Quyết định 2083/QĐ-UBND

Quyết định 2083/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 2083/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2083/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 24 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bkèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình (có danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Các thủ tục hành chính tại Quyết định này được niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Khi danh mục, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ bng một văn bản khác thì Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành và cơ quan có liên quan chỉ đạo thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại văn bản pháp luật mới. Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đưa ra thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND t
nh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Trung tâm HCC tỉnh;
- Lưu: VT
, KSTT (Ng.50b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số : 2083/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

STT

Tên đơn vị

Trang

Phụ lục số 01

Sở Khoa học và Công nghệ

4

Phụ lục số 02

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số : 2083/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

STT

Tên TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết

Cơ chế thực hiện

Thời gian giải quyết thực hiện cơ chế một cửa

Thời gian giải quyết thực hiện cơ chế một cửa liên thông

Mức độ cung ứng dịch vụ công

Ghi chú

Tổng số ngày

Trong đó

S Khoa học và Công nghệ

Cơ quan phi hp giải quyết liên thông

 

LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng Chdẫn địa lý Cao Phong cho sản phẩm cam quả

Một cửa

20 ngày

 

 

 

2

QĐ công bố 2436/QĐ-UBND ngày 10/11/2015

2

Sửa đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chdẫn địa lý Cao Phong

Một cửa

10 ngày

 

 

 

2

QĐ công bố 2436/QĐ-UBND ngày 10/11/2015

3

Gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chdẫn địa lý Cao Phong

Một cửa

20 ngày

 

 

 

2

QĐ công bố 2436/QĐ-UBND ngày 10/11/2015

 

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2083/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

STT

Tên TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết

Cơ chế thực hiện

Thời gian giải quyết thực hiện chế một cửa

Thời gian giải quyết thực hiện chế một cửa liên thông

Mức độ cung ứng dịch vụ công

Ghi chú

Tng sngày

Trong đó

Sở Nông nghiệp & PTNT

Cơ quan phối hợp giải quyết liên thông

 

LĨNH VỰC CHĂN NUÔI

1

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale CFS) đối với giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi; môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi.

Một cửa

07 ngày

 

 

 

2

QĐ số 1545/QĐ-UBND ngày 22/8/2017

2

Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale-CFS) đối với Giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); Thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi; Môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; Vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi./.

Một cửa

04 ngày

 

 

 

2

QĐ công b 1545/QĐ-UBND ngày 22/8/2017

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2083/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2083/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2017
Ngày hiệu lực24/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2083/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2083/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2083/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2083/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành24/10/2017
        Ngày hiệu lực24/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2083/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa Hòa Bình

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2083/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa Hòa Bình

         • 24/10/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/10/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực