Quyết định 2079/QĐ-TTg

Quyết định 2079/QĐ-TTg năm 2017 về phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia “Xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2079/QĐ-TTg 2017 phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ đặc biệt cấp quốc gia


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2079/QĐ-TTg

Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẶC BIỆT CẤP QUỐC GIA “XÂY DỰNG BỘ ĐỊA CHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Xét tờ trình của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia bao gồm các nội dung chính sau:

1. Tên Nhiệm vụ, cơ quan chủ trì và chủ nhiệm Nhiệm vụ

a) Tên Nhiệm vụ: Xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam;

b) Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội;

c) Chủ nhiệm Nhiệm vụ: Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Mục tiêu Nhiệm vụ

Xây dựng và cung cấp tri thức cơ bản, tổng hợp về điều kiện tự nhiên, con người và văn hóa, xã hội góp phần phát triển khoa học, giáo dục và nâng cao dân trí, phục vụ công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh thông qua hình thành cơ sở dữ liệu ở dạng sách số (digital book) và bộ sách in Địa chí quốc gia Việt Nam.

3. Nội dung Nhiệm vụ

a) Xây dựng bộ Địa chí quốc gia về các lĩnh vực: Vị trí, địa giới, lãnh thổ - lãnh hải; địa lý, địa chất và tài nguyên; sinh vật, nông học và môi trường; hệ thống hành chính; nhân chủng, tộc người và dân cư; hệ thống chính trị và tổ chức xã hội; pháp luật; quân sự và quốc phòng; ngoại giao; kinh tế; lịch sử; văn hóa; văn học; ngôn ngữ và văn tự; nghệ thuật và kiến trúc; tư tưởng, tôn giáo và tín ngưỡng; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; y dược; giao thông - vận tải;...

b) Xây dựng cơ sở dữ liệu ở dạng sách in và sách số hóa đáp ứng nhu cầu tra cứu, tìm hiểu thông tin tri thức cho các tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước;

c) Xây dựng bộ Atlas Địa chí quốc gia;

d) Nghiên cứu, đề xuất bộ quy chuẩn xây dựng Địa chí;

đ) Bồi dưng, tập huấn kiến thức địa chí cho cán bộ quản lý, khai thác và sử dụng địa chí tại các địa phương và các bộ, ngành trong cả nước.

4. Dự kiến sản phẩm

- Bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam.

- Cơ sở d liu (sách số - digital book) về Địa chí quốc gia Việt Nam.

- Bộ Atlas địa chí quốc gia.

- Trang thông tin về Địa chí quốc gia.

5. Thời gian và nguồn kinh phí thực hiện

- Thời gian thực hiện Nhiệm vụ từ năm 2018 đến năm 2022.

- Nguồn kinh phí: Sự nghiệp khoa học Trung ương.

6. Tổ chức thực hiện

a) Thành lập Ban Chỉ đạo do Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ quan thường trực, thành viên là đại diện một số bộ, ngành liên quan. Ban Chỉ đạo không có bộ phận giúp việc riêng, không phát sinh biên chế;

b) Trên cơ sở khung Nhiệm vụ được phê duyệt, Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng kế hoạch triển khai Nhiệm vụ trong kế hoạch khoa học và công nghệ hằng năm, dự toán kinh phí và chịu trách nhiệm về nội dung và sản phẩm của Nhiệm vụ;

c) Giao Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập Ban Chủ nhiệm Nhiệm vụ, các Hội đồng chuyên môn để tư vấn về mặt khoa học;

d) Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính thẩm định và phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện Nhiệm vụ hằng năm theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, CN, NN, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX (2b).PC

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2079/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2079/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2017
Ngày hiệu lực22/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2079/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2079/QĐ-TTg 2017 phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ đặc biệt cấp quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2079/QĐ-TTg 2017 phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ đặc biệt cấp quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2079/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành22/12/2017
        Ngày hiệu lực22/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2079/QĐ-TTg 2017 phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ đặc biệt cấp quốc gia

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2079/QĐ-TTg 2017 phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ đặc biệt cấp quốc gia

            • 22/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực