Quyết định 2083/QĐ-UBND

Quyết định 2083/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở và lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Quyết định 2083/QĐ-UBND 2018 thủ tục nhà ở kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2083/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH CAO BẰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị đnh liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 832/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 837/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 09 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở và lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng (có danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

Nội dung các bộ phận cơ bản của thủ tục hành chính không nêu trong Quyết định này được thực hiện theo Quyết định số 832/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và Quyết định số 837/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở và công sở, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đã được công bố tại các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành trước quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VP Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- CT, các PCT UBND tỉnh
(Bản điện tử);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh (Bản điện tử);
- Trung tâm thông tin (Bản điện tử);
- Lưu: VT, KSTT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH CAO BẰNG
(Kèm theo Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

I.

LĨNH VỰC NHÀ Ở (05 TTHC)

1

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP

- Trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Xây dựng có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để xin ý kiến Hội đồng nhân dân cùng cấp

Cụ thể:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi hồ sơ lấy ý kiến của các cơ quan nhà nước có liên quan về dự án.

+ Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến phải có văn bản trả lời về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình liên quan đến dự án gửi Sở Xây dựng

+ Sở Xây dựng tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh: 07 ngày.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến đồng ý của Hội đồng nhân dân cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng, số 023, Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng

Không

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 19/2016/TT- BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP

32 ngày, k từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong đó:

- Tại Sở Xây dựng: 25 ngày.

Cụ thể:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hsơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi hồ sơ lấy ý kiến của các cơ quan nhà nước có liên quan về dự án.

+ Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến phải có văn bản trả lời về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình liên quan đến dự án gửi Sở Xây dựng

+ Sở Xây dựng tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh: 07 ngày.

- Tại UBND tỉnh: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ trình và Hồ sơ kèm theo của Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng, số 023, Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng

Không

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 19/2016/TT- BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

3

Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh

30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở Xây dựng Cao Bằng, số 023, Bế Văn Đàn, phường Hp Giang, thành phố Cao Bằng.

Không

Thông tư số 20/2016/TT- BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của NĐ s100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

4

Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư theo Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trong đó:

- Tại Sở Xây dựng: 20 ngày

- Tại UBND tỉnh: 10 ngày

Sở Xây dựng Cao Bằng, số 023, Bế Văn Đàn, phường Hp Giang, thành phố Cao Bằng

Không

Luật Nhà ở số 65/2014/QH13;

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015;

- Thông tư số 19/2016/TT- BXD ngày 30/6/2016.

5

Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua

15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở Xây dựng Cao Bằng, số 023, Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng

Không

Luật Nhà ở số 65/2014/QH13;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015.

II.

LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (04 TTHC)

1

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định đầu tư.

30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối với dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà: Sở Xây dựng Cao Bằng, số 023, Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng

- Đối với các loại dự án bất động sản khác: Sở quản lý chuyên ngành do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

Không

- Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 15/11/2014;

- Điều 12 của Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

2

Cấp mới chứng chỉ môi giới bất động sản

10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở Xây dựng Cao Bằng, số 023, Bế Văn Đàn, phường Hp Giang, thành phố Cao Bằng

200.000 đồng

- Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 15/11/2014;

- Điều 15 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản giao dịch bất động sản.

3

Cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng

10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở Xây dựng Cao Bng, số 023, Bế Văn Đàn, phường Hp Giang, thành phố Cao Bằng

200.000 đồng

- Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 15/11/2014;

- Điều 16 và Điều 17 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản giao dịch bất động sản.

4

Cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn)

10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở Xây dựng Cao Bằng, s023, Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng

200.000 đồng

- Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 15/11/2014;

- Điều 16 và Điều 17 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản giao dịch bất động sản.

Công bố: 09 TTHC

Trong đó:

- Lĩnh vực nhà ở: 05 TTHC

- Lĩnh vực kinh doanh bất động sản: 04 TTHC

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2083/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2083/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2018
Ngày hiệu lực13/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2083/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2083/QĐ-UBND 2018 thủ tục nhà ở kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2083/QĐ-UBND 2018 thủ tục nhà ở kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng Cao Bằng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2083/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýHoàng Xuân Ánh
        Ngày ban hành13/12/2018
        Ngày hiệu lực13/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2083/QĐ-UBND 2018 thủ tục nhà ở kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng Cao Bằng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2083/QĐ-UBND 2018 thủ tục nhà ở kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng Cao Bằng

            • 13/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực