Quyết định 2078/QĐ-UBND

Quyết định 2078/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề cương và Dự toán kinh phí điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 2078/QĐ-UBND 2014 Dự toán kinh phí phát triển du lịch Bình Định 2020 tầm nhìn 2030


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2078/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 27 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

Căn cứ Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương và Dự toán kinh phí điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên Dự án: Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

2. Nội dung Đề cương Dự án: Thống nhất như nội dung Đề cương Dự án do Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch lập kèm theo Công văn số 910/SVHTTDL-NVDL ngày 12/6/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Kinh phí dự toán: 308.700.000 đồng (Ba trăm lẻ tám triệu, bảy trăm ngàn đồng).

(Có dự toán kinh phí kèm theo).

4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh cấp.

5. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. Đơn vị tư vấn: Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch.

7. Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2014 và 2015.

Điều 2. Quyết định này là căn cứ để cấp phát vốn đầu tư và thanh, quyết toán khối lượng công việc quy hoạch hoàn thành. Giao chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch công trình nêu trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

(Kèm theo Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Khoản mục chi phí

Tỷ lệ

(%)

Mức chi tối đa (đồng)

I

Chi phí xây dựng nhiệm vụ và dự toán

2,5

7.717.500

1

Chi phí xây dựng đề cương, nhiệm vụ

1,5

4.630.500

2

Chi phí lập dự toán theo đề cương, nhiệm vụ

1,0

3.087.000

II

Chi phí xây dựng điều chỉnh, bổ sung quy hoạch

84,0

259.308.000

1

Chi phí thu thập, xử lý số liệu, dữ liệu ban đầu

7,0

21.609.000

2

Chi phí thu thập bổ sung về số liệu, tư liệu theo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch

4,0

12.348.000

3

Chi phí khảo sát thực địa

20,0

61.740.000

4

Chi phí thiết kế điều chỉnh, bổ sung quy hoạch

53,0

163.611.000

4.1

Phân tích, đánh giá vai trò vị trí của ngành

1

3.087.000

4.2

Phân tích, dự báo tiến độ khoa học, công nghệ và phát triển ngành của khu vực, của cả nước tác động tới phát triển ngành của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch

3

9.261.000

4.3

Phân tích đánh giá hiện trạng phát triển ngành của tỉnh

4

12.348.000

4.4

Nghiên cứu mục tiêu và quan điểm phát triển ngành của tỉnh

3

9.261.000

4.5

Nghiên cứu, đề xuất các phương án phát triển

6

18.522.000

4.6

Nghiên cứu các giải pháp thực hiện mục tiêu

20

61.740.000

 

a. Luận chứng các phương án phát triển

5

15.435.000

 

b. Xây dựng phương án phát triển, đào tạo nguồn nhân lực

1

3.087.000

 

c. Xây dựng các phương án và giải pháp phát triển khoa học công nghệ

1

3.087.000

 

d. Xây dựng các phương án và giải pháp bảo vệ môi trường

1,5

4.630.500

 

đ. Xây dựng các phương án, tính toán nhu cầu và đảm bảo vốn đầu tư

4

12.348.000

 

e. Xây dựng các chương trình dự án trọng điểm

1,5

4.630.500

 

g. Xây dựng phương án tổ chức lãnh thổ

3

9.261.000

 

h. Xác định các giải pháp về cơ chế, chính sách và đề xuất các phương án thực hiện

3

9.261.000

4.7

Xây dựng báo cáo tổng hợp và các báo cáo liên quan

8

24.696.000

 

a. Xây dựng báo cáo đề dẫn

1

3.087.000

 

b. Xây dựng báo cáo tổng hợp

6

18.522.000

 

c. Xây dựng các báo cáo tóm tắt

0,6

1.852.200

 

d. Xây dựng văn bản trình thẩm định

0,2

617.400

 

đ. Xây dựng văn bản trình phê duyệt dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch

0,2

617.400

4.8

Xây dựng hệ thống bản đồ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch

8

24.696.000

III

Chi phí khác

13,5

41.674.500

1

Chi phí quản lý dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch

4,0

12.348.000

2

Chi phí thẩm định đề cương, nhiệm vụ và dự toán

1,5

4.630.500

3

Chi phí thẩm định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch

4,5

13.891.500

4

Chi phí công bố điều chỉnh, bổ sung quy hoạch

3,5

10.804.500

 

Tổng cộng

 

308.700.000

Bằng chữ: Ba trăm lẻ tám triệu, bảy trăm ngàn đồng.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2078/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2078/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2014
Ngày hiệu lực27/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2078/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2078/QĐ-UBND 2014 Dự toán kinh phí phát triển du lịch Bình Định 2020 tầm nhìn 2030


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2078/QĐ-UBND 2014 Dự toán kinh phí phát triển du lịch Bình Định 2020 tầm nhìn 2030
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2078/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýMai Thanh Thắng
        Ngày ban hành27/06/2014
        Ngày hiệu lực27/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2078/QĐ-UBND 2014 Dự toán kinh phí phát triển du lịch Bình Định 2020 tầm nhìn 2030

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2078/QĐ-UBND 2014 Dự toán kinh phí phát triển du lịch Bình Định 2020 tầm nhìn 2030

            • 27/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực