành, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

228. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 05/4/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 17/số 67, Bạch Thủy Hồ, khóm 008, thôn Trưởng Đàm, xã Đông Trạch, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

229. Bùi Thị Kiểm, sinh ngày 01/6/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 6, số 20, ngõ 580, lộ Trung Luân 2, khóm 004, phường Trung Luân, khu Phượng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

230. Nguyễn Kim Huyên, sinh ngày 29/4/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 1/12, lộ Đông Hồ, khóm 004, phường Đông Hồ, khu Oanh Ca, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

231. Tạ Thị Kim Dung, sinh ngày 28/8/1970 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 2, số 13, ngõ 38, đoạn 1, lộ Dân Quyền Đông, khóm 003, phường Tụ Diệp, khu Trung Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

232. Nguyễn Khánh Hà, sinh ngày 28/11/1989 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 50, lộ Trung Sơn, khóm 010, thôn Luân Bắc, xã Tứ Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

233. Huỳnh Lê Hỷ, sinh ngày 29/02/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 8/821, lộ Đỉnh Trung, khóm 025, phường Đỉnh Thịnh, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

234. Lê Thị Phượng, sinh ngày 16/5/1968 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 12, ngách 7, ngõ 89, đoạn 3, lộ Nam Kinh Đông, khóm 015, phường Phục Hoa, khu Trung Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

235. Nguyễn Thị Thanh Hợp, sinh ngày 02/6/1984 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 12, ngõ 580, lộ Trung Luân 2, khóm 003, phường Trung Luân, khu Phượng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

236. Lỷ A Phấn, sinh ngày 10/3/1984 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 21, lộ Khảo Đàn, khóm 002, phường Khảo Đàn, khu Đại Liên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

237. Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 24/9/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 4/4, ngõ 29, lộ Phượng Lâm 1, khóm 002, phường Nghĩa Nhân, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

238. Nguyễn Thị Bé Đở, sinh ngày 09/02/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 220, lộ Trấn Nam, khóm 023, phường Xã Khẩu, TP. Đấu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

239. Nguyễn Thị Mộng Ngọc, sinh ngày 15/02/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 177, đường Tân Sinh, khóm 014, phường Bình Hà, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

240. Dung Liên Quân, sinh ngày 14/02/1969 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 1, ngách 7, ngõ 8, đoạn 4, lộ Hưng Long, khóm 002, phường Minh Nghĩa, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

241. Võ Thị Tuyền, sinh ngày 01/01/1983 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 127, đường Bình Hòa, khóm 005, phường Bình Hòa, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

242. Phạm Thị Nở, sinh ngày 02/4/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 20/28, Tân Phúc, khóm 006, phường Tân Phúc, thị trấn Quan Sơn, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

243. Lê Thị Ngọc, sinh ngày 21/8/1976 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 3, đường Trung Nhị, khóm 001, phường Bắc Cơ, khu Vạn Lý, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

244. Hồ Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 08/4/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 48, ngõ 120, đoạn 5, lộ Thành Công, khóm 005, phường Đại Hồ, khu Nội Hồ, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

245. Huỳnh Kim Loan, sinh ngày 07/9/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 3, số 4, ngách 23, ngõ 790, đoạn 5, lộ Trung Hiếu Đông, khóm 008, phường Đại Đạo, khu Tín Nghĩa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

246. Trần Thị Mỹ Hiền, sinh ngày 01/01/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 10, ngõ 71, đường Giang Nam, khóm 006, phường Cảng Càn, khu Nội Hồ, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

247. Nguyễn Thị Thanh Khá, sinh ngày 20/11/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 519, lộ Hoàn Bắc, khóm 001, phường Trung Phúc, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

248. Đặng Thị Thiều, sinh ngày 24/01/1972 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 12, lộ Trung Sơn, khóm 013, phường Khởi Minh, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

249. Sử Thị Phi Thanh, sinh ngày 31/01/1971 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 51, ngõ 20, lộ Nhân Tâm, khóm 007, phường Loan Nội, khu Nhân Vũ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

250. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 25/11/1983 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: 2/số 16, ngõ 148, đường Diên Bình 12, khóm 009, phường Di Bình, khu An Bình, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

251. Huỳnh Thanh Tuyền, sinh ngày 02/6/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 4/113, đường Dương Minh, khóm 014, phường Trung Thành, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

252. Võ Thị Ngọc Vũ, sinh ngày 26/12/1978 tại Long An

Hiện trú tại: Số 1/376, lộ Trung Sơn, khóm 003, phường Tây Á, khu Bắc, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

253. Trương Thị Liễu, sinh ngày 28/8/1981 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 5, số 50, đường Chính Đại, khóm 024, phường Ngũ Quyền, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

254. Lư Thị Thảo, sinh ngày 01/02/1981 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 322, đoạn 2, lộ Trung Hoa, khóm 14, phường Cựu Thành, khu Bát Lý, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

255. Bạch Phương Thảo, sinh ngày 06/10/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 49, lộ Đại Hưng, khóm 022, thôn Đại Hưng, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

256. Phạm Thị Thúy Ninh, sinh ngày 15/7/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 1/119, Khách Trang, khóm 009, phường Khách Trang, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

257. Huỳnh Thị Huê, sinh ngày 16/4/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: số 3/lầu 9, số 633, lộ Trung Chính, khóm 005, phường Tam Đa, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

258. Lìu Say Hồng, sinh ngày 08/3/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: lầu 2, số 1/15, ngách 16, ngõ 253, đường Kim Môn, khóm 011, phường Đường Xuân, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

259. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 19/9/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 6, số 1, ngách 3, ngõ 58, lộ Trấn Hưng, khóm 009, thôn Lĩnh Đỉnh, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

260. Huỳnh Mỹ Doanh, sinh ngày 23/9/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 52, Trung Hưng, khóm 008, thôn Trung Phúc, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

261. Hồ Thị Quý, sinh ngày 20/12/1983 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 4/114, đường Kiều Trung 1, khóm 001, phường Hoa Trung, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

262. Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh ngày 02/02/1976 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 1, ngõ 81, đường Văn Thiện, khóm 021, thôn Lạc Thiện, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

263. Nguyễn Thị Bé Lành, sinh ngày 20/3/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 33, ngõ 111, lộ Cát Lâm, khóm 014, phường Văn Hóa, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

264. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 28/02/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 210, ngõ 99, lộ Luân Đỉnh, khóm 011, thôn Luân Đỉnh, xã Vạn Đan, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

265. Trần Thị Thu Vân, sinh ngày 18/4/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 369, lộ Văn Hằng, khóm 003, thôn Tân Phượng, xã Khung Lâm, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

266. Trần Bé Duyên, sinh ngày 07/10/1975 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 3, số 5, ngách 5, ngõ 102, đường Phúc An, khóm 001, phường Bái Đà, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

267. Hồ Thị Phượng, sinh ngày 25/4/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 74, đường Hoài Nhân, khóm 004, phường Quang Nhân, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

268. Nguyễn Thị Kim Song, sinh ngày 15/11/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 16, Hoành Khanh, khóm 002, thôn Đỉnh Phố, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

269. Phan Mộng Tiền, sinh ngày 09/9/1984 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 8, số 3, ngõ 43, đường Quốc Quang, khóm 025, phường Long Phố, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

270. Lỷ Thu Phượng, sinh ngày 20/4/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 72/1, đường Phong Ngư, khóm 004, thôn Thủy Lợi, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

271. Thái Thị Thu Hằng, sinh ngày 12/9/1980 tại Bình Định

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 68, phố Nam Phú, khóm 011, phường Nhị Giáp, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

272. Lê Thị Minh Tuyến, sinh ngày 15/11/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 4, đường Tam Dân, khóm 001, phường Tân Liêu, khu Lục Quy, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

273. Huỳnh Thị Hồng Sương, sinh ngày 03/6/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 35, hẻm 107, ngõ 188, đoạn 4, đường Sơn Cước, khóm 015, phường Phục Hưng, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

274. Văn Thị Kim Ngân, sinh ngày 15/5/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 224, đường Văn Hóa Bắc, khóm 003, phường Tam An, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

275. Nguyễn Thị Mỹ Nhân, sinh ngày 08/02/1979 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 90/2, Ngọc Cốc, khóm 010, thôn Ngọc Cốc, xã Công Quản, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

276. Trần Thị Mỹ Dung, sinh ngày 18/11/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 20, hẻm 11, ngõ 1720, đường Trung Sơn, khóm 014, phường Quyến Tiến, khu Thần Cương, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

277. Phùng Thị Hạnh, sinh ngày 02/01/1985, tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 35, ngõ 11, phố Dân Bản, khóm 016, phường Dân Bản, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

278. Phạm Thị Ngọc Thùy, sinh ngày 26/02/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 98, đường Trấn Võ, khóm 022, phường Tân Quang, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

279. Trần Thị Án, sinh ngày 02/01/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 86, Phố Đỉnh, khóm 002, thôn Phố Hòa, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

280. Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh ngày 26/10/1988 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 29, ngõ 90, phố Nam Mỹ, khóm 011, thôn Nam Mỹ, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

281. Lâm Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 12/4/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 47, phố Đông Thế, khóm 009, phường Viên Tây, khu Viên Viên, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

282. Nềnh Thị Dính, sinh ngày 06/5/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 11, hẻm 4, ngõ 50, đoạn 2, đường Phục Hưng, khóm 013, phường Đàm Dương, khu Đàm Tử, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

283. Lê Thị Mỹ Xuyên, sinh ngày 25/11/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 120, đường Trung Hòa, khóm 005, phường Trung Hòa, khu Hậu Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

284. Từ Hiệp Thanh, sinh ngày 19/3/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 3, ngõ 26, phố Tự Cường, khóm 013, phường Tự Lập, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

285. Trương Yến Nhi, sinh ngày 10/10/1979 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 304, đường Phong Đông, khóm 016, phường Bắc Dương, khu Phong Nguyên, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

286. Nguyễn Thị Ngọc Yến, sinh ngày 08/7/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 73, đường Cảng Phố Nhị, khóm 009, phường Cảng Phố, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

287. Trần Thị Mỹ Xuân, sinh ngày 01/01/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 75, đường Trung Hưng Tây, khóm 019, phường Dạng Cước, khu Đại Thụ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

288. Hoàng Thị Thanh Hương, sinh ngày 04/4/1974 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 102, phố Vĩnh Hòa, khóm 007, phường Đại Bình, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

289. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 22/6/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 6, đường Hưng An, khóm 015, phường Hưng Nhân, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

290. Trương Thị Kim Được, sinh ngày 24/10/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 4, hẻm 1, ngõ 44, đường Hòa Hưng, khóm 007, phường Thí Viên, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

291. Nguyễn Thị Hải, sinh ngày 16/11/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 118, đường Tam Mỹ, khóm 009, phường Quốc Tánh, khu Thanh Thủy, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

292. Nguyễn Thị Xuân Ánh, sinh ngày 20/11/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 89, đường Hiền Nhân, khóm 006, phường Phụng Hóa, khu Đại Giáp, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

293. Trần Thị Kim Uyên, sinh ngày 29/9/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 70, ngõ 187, phố Kiến Quốc Bắc, khóm 017, phường Thảo Nam, khu Ngô Thê, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

294. Lê Thị Hoa, sinh ngày 23/9/1970 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 17, ngõ Đầu Bình, phố Thạch Cương, khóm 002, phường Kim Tinh, khu Thạch Cương, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

295. Mai Thanh Hồng, sinh ngày 20/01/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 21/59, ngõ Thủy Lý Cảng, đường Tam Cảng, khóm 005, phường Lệ Thủy, khu Long Tỉnh, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

296. Hồ Phương Ngọc, sinh ngày 07/10/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 93, đoạn 6, đường Chương Mỹ, khóm 008, phường Hòa Bắc, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

297. Lê Thị Út, sinh ngày 15/01/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 232, đường Hà Bắc Nhị, khóm 015, phường Lập Đức, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

298. Huỳnh Thị Thủ, sinh ngày 10/02/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 71/9, Khê Châu, khóm 004, thôn Trường Hưng, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

299. Nguyễn Thị Nhàn, sinh ngày 02/9/1987 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 31, Ngoại An, khóm 005, thôn Ngoại An, xã Tây Dự, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

300. Nguyễn Thị Thúy Phương, sinh ngày 17/3/1989 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 41, đường Hoa Hưng, khóm 015, phường Nhân Văn, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

301. Lâm Thị Kiều Diễm, sinh ngày 12/01/1983 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 8, số 74, ngõ 150, lộ Thái Bình, khóm 036, phường Bành Thố, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

302. Đỗ Thị Lân, sinh ngày 01/8/1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 112, đường Viên Nhị, khóm 015, phường Thành Công, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

303. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 16/7/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 76, Nam Lực, khóm 007, phường Nam Lực, khu Lâm Khẩu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

304. Nguyễn Thị Hà Trang, sinh ngày 01/01/1994 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 3/21, ngõ 324, đường Long An, khóm 015, phường Đức Hậu, khu Nhân Ái, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

305. Lê Thị Hưởng, sinh ngày 15/02/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 498, lộ Trung Cảng, khóm 013, phường Trung Long, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

306. Trần Thị Hồng Lý, sinh ngày 25/01/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 161, Ngưu Khiêu Loan, khóm 001, phường Tùng Hoa, thành phố Phác Tử, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

307. Lê Thị Mỹ Lan, sinh ngày 16/02/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: 1/lầu 8, số 222, đoạn 1, lộ Vạn Tịch, khóm 025, phường Giang Bắc, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

308. Lương Thị Nga, sinh ngày 05/4/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 5, số 3, ngõ 220, lộ Trang Kính, khóm 005, phường Trang Kính, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

309. Võ Thị Ngọt, sinh ngày 24/8/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 9, ngách 41, ngõ 301, đoạn 2, lộ Nam Nhã Tây, khóm 010, phường Hương Nhã, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

310. Lê Thị Kim The, sinh ngày 20/02/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 4/185, đoạn 1, lộ Dân Nghĩa, khu Ngũ Cổ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

311. Nguyễn Thuận Sáu, sinh ngày 10/4/1967 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 227, đường Phúc Đức, khóm 012, phường Trung Hành, khu Tín Nghĩa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

312. Trần Thị Nhẫn, sinh ngày 12/02/1984 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 290, lộ Văn Lâm, khóm 001, phường Phúc Đức, khu Sỹ Lâm, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

313. Đinh Thị Dung, sinh ngày 17/3/1975 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 5, số 15, ngõ 28, đường Nhân Hóa, khóm 008, phường Tùng Thúy, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

314. Trần Ngọc Đậm, sinh ngày 16/3/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 157, lộ Sư Cầu, khu Nhân Ái, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

315. Dương Thị Hồng Thúy, sinh ngày 26/4/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 13, số 148, lô Cát Lâm, khóm 024, thôn Dương Trù, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

316. Đỗ Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 31/12/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 8/số 64, Châu Tử, khóm 011, thôn Châu Tử, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

317. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 11/02/1982 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 27, ngõ Trung Hưng, lộ Trung Hưng, khóm 013, phường Lưu Trung, thành phố Đấu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

318. Nguyễn Kim Phương, sinh ngày 04/7/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 24, ngõ 67, lộ Lạc Nghiệp, khóm 001, phường Tuyền Nguyên, khu Đông, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

319. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 02/02/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 35, lộ Quân Công, khóm 010, phường Bác Gia, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

320. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 16/01/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 5, số 29, hẻm 4, ngõ 29, đoạn 4, đường Hưng Long, khóm 008, phường Minh Hưng, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

321. Nguyễn Thị Bích Phương, sinh ngày 11/8/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 65/15, Tân Liêu, khóm 006, phường Tân Liêu, thành phố Phúc Tử, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

322. Nguyễn Thị Nhãn, sinh ngày 12/8/1985 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: lầu 2/2, số 227, đoạn 2, đường Thái Nguyên, khóm 002, phường Lại Thổ, khu Bắc, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

323. Dương Thị Huệ, sinh ngày 29/7/1986 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 518, đường Nam Hạnh, khóm 019, phường Thanh Phong, khu Nam Hạnh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

324. Lê Thị Kiều, sinh ngày 21/12/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 2/27, đường Oát Tử, khóm 002, phường Hoa Luân, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

325. Huỳnh Thị Thủy, sinh ngày 09/01/1982 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 100, hẻm 60, ngõ 244, đoạn 2, đường Viên Tập, khóm 021, phường Đại Nhiêu, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

326. Hồ Như Thũy, sinh ngày 13/3/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2, số 101, ngõ 6, phố Thúy Hoa, khóm 011, phường Chấn Hưng, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

327. Hà Huệ Linh, sinh ngày 17/5/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 2, ngõ 10, đoạn 1, phố Trung Thuận, khóm 009, phường Chương Lâm, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

328. Vương Tú Chinh, sinh ngày 17/02/1979 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 21, ngõ 107, đoạn 4, đường Hưng Long, khóm 015, phường Minh Nghĩa, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

329. Hoàng Thị Sao, sinh ngày 26/8/1982 tại Hà Giang

Hiện trú tại: Số 5/2, Kiến Cước Khang, khóm 003, phường A Diệu, khu Thâm Khang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

330. Cao Thị Lý, sinh ngày 08/12/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 50/3, Hoa Nam, khóm 008, thôn Hoa Nam, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

331. Nguyễn Thị Bạch Lan, sinh ngày 08/5/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 77/4, A Đan, khóm 016, phường A Đan, thị trấn Đầu Nam, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

332. Thái Thị Trúc Ly, sinh ngày 07/6/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 257, đường Ôn Điền, khóm 001, thôn Ôn Phong, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

333. Nguyễn Thị Trúc Duyên, sinh ngày 16/02/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 60, ngõ 737, đoạn 2, phố Thanh Sa, khóm 007, phường Thanh Thảo, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

334. Lê Thị Ngọc Chúc, sinh ngày 08/3/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 86, đường Bắc Bảo, khóm 010, phường Tân Điền, khu Nhân Đức, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

335. Lâm Mỹ Huệ, sinh ngày 12/01/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 53, Tam Điệp Khê, khóm 010, thôn Điệp Khê, xã Khê Khẩu, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

336. Thái Thị Kim Thùy, sinh ngày 10/9/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 42, đoạn 3, đường Trung Sơn, khóm 004, thôn Cát An, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

337. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 14/4/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 11, ngõ 56, phố Phúc Dương, khóm 027, phường Thụy Dương, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

338. Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh ngày 29/01/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 14, đường Vĩnh Hưng, khóm 014, phường Cửu An, thành phố Đầu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

339. Lìu A Dếnh, sinh ngày 15/12/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 5/2, đường Đại Đồng, khóm 022, thôn Cửu Loan, xã Lâm Nội, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

340. Trương Thị Tiền, sinh ngày 13/9/1989 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 48, đường Diên Bình Bắc, khóm 005, thôn Luân Bắc, xã Tứ Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

341. Trần Thị Cẩm Màu, sinh ngày 19/9/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 63, ngõ 173, đường Nhân Đức, khóm 014, thôn Kiều Đầu, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

342. Phan Thị Đôi, sinh ngày 06/9/1978 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 11, số 103/10, đường Thượng Liêu, khóm 007, phường Thượng Liêu, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

343. Đinh Thị Điểm, sinh ngày 19/11/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 7, số 563, đường Thúy Hoa, khóm 014, phường Quả Phong, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

344. Nguyễn Thị Bài, sinh ngày 26/12/1976 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 24, ngõ 528, đường Khổng Phụng, khóm 012, phường Hạ Trang, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

345. Nguyễn Thị Trúc Linh, sinh ngày 20/10/1989 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 48, đường Thành Ái, khóm 013, phường Thành Nghĩa, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

346. Vũ Thị Hằng Nga, sinh ngày 20/7/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 23, hẻm 12, ngõ 27, đường Nhị Vương, khóm 001, phường Nhị Vương, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

347. Nguyễn Thị Bích Hạnh, sinh ngày 25/4/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 43, Thiên Dương, khóm 012, phường Tân Anh, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

348. Chạc Ửng Mùi, sinh ngày 27/12/1984 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 439, đường An Bắc, khóm 020, phường Tây Môn, khu An Bình, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

349. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 02/10/1976 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Lầu 6, số 95, phố Trung Bình Cửu, khóm 011, phường Trung Bình, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

350. Nguyễn Thị Kim Hương, sinh ngày 21/7/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 122, hẻm 80, ngõ 269, đường Lâm Thâm Đông, khóm 006, phường Tân Điếm, khu Đông, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

351. Lê Thị Hồng Lụa, sinh ngày 11/9/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 85, đường Khang Hòa, khóm 011, phường Bình Xương, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

352. Lê Thị Ngọc Trinh, sinh ngày 20/01/1984 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 21, phố Nhân Hòa Nhất, khóm 004, phường Tân Hưng, khu Hạ Doanh, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

353. Dắn Sẹc Cú, sinh ngày 13/11/1975 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 45/160, Qua Câu, thành phố Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

354. Diệp Thị Chiến, sinh ngày 25/6/1962 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 236, Diêm Sanh, khóm 014, phường Diêm Sanh, khu Thất Cổ, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

355. Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 18/10/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 110, đường Tuyên Bắc, khóm 015, phường Mạng Sa, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

356. Lâm Thị Xuyên, sinh ngày 23/01/1983 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 52, ngõ 92, đường Lâm Viên Nam, khóm 013, phường Đông Lâm, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

357. Hà Thị Phương, sinh ngày 05/01/1981 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 4, hẻm 11, ngõ 242, đường Thái Xương, khóm 020, thôn Vĩnh An, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

358. Nguyễn Thị Bích Thuận, sinh ngày 10/10/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 191, đoạn 1, đường Chương Thủy, khóm 012, thôn An Đông, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

359. Đặng Trần Minh Thư, sinh ngày 08/10/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 14, hẻm 7, ngõ 493, phố Trung Hòa, khóm 013, phường Trí Nhân, khu Bắc Đầu, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

360. Nguyễn Thị Bích Vân, sinh ngày 03/01/1988 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 7/3, ngõ Văn Quang, đường Đầu Đàm, khóm 004, phường Đầu Đế, khu Sa Lộc, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

361. Nguyễn Thị Mỹ Nhiên, sinh ngày 12/3/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 6, ngõ Dân An Nhị, khóm 002, phường Cửu Khoái, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

362. Phạm Thanh Tuyết, sinh ngày 15/01/1981 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 100, phố Tân Sinh, khóm 021, phường Đại Thụ, khu Đại Thụ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

363. Phạm Thị Hồng Hà, sinh ngày 12/11/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 5, số 2/17, đường Tùng Lĩnh, khóm 007, phường Khúc Khê, khu Bắc, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

364. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 06/01/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 13, hẻm 45, ngõ 7, đường Long Bắc, khóm 014, phường Điền Trung, khu Long Tỉnh, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

365. Lê Quỳnh, sinh ngày 03/11/1993 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 122, phố Lạc Dương, khóm 007, phường Khai Bình, khu Tân Hưng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nam

366. Trần Thị Kim Thanh, sinh ngày 09/01/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 2, ngõ 56, đường Dân Sinh Đông, khóm 011, phường Thoại Quang, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

367. Trần Thị Thu Hồng, sinh ngày 11/4/1965 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 3, số 10, ngõ 107, đoạn 4, đường Hưng Long, khóm 016, phường Minh Nghĩa, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

368. Huỳnh Thị Hồng Nương, sinh ngày 19/3/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 66/1, đường Long Đầu, khóm 007, thôn Điểu Long, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

369. Trần Thị Thấm, sinh ngày 12/11/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 562/5, đường Trung Sơn, khóm 007, phường Đỉnh Nam, khu Thanh Thủy, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

370. Bùi Thị Quyên, sinh ngày 01/02/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 185, ngõ 408, đường Khánh An, khóm 018, thôn Đại Đàm, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

371. Nghiêm Ngọc Yến, sinh ngày 29/7/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 85, ngõ 46, đoạn 2, đường Viên Đại, khóm 004, phường Đại Phố, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

372. Đặng Thị Niềm, sinh ngày 06/6/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 389, đường Lộc Đông, khóm 021, phường Đỉnh Thố, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

373. Dương Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 15/02/1969 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 80, đường Hoa Viên Nhất, khóm 017, phường Trình Hương, khu Cương Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

374. Lê Thị Kim Phương, sinh ngày 22/7/1984 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 295, đường Tây An Nam, khóm 009, thôn Ngạc Nam, xã Bổ Tâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

375. Huỳnh Thị Mỹ Kiều, sinh ngày 01/9/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 6, số 99, đoạn 2, đường Kiến Quốc, khóm 006, phường Văn Hóa, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

376. Bùi Thị Trúc Ly, sinh ngày 10/01/1983 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 168, phố Long Giang, khóm 015, thôn Đức Thành, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

377. Trần Thị Dung, sinh ngày 10/10/1980 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 54, ngõ 43, đường Trung Sơn Nam, khóm 007, phường Tây Kiều, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

378. Lê Thị Kim Tiền, sinh ngày 19/02/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 6, số 120, ngõ 577, đoạn 3, đường Thành Thái, khóm 010, phường Tập Hiền, khu Ngũ Cổ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

379. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 01/11/1966 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 26/3, ngõ 432, đường Trung Chính, khóm 018, phường Kiến Hòa, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

380. Trần Ngọc Hà, sinh ngày 15/01/1984 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 41/1, Thanh Phố, khóm 011, thôn Lam Phố, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

381. Tô Thị Bích Vân, sinh ngày 24/3/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 56, ngõ 608, đoạn 2, đường Văn Hóa, khóm 009, phường Thanh Thúy, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

382. Huỳnh Thanh Dung, sinh ngày 16/9/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 239, đường Học Phủ, khóm 024, phường Đại Nhã, khu Đại Nhã, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

383. Phạm Thị Nhanh, sinh ngày 01/12/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 2, ngõ 80, đoạn 2, đường Diên Bình, khóm 014, phường Hổ Lâm, khu Hương Sơn, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

384. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 25/01/1975 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 88, đường Phụng Tùng, khóm 017, phường Bắc Môn, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

385. Vương Nhật Phượng, sinh ngày 23/4/1985 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 172, Nghĩa Trúc, khóm 015, thôn Lục Quế, xã Nghĩa Trúc, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

386. Lưu Thị Thúy Hà, sinh ngày 12/02/1963 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 75, Thảo Lĩnh, khóm 004, thôn Thảo Lĩnh, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

387. Đoàn Thị Thùy Dương, sinh ngày 14/10/1982 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 63, 18 Trung Khê, khóm 008, phường Trung Dân, khu Thạch Định, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

388. Lê Thị Thắm, sinh ngày 19/4/1964 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 190, đường Văn Hóa, khóm 010, phường Đông An, khu Đông Thế, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

389. Trần Thị Thu Trang, sinh ngày 01/01/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 18, đường Học Sĩ, khóm 016, thôn Kiều Đầu, xã Hoa Đàm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

390. Trần Thị Trúc, sinh ngày 09/01/1987 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 570, lộ Trấn Hưng, khóm 002, thôn Cựu Lộ, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

391. Lương Thị Thòa, sinh ngày 09/02/1974 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 245, lộ Đại Đồng Bắc, khóm 010, phường Dân Sinh, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

392. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 08/02/1988 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 2, số 13/371, lộ Tân Minh, khóm 008, phường Châu Mỹ, khu Nội Hồ, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

393. Châu Thị Mai, sinh ngày 08/5/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 245, lộ Đại Đồng Bắc, khóm 010, phường Dân Sinh, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

394. Đào Thị Hòa, sinh ngày 04/3/1977 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 546, lộ Tân Trang Tử, khóm 006, phường Tân Hạ, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

395. Nguyễn Thị Hồng Diễm, sinh ngày 18/5/1984 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 11, đoạn 3, lộ Mai Xuyên Đông, khóm 008, phường Mai Xuyên, khu Bắc, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

396. Thái Kim Dung, sinh ngày 02/10/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 205, lộ Mai Thôn, khóm 005, phường Ái Lan, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

397. Mai Thị Lệ Hằng, sinh ngày 30/11/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 1, ngách 10, ngõ 132, lộ Trung Bình, khóm 032, phường Lập Cơ, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

398. Biện Thị Tuyến, sinh ngày 25/8/1983 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 48, lộ Cát Chí, khóm 11, phường Dương Minh, khu Sỹ Lâm, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

399. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 15/8/1969 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 9, ngách 1, ngõ 186, đường Khang Lạc, khóm 011, phường Nội Câu, khu Nội Hồ, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

400. Nguyễn Thị Bích Như, sinh ngày 16/9/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 58, lộ Trùng An, khóm 004, phường Bác Ái, thị trấn Thành Công, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

401. Lê Thị Ten, sinh ngày 30/4/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 3/55, Hải Khẩu, khóm 005, phường Hải Khẩu, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

402. Đinh Thị Mang, sinh ngày 13/11/1962 tại Long An

Hiện trú tại: Số 32, Phúc Đức, khóm 004, thôn Phúc Đức, xã Công Quản, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

403. Võ Thị Thúy Hiền, sinh ngày 31/5/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 35, đoạn 1, lộ Thế Giới, khóm 001, phường Uyển Nam, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

404. Hong Cấm Mùi, sinh ngày 08/01/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 7, số 1, ngõ 267, đoạn 2, lộ Nhân Ái, khóm 001, phường Nam Thế, khu Lâm Khẩu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

405. Đồng Thị Linh, sinh ngày 24/6/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 9, ngách 14, ngõ 194, lộ Vũ Khánh 1, khóm 007, phường Thụy Sương, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

406. Lê Ngọc Hân, sinh ngày 06/3/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 1/12, ngõ 372, đường Tây Thịnh, khóm 018, phường Quang Hòa, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

407. Lê Thị Kiều Hạnh, sinh ngày 24/4/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2/31, Chấn Hưng, khóm 006, thôn Chấn Hưng, xã Trì Thượng, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

408. Mã Thị Hoa Xuân, sinh ngày 23/02/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 459, lộ Thành Công, khóm 018, phường Tây Nhã, khu Bắc, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

409. Huỳnh Thị Thanh Tiên, sinh ngày 25/5/1986 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 56, lộ Trung Hưng, khóm 012, thôn Ôn Phong, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

410. Lợi Thu Mỹ, sinh ngày 15/10/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 6, ngõ 217, đoạn 1, lộ Trung Sơn, khóm 023, phường Bì Đầu, khu Bát Lý, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

411. Nguyễn Thị Cẩm Nương, sinh ngày 19/9/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 7, số 58, đường Phúc Hưng 1, khóm 002, phường Đồng Hưng, khu Thái Sơn, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

412. Lâm Thị Hương, sinh ngày 01/01/1975 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 527, đoạn 1, lộ Phục Hưng, khóm 018, phường Phúc An, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

413. Thòng Ửng Múi, sinh ngày 01/11/1981 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Lầu 3, số 51, đường Kim An, khóm 019, phường Bái Bắc, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

414. Nguyễn Thị Cam, sinh ngày 01/6/1978 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 15, đường Phúc An 1, khóm 032, Trung Phúc, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

415. Võ Thị Thu Vân, sinh ngày 01/7/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 8, ngách 28, ngõ 195, lộ Trung Hoa Tây, khóm 016, phường Luân Bình, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

416. Đặng Thúy Kiều, sinh ngày 10/12/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 4/177, đoạn 3, lộ Đại Quan, khóm 017, phường Côn Lôn, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

417. Phan Huỳnh Mai, sinh ngày 19/01/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 3/lầu 16, số 392, lộ Dân An Tây, khóm 004, phường Quang Hoa, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

418. Vòng Mỹ Vành, sinh ngày 12/11/1988 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Lầu 5, số 43, lộ Hành Thiện, khóm 019, phường Hành Thiện, khu Nội Hồ, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

419. Phạm Thanh Thoảng, sinh ngày 25/6/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 3/số 243, lộ Trung Thê, khóm 012, phường Trúc Lâm, khu Sa Lộc, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

420. Lầm Ngọc Xuân, sinh ngày 13/11/1988 tại Long An

Hiện trú tại: Số 1/81, đường Trấn Phủ, khóm 006, phường Thanh Khê, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

421. Trần Thị Liễu, sinh ngày 04/8/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1/24, ngõ 225, đường Thiên Tường, khóm 017, phường Bắc Hưng, khu Bắc Đôn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

422. Nguyễn Mỹ Loan, sinh ngày 01/4/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 49, ngõ Quảng Đông, khóm 013, thôn Khê Thố, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

423. Nguyễn Kim Ngoan, sinh ngày 06/3/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 4, số 11, ngõ 47, lộ Quang Huy, khóm 005, phường Trương Lâm, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

424. Huỳnh Thị Thu Vân, sinh ngày 10/02/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 7, đường Thái Hoa, khóm 050, phường Tân Thượng, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

425. Nguyễn Thị Tường Vinh, sinh ngày 25/01/1976 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 165, đường Phúc Nguyên, khóm 008, phường Trung Nghĩa, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

426. Lâm Thị Kim Tuyền, sinh ngày 23/10/1986 tại Long An

Hiện trú tại: Lầu 4, số 23, ngõ 50, đường Hổ Lâm, khóm 014, phường Tứ Dục, khu Tín Nghĩa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

427. Hồ Thị Đỡ, sinh ngày 20/5/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 13, số 40, đường Giang Nam 10, khóm 015, phường Long Cương, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

428. Phạm Kim Phụng, sinh ngày 25/7/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 21, đường Văn Xương 2, khóm 005, thôn Văn Hóa, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

429. Lê Thị Kim Dung, sinh ngày 14/11/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 12, số 41, lộ Nhân Ái, khóm 009, phường Bì Đầu, khu Bát Lý, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

430. Huỳnh Thị Hằng Nga, sinh ngày 10/9/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 56, đoạn 1, lộ Thái Bình, khóm 028, phường Sơn Cước, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

431. Vũ Thị Nguyệt, sinh ngày 11/7/1978 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 50, đường Cẩm Bình, khóm 020, phường Cẩm Bình, khu Bắc, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

432. Lê Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 16/3/1983 tại Long An

Hiện trú tại: Lầu 4, số 2, ngõ 427, lộ Dân Tộc, khóm 009, phường Bảo Hựu, khu Lư Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

433. Trần Thị Kim Yến, sinh ngày 03/5/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 1, ngõ Nhã Viên, lộ Đại Đồng, khóm 010, thôn Đại Đồng, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

434. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 20/4/1987 tại Hà Nam

Hiện trú tại: 14/số 15, Cẩm Sơn, khóm 002, phường Cẩm Sơn, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

435. Nguyễn Thị Ngọc Liên, sinh ngày 24/4/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 630, đoạn 1, lộ Vĩnh Hưng, khóm 005, phường Vĩnh Ninh, khu Ngô Thê, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

436. Hoàng Thị Yến, sinh ngày 02/02/1983 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 119/26, đường Tiền Phong, khóm 020, phường Tiền Phong, khu Cương Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

437. Nguyễn Thị Kim Hai, sinh ngày 25/02/1988 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 2/1, số 2, ngõ 44, phố Lạc Dương, khóm 018, phường Điền An, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

438. Trần Thị Nghi, sinh ngày 03/6/1986 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 35, hẻm 26, ngõ 163, đoạn 5, đường Diên Bình Bắc, khóm 003, phường Hồ Lô, khu Sĩ Lâm, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

439. Lê Thị Kim Hòa, sinh ngày 16/5/1971 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 4, số 2, ngõ 286, đường Giác Dân, khóm 008, phường Bảo Quốc, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

440. Võ Thị Huỳnh Trắng, sinh ngày 02/10/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 314, đường Vĩnh An, khóm 022, phường Vĩnh An, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

441. Nguyễn Thị Xuân, sinh ngày 12/10/1968 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 2, số 117, đoạn 2, đường Long Cương, khóm 021, phường Minh Đức, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

442. Đinh Thị Bảy, sinh ngày 05/01/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 132, Long Giao Đàm, khóm 014, thôn Long Giao, xã Nghĩa Trúc, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

443. Nguyễn Thị Phương Kiều, sinh ngày 20/8/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 18/10, hẻm 164, ngõ 477, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 014, phường Trung Sơn, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

444. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 14/3/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 173, đường Trung Nam, khóm 012, phường Thái Bình, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

445. Trương Thị Kim Thư, sinh ngày 01/02/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 27, ngõ 167, đoạn 3, đường Tam Hòa, khóm 013, phường Duy Đức, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

446. Nguyễn Thị Bé Loan, sinh ngày 13/12/1985 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 871/4, đường Cửu Như Nhất, khóm 018, phường An Khang, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

447. Phạm Thị Thảo, sinh ngày 01/01/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 46, phố Sùng Minh Thập Bát, khóm 017, phường Sùng Thành, khu Đông, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

448. Trần Thị Kim Nhớ, sinh ngày 10/3/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 197, phố Tôn An, khóm 009, phường Thành Bắc, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

449. Nguyễn Thị Tuyết Phương, sinh ngày 15/10/1979 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 34, ngõ 449, đường Vinh Quang, khóm 014, thôn Nội Thành, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

450. Nguyễn Thị Kim Thùy, sinh ngày 08/4/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 743, đoạn 3, đường Ngũ Kết, khóm 013, thôn Phúc Hưng, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

451. Trần Thị Điệp, sinh ngày 31/12/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 5/15, đường Chấm Sơn, khóm 001, thôn Chấm Sơn, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

452. Nguyễn Thị Kim Thanh, sinh ngày 19/10/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 4, phố Tây An, khóm 005, phường Đại Đạo, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

453. Huỳnh Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 15/11/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 19, ngõ 19, phố Khê Vĩ, khóm 020, phường Duy Đức, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

454. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 28/12/1974 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 136, phố Bia Đỉnh, khóm 002, phường Bia Đỉnh, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

455. Nguyễn Kim Nhanh, sinh ngày 19/7/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 39, Phục Đỉnh Kim, khóm 010, thôn Phục Kim, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

456. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 01/01/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 12, đường Đại Đồng, khóm 007, phường Đại Đồng, khu Điền Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

457. Lê Kim Bé Hây, sinh ngày 17/7/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 69, Bổ Vĩ, khóm 018, thôn Thủy Nam, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

458. Trương Thị Xuân, sinh ngày 19/3/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 12/1, số 5, hẻm 15, ngõ 1990, đường Cửu Như Tứ, khóm 014, phường Đầu Phong, khu Đầu Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

459. Nguyễn Hồng Loan, sinh ngày 10/11/1971 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 82, phố Sùng Bổn, khóm 005, phường Cảng Hậu, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

460. Trần Cẩm Nguyên, sinh ngày 04/01/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 89, đường Ái Hương, khóm 001, thôn Hòa Nhã, xã Lộc Dục, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

461. Trần Chiu Din, sinh ngày 01/10/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 51/2, ngõ 1, phố Diên Cát, khóm 012, phường An Khang, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

462. Bùi Thị Mười Hai, sinh ngày 31/12/1974 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 75, đường Vĩnh Phương, khóm 010, phường Vĩnh Phương, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

463. Dương Thị Thúy Liễu, sinh ngày 22/02/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 80, phố Thúy Lễ, khóm 008, phường Hưng Bang, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

464. Tằng Thị Hương, sinh ngày 09/6/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 16/18, đường Sa Vỹ, khóm 022, phường Đại Quang, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

465. Lê Thị Thúy Đoan, sinh ngày 13/11/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 57, ngõ 265, đường Trung Sơn Nhị, khóm 016, phường Đắc Thắng, khu Lư Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

466. Nguyễn Thị Gái, sinh ngày 10/4/1985 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 12, ngõ 38, đường Bì Bắc, khóm 003, thôn Tam Hợp, xã Phương Uyển, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

467. Hà Thị Hường, sinh ngày 03/7/1983 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 4, số7, phố Văn Thiện, khóm 020, thôn Lạc Thiện, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

468. Ngô Thị Cẩm Linh, sinh ngày 14/7/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 38, ngõ 105, đoạn Văn Tuế, đường Phương Thảo, khóm 001, thôn Văn Tuế, xã Phương Uyển, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

469. Phạm Thị Liễu, sinh ngày 15/6/1980 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 21, đường Cảng Thổ Tam, khóm 003, phường Cảng Thổ, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

470. Đặng Ngọc Trinh, sinh ngày 19/10/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 8/1, số 6, phố Quốc Tường, khóm 034, phường Vĩnh An, khu Tây Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

471. Trần Thị Duyền, sinh ngày 11/11/1977 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 70, phố Phúc Điền Nhất, khóm 019, phường Thụ Nghĩa, khu Nam, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

472. Trần Thị Yến Mai, sinh ngày 20/02/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 690, đường Hao Phong, khóm 008, phường Khang Lang, khu Thanh Thủy, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

473. Huỳnh Thanh Thùy, sinh ngày 19/6/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 45, Tây Bình, khóm 007, phường Tây Bình, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

474. Trần Thị Lợi, sinh ngày 25/12/1977 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 25/24, Thủy Lưu, khóm 012, thôn Thạch Lữ, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

475. Trần Thị Diễm, sinh ngày 04/10/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 15, đường Đông Tiên, khóm 001, phường Đông Tiên, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

476. Nguyễn Mỹ Xuyên, sinh ngày 11/9/1985 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 80, thôn Vinh Dân Tân, khóm 002, phường Nhân Đức, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

477. Lê Ngọc Hải, sinh ngày 10/7/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 451, đường Đại Đồng, khóm 012, thôn Đại Đồng, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

478. Cao Thị Mai, sinh ngày 18/02/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 725, đường Thánh An, khóm 004, phường Tam Thôn, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

479. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 22/12/1987 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 231, đường Phố Đỉnh, khóm 008, phường Phố Đỉnh, khu Đông, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

480. Phan Thị Cẩm Hường, sinh ngày 15/4/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 20, hẻm 6, ngõ 93, đoạn 3, Dân Đại Đạo, khóm 001, phường Vĩnh An, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

481. Lê Thị Xuân Hòa, sinh ngày 10/4/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 38, ngõ 45, đường Đại Điền, khóm 003, phường Nam Điền, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

482. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 02/8/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 38, ngõ 45, đường Đại Điền, khóm 003, phường Nam Điền, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

483. Bùi Thị Hiền, sinh ngày 24/10/1982 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 36, ngõ 492, đoạn 1, đường Bác Ái, khóm 001, phường Trùng Hưng, khu Tây, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

484. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 20/6/1979 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 179, đoạn 1, đường Lực Hành, khóm 014, phường Lập Đức, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

485. Lê Thị Loan, sinh ngày 14/5/1979 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 7/4, ngõ 782, đường Quân Hiệu, khóm 013, phường Long Xương, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

486. Nguyễn Thị Rở, sinh ngày 10/02/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 7/1, đường Bình Hòa, khóm 016, thôn Cao Lương, xã Diêm Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

487. Phạm Thị Thu Loan, sinh ngày 11/02/1974 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 171, đoạn 1, đường Viên Đông, khóm 001, phường Phù Châu, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

488. Lâm Hồng Hải, sinh ngày 21/12/1977 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 291, Thiêm Phúc, khóm 008, phường Thiêm Phúc, khu Tam Kỳ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

489. Nguyễn Thị Biên, sinh ngày 16/02/1982 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 2, số 1, ngõ 1210, đoạn 1, đường Quốc Tế, khóm 029, phường Trung Sơn, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

490. Phạm Thị Liên, sinh ngày 11/11/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 3, Sa Luân, khóm 004, thôn Phố Bắc, khu Khẩu Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

491. Mai Kim Liên, sinh ngày 16/01/1989 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 12/10, phố Phong Niên, khóm 005, thôn Cao Lãng, xã Diêm Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

492. Nguyễn Thu Hà, sinh ngày 15/8/1972 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 19, lộ Trường Ức, khóm 003, phường Trường Ức, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

493. Bạch Huệ Bình, sinh ngày 23/6/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 1, ngách 16, ngõ 1, đoạn 1, lộ Tây Tân, khóm 010, phường Tân Cảng, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

494. Phòng A Múi, sinh ngày 07/11/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 66, lộ Thanh Thủy Nham, khóm 006, thôn Sơn Hồ, xã Tây Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

495. Trần Thị Thúy Loan, sinh ngày 02/6/1983 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 233, đoạn 2, lộ Tô Tân, khóm 026, phường Vĩnh Vinh, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

496. Nguyễn Thị Huấn, sinh ngày 22/8/1982 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 9, ngách 41, ngõ 737, đoạn 1, lộ Nội Hồ, khóm 027, phường Cảng Phú, khu Nội Hồ, Đài Bắc

Giới tính: Nữ

497. Trần Thị Hồng Nhiên, sinh ngày 15/02/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 34, ngõ 25, đoạn 3, lộ Tân Sinh Bắc, khóm 018, phường Tân Phúc, khu Trung Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

498. Lê Thị Thu Nhàn, sinh ngày 30/4/1980 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 25, Lâm Thị, lộ Dân Quyền, khóm 016, phường Cựu Minh, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

499. Lê Thị Lắm, sinh ngày 18/02/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 34, ngách 5, ngõ 320, đoạn 5, lộ Trung Hoa, khóm 002, phường Mỹ Sơn, khu Hương Sơn, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

500. Trịnh Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 19/6/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 3, ngõ 306, đoạn 1, lộ Trung Sơn, khóm 022, phường Thụ Nam, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

501. Lê Thị Hân, sinh ngày 04/10/1979 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 7, đường Kiến Phong, khóm 020, phường Phúc An, TP. Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

502. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 07/02/1983 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 11, lộ Sơn Phúc, khóm 003, phường Sơn Phong, thành phố Bình Chấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

503. Lê Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 13/6/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 98, lộ Dân Tộc, khóm 005, phường Nhị Đức, khu Lư Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

504. Bùi Thị Huệ, sinh ngày 20/02/1976 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 28, lộ Gia Lý, khóm 014, thôn Gia Lý, xã Tân Thành, huyện Gia Liên

Giới tính: Nữ

505. Bùi Thu Trang, sinh ngày 27/12/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 118, lộ Kiến Quốc, khóm 020, phường Phúc Hưng, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

506. Trần Thị Minh Châu, sinh ngày 01/5/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 14, Điền Liêu Tử, khóm 014, phường Thượng Điền, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

507. Tạ Thị Xim, sinh ngày 05/5/1972 tại Hà Tây

Hiện trú tại: Số 21, ngách 534, ngõ 308, đoạn 1, lộ Cao Thượng, khóm 012, phường Cao Vinh, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

508. Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh ngày 16/10/1979 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 59, ngõ Dục Anh, đoạn 1, lộ Đông Kỳ, khóm 004, phường Đạt Quan, khu Hòa Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

509. Phạm Thị Rỡ, sinh ngày 22/10/1967 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 51, đường Hưng Long, 3, khóm 011, phường Hưng Bình, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

510. Hồ Mộng Tuyền, sinh ngày 24/11/1983 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 299, lộ Trung Chính, khóm 011, phường Trung Nguyên, khu Lư Châu, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

511. Nguyễn Thị Như Ngọc, sinh ngày 10/3/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1/18, Ma Thạch Khanh, khóm 002, phường Phong Điền, khu Thạch Định, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

512. Nguyễn Thị Hồng Sang, sinh ngày 24/5/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 4/lầu 7, số 14, ngõ 1, đường Thanh Sơn, 6, ngõ 023, phường Thanh Sơn, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

513. Trần Thị Tú, sinh ngày 01/01/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 8, số 8, ngõ 22, đường Minh Nghĩa, khóm 010, phường Nhân Ái, khu Lư Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

514. Trần Thị Thúy Hằng, sinh ngày 06/4/1987 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Lầu 11, số 12, ngõ 8, đường Nhân Ái, khóm 020, phường Lục Quang, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

515. Hoàng Thị Cảnh, sinh ngày 22/11/1975 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 419, lộ Trung Chính, khóm 002, phường Trung Chính, khu Trung Chính, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

516. Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 06/6/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2/24, ngõ 268, lộ Oanh Đào, khóm 025, phường Vĩnh Cát, khu Oanh Ca, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

517. Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh ngày 28/8/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 4, lộ Trung Hưng, khóm 019, phường Nghĩa Tân, đường Nghĩa Hạnh, khu Tín Nghĩa, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

518. Đặng Thị Tuyết, sinh ngày 20/11/1983 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Số 10, Kỳ Tử Oa, khóm 011, đường Nhị Khê, khu Đại Nội, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

519. Lê Thị Quyển, sinh ngày 12/9/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 3/8, ngách 21, ngõ 249, lộ Liên Thành, khóm 010, phường Bích Hà, khu Trung Hà, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

520. Phạm Xuân Đào, sinh ngày 16/4/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 106, đường Ái Ngũ, khóm 013, phường Trường Đức, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

521. Võ Thị Thu Lan, sinh ngày 23/9/1989 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: 5/số 180, Đại Khang Lang, khóm 001, phường Đại Hương, thành phố Phát Tử, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

522. Huỳnh Ngọc Yến, sinh ngày 27/6/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 1/1246, đoạn 2, lộ Vạn Thọ, khóm 020, thôn Trung Hưng, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

523. Lê Bích Ngọc, sinh ngày 20/10/1982 tại thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 45, Tân Vinh, khóm 005, phường Nam Thế, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

524. Võ Thị Kiều Oanh, sinh ngày 02/4/1979 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 495, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 003, thôn Khê Ban, xã Điền Vĩ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

525. Nguyễn Thị Mai Huệ, sinh ngày 24/02/1957 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 232, đường Đức Hưng, khóm 008, phường Kiến Nam, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

526. Đặng Thị Bích Vàng, sinh ngày 08/3/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 78, phố Đại Thuận Tam, khóm 031, phường Cô Thố, khu Quy Nhân, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

527. Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, sinh ngày 06/7/1983 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 250/2, đường Minh Hoa, khóm 008, phường Minh Hoa, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

528. Trần Thị Giang, sinh ngày 01/01/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 140, Hồ Để, khóm 016, phường Minh Hoa, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

529. Phan Thị Mộng Nghi, sinh ngày 06/8/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 97/1, đường Nam Đàm, khóm 017, phường Nam Hưng, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

530. Ngô Thị Mỹ Nhu, sinh ngày 09/01/1988 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 116, đường Tiến An, khóm 009, thôn Tiến Phấn, xã Phấn Viên, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

531. Lầu Tú Bình, sinh ngày 19/01/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 2, số 21, đường Kiến Hưng, khóm 012, phường Bảo An, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

532. Lâm Thị Mai Thanh, sinh ngày 24/9/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 2, Tây Đôn Nam, khóm 006, phường Tây Đôn, khu Tây Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

533. Cao Thị Ngà, sinh ngày 08/9/1981 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 103, Nội Phương Lâm, khóm 009, phường Biện Đầu, khu Bạch Hà, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

534. Sỳ Tài Múi, sinh ngày 22/9/1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 195, đường Đông Lâm Tây, khóm 007, phường Văn Hiền, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

535. Lê Thị Quyên, sinh ngày 13/01/1985 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 11/3, hẻm 6, ngõ 328, đường Phụng Tùng, khóm 011, phường Võ Tùng, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

536. Lê Thanh Thủy, sinh ngày 03/11/1978 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 3/2, số 124, phố Dục Anh, khóm 003, phường Bản Nguyên, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

537. Nguyễn Thị Xuân Tươi, sinh ngày 21/02/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 59, phố Bảo Đỉnh, khóm 016, phường Đỉnh Thái, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

538. Trần Thị Thùy Linh, sinh ngày 26/10/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 48, ngõ 33, đoạn 2, đường Tự Cường, khóm 007, phường Lục Hợp, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

539. Nguyễn Thị Oanh, sinh ngày 20/3/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 54, khóm 004, thôn Phúc Thiêm, xã Nam Can, huyện Liên Giang, tỉnh Phúc Kiến

Giới tính: Nữ

540. Nguyễn Thị Minh Trang, sinh ngày 22/6/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 157, đoạn 2, lộ Kiến Hưng, khóm 001, thôn Kỳ Đỉnh, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

541. Nguyễn Thị Huệ Giang, sinh ngày 09/01/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 497, đoạn 2, lộ Danh Tùng, khóm 003, thôn Tùng Sơn, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

542. Nguyễn Thị Thương, sinh ngày 23/3/1983 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 15, ngách 132, ngõ 431, đoạn 2, lộ Mai Cao, khóm 017, phường Thượng Điền, TP. Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

543. Trần Thị Phương An, sinh ngày 28/11/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 8, ngõ Đồng An, khóm 004, phường Tây Trang, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

544. Lê Thị Thắm, sinh ngày 18/5/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 183, Sài Lâm Cước, khóm 012, thôn Lâm Cước, xã Khê Khẩu, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

545. Lư Thị Thôi, sinh ngày 24/10/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 46, ngõ 102, phố Quốc Hoa, khóm 011, phường Phục Hoa, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

546. Trần Thị Hằng, sinh ngày 25/9/1971 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 30, hẻm 15, ngõ 149, đường Đại Phố, khóm 008, thôn Đại Phố, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

547. Nguyễn Thị Trúc Linh, sinh ngày 13/7/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 55, phố Nhân Hòa Tam, khóm 006, phường Nhân Hòa, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

548. Nguyễn Thị Hồng Gấm, sinh ngày 25/9/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 70, ngõ Cửu Như, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 004, phường Cửu Đức, khu Ô Nhật, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

549. Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh ngày 26/5/1968 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 8, Doanh Bàn Hạ, khóm 002, thôn Hồ Đông, xã Tây Hồ, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

550. Huỳnh Thị Bỉ, sinh ngày 07/5/1981 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 1/73, ngõ 113, lộ Trung Sơn 1, khóm 016, phường An Bình, khu Trung Sơn, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

551. Lưu Thị Mai Anh, sinh ngày 09/02/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 1/78, lộ Bào Tiêu Luân, khóm 006, thôn Bảo Luân, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

552. Nguyễn Thị Hồng Trang, sinh ngày 02/3/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 116, lộ Vĩnh Hòa, khóm 021, phường Phúc Tường, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

553. Bùi Thị Hoa, sinh ngày 22/7/1981 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 289, lộ Trung Chính, khóm 006, phường Nhị Kiều, khu Oanh Ca, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

554. Trần Yến Yến, sinh ngày 10/10/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 74, ngõ 2, lộ Đại Tân, khóm 003, thôn Tây Hồ, xã Phố Diêm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

555. Nguyễn Thị Thúy Hồng, sinh ngày 08/8/1972 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 3, số 185, lộ Sa Luân, khóm 008, phường Đại Trang, khu Đạm Thủy, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

556. Đặng Thị Nga, sinh ngày 16/4/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 11, ngõ 2, đoạn 1, lộ Trung Sơn, khóm 014, phường Thụ Phúc, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

557. Phan Thị Nha, sinh ngày 21/3/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: số 227, đường Tùng Lĩnh, khóm 012, thôn Tùng Sơn, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

558. Đặng Hong Lày, sinh ngày 24/01/1976 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 2, số 295, lộ Phục Hưng, khóm 013, phường Thụ Tây, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

559. Phạm Thị Nghi, sinh ngày 01/01/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 13, số 45, ngõ 382, đoạn 1, lộ Trung Hưng, khóm 045, phường Kim Thành, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

560. Trần Thị Thanh Hoa, sinh ngày 26/9/1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 2, số 11/6, lộ Tây Viên, khóm 028, phường Vĩnh Phúc, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

561. Ngô Thị Linh, sinh ngày 07/10/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 35, Vĩnh An, khóm 007, thôn Ô Ma, xã Lâm Nội, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

562. Phạm Kim Lánh, sinh ngày 19/01/1975 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 19, Ngư Âu, khóm 017, phường Quy Khổng, khu Vạn Lý, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

563. Lê Kiều Tặng, sinh ngày 21/10/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 76, phố Thành Công, khóm 024, phường Trung Thành, thị trấn Ngọc Lý, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

564. Thạch Thị Nhuần, sinh ngày 19/9/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 60, phố Khang Lạc Nhất, khóm 005, thôn Khang Lạc, xã Tân Thành, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

565. Ngô Thị Bé Ngoan, sinh ngày 31/12/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 19, hẻm 66, ngõ 176, đường Tây Khê, khóm 027, phường Tây Khê, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

566. Trần Thị Thắng, sinh ngày 14/6/1981 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 5, phố Nam Liêu, khóm 014, phường Nam Liêu, khu Bắc, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

567. Ngô Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 20/5/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 128, phố Trung Hiếu, khóm 007, thôn Vạn Kiến, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

568. Lý A Kíu, sinh ngày 03/02/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 90, đường Ôn Điền, khóm 010, thôn Ôn Phong, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

569. Đinh Cẩm Loan, sinh ngày 19/6/1986 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 5/2, ngõ 310, đoạn 3, đường Chương Nam, khóm 007, phường Tân Hưng, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

570. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 01/01/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 408, đường Tân Long, khóm 006, phường Cự Phố, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

571. Trần Thị Thu Nhanh, sinh ngày 03/02/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 139, đường Tỉnh Bắc, khóm 019, phường Mạng Sa, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

572. Huỳnh Thị Hồng Nhung, sinh ngày 23/9/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 181, đường Cận Sinh Bắc, khóm 005, phường Bi Nam, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

573. Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh ngày 20/10/1974 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 3, Bắc Thế Châu, khóm 021, phường Minh Hòa, khu Sơn Thượng, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

574. Phạm Thị Hảo, sinh ngày 11/7/1975 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Lầu 8, số 3, ngõ 9, lộ Vĩnh Ninh, khóm 003, phường Vĩnh Ninh, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

575. Nguyễn Thị Hồng Nhiên, sinh ngày 05/5/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 9, Nội Loan, khóm 002, thôn Thâm Khanh, xã Trung Phú, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

576. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 04/6/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 56, đường Hoài Nhân, khóm 004, phường Quang Nhân, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

577. Phạm Thị Hồng Trang, sinh ngày 01/01/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 66, ngách 170, ngõ 88, đoạn 4, lộ Trung Chính, khóm 016, phường Nguyệt Mi, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

578. Lê Thị Kim Chi, sinh ngày 14/01/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 11, Cung Địa, khóm 004, phường Lão Mai, khu Thạch Môn, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

579. Huỳnh Thị Kiều Diễm, sinh ngày 15/8/1958 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 4, số 124, ngõ 19, đoạn 2, lộ Đại Quan, khóm 007, phường Trung Sơn, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

580. Phạm Hoa Cúc, sinh ngày 04/8/1988 tại Campuchia

Hiện trú tại: Lầu 4, số 34, đường An Khánh, khóm 006, phường Tam An, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

581. Trương Thị Ngọc Bích, sinh ngày 02/3/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 1, đường Trí Nam, khóm 015, phường Văn Nam, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

582. Lê Thị Tuyết Thanh, sinh ngày 26/02/1970 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Số 5/120, lộ Trung Sơn, khóm 023, thôn Doanh Bàn, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

583. Lê Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 12/11/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 4/1, ngõ 650, đoạn 2, lộ Văn Hóa, khóm 011, phường Văn Thúy, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

584. Trần Thị Thanh Thủy, sinh ngày 09/11/1976 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 51, Trung Chính, khóm 004, phường Trung Chính, khu Tả Trấn, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

585. Thạch Thị Mỹ Châu, sinh ngày 01/01/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 15/1, phố Lộc Đề, khóm 012, phường Đức Thúy, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

586. Nguyễn Thị Mỹ Dung, sinh ngày 04/02/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 105, đường Đông Tây Thất, khóm 003, phường Tây An, khu Đại An, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

587. Vương Bố Nhỏ, sinh ngày 04/02/1978 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 11, ngõ Anh Tài, đường Gian Nguyên, khóm 003, phường Đỉnh Điểm, khu Đại Giáp, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

588. Nguyễn Thị Bích Phượng, sinh ngày 25/8/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 39, hẻm 77, ngõ 482, đường Đại Mã, khóm 007, thôn Đại Đông, khu Ngoại Phố, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

589. Ngô Kiều Lanh, sinh ngày 18/6/1985 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 34, ngõ 91, đoạn 1, đường Tân Nhân, khóm 008, phường Tân Nhân, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

590. Trần Thị Nhiều, sinh ngày 31/12/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 20, ngõ 67, đoạn 2, đường Tự Cường, khóm 010, phường Lục Ca, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

591. Phạm Thị Thanh Dung, sinh ngày 13/8/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 6, số 6, ngõ 48, phố Nghi Ân Thập, khóm 009, phường Nghi Ân, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

592. Nguyễn Thị Lài, sinh ngày 25/9/1988 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 306/1, đường Dân Quyền, khóm 019, phường Dân An, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

593. Nguyễn Thị Thu Trinh, sinh ngày 22/01/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 226, đường Tân Phú, khóm 009, thôn Phú Nguyên, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

594. Nguyễn Thị Bé Mỹ, sinh ngày 16/01/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 30, phố Lan Dương, khóm 010, phường Thiết Sơn, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

595. Trần Thị Liễu, sinh ngày 28/9/1983 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 42, đường Võ Khánh Nhất, khóm 016, phường Thụy Long, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

596. Chìu Thị Hồng, sinh ngày 15/11/1983 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 363, đường Quang Minh, khóm 008, phường Nam Thế, khu Vụ Phong, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

597. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 25/5/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 52, đoạn 1, đường Quang Minh, khóm 008, thôn Bộ Tử, xã Bổ Diêm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

598. Đặng Thị Bạch Đào, sinh ngày 03/01/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 8, số 12/600, đoạn 1, lộ Chương Mỹ, khóm 018, phường Chiếu An, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

599. Nguyễn Thị Hà Thanh, sinh ngày 08/5/1980 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 17/67, Trung Hưng, khóm 012, thôn Trung Hưng, xã Lâm Nội, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

600. Phan Mộng Thì, sinh ngày 04/8/1982 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 192, Quán Nam, khóm 007, thôn Quán Nam, xã Cung Quán, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

601. Hồ Cấm Dếnh, sinh ngày 21/3/1989 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 146, đường Ngọc Sơn, khóm 003, thôn Bắc Phố, xã Thủy Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

602. Mai Thị Hồng Dược, sinh ngày 02/3/1964 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Số 8/41, Thạch Lỗi, khóm 008, thôn Thạch Lỗi, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

603. Đỗ Thị Huệ, sinh ngày 04/8/1978 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 7, số 1/14, đoạn 2, lộ Bảo Phúc, khóm 012, phường Tín Nghĩa, khu Vĩnh Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

604. Cao Thị Út, sinh ngày 16/6/1986 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 138, đường Quang Hóa, khóm 011, phường Quang Hóa, khu Di Đà, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

605. Nguyễn Thị Đông, sinh ngày 08/7/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 11, hẻm 2, ngõ 434, đường Gia Trường, khóm 004, phường Gia Đông, khu Tử Quan, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

606. Trương Thị Thanh Thúy, sinh ngày 24/12/1974 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 3/12, số 27, hẻm 15, ngõ 582, đường Tây Đại, khóm 013, phường Tân Dân, khu Bắc, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

607. Lã Thị Hải Yến, sinh ngày 02/4/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 264, phố Dân Sinh, khóm 030, phường Di Tịnh, khu Di Đà, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

608. Trịnh Thị Thúy Hằng, sinh ngày 24/10/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 13, số 275, đường Văn Hoành, khóm 008, phường Văn Hoành, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

609. Cao Thị Hồng Nhan, sinh ngày 04/01/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 10, số 16, ngõ 130, đường Đỉnh Thố, khóm 009, phường Đỉnh Thố, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

610. Đỗ Thị Trà My, sinh ngày 28/01/1971 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Lầu 4/1, số 52, đường Thụy Nhân, khóm 020, phường Thụy Bình, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

611. Huỳnh Thị Trắng, sinh ngày 28/7/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 68, đường Nhân Hiếu, khóm 007, phường Nhân Hòa, khu Nhân Võ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

612. Cao Thị Nga, sinh ngày 19/8/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 31, ngõ 130, đường Trung Sơn, khóm 018, phường Hoa Mỹ, khu Ô Tùng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

613. Lê Bích Phượng, sinh ngày 28/10/1972 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 669, đường Hiệp Thiên, khóm 009, phường Đại Hãng, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

614. Nguyễn Thị Hồng Mẫn, sinh ngày 04/7/1980 tại Long An

Hiện trú tại: Số 40, đường Lâm Vĩ, khóm 005, thôn Lâm Mỹ, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

615. Vòng Sám Mùi, sinh ngày 22/01/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 149, phố Vinh Tuyền, khóm 013, thôn Ngọc Tuyền, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

616. Nguyễn Thị Hoạt, sinh ngày 20/6/1985 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 7, Vương Thố, khóm 018, thôn Khê Hải, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

617. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 21/01/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 40/160, Vĩnh Hòa, khóm 008, thôn Hải Phong, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

618. Đặng Thị Lá, sinh ngày 10/4/1982 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Số 2, Thi Thố, khóm 001, thôn Thi Thố, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

619. Phan Thị Kiểm, sinh ngày 01/3/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 8/1, số 22, phố Long Giang, khóm 030, thôn Mạch Phong, xã Mạch Phong, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

620. Hữu Thị Phương, sinh ngày 13/3/1985 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 11, đường Trung Hoa, khóm 005, phường Thạch Khê, thị trấn Đầu Nam, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

621. Võ Thị Đẹp, sinh ngày 09/10/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 53/6, Đông Hồ, khóm 003, phường Thảo Hồ, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

622. Huỳnh Thị Thanh Thoảng, sinh ngày 20/3/1979 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 27/1, Mễ Phân Cung, khóm 001, thôn Du Đông, xã Khê Khẩu, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

623. Lê Ngọc Hân, sinh ngày 07/8/1973 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 75, ngõ 68, đường Nhân Ái, khóm 003, thôn Vĩnh Phong, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

624. Đinh Thị Phượng, sinh ngày 21/10/1989 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 20, Hưng An, khóm 002, thôn Hưng An, xã Đại Bia, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

625. Nguyễn Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 05/7/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 33, ngõ 88, đoạn 3, lộ Ấu Sư, khóm 014, phường Cao Thượng, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

626. Mai Cẩm Ngọc, sinh ngày 08/01/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 3/1, ngách 3, ngõ 37, lộ Nam Sơn, khóm 029, phường Trang Hòa, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

627. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 17/5/1981 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 2, ngách 27, ngõ 90, lộ Đức Hành Đông, khóm 010, phường Trung Thành, khu Sỹ Lâm, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

628. Hà Thị Mộng Trinh, sinh ngày 11/01/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 10, ngõ 207, lộ Tư Duy, khóm 021, phường Tư Duy, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

629. Mai Thu Hân, sinh ngày 10/01/1989 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 1/74, lộ Dân Đài, khóm 017, phường Sơn Đông, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

630. Ngô Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 17/8/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 77, đường Đỉnh Liêu 2, khóm 002, phường Long Nguyên, khu Bát Lý, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

631. Phạm Thị Thu, sinh ngày 18/6/1971 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Lầu 5, 1/số 3, ngõ 63, lộ Hóa Thành, khóm 005, phường Hóa Thành, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

632. Phan Thị Luyến, sinh ngày 13/6/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 14, ngõ 42, lộ Trung Hoa, khóm 015, phường Tân Đức, khu Tân Điểm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

633. Đinh Thị Bích Loan, sinh ngày 07/10/1978 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 25, Tây Liêu, khóm 003, phường Tây Liêu, khu Thất Cổ, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

634. Trịnh Như Ngọc, sinh ngày 12/6/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 14, ngách 2, ngõ 347, đường Trấn Tiền, khóm 004, phường Đông Dương, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

635. Nguyễn Thị Ngọc Hường, sinh ngày 04/11/1973 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: 2/lầu 14, số 4, ngách 12, ngõ 77, đường Hồ Tiền, khóm 012, phường Kim Long, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

636. Nguyễn Thị Ngọc Hương, sinh ngày 12/3/1976 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: 2/số 171, Trúc Tử Cước, khóm 005, thôn Vĩnh Hiền, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

637. Phan Thị Duyên, sinh ngày 08/8/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 1/183, đường Đông Thế, khóm 005, phường Noãn Đông, khu Noãn Noãn, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

638. Nguyễn Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 01/4/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 32, ngách 116, ngõ 175, đoạn 1, lộ Đại Đồng, khóm 034, phường Đại Đồng, khu Đông, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

639. Nguyễn Thị Giang, sinh ngày 14/7/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 7, ngõ Cát Hưng, khóm 003, thôn Tân Phong, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

640. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 09/9/1984 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 92, đường Trúc Vi, khóm 008, thôn Trúc Vi, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

641. Trần Thị Hoa, sinh ngày 25/7/1980 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 15, đường Hòa Bình, khóm 026, thôn Trường Nam, xã Viên Trường, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

642. Lê Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 13/6/1982 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 3, đường Cát Lợi 9, khóm 028, phường Văn Hóa, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

643. Nguyễn Thị Bé Ngoan, sinh ngày 31/12/1972 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 86, lộ Thuận Phàm, khóm 006, phường Tây Kỳ, khu Đại Giáp, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

644. Đỗ Thị Như Quỳnh, sinh ngày 25/12/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 3, số 364, lộ Trung Bình, khóm 033, phường Trung Nguyên, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

645. Đặng Thùy Mỹ Trang, sinh ngày 09/12/1987 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 1/15, Tây Liêu, khóm 002, phường Tây Liêu, khu Thất Cổ, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

646. Sỳ A Múi, sinh ngày 27/11/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 3, lầu 2, số 46, đường Đại Trung, khóm 026, phường Đại Trung, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

647. Hà Huệ Hà, sinh ngày 15/7/1957 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 56, đường Tự Do, khóm 015, phường Bách Nhẫn, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

648. Nguyễn Thị Thùa, sinh ngày 07/10/1978 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 100, đoạn 3, lộ Tân Ô, khóm 002, phường Qui Sơn, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

649. Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh ngày 16/8/1969 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 68, đường Kiến Hưng, khóm 015, phường Kiến Hưng, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

650. Nguyễn Bảo Châu, sinh ngày 15/4/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 44, ngõ 220, đoạn 1, đường An Hòa, khóm 014, phường An Đông, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

651. Lại Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 13/02/1982 tại Cửu Long

Hiện trú tại: Lầu 7, số 176, phố Diên Kết, khóm 023, phường Phong Diên, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

652. Phạm Thị Huế Hương, sinh ngày 19/02/1988 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 101, đường Diên Bình, khóm 028, phường Hậu Sinh, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

653. Trần Thị Kim Phượng, sinh ngày 04/10/1977 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 134, phố Thăng Bình, khóm 002, phường Linh Thăng, khu Linh Nhã, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

654. Thạch Thị Thanh Nhã, sinh ngày 30/4/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 61, phố Nguyên Thái, khóm 004, thôn Vạn Sinh, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

655. Lê Thị Thu Hà, sinh ngày 21/9/1964 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 147, Hạ Phúc, khóm 011, phường Hạ Phúc, khu Lâm Khẩu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

656. Huỳnh Thị Kim Cương, sinh ngày 17/4/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 20, ngõ 191, đường Hải Sơn, khóm 011, thôn Sơn Cước, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

657. Phan Thị Phụng, sinh ngày 01/01/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 151, ngõ 208, phố Hoa Huân, khóm 003, phường Hoa Huân, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

658. Nguyễn Huỳnh Ngọc Hạnh, sinh ngày 19/01/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 10, số 91, phố Thanh Thành, khóm 030, phường Thanh Phong, khu Nam Hạnh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

659. Trịnh Thị Kiều Oanh, sinh ngày 02/9/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 3/số 1, ngõ 99, lộ Thuận Phàm, khóm 006, phường Tây Kỳ, khu Đại Giáp, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

660. Trần Thị Thu Hà, sinh ngày 12/4/1980 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 14, hẻm 18, ngõ 125, đường Quốc Thắng, khóm 022, phường Tây Môn, khu An Bình, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

661. Lê Thị Cẩm Tú, sinh ngày 15/8/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 183, đường Quốc Viên, khóm 026, phường Vĩnh Phúc, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

662. Đào Thị Điệp, sinh ngày 03/9/1983 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 64, Hạ Tứ Hải, khóm 023, phường Thượng Hải, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

663. Nguyễn Thị Đào, sinh ngày 10/10/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 18, phố Cát Tường, khóm 004, phường Cát Tường, khu Mỹ Nông, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

664. Củ Bạt Múi, sinh ngày 27/3/1976 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 25, đường Đại Sinh, khóm 004, thôn Đại Hồ, xã Trúc Điền, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

665. Nguyễn Diệu Hiền, sinh ngày 12/3/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 130/2, ngõ 213, đường Vĩnh Khang, khóm 033, phường Phong Điền, khu Phong Nguyên, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

666. Hồ Thị Ngọc Loan, sinh ngày 03/8/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 83, đường Nhân An, khóm 011, phường Uyên Đông, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

667. Trần Thị Kim Trúc, sinh ngày 19/6/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 139, Đại Tình, khóm 001, phường Đại Tình, khu Thất Cổ, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

668. Huỳnh Thị Bích Hạnh, sinh ngày 13/7/1970 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 96, phố Văn Nhân, khóm 001, phường Văn Sơn, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

669. Lâm Thị Xa, sinh ngày 15/4/1978 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 77, phố Cúc Trung, khóm 021, thôn Bạch Sa, xã Hoa Đàn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

670. Nguyễn Thị Tiên, sinh ngày 20/10/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 9/4, số 722/21, đường Thâm Đông, khóm 015, phường Châu Đầu, khu Đông, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

671. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 09/02/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 212, đường Thông An, khóm 009, phường Trí Kha, khu Tử Quan, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

672. Lê Thị Ý, sinh ngày 10/3/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 53, ngõ Miêu Hậu, đường Trung Chính Tây, khóm 016, phường Mi Thọ, khu Mi Đạt, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

673. Lại Thị Lai, sinh ngày 21/11/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 90, đường Nam Môn, khóm 004, phường Thành Nam, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

674. Nguyễn Thị Kim Quyên, sinh ngày 23/3/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 134, đường Thảo Đàm, khóm 007, phường Long Thủy, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

675. Nguyễn Thị Cẩm Thúy, sinh ngày 02/11/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 46/16, Trung Trang Tử, khóm 007, phường Giáp Trung, khu Hạ Doanh, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

676. Đoàn Thị Phượng, sinh ngày 21/01/1981 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Số 14, phố Trung Hoa, khóm 013, thôn Mai Bắc, xã Mai Sơn, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

677. Phạm Thị Ngọc Bích, sinh ngày 19/8/1987 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 10, phố Trung Hiếu Bát, khóm 018, phường Gia Hòa, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

678. Lâm Thị Chi, sinh ngày 16/7/1980 tại Long An

Hiện trú tại: Số 126, đường Tín Nghĩa, khóm 015, phường Quang Văn, khu Thiện Hóa, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

679. Phạm Thị Trúc Đệ, sinh ngày 21/12/1983 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 110, ngõ 613, phố Nghĩa Giáo, khóm 002, phường Đỉnh Trang, khu Đông, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

680. Dương Thị Tuyết, sinh ngày 06/10/1979 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 804, đường Kỳ Khang Tam, khóm 001, phường Trung Hoa, khu Kỳ Khang, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

681. Trần Thị Đoan Hạnh, sinh ngày 19/12/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8/15, Hồng Thổ Giai, khóm 012, thôn Hòa Bình, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

682. Nguyễn Thị Yến Ngọc, sinh ngày 25/11/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 9, số 94, phố Đại Trung, khóm 009, phường Thủy Đôi, khu Đạm Thủy, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

683. Phan Thị Lĩnh, sinh ngày 07/02/1978 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 4, Công Địa, khóm 005, phường Trung Mỹ, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

684. Trần Thị Mỹ Xuyên, sinh ngày 09/01/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 3, Hòa Hưng, khóm 009, thôn Nghĩa Hòa, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

685. Lý Thị Vệ, sinh ngày 26/5/1985 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: 4/lầu 3, số 3, ngõ 396, đoạn 1, lộ Vạn Thọ, khóm 017, thôn Long Hoa, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

686. Long Nhi, sinh ngày 20/11/1978 tại Bình Phước

Hiện trú tại: Số 15, Đại Hưng, khóm 004, thôn Vân Thủy, xã Trung Phó, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

687. Phan Thị Thi, sinh ngày 14/4/1978 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 9, ngách 10, ngõ 265, lộ Dân Tộc 1, khóm 008, phường Loan Hưng, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

688. Trần Thị Chúc Linh, sinh ngày 09/9/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 1/181, lộ Trung Sơn, khóm 009, phường Thái Bạch, khu Trung Sơn, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

689. Hong Chôi Kiến, sinh ngày 26/02/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 4/1, ngõ 405, đường Phủ Viễn, khóm 023, phường Trang Cảnh, khu Tùng Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

690. Phương Thị Nghiêm, sinh ngày 30/01/1975 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 24, ngách 3, ngõ 98, lộ Thanh Thủy, khóm 003, phường Thanh Vân, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

691. Võ Thị Kim Sơn, sinh ngày 10/10/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 31, ngách 2, ngõ 236, đoạn 1, lộ Đại Phúc, khóm 003, thôn Đại Phúc, xã Tráng Vi, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

692. Vũ Thị Thanh Dung, sinh ngày 10/5/1971 tại Đắc Lắc

Hiện trú tại: Số 17, ngách 5, ngõ 33, đường Cung Khẩu, khóm 015, phường Đại Trang, khu Hương Sơn, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

693. Vòng Kim Liềng, sinh ngày 05/8/1968 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 670, đoạn 2, lộ Vạn Thọ, khóm 029, thôn Quy Sơn, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

694. Lê Thị Hồng Nhung, sinh ngày 27/01/1985 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 3/2, ngõ 30, lộ Chính Nghĩa, khóm 009, phường Chính Nghĩa, khu Trung Chính, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

695. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 20/02/1979 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 61, lộ Đại Hoa 1, phường Bát Đức, khu Thất Đổ, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

696. Cún A Mùi, sinh ngày 16/02/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 42, ngõ 531, đoạn 1, lộ Quang Phục, khóm 010, phường Tiên Thủy, khu Đông, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

697. Nguyễn Thị Hồng Oanh, sinh ngày 24/7/1986 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 38, ngách 11, ngõ 23, lộ Đông Châu, khóm 027, phường Phong Châu, khu Thần Cang, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

698. Huỳnh Thị Diệu, sinh ngày 12/7/1987 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 5, số 145, đường Long An, khóm 011, phường Khúc Thủy, khu Nhân Ái, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

699. Trần Thị Hiền, sinh ngày 31/12/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 7, số 5, ngõ 30, đường Phú Thôn, khóm 013, phường Tự Cường, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

700. Tăng Thị Bé, sinh ngày 21/9/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 1/4, ngõ 143, lộ An Lạc, khóm 007, phường Nghi An, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

701. Nguyễn Thị Nhân, sinh ngày 28/01/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 25, Bát Giáp, khóm 10, phường Đức Mậu, khu Thạch Môn, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

702. Nguyễn Thị Bích Hạnh, sinh ngày 05/9/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 11, ngách 8, ngõ 455, lộ Oanh Đào, khóm 021, phường Phượng Tường, khu Oanh Ca, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

703. Nguyễn Thị Thúy An, sinh ngày 29/8/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2, số 57, lộ Học Sỹ, khóm 023, phường Học Sỹ, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

704. Ngô Thị Loan, sinh ngày 12/7/1964 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 13, ngách 25, ngõ 579, đoạn 6, lộ Dân Tộc, khóm 002, thôn Đầu Châu, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

705. Nguyễn Thị Nguyên, sinh ngày 24/01/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 11/6, ngõ Hoa My, đường Trung Chính, khóm 008, phường Tây Bảo, khu Linh Nhã, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

706. Trần Thị Thanh Hải, sinh ngày 20/5/1974 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 96/3, đoạn 4, đường Liễu Xuyên Đông, khóm 004, phường Ngũ Tường, khu Bắc, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

707. Võ Kim Hằng, sinh ngày 01/01/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 68, đường Khai Nguyên, khóm 012, phường Trung Lầu, khu Bắc, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

708. Đinh Thị Bạc, sinh ngày 19/10/1988 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 115, ngõ Phục Hưng, khóm 018, thôn Hạc Minh, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

709. Háu Phóng Linh, sinh ngày 22/10/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 63, Ngũ Phong Bát Trang, khóm 042, phường Ngũ Phong, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

710. Lê Thị Thu Hồng, sinh ngày 15/7/1961 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 130, phố Lộc Phong Bát, khóm 018, thôn Lộc Phong, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

711. Phạm Thị Hòa, sinh ngày 17/10/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 37/5, Đại Khố Vĩ, khóm 004, thôn Đại Khố, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

712. Nguyễn Thị Bé Nhí, sinh ngày 15/3/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 17, đường Lai Viên, khóm 006, phường Trung Chính, khu Vụ Phong, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

713. Văn Thị Liên, sinh ngày 06/01/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 211, Cảng Vĩ Liêu, khóm 003, thôn Phong Mỹ, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

714. Lưu Thị Phương, sinh ngày 05/7/1979 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 50, ngõ 183, đường Đông Thôn, khóm 014, phường Phong Niên, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

715. Nguyễn Thị Liểu, sinh ngày 10/6/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 15, Hậu Thố, khóm 002, thôn Hậu Thố, xã Khẩu Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

716. Lê Thị Ngọc Trúc, sinh ngày 17/11/1978 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 20, đường Cảng Chủy Nhất, khóm 009, phường Cảng Chủy, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

717. Thái Thị Kim Quyên, sinh ngày 23/9/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 409, đường Quảng Đông, khóm 011, phường Câu Mỹ, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

718. Võ Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 15/11/1976 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 67, đường Phúc Nhã, khóm 004, phường Phúc Lâm, khu Tây Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

719. Nguyễn Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 25/02/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 2, ngõ 561, đường Cửu Phân, khóm 012, thôn Ngũ Kha, xã Vĩnh Tịnh, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

720. Trịnh Thị Hằng, sinh ngày 27/5/1977 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 79, phố Tân Hòa, khóm 008, phường Tân Hòa, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

721. Ôn Kiệt Vân, sinh ngày 19/6/1985 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 255, đường Chính Khí Bắc, khóm 023, phường Đông Hải, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

722. Hồ Hằng Ny, sinh ngày 09/9/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 4, số 29, ngõ 15, phố Đại Trí, khóm 001, phường Đại Liêu, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

723. Hà Thị Thảo Em, sinh ngày 09/5/1988 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 4, ngõ 400, đoạn 2, đường Thanh Niên, khóm 004, phường Văn Đức, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

724. Đặng Ngọc Bích Trâm, sinh ngày 09/5/1975 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 40, đường Trung Chính, khóm 011, phường Liêu Tùng, khu Liêu Tùng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

725. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 03/3/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 39, đường Bát Đức, khóm 015, phường Trung Trang, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

726. Nguyễn Thị Linh, sinh ngày 22/6/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Cần Thơ, Lầu 3, số 13, hẻm 33, ngõ 680, đường Trung Chính, khóm 014, phường Trung Hiếu, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

727. Trần Phạm Khuyên Khanh, sinh ngày 28/01/1986 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Thành phố Hồ Chí Minh, Số 189/3, đoạn 2, Phục Hưng, khóm 009, phường Tâm Nguyên, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

728. Quách Thị Thùy Trang, sinh ngày 06/9/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 107, Đại Khê Kiền, khóm 005, phường Vĩnh Định, khu Thạch Định, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

729. Đinh Thị Huyền, sinh ngày 30/01/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 6, số 13, ngõ 102, đường An Tường, khóm 001, phường Hương Pha, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

730. Nguyễn Hồng Nhi, sinh ngày 28/5/1989 tại Cà Mau

Hiện trú tại: 5, số 2, hẻm 33, ngõ 680, đường Trung Chính, khóm 014, phường Trung Hiếu, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

731. Lê Thị Tắc, sinh ngày 30/01/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 3, số 122, đoạn 3, đường Bản Tân, khóm 016, phường Chương Thụ, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

732. Nguyễn Thị Thanh Bình, sinh ngày 12/4/1982 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 27, đường Dũng Đông, khóm 007, phường Dũng Quang, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

733. Đồng Thị Thảo, sinh ngày 08/7/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 5, số 12, hẻm 37, ngõ 152, đoạn 2, đường Trung Hưng, khóm 010, phường Tam Trùng, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

734. Lê Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 18/5/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 73, đoạn 3, đường Trung Hưng, khóm 001, phường Nhị Trùng, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

735. Nguyễn Thị Phương Linh, sinh ngày 01/01/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 70, phố Tam Dân, khóm 004, phường Cảng Càng, khu Tân Thị, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

736. Lâm Thị Kim Ngân, sinh ngày 01/7/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 112, phố Tam Dân, khóm 004, phường Cảng Càng, khu Tân Thị, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

737. Đỗ Thị Kiều, sinh ngày 09/02/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 1/5, số 2, hẻm 12, ngõ 15, phố Hòa Bình, khóm 020, phường Tân Thị, khu Tân Thị, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

738. Nguyễn Thị Ngọc Hương, sinh ngày 09/11/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 2/5, số 66, ngõ 620, đường Phục Hưng, khóm 025, phường Tân Nam, khu Tân Doanh, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

739. Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 01/10/1972 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 99, ngõ 1105, đoạn 3, phố Thành Tây, khóm 004, phường Thành Tây, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

740. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 16/02/1971 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 23, Quách Sầm Liêu, khóm 005, phường Tân Sầm, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

741. Nguyễn Thị Cẩm Tím, sinh ngày 20/3/1982 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 5/816, lộ Viên Lâm Khanh, khóm 010, thôn Đại Khanh, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

742. Nguyễn Thị Kim Vui, sinh ngày 14/02/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 2/lầu 2, số 85, lộ Ái Quốc, khóm 001, phường Tín Nghĩa, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

743. Phạm Thị Thư, sinh ngày 03/7/1980 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lầu 2, số 9, ngách 6, ngõ 13, đường Trường Giang, khóm 008, phường Giang Bắc, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

744. Sú Mỹ Phụng, sinh ngày 12/3/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 2, ngách 15, ngõ 352, đoạn 1, lộ Minh Chí, khóm 006, phường Đồng Vinh, khu Thái Sơn, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

745. Phùng Thị Nga, sinh ngày 15/8/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 2, số 18, ngách 28, ngõ 520, lộ Nam Thượng, khóm 018, thôn Đại Khanh, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

746. Đặng Thị Hồng Sương, sinh ngày 06/5/1985 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 3, số 18, ngách 5, ngõ 177, lộ Tư Nguyên, khóm 013, phường Tư Nguyên, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

747. Bùi Thị Huệ, sinh ngày 01/01/1977 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 10, ngách 24, ngõ 72, đường Quang Hoa 2, khóm 015, phường Kim Hoa, khu Bắc, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

748. Nguyễn Thị Bích Chi, sinh ngày 01/3/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 6/22, đường Trung Viên, khóm 007, phường Bát Trương, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

749. Trương Thị Yến, sinh ngày 30/12/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 1/28, lộ Hòa Bình, khóm 003, phường Lý Long, thị trấn Quan Sơn, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

750. Trần Thị Oanh, sinh ngày 06/9/1970 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Lầu 2, số 41, đoạn 3, lộ Trung Ương Bắc, khóm 004, phường Đào Nguyên, khu Bắc Đầu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

751. Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 08/7/1978 tại Lạng Sơn

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 46, đường Song Thành, khóm 015, phường Viên Sơn, khu Trung Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

752. Hồ Thị Mỹ Loan, sinh ngày 10/9/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 6/35, An Khanh, khóm 011, phường An Khanh, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

753. Lai Khánh Mộng Thường, sinh ngày 10/10/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 86, đường Thâm Mỹ, khóm 035, phường Hiếu Trung, khu Tín Nghĩa, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

754. Thái Ngọc Huyền, sinh ngày 03/3/1987 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 6/lầu 8, số 217, lộ Đức Phú, khóm 001, phường Công Học, khu Nam, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

755. Phạm Thị Mỹ Viện, sinh ngày 19/9/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 157, đoạn 1, lộ Sùng Nhân, khóm 003, phường Bát Tiên, khu Bắc Đầu, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

756. Liên Thùy Linh, sinh ngày 12/11/1990 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 60, đoạn 1, lộ Nam Xương, khóm 015, phường Long Phúc, khu Trung Chính, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

757. Dương Yến Phương, sinh ngày 26/10/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 2, phố Đại Đồng, khóm 006, phường Phúc Đức, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

758. Hoàng Thị Yến, sinh ngày 24/01/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 5, số 6, ngõ 226, phố Nhân Nghĩa, khóm 012, phường Ngũ Hoa, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

759. Huỳnh Kim Mai, sinh ngày 01/12/1971 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2, số 17, ngõ 42, phố Vĩnh Thuận, khóm 004, thôn Trung Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

760. Nguyễn Thanh Giang, sinh ngày 11/8/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 65, đoạn 1, phố Bảo An, khóm 018, phường Thụ Phúc, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

761. Vũ Thị Hương, sinh ngày 05/3/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 7/2, hẻm 1, ngõ 106, phố Dụ Dân, khóm 024, phường Dụ Dân, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

762. Ngô Thị Tiền, sinh ngày 10/02/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 147, phố Châu Quảng, khóm 034, phường Đại Liêu, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

763. Nguyễn Kim Nga, sinh ngày 24/10/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 687, đoạn 3, đường Chương Nam, khóm 003, phường Vĩnh Phong, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

764. Trần Thị Lệ Châu, sinh ngày 06/4/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 13/1, số 6, ngõ 175, đường Võ Linh, khóm 018, phường Nam Trung, khu Bắc, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

765. Cao Thanh Tuyền, sinh ngày 01/02/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 33, đoạn 4, đường Dương Hồ, khóm 012, phường Thượng Hồ, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

766. Đặng Thị Hương, sinh ngày 20/5/1986 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lầu 5, số 93, phố Thái Nguyên, khóm 013, phường Bành Hưng, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

767. Mã Thị Phượng Linh, sinh ngày 23/3/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 476, phố Đỉnh, khóm 018, thôn Phố Hòa, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

768. Võ Thị Phương Nghi, sinh ngày 10/9/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 489, đường Đỗ Thành, khóm 016, phường Thụy Thành, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

769. Nguyễn Kim Cúc, sinh ngày 01/3/1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 5, số 152, phố Nguyên Tử, khóm 006, phường Quang Đại, khu Bắc, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

770. Nghi Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 15/9/1972 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 400, đoạn 1, đường Phong Hưng, khóm 008, phường Tụ Hưng, khu Đàm Tử, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

771. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 10/9/1969 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 79, ngõ 186, đoạn 1, đường Thần Lâm, khóm 008, phường Viên Lâm, khu Đại Nhã, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

772. Phạm Thị Bé, sinh ngày 24/02/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 148, Tây Bình, khóm 013, phường Tây Bình, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

773. Đặng Kim Chi, sinh ngày 20/10/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 49, đường Trường Xuân, khóm 020, thôn Trùng Hưng, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

774. Lê Thị Ngọc Hiền, sinh ngày 16/02/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 171, Nội Loan, khóm 006, thôn Nội Loan, xã Hoàng Sơn, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

775. Lầm Kwun Liên, sinh ngày 18/01/1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 47, phố Hòa Bình, khóm 011, phường Hòa Bình, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

776. Trần Thị Bích Thủy, sinh ngày 01/7/1969 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 339, đoạn 3, đường Trung Sơn, khóm 011, phường Lạc Sơn, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

777. Phạm Ngọc Thanh, sinh ngày 17/02/1984 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 31, ngõ 380, đường Vương Công, khóm 020, phường Quảng Ứng, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

778. Hứa Thị Ngọc Trinh, sinh ngày 13/11/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 21, đường Tín Nghĩa, khóm 006, thôn Luân Tiền, xã Luân Bội, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

779. Hồ Linh Duyên, sinh ngày 03/02/1984 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 43/12, Luân Tiền, khóm 002, thôn Luân Tiền, xã Luân Bội, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

780. Đàm Tịnh Nghi, sinh ngày 06/8/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 68, đường Khê Châu Tây, khóm 016, phường Nghi Giai, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

781. Trần Thị Thanh Hương, sinh ngày 03/10/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 148, Tây Bình, khóm 013, phường Tây Bình, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

782. Huỳnh Thị Hồng, sinh ngày 01/01/1977 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 9/1, số 166, đường Lục Phúc, khóm 012, thôn Doanh Bàn, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

783. Trần Thị Thu, sinh ngày 25/8/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 19, ngõ 15, phố Thiên Tường, khóm 002, phường Hợp Phụng, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

784. Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh ngày 23/7/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 17, Ma Bố Thụ Bài, khóm 002, thôn Thủy Tế, xã Bắc Phố, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

785. Nguyễn Thị Ngọc Thu, sinh ngày 29/8/1978 tại Long An

Hiện trú tại: Số 461, đường Trà Sơn, khóm 010, thôn Cảng Khẩu, xã Mãn Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

786. Vũ Thị Duyên, sinh ngày 20/11/1984 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 12/1, số 6, ngõ 37, đường Tân Khang, khóm 018, phường Khai Nam, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

787. Lữ Thị Thanh Nhản, sinh ngày 15/9/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 101, ngõ 244, đoạn 2, đường Viên Tập, khóm 001, phường Đại Nghiêu, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

788. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 20/10/1978 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Số 25/17, Luân Đỉnh, khóm 009, thôn Khê Hải, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

789. Trần Thị Thanh Ngân, sinh ngày 25/7/1985 tại Long An

Hiện trú tại: Số 1/9, ngõ 57, đường Tân Cao, khóm 008, phường Tân Quang, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

790. Nguyễn Thị Hồng Châu, sinh ngày 30/5/1982 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 82, ngõ 62, đoạn 1, đường Mỹ Hòa, khóm 006, thôn Thái Hòa, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

791. Trần Thị Mỹ Nương, sinh ngày 01/5/1989 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 29/6, đường Hằng Nam, khóm 033, phường Sơn Cước, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

792. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 29/9/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 147/1, Phong Điền, khóm 010, phường Phong Điền, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

793. Hồ Thanh Thủy, sinh ngày 30/01/1974 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 42, ngõ 470, đoạn 2, đường Sa Điền, khóm 005, phường Đại Đông, khu Đại Đỗ, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

794. Nguyễn Minh Trung, sinh ngày 10/10/1998 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 6, phố Văn Hóa Thập Nhị, khóm 001, phường Nam Hưng, khu Quy Nhân, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

795. Lâm Nguyệt Minh, sinh ngày 26/12/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 101, đoạn 2, đường Thụy Khê, khóm 023, phường Thụy Đường, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

796. Nguyễn Thị Ngọc Quyên, sinh ngày 25/7/1988 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 55, đường Đồng Tâm, khóm 013, phường Khai Bình, khu Tân Hưng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

797. Vũ Thị Mây, sinh ngày 20/11/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 94, đường Tư Nguyên, khóm 005, phường Tư Nguyên, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

798. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 13/7/1982 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 15, đường Thị Cảng, khóm 005, phường Tân Hồ, thị trấn Kim Hồ, huyện Kim Môn, tỉnh Phúc Kiến

Giới tính: Nữ

799. Trần Bích Thủy, sinh ngày 11/11/1969 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 26/14, Hậu Thố, khóm 002, thôn Hậu Thố, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

800. Huỳnh Thị Kiều Diễm, sinh ngày 01/01/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 8/556, lộ Trung Chính, khóm 014, phường Doanh Bàn, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

801. Nguyễn Thị Quý, sinh ngày 04/5/1980 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 270, lộ Phú Mỹ, khóm 022, phường Phúc Tường, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

802. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 06/8/1973 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 2, số 350, lộ Trung Chính, khóm 001, phường Tư Tọa, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

803. Nguyễn Thị Việt Hằng, sinh ngày 03/9/1980 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 4, ngõ 39, đường Khánh Vân, khóm 005, phường An Cát, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

804. Bùi Thị Thư, sinh ngày 05/10/1980 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 131, Kiến Tinh, khóm 007, thôn Kiến Tinh, xã Vạn Vinh, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

805. Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh ngày 01/6/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 220, đường Long An, khóm 013, phường Đức Hậu, khu Nhân Ái, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

806. Nguyễn Thị Lệ, sinh ngày 20/7/1973 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 889, lộ Thành Công, khóm 002, phường Đông Thế, thị trấn Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

807. Phan Thị Phương Uyên, sinh ngày 06/9/1977 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 1, Hạ Bình, khóm 011, thôn Thiện Dư, xã Phương Sơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

808. Lê Thị Thúy Kiều, sinh ngày 10/3/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 14, ngõ 19, đường Chiêu Thương, khóm 024, phường Sùng Đức, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

809. Trần Thị Bích Tâm, sinh ngày 19/01/1985 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 5/61, Bì Đảo, khóm 010, phường Bì Đảo, khu Đạm Thủy, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

810. Bùi Thị Hương, sinh ngày 28/12/1984 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 13, ngách 4, ngõ 77, lộ Diên Thọ, khóm 005, phường Diên Thọ, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

811. Bùi Thị Thu Hường, sinh ngày 31/3/1976 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 582, lộ Ngũ Giáp Nhất, khóm 015, phường Lão Gia, khu Phượng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

812. Ừng A Lìn, sinh ngày 13/10/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 32, ngõ 1, đường Thanh Phố, khóm 001, phường Huệ Dân, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

813. Nguyễn Thị Cúc, sinh ngày 03/9/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 116, lộ Thổ Thành, khóm 005, phường Thổ Thành, khu Ngoại Phố, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

814. Nguyễn Thị Chính, sinh ngày 27/7/1986 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 32, lộ Khê Châu, khóm 007, phường Khê Châu, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

815. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 25/12/1975 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Lầu 2, số 1, ngõ 272, đường Ngọa Long, khóm 013, phường Lý Hòa, khu Đại An, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

816. Lư Thị Trúc Ly, sinh ngày 06/01/1981 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 16, ngõ 101, đường Bách Thất, khóm 033, phường Bách Phúc, khu Thất Đổ, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

817. Nguyễn Thị Tâm, sinh ngày 16/5/1982 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 119, lộ Thắng Lợi, khóm 008, phường Khê Châu, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

818. Lê Hồng Nhung, sinh ngày 20/3/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 2/lầu 5, số 52, đoạn 1, lộ Trùng Tân, khóm 002, phường Vĩnh Hưng, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

819. Nguyễn Thị Xuyến, sinh ngày 20/8/1985 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Số 69, ngõ 325, lộ Nguyên Viễn, khóm 015, phường Định An, khu Noãn Noãn, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

820. Phạm Thị Thái, sinh ngày 27/6/1974 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 52/tầng 2, số 70, đường Quốc Thái, khóm 010, phường Quốc Thái, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc./.

Giới tính: Nữ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2073/QĐ-CTN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2073/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2012
Ngày hiệu lực26/11/2012
Ngày công báo07/12/2012
Số công báoTừ số 727 đến số 728
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2073/QĐ-CTN

Lược đồ Quyết định 2073/QĐ-CTN năm 2012 cho thôi quốc tịch Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2073/QĐ-CTN năm 2012 cho thôi quốc tịch Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2073/QĐ-CTN
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýTrương Tấn Sang
        Ngày ban hành26/11/2012
        Ngày hiệu lực26/11/2012
        Ngày công báo07/12/2012
        Số công báoTừ số 727 đến số 728
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2073/QĐ-CTN năm 2012 cho thôi quốc tịch Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2073/QĐ-CTN năm 2012 cho thôi quốc tịch Việt Nam

            • 26/11/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/12/2012

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/11/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực