Quyết định 2091/QĐ-UBND

Quyết định 2091/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Quy hoạch đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài chính tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 2091/QĐ-UBND 2017 Quy hoạch đơn vị thuộc Sở Tài chính An Giang 2020 2030


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2091/QĐ-UBND

An Giang, ngày 07 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1016/TTr-SNV ngày 29 tháng 6 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài chính tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với những nội dung chủ yếu như sau:

I. QUAN ĐIỂM

1. Quy hoạch đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài chính tỉnh An Giang phải tuân thủ và phù hợp yêu cầu về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Thống nhất, đồng bộ và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường thực hiện tự chủ của các đơn vị sự nghiệp, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công; tiếp tục củng cố, đầu tư cơ sở vật chất các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, đồng thời thực hiện các chính sách thúc đẩy xã hội hóa nhằm thu hút tối đa nguồn lực của xã hội tham gia phát triển các dịch vụ sự nghiệp công.

4. Sắp xếp, kiện toàn bộ máy tinh gọn, đồng bộ, thống nhất để nâng cao hiệu quả hoạt động; bảo đảm tính đặc thù, có tính kế thừa, phát huy tối đa cơ sở vật chất kỹ thuật và đội ngũ viên chức hiện có.

5. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự bảo đảm chi phí hoạt động và chi đầu tư trên cơ sở đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, nhân sự.

6. Quy hoạch mang tính động và mở, có sự cập nhật, điều chỉnh phù hợp trong từng thời kỳ.

II. MỤC TIÊU

1. Tăng cường khai thác các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công và các nguồn thu khác; bảo đảm tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công.

2. Tăng cường phân cấp và thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao hơn cho đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài chính đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính, có tính đến đặc điểm từng loại hình đơn vị, khả năng, nhu cầu thị trường và trình độ quản lý nhằm thúc đẩy các đơn vị sự nghiệp công phát triển lành mạnh, bền vững.

3. Nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công, đáp ứng tốt nhu cầu của các tổ chức, cá nhân.

III. NỘI DUNG QUY HOẠCH

1. Giai đoạn 2017 - 2020

a) Số lượng, tên gọi đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài chính: Một (01) đơn vị với tên gọi là Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ tài chính.

b) Phân loại đơn vị sự nghiệp:

- Giai đoạn 2017 - 2018: Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ tài chính thực hiện cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ tài chính thuộc loại tự đảm bảo một phần chi thường xuyên theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ.

- Giai đoạn 2019 - 2020: Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ tài chính thực hiện cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ tài chính thuộc loại tự đảm bảo chi thường xuyên theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ.

2. Giai đoạn 2021 - 2030

a) Số lượng, tên gọi đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài chính: Một (01) đơn vị với tên gọi là Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính.

b) Phân loại đơn vị sự nghiệp:

- Giai đoạn 2021 - 2025: Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ tài chính thực hiện cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ tài chính thuộc loại tự đảm bảo chi thường xuyên theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ.

- Giai đoạn 2026 - 2030: Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2021 - 2025, nếu có kết quả tốt tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn nhân sự nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động đảm bảo phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị, Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ tài chính sẽ thực hiện cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ tài chính thuộc loại tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ.

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1. Về cơ chế, chính sách

a) Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về cơ chế hoạt động của tổ chức sự nghiệp công lập.

b) Xây dựng, hoàn thiện tiêu chí phân loại, xếp hạng, đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động làm cơ sở cho việc ưu tiên đầu tư đối với tổ chức hoạt động hiệu quả, sáp nhập, giải thể tổ chức hoạt động kém hiệu quả.

2. Về tổ chức và hoạt động

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ khả năng của đơn vị theo quy định của pháp luật. Có biện pháp thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của đơn vị và của cơ quan chủ quản giao đảm bảo chất lượng, tiến độ.

b) Liên doanh, liên kết với các tổ chức, đơn vị để hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kế toán, tài chính đáp ứng nhu cầu xã hội.

3. Về nhân lực

a) Xây dựng đề án vị trí việc làm sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của đơn vị. Tổ chức đánh giá, phân loại chất lượng nhân lực để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

b) Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực và chính sách thu hút, sử dụng, trọng dụng cá nhân có thực tài. Ưu tiên thu hút nhân lực có trình độ cao.

4. Về đầu tư và tài chính

a) Khai thác tốt các nguồn thu sự nghiệp và các nguồn thu dịch vụ khác, nguồn vốn ưu đãi và vốn hỗ trợ phát triển chính thức để tăng cường tiềm lực, nâng cao năng lực của Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ tài chính.

b) Bảo đảm sử dụng đúng các nguồn vốn, phát huy hiệu quả sử dụng vốn, đẩy mạnh việc mở rộng phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người lao động.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch. Định kỳ đánh giá, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện về đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

b) Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế.

2. Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính thực hiện các nội dung liên quan trong quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2091/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2091/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2017
Ngày hiệu lực07/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2091/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2091/QĐ-UBND 2017 Quy hoạch đơn vị thuộc Sở Tài chính An Giang 2020 2030


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2091/QĐ-UBND 2017 Quy hoạch đơn vị thuộc Sở Tài chính An Giang 2020 2030
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2091/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Văn Nưng
        Ngày ban hành07/07/2017
        Ngày hiệu lực07/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2091/QĐ-UBND 2017 Quy hoạch đơn vị thuộc Sở Tài chính An Giang 2020 2030

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2091/QĐ-UBND 2017 Quy hoạch đơn vị thuộc Sở Tài chính An Giang 2020 2030

            • 07/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực