Quyết định 2083/QĐ-UBND

Quyết định 2083/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt đề án củng cố, phát triển y dược học cổ truyền tỉnh Hưng Yên đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2083/QĐ-UBND phê duyệt đề án củng cố, phát triển y dược học cổ truyền tỉnh Hưng Yên đến năm 2010


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2083/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 13 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CỦNG CỐ, PHÁT TRIỂN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH HƯNG YÊN ĐẾN NĂM 2010

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 222/2003/QĐ-TTg ngày 03/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách quốc gia về Y dược học cổ truyền đến năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 765/QĐ-BYT ngày 22/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện chính sách quốc gia về Y dược học cổ truyền đến năm 2010;
Căn cứ ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Thông báo số 73-TB/TU ngày 21/07/2006;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 771/TTr-YT ngày 09/11/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án củng cố, phát triển y dược học cổ truyền tỉnh Hưng Yên đến năm 2010 gồm những nội dung chính như sau:

I- MỤC TIÊU

1- Mục tiêu chung:

Kế thừa, bảo tồn và phát triển y dược học cổ truyền, kết hợp với y học cổ truyền (YHCT) với y học hiện đại, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng YHCT trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

2- Mục tiêu và các chỉ tiêu cụ thể đạt được vào năm 2010:

2.1- Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý về y dược học cổ truyền (YDHCT):

- Năm 2008: Có cán bộ chuyên trách y dược học cổ truyền tại Sở Y tế.

- Đến năm 2010: Có phòng quản lý YDHCT.

- Thành lập Hội Dược liệu tỉnh Hưng Yên.

- Phòng Y tế huyện: 10/10 huyện, thị xã có cán bộ chuyên trách theo dõi công tác y dược học cổ truyền trên địa bàn.

- 100% Trạm y tế xã có cán bộ làm công tác YHCT.

2.2- Củng cố hệ thống khám chữa bệnh bằng YHCT:

- Đưa Bệnh viện y học cổ truyền quy mô 100 giường bệnh lên quy mô 150 giường bệnh vào năm 2010.

- 10/10 huyện, thị có Khoa độc lập hoặc bộ phận YHCT với số giường bệnh bằng 7 - 10% tổng số giường bệnh.

- 80% trạm y tế xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về YHCT, có bộ phận khám chữa bệnh bằng YHCT.

2.3- Tỷ lệ khám, chữa bệnh và sử dụng thuốc bằng YHCT trong tỷ lệ KCB chung:

- Tuyến tỉnh: 20% so với tổng số người bệnh.

- Tuyến huyện: 25% so với tổng số người bệnh.

- Tuyến xã bằng 40% so với tổng số người bệnh.

2.4- Kế thừa, phát huy, phát triển YDHCT; kết hợp YHCT với y học hiện đại: Có 7 - 10 bài thuốc YHCT được kiểm chứng lâm sàng và áp dụng trên toàn quốc vào năm 2010.

2.5- Nuôi trồng dược liệu và  sản xuất thuốc YDHCT:

- Năm 2010 có từ 2 - 3 đơn vị sản xuất; từ 5 - 7 loại thuốc YHCT được phép lưu thông trên thị trường.

- 100% Trạm y tế xã có vườn thuốc nam đủ 60 cây; 30% số hộ gia đình có khóm thuốc nam chữa một số bệnh thông thường.

- Thực hiện dự án vườn cây thuốc nam 6.000m2 tại Bệnh viện Y học cổ truyền.

- Xây dựng 02 - 03 làng nghề chuyên thâm canh cây dược liệu và sản xuất bào chế tại chỗ thuốc thành phẩm YHCT.

2.6- Quản lý hành nghề YDHCT:

- 100% các phòng chẩn trị tư nhân được quản lý.

- Thành lập Trung tâm ứng dụng YDHCT.

II- GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1- Tuyên truyền giáo dục trong lĩnh vực YDHCT:

- Duy trì, phát triển chuyên mục “Sức khoẻ cho mọi người” trên Đài Phát thanh -Truyền hình Hưng Yên, lồng ghép phổ biến chuyên đề “Chữa bệnh thông thường bằng YHCT”.

- Đưa nội dung hướng dẫn nuôi trồng, sử dụng cây thuốc nam vào chương trình ngoại khóa của các trường học.

- Mở rộng và phát huy vai trò của các câu lạc bộ thuốc nam, châm cứu trong cộng đồng dân cư.

2- Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý:

- Thành lập phòng quản lý y dược học cổ truyền tại Sở Y tế; trước mắt, có cán bộ phụ trách công tác YDHCT.

- Phòng y tế huyện có 01 cán bộ chuyên trách theo dõi công tác YDHCT.

- Mỗi Trạm y tế xã, phường, thị trấn có một cán bộ về YDHCT.

3- Củng cố và phát triển hệ thống khám chữa bệnh YHCT:

- Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh: Đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị y tế và phát triển quy mô 150 giường vào năm 2010; tổ chức sản xuất tại chỗ một số loại thuốc thành phẩm như thuốc bao viên, hoàn tán, cao lỏng,. phục vụ bệnh nhân thay thế dần cho thuốc sắc.

- Khoa YHCT của Bệnh viện huyện, thị xã: Thành lập khoa YHCT độc lập hoặc bộ phận YDHCT lồng ghép; số giường bệnh YHCT đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế và phù hợp với địa phương.

- Trạm y tế xã, phường, thị trấn: Củng cố và tổ chức xây dựng vườn thuốc nam tại 100% Trạm y tế xã, phường và sử dụng thuốc nam, phương pháp điều trị không dùng thuốc trong chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

- Xây dựng mô hình điểm về YDHCT: tại huyện Khoái Châu và mỗi huyện ở 01 đến 02 Trạm y tế xã, phường, thị trấn sơ kết rút kinh nghiệm vào tháng 12/2007.

4- Kế thừa, phát huy, phát triển YDHCT, kết hợp y học hiện đại với YDHCT:

- Đạt chỉ tiêu khám chữa bệnh và sử dụng thuốc YHCT: Tuyến tỉnh 20%, tuyến huyện 25%, tuyến xã 40%.

- Sưu tầm, xác minh, nghiên cứu ứng dụng 7 - 10 bài thuốc chữa các bệnh đặc thù có nguồn dược liệu địa phương; năm 2010, tổ chức đánh giá hiệu quả và lưu hành trên toàn quốc.

- Năm 2010, mỗi huyện có 60% số xã có câu lạc bộ thuốc nam hoạt động có hiệu quả.

- Đến hết năm 2008, trên 80% cơ sở hành nghề YHCT tư nhân được quản lý; năm 2010 có 100% cơ sở hành nghề YHCT tư nhân được quản lý.

- Liên doanh, liên kết thành lập 3 - 4 phòng khám YHCT, kết hợp tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại trên địa bàn tỉnh, Trung tâm kế thừa YDHCT ở Liêu Xá, Yên Mỹ tập hợp các cụ lương y có kinh nghiệm tổ chức khám chữa bệnh bằng YDHCT cho nhân dân.

5- Đẩy mạnh nuôi trồng dược liệu và sản xuất bào chế thuốc YHCT:

- Đưa việc trồng chuyên canh cây dược liệu thành mũi nhọn ở một số địa phương: Khoái Châu, Văn Giang, Văn Lâm.

- Lựa chọn nhà sản xuất thuốc đông dược: sản xuất 5 - 7 mặt hàng thuốc thành phẩm YHCT có nguồn nguyên liệu tại chỗ đủ tiêu chuẩn lưu hành trên toàn quốc.

- Khoa Dược Bệnh viện YHCT: tổ chức sản xuất một số loại thuốc phục vụ cho công tác điều trị tại Bệnh viện và các cơ sở khám chữa bệnh y dược học cổ truyền: viên bao, viên hoàn, dạng cốm, trưng cất cao lỏng, rượu thuốc,

- Xây dựng vườn thuốc dược liệu 6.000m2 có đầy đủ các loại cây thuốc cung cấp cho các địa phương và nhằm bảo tồn gen các loại cây thuốc quí hiếm.

6- Công tác đào tạo chuyên ngành:

- Đến 2010, Lãnh đạo Bệnh viện YHCT và Trưởng khoa YHCT Bệnh viện đa khoa tỉnh có trình độ Thạc sĩ, chuyên khoa cấp II; Trưởng khoa Bệnh viện YHCT và Trưởng khoa YHCT của TTYT các huyện, thị xã có trình độ chuyên khoa cấp I chuyên ngành YHCT.

- Năm 2010, đào tạo và tuyển dụng đủ 83 cán bộ YDHCT ở các Trạm y tế còn thiếu.

- Xây dựng kế hoạch cử cán bộ sang tu nghiệp về Y học cổ truyền tại Trung Quốc hoặc các nước có y học cổ truyền phát triển. Năm 2008, Bệnh viện Y học cổ truyền, các làng nghề trên địa bàn tỉnh là cơ sở thực hành của Học viện Y học cổ truyền Việt Nam.

7- Thực hiện xã hội hóa công tác YDHCT:

Trên cơ sở luật pháp quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia vào các hoạt động khám chữa bệnh, sản xuất thuốc chữa bệnh trong lĩnh vực YDHCT.

8- Cơ chế chính sách và đảm bảo tài chính:

- Có chính sách ưu đãi khuyến khích các Công ty sản xuất dược liệu bảo trợ nuôi trồng, thu mua dược liệu, đầu tư dây truyền sản xuất thuốc đông dược trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn GMP.

- Hỗ trợ các Lương y giầu kinh nghiệm tham gia bắt mạch, kê đơn, trực tiếp điều trị tại các cơ sở y tế công lập, mức chi cụ thể, giao Sở Y tế và Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt..

- Hợp tác quốc tế: Mời các đông y Trung Quốc có trình độ, kinh nghiệm tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở công lập và ngoài công lập. Trao đổi chuyên gia, hợp đồng cung cấp nguồn dược liệu, thuốc thành phẩm Y dược học cổ truyền với nước bạn Lào.

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Hội Đông y tỉnh, các cơ quan liên quan nghiên cứu trình UBND tỉnh xem xét quyết định thành lập quỹ khen thưởng để khuyến khích các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong lĩnh vực Y học nói chung và Y dược học cổ truyền nói riêng.

- Kinh phí để thực hiện Đề án được bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước hằng năm theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành và công tác xã hội hóa y tế.

9- Tiến độ thực hiện:

* Năm 2008:

- Bố trí cán bộ chuyên trách YDHCT tại Sở Y tế và Phòng y tế huyện.

- Sưu tầm 7 - 10 bài thuốc đặc thù đưa vào điều trị tại BVYHCT.

- Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện YHCT và khoa đông y các huyện.

- Xây dựng Đề án phát triển 1 - 2 làng nghề nuôi trồng chế biến dược liệu, quy trình, dây truyền sản xuất thuốc đông dược.

- Triển khai vườn thuốc dược liệu 6000m2.

- Xây dựng mô hình 01 huyện điểm, 02 xã điểm sử dụng thuốc nam tại nhà của huyện Khoái Châu.

- Thành lập Hội Dược liệu tỉnh Hưng Yên.

- Xây dựng chuyên mục “Chữa bệnh thông thường bằng YHCT” trên Đài PTTH, Báo Hưng Yên trên cơ sở Chuyên mục “Sức khoẻ cho mọi người”.

* Năm 2009:

- Nâng quy mô Bệnh viện YHCT lên 150 giường.

- Xây dựng Bệnh viện YHCT là cơ sở thực hành của Học viện YDHCT.

- Lập đề án xây dựng Trung tâm ứng dụng YDHCT.

- Tổ chức hoạt động dây truyền sản xuất 5 - 7 loại thuốc thành phẩn YHCT đạt GMP đăng ký lưu hành toàn quốc.

- Mỗi huyện có 30% số xã triển khai mô hình sử dụng thuốc nam tại nhà.

- Xây dựng kế hoạch 27 xã đạt chuẩn quốc gia về YDHCT.

* Năm 2010:

- Thành lập Phòng quản lý y dược học cổ truyền trực thuộc Sở Y tế có từ 3 - 5 cán bộ.

Điều 2. Phân công thực hiện Đề án

1- Sở Y tế:

- Là cơ quan thường trực có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Hội Đông y, các sở, ban ngành liên quan, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể từng năm về chương trình phát triển y dược học cổ truyền.

- Chỉ đạo Bệnh viện Y học cổ truyền, trường Trung học Y tế và các đơn vị trong ngành triển khai có hiệu quả các hoạt động theo kế hoạch được duyệt.

2- Hội Đông y, châm cứu:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế lựa chọn những bài thuốc đặc thù kế thừa y thuật của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông; đưa vào nghiên cứu ứng dụng tại Bệnh viện Y học cổ truyền và các phòng chẩn trị; sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và công bố rộng rãi hiệu quả trong chữa bệnh.

- Quản lý, phát triển Hội viên tích cực hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, bào chế thành phẩm y học cổ truyền phục vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với Hội châm cứu nghiên cứu, ứng dụng, kế thừa các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc đưa vào áp dụng trong các cơ sở điều trị: châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, xông hơi thuốc,...

3- Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Hội Đông Y trong quản lý, nghiên cứu khoa học ứng dụng các bài thuốc của các Danh y; các bài thuốc thành phẩm y dược học cổ truyền trước khi xin phép lưu hành trong toàn quốc.

- Tham mưu đề xuất kinh phí dành cho nghiên cứu khoa học về lĩnh vực y dược học cổ truyền.

4- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công nghiệp:

Chủ trì, phối hợp với Sở Công nghiệp, các ngành chức năng, các địa phương xây dựng phương án chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển nuôi trồng dược liệu tại các địa phương có thế mạnh: Khoái Châu, Văn Giang, Văn Lâm trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt vào quý II năm 2008.

Sở Công nghiệp phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành chức năng xây dựng Đề án phát triển 02 - 03 làng nghề về sản xuất, sơ chế dược liệu YHCT trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt vào quý II năm 2008.

5- Sở Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch bổ sung nguồn nhân lực y học cổ truyền cho các đơn vị y tế từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt vào quý I/2008.

6- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính:

Phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch đảm bảo nguồn lực cần thiết hằng năm chi cho các hoạt động trình UBND tỉnh phê duyệt.

7- Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì, phối hợp với ngành Y tế xây dựng kế hoạch chỉ đạo việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức về y dược học cổ truyền cho học sinh, sinh viên, tổ chức trồng cây thuốc nam tại các vườn thực tập, vườn hoa cây cảnh; hướng dẫn học sinh, sinh viên cách trồng, sử dụng có hiệu quả.

8- Các đoàn thể:

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội, Hội người cao tuổi, các Hội có liên quan. phối hợp với Sở Y tế tuyên truyền và vận động các hội viên sử dụng các cây dược liệu, thuốc y học cổ truyền trong điều trị các bệnh thông thường; tổ chức các câu lạc bộ tuyên truyền giới thiệu kiến thức thông thường về y học cổ truyền trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

9- UBND các huyện, thị xã:

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Ban chăm sóc sức khoẻ ban đầu xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả các nội dung của Đề án theo phân cấp và phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển y dược học cổ truyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Loan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2083/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2083/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2007
Ngày hiệu lực13/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2083/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2083/QĐ-UBND phê duyệt đề án củng cố, phát triển y dược học cổ truyền tỉnh Hưng Yên đến năm 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2083/QĐ-UBND phê duyệt đề án củng cố, phát triển y dược học cổ truyền tỉnh Hưng Yên đến năm 2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2083/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Thị Kim Loan
        Ngày ban hành13/11/2007
        Ngày hiệu lực13/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2083/QĐ-UBND phê duyệt đề án củng cố, phát triển y dược học cổ truyền tỉnh Hưng Yên đến năm 2010

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2083/QĐ-UBND phê duyệt đề án củng cố, phát triển y dược học cổ truyền tỉnh Hưng Yên đến năm 2010

            • 13/11/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/11/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực