Quyết định 208/QĐ-UBND

Quyết định 208/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 208/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Phú Yên


Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 208/-UBND

Phú Yên, ngày 08 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên tại Tờ trình số 74/SVHTTDL-VP ngày 15/01/2014 và Giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên tại tờ trình số 03/TTr-STP ngày 21/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Công b kèm theo Quyết định này th tục hành chính ban hành mi thuộc thm quyn gii quyết ca S Văn a, Th thao và Du lịch tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết đnh này có hiu lực k t ngày .

Điu 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc S Văn a, Th thao và Du lịch, Th trưng c s, ban, ngành và c cá nhân, đơn v có liên quan chịu trách nhim thi hành Quyết định này./.

 

 

CH TỊCH
Phm Đình C

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 08/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

PHN I. DANH MC TH TC HÀNH CNH BAN HÀNH MI

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Văn hóa

1

Thủ tục Thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích tỉnh.

2

Thủ tục Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn.

PHN II. NI DUNG C THCỦA TTHC BAN HÀNH MI

I. Lĩnh vc Văn hóa

1. Th tc tha thun thiết kế bn v thi công bo qun, tu b, phục hi di tích cp tnh

1.1. Trình t thc hin:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên (Số 220, đường Trần Hưng Đạo, phường 4, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h; chiều từ 13h30 đến 17h vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 trong tuần (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).

- Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:

+ Nộp giấy biên nhận.

+ Nhận kết quả: Công văn thỏa thuận.

+ Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h; chiều từ 13h30 đến 17h vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 trong tuần (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị của Chủ đầu tư dự án tu bổ di tích;

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tích gồm:

+ Báo cáo khảo sát;

+ Ảnh chụp hiện trạng;

+ Bản vẽ hiện trạng và bản vẽ phương án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;

+ Thuyết minh;

+ Dự toán kinh phí.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của chủ đầu tư dự án kèm theo hồ sơ hợp lệ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức/cá nhân.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Không.

1.7. Lệ phí: Không.

1.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

1.9. Yêu cu điều kin thtc hành chính: Không.

1. 10. Tên mu đơn, t khai: Không.

1.11. Căn c pháp lý ca thtc hành chính:

- Luật Di sản văn a số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001.

- Luật sửa đi, b sung mt số điu ca Lut Di sản văn hóa s 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009.

- Nghđịnh s 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 ca Chính ph quy đnh thẩm quyn, trình tự,th tục lp, phê duyệt quy hoạch, d án bo qun, tu b, phc hi di ch lịch sử - văn hóa, danh lam thng cnh.

- Thông tư s 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 ca Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch quy đnh chi tiết mt số quy định vbo qun, tu b, phc hi dich.

2. Thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn

2.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên (Số 220, đường Trần Hưng Đạo, phường 4, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h; chiều từ 13h30 đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).

- Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:

+ Nộp giấy biên nhận.

+ Nhận kết quả: Công văn.

+ Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h; chiều từ 13h30 đến 17h vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng rôn.

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo.

- Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo theo quy định tại Điều 20 của Luật Quảng cáo.

- Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện,chính sách xã hội.

- Mẫu (Ma-ket) sản phẩm quảng cáo in màu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức.

- Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng rôn.

- Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo.

- Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật Quảng cáo.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4. Thi hn gii quyết: Trong thi hn 05 ngày m việc, k t ngày nhn đ hsơ hp lệ.

2.5. Đi tưng thc hiện thtc hành chính: Các t chức/ nhân.

2.6. Cơ quan thc hin thtc hành chính:

- quan có thẩm quyn quyết đnh: S Văn hóa, Th thao và Du lịch.

- quan hoặc ngưi có thẩm quyn đưc y quyn hoặc phân cấp thực hin: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- quan phi hp thực hin: Png Văn hóa và thông tin cp huyn.

2.7. Lệ phí: Không.

2.8. Kết qu thực hiện thtc hành chính: Công văn.

2.9. Yêu cu điều kin thtc hành chính: Không.

2.10. Tên mu đơn, t khai: Thông báo sn phẩm qung cáo trên bng qung cáo, băng n.

(Mu số 5 ban hành kèm theo Tng tư s10/2013/TT-BVHTTDL ny 06/12/2013 ca B trưng B Văn hóa, Ththao và Du lịch).

2.11. Căn c pháp lý ca thtc hành chính:

- Luật Qung cáo s 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012.

- Nghđịnh số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 ca Chính ph quy định chi tiết thi hành mt số điều ca Luật Qung cáo.

- Thông tư s 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 ca Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch quy định chi tiết và hưng dn thực hiện mt số điều ca Luật Qung cáo và Ngh đnh s 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 ca Chính ph quy định chi tiết thi hành mt số điều ca Luật Qung cáo./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 208/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu208/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2014
Ngày hiệu lực08/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 208/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 208/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 208/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Phú Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu208/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhạm Đình Cự
        Ngày ban hành08/02/2014
        Ngày hiệu lực08/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 208/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Phú Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 208/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Phú Yên

            • 08/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực