Quyết định 208/QĐ-UBND

Quyết định 208/QĐ-UBND năm 2013 công nhận huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang là đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

Nội dung toàn văn Quyết định 208/QĐ-UBND năm 2013 huyện Yên Sơn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HUYỆN YÊN SƠN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI NĂM 2013

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn tại Văn bản số 565/UBND -VX ngày 16/5/2013 về việc kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi năm 2013; đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Báo cáo số 402/BC-SGDĐT ngày 17/6/2013 về kết quả kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận huyện Yên Sơn là đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi năm 2013.

Điều 2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Yên Sơn xây dựng kế hoạch duy trì, giữ vững, nâng cao kết quả Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi của huyện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động- Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Yên Sơn; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh uỷ; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Uỷ ban MTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Như điều 3 (thực hiện);
- Phó Chánh VP khối văn xã;
- Trưởng phòng VX, TH;
- Lưu VT (Ha .28)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 208/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu208/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2013
Ngày hiệu lực26/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 208/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 208/QĐ-UBND năm 2013 huyện Yên Sơn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 208/QĐ-UBND năm 2013 huyện Yên Sơn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu208/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýVũ Thị Bích Việt
        Ngày ban hành26/06/2013
        Ngày hiệu lực26/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 208/QĐ-UBND năm 2013 huyện Yên Sơn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non Tuyên Quang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 208/QĐ-UBND năm 2013 huyện Yên Sơn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non Tuyên Quang

            • 26/06/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/06/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực