Quyết định 2092/QĐ-BCT

Quyết định 2092/QĐ-BCT năm 2020 về kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2092/QĐ-BCT 2020 kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2092/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỂM TRA CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐIỆN CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân;

Căn cứ Quyết định số 3935/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra năm 2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Thời kỳ kiểm tra: từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Thời hạn kiểm tra và kế hoạch kiểm tra chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo.

Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra, gồm các ông (bà) có tên trong danh sách tại Phụ lục 1 kèm theo.

Điều 3. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra theo quy định tại Điều 1 Quyết định này và quy định tại Quyết định số 1412/QĐ-BCT ngày 21 tháng 4 năm 2017 ban hành Quy chế về xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Điều 4. Các ông, bà có tên tại Điều 2 và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thanh tra Bộ;
- Vụ Kinh tế tổng hợp - Văn phòng Chính phủ;
- Cục Quản lý giá, Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính;
- Cục Quan hệ lao động và Tiền lương - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp;
- Vụ Tổ chức cán bộ;
- Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam;
- Hội Điện lực Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Lưu: VT, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH ĐOÀN KIỂM TRA CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐIỆN CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2092/QĐ-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Anh Tuấn

Cục trưởng

Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công thương

Trưởng đoàn

2

Trần Tuệ Quang

Phó Cục trưởng

Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công thương

Phó Trưởng đoàn

3

Nguyễn Danh Hưng

Hàm Vụ phó

Vụ Kinh tế tổng hợp - Văn phòng Chính phủ

Thành viên

4

Lê Thị Hồng Hà

Chuyên viên chính

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Thành viên

5

Trần Thị Kim Hoa

Chuyên viên chính Vụ Năng lượng

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Thành viên

6

Đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thành viên

7

Đại diện Bộ Tài chính

Thành viên

8

Đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thành viên

9

Chu Văn Tiến

Ủy viên Thường vụ

Hội Điện lực Việt Nam

Thành viên

10

Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ tịch

Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Thành viên

11

Lê Thanh Hà

Trưởng phòng Ban Pháp chế

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Thành viên

12

Nguyễn Thanh Bình

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ tài chính II

Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp - Bộ Công thương

Thành viên

13

Đỗ Tứ Cường

Trưởng phòng Lao động, tiền lương

Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Công thương

Thành viên

14

Trần Hồng Phương

Trưởng Phòng Giá điện và Phí

Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công thương

Thành viên

15

Ngô Mạnh Kiên

Phó Trưởng Phòng Giá điện và Phí

Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công thương

Thành viên

16

Hồ Sỹ Quang

Chuyên viên Phòng Giá điện và Phí

Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công thương

Thành viên

17

Vũ Thu Hoài

Chuyên viên Phòng Giá điện và Phí

Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công thương

Thành viên

18

Hồ Ngọc Duy

Chuyên viên Phòng Giá điện và Phí

Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công thương

Thành viên

19

Đỗ Thị Kiều Trang

Chuyên viên Phòng Giá điện và Phí

Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công thương

Thành viên

20

Phan Lê Hùng

Chuyên viên Phòng Giá điện và Phí

Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công thương

Thành viên

21

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Chuyên viên Phòng Giá điện và Phí

Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công thương

Thành viên

22

Hồ Ngọc Hương

Chuyên viên Phòng Giá điện và Phí

Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công thương

Thành viên

23

Nguyễn Thị Liễu

Chuyên viên Phòng Giá điện và Phí

Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công thương

Thành viên

24

Quách Văn Việt

Chuyên viên Phòng Giá điện và Phí

Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công thương

Thành viên

25

Nguyễn Thị Thu Huyền

Chuyên viên Phòng Giá điện và Phí

Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công thương

Thành viên

 

PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐIỆN CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2092/QĐ-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương)

1. Mục đích, yêu cầu kiểm tra

Kiểm tra, xác nhận kết quả thực hiện chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2. Nội dung kiểm tra

Xác định chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên cơ sở số liệu quyết toán, kiểm toán và kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

3. Phương pháp tiến hành kiểm tra

Đánh giá các nguồn số liệu do Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp và đi kiểm tra thực tế.

a) Đánh giá số liệu do Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp gồm:

- Báo cáo tài chính năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do kiểm toán độc lập thực hiện (bao gồm báo cáo của Công ty mẹ và toàn Tập đoàn);

- Các Báo cáo tài chính năm 2019 của các đơn vị hạch toán độc lập do các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện;

- Báo cáo chi phí và giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2019 đã được kiểm toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

b) Kiểm tra thực tế tại các đơn vị gồm: Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia (NLDC), Công ty mua bán điện (EPTC), Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (NPT), các Tổng công ty điện lực (TCTĐL) và Công ty Phát triển Thủy sản Sê san.

4. Kế hoạch thực hiện

TT

Công việc

Số ngày làm việc

Thời gian dự kiến

1

Họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Đoàn kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện

01 ngày

Từ ngày 17/8 đến 19/8/2020

2

Họp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về kế ho ạch và nội dung kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện

01 ngày

3

Tổ chức kiểm tra một số đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam gồm: NLDC, EPTC, NPT, các TCTĐL và Công ty Phát triển Thủy điện Sê san.

Mỗi đơn vị từ 01 đến 02 ngày

Từ ngày 20/8 đến 18/9/2020

4

Lập dự thảo Báo cáo tổng hợp về kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh và tổ chức họp Đoàn kiểm tra về nội dung dự thảo Báo cáo tổng hợp cuối cùng

 

Từ ngày 21/9 đến 16/10/2020

5

Báo cáo Bộ Công Thương kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2019

 

Trước ngày 30/10/2020

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2092/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2092/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2020
Ngày hiệu lực07/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2092/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 2092/QĐ-BCT 2020 kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2092/QĐ-BCT 2020 kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2092/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýHoàng Quốc Vượng
        Ngày ban hành07/08/2020
        Ngày hiệu lực07/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2092/QĐ-BCT 2020 kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2092/QĐ-BCT 2020 kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

           • 07/08/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/08/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực