Quyết định 2074/QĐ-BTC

Quyết định 2074/QĐ-BTC năm 2014 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Quyết định 2074/QĐ-BTC 2014 thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản Bộ Tài chính đã được thay thế bởi Quyết định 2069/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính quản lý công sản 2016 và được áp dụng kể từ ngày 27/09/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 2074/QĐ-BTC 2014 thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản Bộ Tài chính


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2034/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Như Điều 3;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, QLCS

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2074/QĐ-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1.

Thủ tục gia hạn nộp tiền sử dụng đất

Quản lý công sản

Cơ quan thuế

2

Thủ tục gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Quản công sản

Cơ quan được giao trách nhiệm bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

 

THÔNG TIN CHI TIẾT KÈM THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CÔNG BỐ (02 TTHC)

1. Thủ tục gia hạn nộp tiền sử dụng đất

1.1. Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tiền sử dụng đất và gửi tới Cơ quan thuế (nơi kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc nơi nộp tờ khai tiền sử dụng đất nếu thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh khác)

+ Bước 2: Cơ quan Thuế kiểm tra, xác định lập danh sách các dự án bất động sản được gia hạn nộp tiền sử dụng đất; đồng thời gửi lấy ý kiến các đơn vị liên quan.

+ Bước 3: UBND cấp tỉnh ra quyết định thời gian được gia hạn nộp tiền sử dụng đất cụ thể cho từng dự án sau khi lấy ý kiến của Thường trực HĐND cùng cấp.

1.2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc gửi qua đường bưu điện tới cơ quan thuế nơi nộp tờ khai tiền sử dụng đất.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ, gồm:

- Giấy đề nghị nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ của dự án bất động sản: 01 bản chính (theo Mẫu tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22/4/2014 của Bộ Tài chính).

- Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 01 bản sao.

- Quyết định phê duyệt giá đất tính thu tiền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 01 bản sao.

- Thông báo lần đầu của cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp không có thông báo của cơ quan thuế): 01 bản sao.

- Giấy tờ khác có liên quan (nếu cần)

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết:

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư thuộc đối tượng được gia hạn nộp tiền sử dụng đất.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan Thuế.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, các Sở, ngành có liên quan.

+ Cơ quan quyết định: UBND cấp tỉnh.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định gia hạn nộp tiền sử dụng đất.

1.8. Phí, lệ phí: không

1.9. Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Giấy đề nghị nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ của dự án bất động sản; Bảng kê tiến độ nộp tiền sử dụng đất của dự án bất động sản kèm theo Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22/4/2014 của Bộ Tài chính.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Là chủ đầu tư theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ.

1.11. Mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính: không.

1.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

2. Thủ tục gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

2.1. Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân lập hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước gửi cơ quan được giao trách nhiệm bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (Sở xây dựng tỉnh, thành phố đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đang do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý hoặc cơ quan được giao quản lý nhà ở thuộc Bộ Quốc phòng đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đang do Bộ Quốc phòng quản lý).

+ Bước 2: Cơ quan được giao trách nhiệm bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chủ trì phối hợp với Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đang do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý) hoặc Bộ Quốc phòng (đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đang do Bộ Quốc phòng quản lý) gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của hộ gia đình, cá nhân.

+ Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đang do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý) hoặc Bộ Quốc phòng (đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đang do Bộ Quốc phòng quản lý) quyết định việc gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của hộ gia đình, cá nhân.

2.2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc gửi qua đường bưu điện tới Sở Xây dựng tỉnh/thành phố đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đang do UBND cấp tỉnh quản lý hoặc cơ quan được giao quản lý nhà ở thuộc Bộ Quốc phòng đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đang do Bộ Quốc phòng quản lý.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ, gồm:

- Giấy đề nghị gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (theo mẫu tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22/4/2014 của Bộ Tài chính): 01 bản chính.

- Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước: 01 bản sao.

- Giấy tờ khác có liên quan (nếu cần).

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết:

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan được giao trách nhiệm bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính tỉnh, thành phố.

+ Cơ quan quyết định: UBND cấp tỉnh hoặc Bộ Quốc phòng.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

2.8. Phí, lệ phí: không

2.9. Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Giấy đề nghị gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước kèm theo Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22/4/2014 của Bộ Tài chính

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

2.11. Mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính: không

2.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2074/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2074/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2014
Ngày hiệu lực25/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/09/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2074/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2074/QĐ-BTC 2014 thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản Bộ Tài chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2074/QĐ-BTC 2014 thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản Bộ Tài chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2074/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Hữu Chí
        Ngày ban hành25/08/2014
        Ngày hiệu lực25/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/09/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2074/QĐ-BTC 2014 thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản Bộ Tài chính

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2074/QĐ-BTC 2014 thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản Bộ Tài chính