Quyết định 2080/QĐ-BTP

Quyết định 2080/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ về phân tích thống kê dành cho đối tượng liên quan đến công tác thống kê ở các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Nội dung toàn văn Quyết định 2080/QĐ-BTP 2020 Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ về phân tích thống kê


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2080/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VỀ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC THỐNG KÊ Ở CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 3179/QĐ-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 305/QĐ-BTP ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Kế hoạch - Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ về phân tích thống kê dành cho đối tượng liên quan đến công tác thống kê ở các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Mai Lương Khôi;
- Lưu: VT, Cục KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Hoàng Oanh

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC THỐNG KÊ Ở CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định 2080/QĐ-BTP ngày 06/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng phân tích thống kê cho công chức, viên chức làm nhiệm vụ liên quan đến công tác thống kê ở các đơn vị thuộc Bộ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thống kê của các đơn vị và Bộ, ngành Tư pháp.

1.2. Yêu cầu

- Nội dung tập huấn phải phù hợp với đối tượng tập huấn; bên cạnh việc củng cố kiến thức lý luận chung, cần chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng phân tích thống kê gắn với thực tiễn thực hiện công tác thống kê ở Bộ và các đơn vị thuộc Bộ.

- Việc tổ chức lớp tập huấn phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; bố trí thời gian, địa điểm hợp lý để các đối tượng tham dự đầy đủ, đúng thành phần.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

2.1. Nội dung tập huấn

- Giới thiệu kiến thức chung về thống kê và phân tích thống kê;

- Hướng dẫn kỹ năng phân tích số liệu thống kê, gắn với đặc thù số liệu thống kê của Bộ, ngành Tư pháp;

- Thảo luận và giải đáp những vướng mắc, kiến nghị của học viên về phân tích số liệu thống kê.

2.2. Đối tượng tập huấn

- Mỗi đơn vị thuộc Bộ mời 02 người gồm:

+ Chánh Văn phòng hoặc Trưởng phòng, ban được giao nhiệm vụ làm công tác thống kê;

+ 01 công chức/viên chức được giao nhiệm vụ làm đầu mối thực hiện công tác thống kê của các đơn vị thuộc Bộ.

- Một số công chức làm nhiệm vụ quản lý công tác thống kê thuộc Cục Kế hoạch - Tài chính.

Tổng số khoảng 70 người.

2.3. Tổ chức Lớp tập huấn

a) Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 01 ngày, vào khoảng 12-15/10/2020.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Sen Vàng, Trung tâm Phụ nữ và phát triển, số 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

b) Khai mạc:

- Thứ trưởng phụ trách dự và phát biểu chỉ đạo

c) Giảng viên/báo cáo viên:

- Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn - Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

d) Công tác tổ chức, quản lý lớp:

- Cục Kế hoạch - Tài chính cử công chức thuộc Cục thực hiện nhiệm vụ tổ chức và quản lý Lớp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

3.1. Cục Kế hoạch - Tài chính:

- Chủ trì xây dựng nội dung chương trình, chuẩn bị tài liệu, bố trí giảng viên, tổ chức và quản lý lớp, thanh quyết toán kinh phí...;

- Báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả tập huấn trong tháng 10/2020.

3.2. Vụ Tổ chức cán bộ:

Phối hợp với Cục Kế hoạch - Tài chính trong việc tổ chức lớp tập huấn theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020.

3.3. Các đơn vị khác thuộc Bộ:

Cử công chức/viên chức tham gia tập huấn đầy đủ, đúng thành phần.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí tổ chức Lớp lấy từ nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020 (70 triệu đồng).

- Chế độ tài chính và việc thanh, quyết toán kinh phí tổ chức Lớp thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2080/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2080/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2020
Ngày hiệu lực06/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(08/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2080/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 2080/QĐ-BTP 2020 Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ về phân tích thống kê


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2080/QĐ-BTP 2020 Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ về phân tích thống kê
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2080/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýĐặng Hoàng Oanh
        Ngày ban hành06/10/2020
        Ngày hiệu lực06/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (08/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2080/QĐ-BTP 2020 Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ về phân tích thống kê

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2080/QĐ-BTP 2020 Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ về phân tích thống kê

              • 06/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực