Quyết định 208/QĐ-SNV

Quyết định 208/QĐ-SNV năm 2008 về thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Nội vụ do Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 208/QĐ-SNV thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Nội vụ


UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/QĐ-SNV

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ NỘI VỤ

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003; Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa”, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
Căn cứ Quyết định số 4021/QĐ-UB ngày 12 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định phân công, phân cấp tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, công chức;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, quy định 15 nội dung (có phụ lục kèm theo), thuộc lĩnh vực Tổ chức Nhà nước thực hiện cơ chế “một cửa”. Theo Quyết định số 4021/QĐ-UB ngày 13/12/2004 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, các phòng nghiệp vụ và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (B.cáo);
- VP UBND tỉnh (để phối hợp T.hiện);
- Lãnh đạo Sở;
- Như Điều 3 QĐ;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 208/QĐ-SNV

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 208/QĐ-SNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/10/2008
Ngày hiệu lực 31/10/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 208/QĐ-SNV

Lược đồ Quyết định 208/QĐ-SNV thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Nội vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 208/QĐ-SNV thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Nội vụ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 208/QĐ-SNV
Cơ quan ban hành Tỉnh Thanh Hóa
Người ký Nguyễn Xuân Dũng
Ngày ban hành 31/10/2008
Ngày hiệu lực 31/10/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 208/QĐ-SNV thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Nội vụ

Lịch sử hiệu lực Quyết định 208/QĐ-SNV thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Nội vụ

  • 31/10/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 31/10/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực