Quyết định 2081/QĐ-UBND

Quyết định 2081/QĐ-UBND về công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 2081/QĐ-UBND 2017 công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2081/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 30 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ KẾT QUẢ XẾP HẠNG CHSỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017 CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 4361/QĐ-BNV ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Kế hoạch số 2254/KH-UBND ngày 11/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 đối với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1613/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng và Tổ thư ký Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Xét đề nghị của Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tỉnh Hà Nam (có biu kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- TT T
nh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Các thành viên BCĐ CCHC tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

KẾT QUẢ XẾP HẠNG CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017 CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TỈNH HÀ NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

TT

Đơn vị

Chỉ số CCHC 2017

Xếp hạng

1

Sở Y tế

96

Xuất sắc

2

Sở Nội vụ

94,7

Xuất sắc

3

Sở Khoa học và Công nghệ

91,8

Xuất sắc

4

Sở Tài chính

91,6

Xuất sắc

5

Ban Quản lý các KCN

91,1

Xuất sắc

6

Sở Tư pháp

91

Xuất sắc

7

Thanh tra tỉnh

90,75

Xuất sắc

8

Văn phòng UBND tỉnh

90,1

Xuất sắc

9

Sở Giao thông vận tải

88,9

Tốt

10

Sở Kế hoạch và Đầu tư

88,75

Tốt

11

Sở Thông tin và Truyền thông

88,5

Tốt

12

BQL Khu Đại học Nam Cao

88,4

Tốt

13

Sở Xây dựng

88,3

Tốt

14

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

85,55

Tốt

15

Sở Giáo dục và Đào tạo

85,5

Tốt

16

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

83,3

Tốt

17

Sở Công Thương

81,7

Tốt

18

Sở Nông nghiệp và PTNT

81,5

Tốt

19

Sở Tài nguyên và Môi trường

80,6

Tốt

II. CÁC HUYỆN, THÀNH PH

1

UBND huyện Duy Tiên

93,9

Xuất sắc

2

UBND huyện Thanh Liêm

92,85

Xuất sắc

3

UBND thành phố Phủ Lý

90,15

Xuất sắc

4

UBND huyện Kim Bảng

89,85

Tốt

5

UBND huyện Lý Nhân

88,9

Tốt

6

UBND huyện Bình Lục

83,9

Tốt

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2081/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2081/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2017
Ngày hiệu lực30/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2081/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2081/QĐ-UBND 2017 công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2081/QĐ-UBND 2017 công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính Hà Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2081/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýNguyễn Xuân Đông
        Ngày ban hành30/11/2017
        Ngày hiệu lực30/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2081/QĐ-UBND 2017 công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính Hà Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2081/QĐ-UBND 2017 công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính Hà Nam

            • 30/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực