Quyết định 2085/QĐ-UBND

Quyết định 2085/QĐ-UBND năm 2016 về kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 1167/QĐ-TTg do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2085/QĐ-UBND kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế theo 1167/QĐ-TTg Bắc Kạn 2016 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2085/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 1167/QĐ-TTG NGÀY 28/6/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số: 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số: 1673/TTr-SYT ngày 28/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số: 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

KẾ HOẠCH

THC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 1167/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2085/QĐ-UBND
ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh theo chỉ tiêu được giao tại Quyết định số: 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xác định rõ nhiệm vụ và nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020.

- Cấp ủy, chính quyền quán triệt, tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu vận động, tuyên truyền gia đình và cộng đồng tham gia BHYT theo quy định của pháp luật.

ii. CHỈ TIÊU TỶ LỆ BAO PHỦ BHYT GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Theo Quyết định số: 1167/QĐ-TTg ngày 25/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bắc Kạn được giao chỉ tiêu cụ thể như sau: Năm 2016: 93.9%; năm 2017: 94,5%; năm 2018: 95,0%; năm 2019: 95,4%; năm 2020: 95,8%.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tổ chức thực hiện nghiêm chính sách pháp luật, mục tiêu, kế hoạch về BHYT giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

- Xác định rõ việc thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT giai đoạn 2016-2020 là một nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và thực hiện mục tiêu công bằng xã hội.

- Hằng năm, đưa chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân vào kế hoạch chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của các huyện, thành phố.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, công tác đối thoại chính sách về BHYT: Xác định rõ đây là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm cung cấp đầy đủ thông tin, thủ tục tham gia và hưởng BHYT cho người sử dụng lao động, người lao động và người dân hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHYT, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và tình trạng nợ đọng BHYT.

3. Tăng tỷ lệ bao phủ BHYT, tập trung vào các nhóm đối tượng:

a) Nhóm người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, sự nghiệp ngoài công lập, hộ sản xuất kinh doanh cá thể…

Tăng cường các biện pháp quản lý, bắt buộc chủ sử dụng lao động thực hiện trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, BHYT cho người lao động theo đúng quy định pháp luật.

b) Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình

- Duy trì và nâng cao hiệu quả hệ thống đại lý thu BHYT Bưu điện tỉnh và đại lý thu Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Mở rộng và đa dạng hóa các đại lý thu BHYT, tập huấn, đào tạo, cung cấp thông tin, tài liệu cho nhân viên đại lý thu tạo điều kiện thuận lợi để tư vấn, giải đáp thắc mắc cho người dân các chính sách pháp luật về BHYT, qua đó khai thác, tăng mới số lượng người tham gia BHYT ổn định, bền vững.

c) Nhóm được ngân sách hỗ trợ mức đóng

- Tập trung hỗ trợ người thuộc hộ gia đình cận nghèo học sinh, sinh viên học tại các trường thuộc tỉnh tham gia BHYT phấn đấu đạt 100%.

- Hỗ trợ người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 theo quy định tại Thông tư số: 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/3/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT

- Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đầu tư trang thiết bị, phát triển các dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao; nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị, góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.

- Tổ chức, quản lý tốt việc khám bệnh, chữa bệnh BHYT, cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí, đổi mới phong cách phục vụ, bảo đảm sự hài lòng của người bệnh.

- Tăng cường kiểm soát việc gia tăng chi phí khám chữa bệnh BHYT, hạn chế bội chi quỹ khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn.

5. Xây dựng, hoàn thiện kho cơ sở dữ liệu quản lý người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý đối tượng, công tác khám chữa bệnh và chi trả BHYT.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT, tổ chức triển khai thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đưa chỉ tiêu thực hiện BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, 05 năm của tỉnh và giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT từng năm cho các huyện, thành phố.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh những giải pháp, cơ chế, chính sách liên quan đến thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, Ban, Ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT; phối hợp với các cơ quan truyền thông, đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền để các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức đoàn thể và mọi người dân hiểu rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người trong việc tham gia BHYT.

- Tăng cường công tác quản lý, đổi mới điều hành, kiện toàn bộ máy BHXH các cấp, đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống BHYT theo hướng phục vụ đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các chế độ, chính sách về BHYT.

- Mở rộng, phát huy có hiệu quả hoạt động của mạng lưới đại lý thu BHYT, tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên các đại lý thu.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu bao phủ BHYT đã xây dựng, thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ thực hiện để kịp thời chỉ đạo giải quyết.

- Định kỳ, phối hợp với các đơn vị tổng hợp tình hình triển khai và kết quả thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định.

2. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các ngành liên quan tham mưu, đề xuất giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định và phù hợp với điều kiện của tỉnh.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh bảo đảm quyền lợi và sự hài lòng của người bệnh, người có thẻ BHYT nhất là tại tuyến y tế cơ sở.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa các cơ sở y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện kết nối, liên thông, cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT trên hệ thống thông tin giám định BHYT.

- Tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các biểu hiện lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT.

- Định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan về kết quả thực hiện kế hoạch.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn các địa phương quy trình cấp thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật BHYT.

- Hằng năm chỉ đạo công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách BHYT.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các trường học và các cơ sở giáo dục trực thuộc tăng cường các giải pháp thực hiện BHYT học sinh, sinh viên, phấn đấu đạt tỷ lệ tham gia 100%. Giao chỉ tiêu cụ thể tỷ lệ tham gia BHYT học sinh, sinh viên đối với từng cơ sở giáo dục.

- Phối hợp với Tỉnh đoàn Bắc Kạn tăng cường thông tin, truyền thông, vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

5. Sở Tài chính

- Cân đối, kịp thời đảm bảo ngân sách để đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ theo quy định.

- Phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện lộ trình hỗ trợ kinh phí cho người dân tham gia BHYT từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho y tế phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cung cấp cho Bảo hiểm xã hội tỉnh danh sách các doanh nghiệp mới đăng ký hoạt động, để có cơ sở đối chiếu, tổ chức phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT.

- Thực hiện tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT ngay từ khi các doanh nghiệp đến đề nghị cấp phép đầu tư hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với tính chất đặc thù của từng loại hình báo chí đảm bảo mỗi người dân đều được tiếp cận thông tin về BHYT.

8. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan chức năng thực hiện tốt việc lập danh sách, cấp thẻ BHYT cho đối tượng là thân nhân cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang theo quy định, tránh cấp trùng thẻ BHYT.

9. Cục Thuế tỉnh

- Cung cấp cho Bảo hiểm xã hội tỉnh danh sách các doanh nghiệp, lao động đang thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh, để có cơ sở đối chiếu, tổ chức phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

- Thực hiện tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT ngay từ khi doanh nghiệp phát sinh mã số thuế.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Đoàn thể trên địa bàn tỉnh

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia BHYT.

1 Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT trên địa bàn. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT được giao; chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ tiêu BHYT toàn dân gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn huy động các tổ chức hội, đoàn thể tham gia tích cực tuyên truyền, vận động, phổ biến chính sách pháp luật BHYT; thực hiện việc lập, rà soát, phê duyệt danh sách đối tượng tham gia BHYT theo quy định.

- Chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai các giải pháp đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

- Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, rà soát yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn phải nghiêm túc tham gia BHYT cho người lao động đúng quy định pháp luật.

- Chỉ đạo các phòng chức năng, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT và tổ chức thực hiện phát triển đối tượng tham gia, giải quyết đảm bảo quyền lợi của các đối tượng hưởng chế độ BHYT kịp thời, đúng quy định.

Trên đây là kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số: 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, định kỳ 06 tháng gửi báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Bảo hiểm xã hội tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2085/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2085/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2016
Ngày hiệu lực19/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2085/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2085/QĐ-UBND kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế theo 1167/QĐ-TTg Bắc Kạn 2016 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2085/QĐ-UBND kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế theo 1167/QĐ-TTg Bắc Kạn 2016 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2085/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýPhạm Duy Hưng
        Ngày ban hành19/12/2016
        Ngày hiệu lực19/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2085/QĐ-UBND kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế theo 1167/QĐ-TTg Bắc Kạn 2016 2017

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2085/QĐ-UBND kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế theo 1167/QĐ-TTg Bắc Kạn 2016 2017

         • 19/12/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/12/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực