Quyết định 2084/QĐ-UBND

Quyết định 2084/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thông tin và Truyền thông áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 2084/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Thông tin tỉnh Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2084/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 09 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dn thi hành một s quy định của Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết th tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thông tin và Truyền thông áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện căn cứ quy trình này, thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thng thông tin một ca điện tử tỉnh Qung Trị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trung tâm Tin học t
nh;
- Lưu VT, KSTTHC, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2084/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÔNG THƯỜNG-KHÔNG LIÊN THÔNG

1. Xuất bản, in và phát hành

STT

Tên thủ tục hành chính

Tổng thời gian giải quyết

Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Ngày thực hiện

Bộ phận thực hiện

Người thực hiện

1

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

BTT-QTR-282388

5 Ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận một cửa thuộc UBND cấp huyện

Công chức/ Viên chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

2,5 ngày

Phòng VHTT cp huyện

Công chức

Bước 2a

Xem xét, thm định hồ sơ

Thm tra, xác minh hồ sơ (nếu có)

Dự thảo văn bản, trình ký

1,5 ngày

 

Công chức

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

1 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia)

1 ngày

Phòng VHTT cấp huyện

Công chức/ Viên chức

Bước 4

Gửi CV cho cá nhân tổ chức hoặc doanh nghip nếu hồ sơ không hợp lệ

1 ngày

Phòng VHTT cấp huyện

Lãnh đạo

2

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

BTT-QTR-282387

5 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận một cửa thuộc UBND cấp huyện

Công chức/ Viên chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

2,5 ngày

Phòng VHTT cấp huyện

Công chức

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Thm tra, xác minh hồ sơ (nếu có)

Dự thảo văn bản, trình ký

1,5 ngày

 

Công chức

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

1 ngày

 

Lãnh đo phòng

Bước 3

Cập nhật lên cơ sở dữ liệu quc gia

1 ngày

Phòng VHTT cấp huyện

Công chức/ Viên chức

Bước 4

Gửi CV cho tổ chức/cá nhân nếu hồ sơ không hợp lệ

1 ngày

Phòng VHTT cấp huyện

Lãnh đạo phòng VHTT

II. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG

1. Lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình, và Thông tin điện tử

STT

Tên thủ tục hành chính

Tổng thời gian giải quyết

Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Ngày thực hiện

B phận thực hiện

Người thực hiện

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

BTT-QTR-284219

10 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận một cửa thuộc UBND cấp huyện

Công chức

Bước 2

X lý, thẩm định hồ sơ

5 ngày

Phòng VHTT cấp huyện

Công chức

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Thm tra, xác minh hồ sơ

Thẩm định kim tra diện tích, và các điều kiện khác

4 ngày

 

Công chức

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

1 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Hoàn thiện hồ sơ gửi Trung tâm HCC tỉnh Qung Trị

1 ngày

 

Công chức

Bước 4

Tiếp nhận, xlý, thẩm định hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm PV HCCC

3 ngày

Sở Thông tin và Truyền thông

Công chức/Lãnh đạo Sở

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận một cửa thuộc UBND cp huyện

Công chức

Bước 6

Trkết quả cho cá nhân, hộ gia đình

Không tính thời gian

Bộ phận một ca thuộc UBND cấp huyện

Công chức

2

Sửa đổi, bổ sung Giy chng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

BTT-QTR-284220

5 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,25 ngày

Bộ phận một cửa thuộc UBND cấp huyện

Công chức

Bước 2

X lý, thẩm định hồ sơ

1 ngày

Phòng VHTT cấp huyện

Công chức

Bước 2a

Xem xét, thẩm định h

Thẩm tra, xác minh hồ

Thm định kim tra diện tích, và các điu kiện khác

0.5 ngày

 

Công chức

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

0.5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Hoàn thiện hồ sơ gửi Trung tâm Phục vụ HCC tnh Qung Trị

0,5 ngày

 

Công chức

Bước 4

Tiếp nhận, xử lý, thm định h sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm PV HCCC

3 ngày

Sở Thông tin và Truyền thông

Công chức/lãnh đạo Sở

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0.25 ngày

Bộ phận một cửa thuộc UBND cấp huyện

Công chức

Bước 6

Tr kết qucho cá nhân, hộ gia đình

 

Bộ phận một ca thuộc UBND cấp huyện

Công chức

3

Gia hạn Giấy chng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cp dịch vụ trò chơi điện tcông cộng

BTT-QTR-284221

5 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,25 ngày

Bộ phận một cửa thuộc UBND cấp huyện

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

1 ngày

Phòng VHTT cấp huyện

Công chức

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Thm tra, xác minh hồ sơ

Thẩm định kiểm tra diện tích, và các điều kiện khác

0.5 ngày

 

Công chức

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

0.5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Hoàn thiện hồ sơ gi Trung tâm HCC tnh Qung Trị

0,5 ngày

 

Công chức

Bước 4

Tiếp nhận xử lý, thẩm định hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyn thông và Trung tâm PV HCCC

3 ngày

Sở Thông tin và Truyền thông

Công chức/lãnh đạo Sở

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0.25 ngày

Bộ phận một cửa thuộc UBND cấp huyện

Công chc

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân, hộ gia đình

 

Bộ phận một cửa thuộc UBND cp huyện

Công chức

4

Cấp lại giấy chứng nhn đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

BTT-QTR-284222

5 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,25 ngày

Bộ phận một cửa thuộc UBND cấp huyện

Công chức/ Viên chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

1 ngày

Phòng VHTT cấp huyện

Công chức

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Thẩm tra, xác minh hồ sơ

Thẩm định kiểm tra diện tích, và các điều kiện khác

0.5 ngày

 

Công chức

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

0.5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Hoàn thiện hồ sơ gửi Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh Quảng Trị

0,5 ngày

 

Công chức

Bước 4

Tiếp nhận, xử lý, thẩm định hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyn thông và Trung tâm HCCC

3 ngày

Sở Thông tin và Truyền thông

Công chức/Lãnh đạo Sở

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0.25 ngày

Bộ phận một cửa thuộc UBND cấp huyện

Công chức

Bước 6

Trả kết qucho cá nhân, hộ gia đình

 

Bộ phận một cửa thuộc UBND cấp huyện

Công chức

Tng cộng: 06 quy trình

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2084/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2084/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2019
Ngày hiệu lực09/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2084/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2084/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Thông tin tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2084/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Thông tin tỉnh Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2084/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành09/08/2019
        Ngày hiệu lực09/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2084/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Thông tin tỉnh Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2084/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Thông tin tỉnh Quảng Trị

            • 09/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực