Quyết định 2087/QĐ-BGTVT

Quyết định 2087/QĐ-BGTVT năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2087/QĐ-BGTVT 2019 định mức máy móc thiết bị chuyên dùng đối với Trường Đại học


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2087/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BCHUYÊN DÙNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị đnh số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Luật quản lý, sử dng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tưng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Công văn số 2886/BGDĐT-CSVC ngày 08/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về trả lời Công văn số 236/BGTVT-TC ngày 09/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Văn bản số 634/BC-ĐHGTVT ngày 17/9/2019 của Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo kết quả xây dựng và rà soát lại tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng theo Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng năm 2019 theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ đối với Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết theo phụ biểu đính kèm).

Điều 2:

a) Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng được ban hành nêu trên là số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng tối đa theo chương trình đào tạo của trường, kế hoạch đào tạo của trường và các nội dung khác có liên quan. Trong quá trình thực hiện, đơn vị căn cứ định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng được ban hành nêu trên và tình hình thực tế để quản lý, sử dụng, đầu tư, mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng năm 2019 theo đúng quy định và đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

b) Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 31/12/2019.

Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Tchức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- TT CNTT (để công khai website);
- Lưu VT, TC (Hiền).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC SỐ 1

ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG
(Phụ lục kèm theo Quyết định s 2087/QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ti)

STT

Tên thiết bị

Đơn vị

Đặc tính kỹ thuật cơ bn của thiết bị

Định mức

A

Máy móc, thiết bị phục vụ đào tạo khoa kinh tế vận tải

1

Máy vi tính

chiếc

Loại có cấu hình phổ thông tại thi điểm mua sắm

6

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2087/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2087/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2019
Ngày hiệu lực05/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(13/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2087/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 2087/QĐ-BGTVT 2019 định mức máy móc thiết bị chuyên dùng đối với Trường Đại học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2087/QĐ-BGTVT 2019 định mức máy móc thiết bị chuyên dùng đối với Trường Đại học
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2087/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýLê Anh Tuấn
        Ngày ban hành05/11/2019
        Ngày hiệu lực05/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (13/11/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2087/QĐ-BGTVT 2019 định mức máy móc thiết bị chuyên dùng đối với Trường Đại học

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2087/QĐ-BGTVT 2019 định mức máy móc thiết bị chuyên dùng đối với Trường Đại học

            • 05/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực