Quyết định 2083/QĐ-UBND

Quyết định 2083/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2083/QĐ-UBND đào tạo bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới Khánh Hòa 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2083/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của liên bộ: Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 4044/QĐ-BNN-VPĐP ngày 12/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số: 1448/TTr-SNN ngày 11/07/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chánh Văn phòng điều phối chương trình nông thôn mới; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BCĐ Trung ương (b/c);
- TT TU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, HB,
HI.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Công Thiên

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 20 tháng 07 năm 2016 của y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. MỤC TIÊU

- Mục tiêu chung: Nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi của cán bộ xây dựng nông thôn mới ở các cấp, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở có đủ năng lực để triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới.

- Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2020, có 100% cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp được đào tạo, bồi dưỡng về xây dựng nông thôn mới, có khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện các nội dung thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới phù hợp với vị trí công tác được giao.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Đối tượng

a) Cấp huyện

Trưởng, Phó và các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp huyện; cán bộ Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện; cán bộ của các phòng, ban có liên quan được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới.

b) Cấp xã

- Cán bộ, công chức xã theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ; cán bộ Đảng, đoàn thể; cán bộ được cấp trên tăng cường vxã; cán bộ ngun trong diện qui hoạch của xã;

- Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp xã, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã và Ban giám sát cộng đồng; cán bộ thôn (Bí thư Chi bộ thôn, trưởng thôn, thành viên Ban phát triển thôn).

2. Nội dung và thời gian đào tạo, bồi dưỡng

Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo Chương trình khung được ban hành tại phụ lục I và phụ lục II Quyết định số 4044/QĐ-BNN-VPĐP ngày 12/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

3. Kinh phí thực hiện

Từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước (ngân sách Trung ương và ngân sách cấp tỉnh) được bố trí hàng năm để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

4. Kế hoạch thực hiện

a) Phân cấp đào tạo, bồi dưỡng

- Cấp tỉnh: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp huyện và một số lp điểm cho cán bộ cấp xã; được tổ chức tại thành phố Nha Trang.

- Cấp huyện: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp xã, thôn; được tổ chức tại địa bàn cấp huyện.

Số lượng học viên được đào tạo tại tỉnh, huyện do cấp tỉnh, huyện tổ chức có thể trong từng địa phương hoặc kết hợp các địa phương với nhau nhằm đảm bảo số lượng học viên cơ bản của một lớp.

b) Dự kiến số lượng lớp học, số học viên, kinh phí thực hiện và phân cấp đào tạo giai đoạn 2016 -2020 như sau:

Phân cấp đào to

Năm thc hiện

Số lớp

Số học viên
(người)

Kinh phí
(triệu đồng)

Cấp tỉnh

2016

11

550

581

2017

11

550

581

2018

11

550

581

2019

11

550

581

2020

11

550

581

Cấp huyện

2016

28

1.401

752

2017

28

1.401

752

2018

25

1.263

663

2019

24

1.212

632

2020

23

1.165

602

Tổng cộng

 

183

9.192

6.306

(Bng chữ: Sáu tỷ ba trăm l sáu triệu đng)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tài chính hàng năm cân đối từ nguồn ngân sách tỉnh, tham mưu UBND tỉnh phân bổ cho Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức thực hiện kế hoạch này.

2. Sau khi nhận được kinh phí phân bổ từ UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện thị xã, thành phố phân bổ về cho Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và các Văn phòng Điều phối nông thôn mới các huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm theo dõi chỉ đạo quá trình đào tạo, bồi dưỡng do các Văn phòng Điều phối các cấp triển khai thực hiện.

3. Các Sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh để thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2083/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2083/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2016
Ngày hiệu lực20/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2083/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2083/QĐ-UBND đào tạo bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới Khánh Hòa 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2083/QĐ-UBND đào tạo bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới Khánh Hòa 2016 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2083/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýĐào Công Thiên
        Ngày ban hành20/07/2016
        Ngày hiệu lực20/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2083/QĐ-UBND đào tạo bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới Khánh Hòa 2016 2020

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2083/QĐ-UBND đào tạo bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới Khánh Hòa 2016 2020

         • 20/07/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/07/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực