Quyết định 2079/QĐ-UBND

Quyết định 2079/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh thời gian thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (giai đoạn 2016-2020) tỉnh Đắk Nông tại Quyết định 952/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 2079/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến Đắk Nông 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2079/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ CUỐI (GIAI ĐOẠN 2016-2020) TỈNH ĐẮK NÔNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 952/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐẮK NÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Đk Nông về việc phê duyệt đề cương và dự toán dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 380/TTr-TN&MT ngày 17 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (giai đoạn 2016-2020) tỉnh Đắk Nông tại Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, với nội dung như sau:

Tại mục 9, Điều 1, Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông có ghi:

* Thời gian thực hiện: Trong năm 2015.

Nay, điều chỉnh là:

* Thời gian thực hiện: Hết năm 2017.

* Lý do điều chỉnh: Việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia mới được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02/11/2016.

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN(Th).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Thanh Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2079/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2079/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2016
Ngày hiệu lực28/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2079/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2079/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến Đắk Nông 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2079/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến Đắk Nông 2016 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2079/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýTrương Thanh Tùng
        Ngày ban hành28/11/2016
        Ngày hiệu lực28/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2079/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến Đắk Nông 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2079/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến Đắk Nông 2016 2020

           • 28/11/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/11/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực