Quyết định 2087/QĐ-UBND

Quyết định 2087/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về tăng cường công tác thi hành án dân sự do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2087/QĐ-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg công tác thi hành án dân sự Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2087/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 02 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05/CT-TTG NGÀY 06/02/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Thi hành án dân năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Văn phòng C
hính phủ;
- T
ờng trực Tỉnh ủy;
- T
ờng trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực UBMTT
QVN tnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Tòa án nhân dân tnh;
- Viện Kim sát nhân dân tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Cục THADS t
nh Qung Trị;
- NHNN Việt Nam-Chi nhánh Qu
ng Trị;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Ban Chỉ
đạo THADS các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu
: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05/CT-TTG NGÀY 06/02/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Qung Trị).

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự (THADS); Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai toàn diện, kịp thời có hiệu quả Chỉ thị s05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự (sau đây gọi là Chỉ thị số 05/CT-TTg). Trên cơ sở đó, phát huy kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những tn tại, hạn chế nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo bước chuyn biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần bảo đảm các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được thi hành nghiêm túc; bảo đảm quyền và lợi ích của người được thi hành án, người phải thi hành án, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, góp phần vào sự phát trin kinh tế và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Bám sát chủ trương, quan đim của Đảng, Nhà nước về thi hành án dân sự, và các nội dung của Chỉ thị số 05/CT-TTg;

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan thi hành án trong việc tổ chức thi hành án dân sự trên địa bàn.

II. NỘI DUNG

Các cơ quan, đơn vị chức năng có trách nhiệm chtrì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ, như sau:

1. Cơ quan Thi hành án dân sự

1.1. Tổ chức quán triệt, phổ biến toàn văn nội dung Chthị số 05/CT-TTg đến toàn thcán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan THADS.

- Đơn vị chtrì: Cục THADS;

- Đơn vị phối hợp: Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã;

- Tiến độ thực hiện: Năm 2017.

1.2. Nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ, xây dựng ngành.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan THADS;

- Tiếp tục thực hiện tốt nội dung về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưng, tập huấn đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, Chp hành viên bảo đảm phm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thực sự trở thành chdựa tin cậy cho người dân và doanh nghiệp.

- Đơn vị chủ trì: Cục THADS;

- Đơn vị phối hợp: Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã;

- Tiến độ thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

1.3. Công tác nghiệp vụ tổ chức thi hành án.

Thực hiện tt phương châm “hướng về cơ sở”, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp, giảm đến mức thấp nhất các vụ việc tồn đọng; các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng và các vụ án về tham nhũng; chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho người mua trúng đấu giá; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tcáo phức tạp, kéo dài.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, đặc biệt là phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện Kim sát nhân dân, Công an tnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Trị, ... trong hoạt động THADS; kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh.

- Đơn vị chủ trì: Cục THADS;

- Đơn vị phối hợp: Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kim sát nhân dân, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Trị và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện;

- Tiến độ thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

1.4. Công tác cải cách hành chính.

Tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án. Thực hiện công khai kịp thời, đy đủ thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành. Đẩy mạnh cải cách hành chính triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cơ chế một cửa trong công tác THADS.

- Đơn vị chủ trì: Cục THADS; Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Tiến độ thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Công an tỉnh

Chỉ đạo Cơ quan điều tra Công an các cấp kịp thời xác minh, truy tìm tài sản, áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn việc tẩu án, hủy hoại tài sản của bị can và các đi tượng có liên quan trong các vụ án đặc biệt là các vụ án tham nhũng để đảm bảo, tổ chức thi hành án có hiệu quả.

Chỉ đạo Cơ quan điều tra Công an các cp phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự, bảo đảm cưng chế thi hành án; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp cản trở, chống đối việc thi hành án, c tình chây , không chp hành án theo quy định của pháp luật; chuyển giao vật chứng, tài sn, giấy tờ tạm gi cho cơ quan thi hành án đúng thời hạn.

Chỉ đạo Trại tạm giam, cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh; Công an các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Quảng Trị phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện tốt việc thông báo, giao trả giấy tờ, tài sản, xử lý tiền, tài sản thi hành án tồn đọng; thu tiền, tài sản đối với các đương sự đang chấp hành hình phạt tù liên quan đến thi hành án dân sự theo quy định tại Thông tư liên tịch s 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tin, giy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân.

- Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan THADS, các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Tiến độ thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

3. Sở Tài chính

Tham mưu bảo đảm kinh phí hoạt động của các Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự theo quy định pháp luật hiện hành.

Thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp thực hiện tốt việc tiêu hủy vật chứng, xử lý tài sản đảm bảo thi hành án, tài sản tịch thu sung công và các công việc liên quan khác theo quy định.

Thanh tra, kiểm tra các tổ chức thẩm định giá tài sản liên quan đến thi hành án, kiến nghị xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan THADS, các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Tiến độ thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

4. Sở Tư pháp

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi nội dung Chỉ thị s05/CT-TTg và các văn bản pháp luật về THADS trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra, kim tra các Tổ chức bán đấu giá tài sản liên quan đến thi hành án, kiến nghị xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan THADS, các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Tiến độ thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường thanh tra, kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, đặc biệt là các trường hợp tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh việc thi hành án.

Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai kịp thời cung cấp thông tin, thu hồi, hủy bỏ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gn lin với đất liên quan đến việc THADS theo quy định.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan THADS, các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Tiến độ thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng thực hiện việc đưa tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quy định của pháp luật về THADS, pháp luật về khiếu nại, tố cáo và các văn bản pháp luật liên quan; phản ánh kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan về hoạt động THADS, đặc biệt là đối với những vụ việc phức tạp, được xã hội quan tâm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan THADS, các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Tiến độ thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

7. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tnh Quảng Trị

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện chặt chẽ khâu thẩm định tài sản bảo đảm để cho vay; phối hợp hiệu quả với các cơ quan thi hành án dân sự trong tổ chức thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng.

Đxuất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cu cơ chế đtổ chức tín dụng được nhận tài sản đã bán đấu giá nhiều lần nhưng không có người mua; chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh kịp thời cung cấp thông tin về tài khoản, tài sản, nghiêm túc thực hiện các quyết định về phong tỏa, khấu trừ tiền trong tài khoản theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Đơn vị chủ trì: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Trị;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan THADS, các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Tiến độ thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

8. Cục Thuế tỉnh

Chỉ đạo các Chi cục Thuế cấp huyện phối hợp với các cơ quan Thi hành án dân sự trong việc cung cấp thông tin về tình hình hoạt động và nơi mở tài khoản của người phải thi hành án là doanh nghiệp để kịp thời xử lý theo quy định.

9. Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo THADS các huyện, thành phố, thị xã

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ về chỉ đạo công tác THADS tại địa phương.

Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc phối hợp cũng như trong hoạt động tổ chức thi hành án trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo việc phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành án, đặc biệt là cưỡng chế giao tài sản đã bán đu giá thành cho người mua, người nhận tài sản đthi hành án; giải quyết dứt đim các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, các vụ án về tham nhũng và các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ, trốn tránh, cố ý không chấp hành án.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Tiến độ thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

10. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh

- Kịp thời phối hợp, cung cấp, trao đổi thông tin để tháo gỡ những khó khăn, vướng mc trong việc tổ chức THADS; giải quyết đúng thời hạn đối với các kiến nghị của cơ quan THADS;

- Hướng dẫn đương sự khởi kiện, kịp thời chỉ đạo Tòa án có thẩm quyền giải quyết yêu cầu khởi kiện đối với các tranh chấp, yêu cầu xác định phần sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong tài sản chung của hộ gia đình, theo đúng quy định pháp luật;

- Kịp thời gii thích bn án, quyết định tuyên không rõ, đảm bo tính khthi; kịp thời đề nghị hoặc hướng dẫn đương sự đề nghị kháng nghị theo quy định.

11. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

- Kịp thời phi hợp, cung cấp, trao đổi thông tin để tháo gỡ nhng khó khăn, vướng mc trong việc tổ chức THADS;

- Kịp thời có văn bản hoặc hướng dẫn đương scó văn bản đề nghị kháng nghị theo quy định;

- Kiểm sát chặt chẽ công tác THADS theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Đề nghị Mặt trận Tquốc Việt Nam, Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tăng cường giám sát, kiểm tra, tạo điều kiện để tổ chức thực hiện Kế hoạch có hiệu qu.

3. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện và chỉ đạo phối hợp thực hiện tt nhiệm vụ liên quan theo quy định pháp luật.

Giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh chtrì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định ktổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn, vướng mc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh vCục Thi hành án dân sự đtổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, gii quyết./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2087/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2087/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2017
Ngày hiệu lực02/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2087/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2087/QĐ-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg công tác thi hành án dân sự Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2087/QĐ-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg công tác thi hành án dân sự Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2087/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành02/08/2017
        Ngày hiệu lực02/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2087/QĐ-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg công tác thi hành án dân sự Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2087/QĐ-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg công tác thi hành án dân sự Quảng Trị

           • 02/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực