Quyết định 2088/QĐ-UBND

Quyết định 2088/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2088/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Hà Tĩnh 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2088/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TĂNG TRƯỞNG XANH TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh;

Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020;

Căn cứ Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của UBND tnh về việc thành lập Ban Điều phối dự án Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Hà Tĩnh” và dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh” (SRDP-IWMC); Quyết định s 3198/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 26/7/2013;

Căn cứ Văn bản số 58/BQLDAGGSF-CV ngày 23/6/2016 của Ban quản lý dự án Quỹ Hỗ trợ Tăng trưng xanh (GGSF) về Dự thảo Kế hoạch hành động tăng trưng xanh tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị ca Ban điều phối dự án SRDP-IWMC Hà Tĩnh tại Tờ trình số 85/TTr-PCU ngày 27/6/2016; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 427/BC-SKHĐT ngày 06/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020.

(Chi tiết có Kế hoạch kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Giao các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ KH và ĐT;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH1
- Gửi Văn bản giấy và Điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2088/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2088/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2016
Ngày hiệu lực26/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2088/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2088/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Hà Tĩnh 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2088/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Hà Tĩnh 2016 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2088/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Ngọc Sơn
        Ngày ban hành26/07/2016
        Ngày hiệu lực26/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2088/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Hà Tĩnh 2016 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2088/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Hà Tĩnh 2016 2020

            • 26/07/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/07/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực