Quyết định 2085/QĐ-UBND

Quyết định 2085/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực y tế bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 2085/QĐ-UBND 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực y tế bị bãi bỏ Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2085/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC Y TẾ BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công b, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 04 (bn) thủ tục hành chính lĩnh vực y tế bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện theo thẩm quyền; thông báo 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ đến tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TT điện tử t
nh;
- TT Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, NC(T-432).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Phương Nam

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC Y TẾ BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

TT

Số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

I. Lĩnh vực y tế (04 thủ tục)

1

T-BLI-105169-TT

Cấp chứng nhận hành nghề Y dược tư nhân

Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn hành nghề Y, Y hc cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân hết hiệu lực;

Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09/3/2006 của Bộ trưởng BY tế về việc ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc có nguy cơ cao được thay thế bằng Thông tư 26/2012/TT-BYT

2

T-BLI-105231-TT

Cấp chứng chỉ hành nghề Y dược tư nhân

3

T-BLI-105237-TT

Cấp chứng nhận Bài thuốc gia truyền

4

T-BLI-105241-TT

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2085/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2085/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2016
Ngày hiệu lực08/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2085/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2085/QĐ-UBND 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực y tế bị bãi bỏ Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2085/QĐ-UBND 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực y tế bị bãi bỏ Bạc Liêu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2085/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýVương Phương Nam
        Ngày ban hành08/12/2016
        Ngày hiệu lực08/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2085/QĐ-UBND 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực y tế bị bãi bỏ Bạc Liêu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2085/QĐ-UBND 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực y tế bị bãi bỏ Bạc Liêu

            • 08/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực