Quyết định 2074/QĐ-UBND

Quyết định 2074/QĐ-UBND năm 2016 kiện toàn Ban Điều hành Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020”

Nội dung toàn văn Quyết định 2074/QĐ-UBND ban điều hành dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2074/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Thông tư số 20/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về tổ chức, quản lý và điều hành chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 32/TTr-SKHCN ngày 15/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Điều hành Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020”, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Võ Thị Hảo - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Phó Trưởng ban;

3. Ông Hoàng Sĩ Bích - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thành viên;

4. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thành viên;

5. Ông Bùi Thế - Phó Giám đốc Sở Công Thương: Thành viên;

6. Ông Đoàn Kim Đình - Phó Giám đốc Sở Tài chính: Thành viên;

7. Ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Giám đốc Sở Y tế: Thành viên;

8. Ông Nguyễn Văn Cường - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thành viên;

9. Bà Phạm Thị Nhâm - Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ: Thư ký.

Điều 2. Ban Điều hành có nhiệm vụ điều hành thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020”; hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Kinh phí hoạt động của Ban Điều hành từ nguồn kinh phí của Dự án theo Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định này thay thế Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Tài chính, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Liêm

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2074/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2074/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2016
Ngày hiệu lực20/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2074/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2074/QĐ-UBND ban điều hành dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2074/QĐ-UBND ban điều hành dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm Lâm Đồng 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2074/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýTrần Ngọc Liêm
       Ngày ban hành20/09/2016
       Ngày hiệu lực20/09/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2074/QĐ-UBND ban điều hành dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm Lâm Đồng 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2074/QĐ-UBND ban điều hành dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm Lâm Đồng 2016

           • 20/09/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/09/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực