Quyết định 2093/QĐ-UBND

Quyết định 2093/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013

Nội dung toàn văn Quyết định 2093/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm Tân Phú Hồ Chí Minh đến hết 31/12/2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN PHÚ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2093/QĐ-UBND

Tân Phú, ngày 07 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ ĐẾN HẾT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tu pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 492/TTr-PTP ngày 25 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Phú đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013, bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Phú đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013;

2. Danh mục tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Phú thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa;

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Phú còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa;

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Phú hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong kỳ hệ thống hóa;

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Phú cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa.

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Điều 1:

1. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân quận phối hợp Phòng Tư pháp thực hiện việc niêm yết kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận và đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận.

2. Giao các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận thực hiện soạn thảo, trình Ủy ban nhân dân quận ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ quan ban ngành quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Tấn Lực

 

DANH MỤC

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA
(kèm theo Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

1

Nghị quyết

29/2005/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2005

Về đề án chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của quận Tân Phú

Ngày 05 tháng 8 năm 2005

 

2

Nghị quyết

39/2006/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2006

Hội đồng nhân dân quận Tân Phú kỳ họp lần thứ 6 khóa I nhiệm kỳ 2004 - 2009 về việc gia hạn thời gian di dời các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường

Ngày 28 tháng 7 năm 2006

 

3

Nghị quyết

41/2006/NQ-HĐND ngày 23 tháng 11 năm 2006

Về đề án phân loại đơn vị hành chính 11 phường quận Tân Phú

Ngày 30 tháng 11 năm 2006

 

4

Nghị quyết

48/2006/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2006

Về đề án quy hoạch chung xây dựng quận Tân Phú

Ngày 28 tháng 12 năm 2006

 

5

Nghị quyết

55/2007/NQ-HĐND ngày 15 tháng 5 năm 2007

Về điều chỉnh hủy bỏ một số khu vực, quy hoạch không khả thi trên địa bàn quận Tân Phú

Ngày 22 tháng 5 năm 2007

 

6

Nghị quyết

61/2007/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2007

Về quy mô chợ và điều chỉnh mức thu phí, lệ phí chợ trên địa bàn quận Tân Phú

Ngày 25 tháng 7 năm 2007

 

7

Nghị quyết

74/2008/NQ-HĐND ngày 08 tháng 10 năm 2008

Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) quận Tân Phú, 11 phường của quận Tân Phú

Ngày 15 tháng 10 năm 2008

 

8

Quyết định

11/2006/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2006

Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú Ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 đến ngày 31 tháng 12 năm 2005

Ngày 23 tháng 5 năm 2006

 

9

Quyết định

22/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2006

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật Lao động trên địa bàn quận Tân Phú

Ngày 04 tháng 12 năm 2006

 

10

Quyết định

01/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2008

Quyết định ban hành Quy định về tiếp công dân; xử lý đơn; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Tân Phú

Ngày 22 tháng 02 năm 2008

 

11

Quyết định

02/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra xây dựng quận Tân Phú và Thanh tra xây dựng phường

Ngày 21 tháng 3 năm 2008

 

12

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú

Ngày 08 tháng 4 năm 2009

 

13

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Tân Phú

Ngày 14 tháng 7 năm 2009

 

14

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú

Ngày 21 tháng 7 năm 2009

 

15

Quyết định

04/2009/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận Tân Phú

Ngày 21 tháng 7 năm 2009

 

16

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận

Ngày 10 tháng 9 năm 2009

 

17

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Tân Phú

Ngày 04 tháng 11 năm 2009

 

18

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2009

Quyết định ban hành Quy định về quản lý kiến trúc đô thị trên trục đường Lũy Bán Bích quận Tân Phú

Ngày 12 tháng 11 năm 2009

 

19

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2010

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Tân Phú

Ngày 22 tháng 3 năm 2010

 

20

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2010

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Tân Phú

Ngày 22 tháng 3 năm 2010

 

21

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2010

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Phú

Ngày 21 tháng 6 năm 2010

 

22

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2010

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân

Ngày 09 tháng 7 năm 2010

 

23

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2010

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Ngày 30 tháng 12 năm 2010

 

24

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2011

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Tân Phú

Ngày 28 tháng 3 năm 2011

 

25

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2011

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Phú

Ngày 03 tháng 6 năm 2011

 

26

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2011

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận Tân Phú

Ngày 30 tháng 9 năm 2011

 

27

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2011

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Phú

Ngày 30 tháng 9 năm 2011

 

28

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011

Quyết định về việc ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận Tân Phú

Ngày 07 tháng 01 năm 2012

 

29

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2012

Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Tân Phú ban hành kèm theo Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Ngày 08 tháng 6 năm 2012

 

30

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2012

Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Ngày 26 tháng 6 năm 2012

 

31

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012

Quyết định ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Tân Phú

Ngày 29 tháng 6 năm 2012

 

32

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2012

Quyết định sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 6 và Điều 10 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Tân Phú ban hành kèm theo Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Ngày 31 tháng 7 năm 2012

 

33

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2012

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Phú

Ngày 25 tháng 9 năm 2012

 

34

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2013

Quyết định về việc ban hành Quy định về phân công thực hiện các dự án, công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú quản lý

Ngày 07 tháng 3 năm 2013

 

35

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2013

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Tân Phú

Ngày 24 tháng 7 năm 2013

Văn bản cá biệt

36

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2013

Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn quận Tân Phú

Ngày 05 tháng 9 năm 2013

 

Tổng số văn bản: 36 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA
(kèm theo Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

1

Nghị quyết

29/2005/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2005

Về đề án chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của quận Tân Phú

Ngày 05 tháng 8 năm 2005

 

2

Nghị quyết

41/2006/NQ-HĐND ngày 23 tháng 11 năm 2006

Về đề án phân loại đơn vị hành chính 11 phường quận Tân Phú

Ngày 30 tháng 11 năm 2006

 

3

Nghị quyết

48/2006/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2006

Về đề án quy hoạch chung xây dựng quận Tân Phú

Ngày 28 tháng 12 năm 2006

 

4

Nghị quyết

55/2007/NQ-HĐND ngày 15 tháng 5 năm 2007

Về điều chỉnh hủy bỏ một số khu vực, quy hoạch không khả thi trên địa bàn quận Tân Phú

Ngày 22 tháng 5 năm 2007

 

5

Nghị quyết

61/2007/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2007

Về quy mô chợ và điều chỉnh mức thu phí, lệ phí chợ trên địa bàn quận Tân Phú

Ngày 25 tháng 7 năm 2007

 

6

Nghị quyết

74/2008/NQ-HĐND ngày 08 tháng 10 năm 2008

Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) quận Tân Phú, 11 phường của quận Tân Phú

Ngày 15 tháng 10 năm 2008

 

7

Quyết định

11/2006/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2006

Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú Ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 đến ngày 31 tháng 12 năm 2005

Ngày 23 tháng 5 năm 2006

 

8

Quyết định

22/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2006

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đứng quy định pháp luật Lao động trên địa bàn quận Tân Phú

Ngày 04 tháng 12 năm 2006

 

9

Quyết định

01/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2008

Quyết định ban hành Quy định về tiếp công dân; xử lý đơn; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Tân Phú

Ngày 22 tháng 02 năm 2008

 

10

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú

Ngày 08 tháng 4 năm 2009

 

11

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Tân Phú

Ngày 14 tháng 7 năm 2009

 

12

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú

Ngày 21 tháng 7 năm 2009

 

13

Quyết định

04/2009/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận Tân Phú

Ngày 21 tháng 7 năm 2009

 

14

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận

Ngày 10 tháng 9 năm 2009

 

15

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Tân Phú

Ngày 04 tháng 11 năm 2009

 

16

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2009

Quyết định ban hành Quy định về quản lý kiến trúc đô thị trên trục đường Lũy Bán Bích quận Tân Phú

Ngày 12 tháng 11 năm 2009

 

17

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2010

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Tân Phú

Ngày 22 tháng 3 năm 2010

 

18

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2010

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Tân Phú

Ngày 22 tháng 3 năm 2010

 

19

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2010

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Phú

Ngày 21 tháng 6 năm 2010

 

20

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2010

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân

Ngày 09 tháng 7 năm 2010

 

21

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2010

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Ngày 30 tháng 12 năm 2010

 

22

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2011

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Tân Phú

Ngày 28 tháng 3 năm 2011

 

23

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2011

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Phú

Ngày 03 tháng 6 năm 2011

 

24

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2011

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận Tân Phú

Ngày 30 tháng 9 năm 2011

 

25

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2011

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Phú

Ngày 30 tháng 9 năm 2011

 

26

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011

Quyết định về việc ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận Tân Phú

Ngày 07 tháng 01 năm 2012

 

27

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2012

Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Tân Phú ban hành kèm theo Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Ngày 08 tháng 6 năm 2012

 

28

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2012

Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Ngày 26 tháng 6 năm 2012

 

29

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012

Quyết định ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Tân Phú

Ngày 29 tháng 6 năm 2012

 

30

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2012

Quyết định sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 6 và Điều 10 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Tân Phú ban hành kèm theo Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Ngày 31 tháng 7 năm 2012

 

31

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2012

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Phú

Ngày 25 tháng 9 năm 2012

 

32

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2013

Quyết định về việc ban hành Quy định về phân công thực hiện các dự án, công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú quản lý

Ngày 07 tháng 3 năm 2013

 

33

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2013

Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn quận Tân Phú

Ngày 05 tháng 9 năm 2013

 

Tổng số văn bản: 33 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA
(kèm theo Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lc

1

Nghị quyết

39/2006/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2006

Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận Tân Phú kỳ họp lần thứ 6 khóa I nhiệm kỳ 2004 - 2009 về việc gia hạn thời gian di dời các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường

Nghị quyết đã được thực hiện xong, các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường đã điểm dời theo quy định nên đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn

Ngày 31 tháng 12 năm 2007

2

Quyết định

02/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra xây dựng quận Tân Phú và Thanh tra xây dựng phường

Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành xây dựng quy định bỏ tổ chức Thanh tra xây dựng quận và phường nên đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn

Ngày 15 tháng 5 năm 2013

Tổng số văn bản: 02 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA
(kèm theo Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú)

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Kiến nghị (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ và ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý/ kiến nghị xử lý; tình hình xây dựng

 

1

Quyết định

22/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2006

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật Lao động trên địa bàn quận Tân Phú

Sửa đổi, bổ sung

Văn bản được xây dựng, ban hành theo quy định của Bộ luật lao động năm 2002, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động năm 2006 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nên một số nội dung và cơ sở pháp lý viện dẫn không còn phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động năm 2012

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

2

Quyết định

01/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2008

Quyết định ban hành Quy định về tiếp công dân; xử lý đơn; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Tân Phú

Sửa đổi, bổ sung

Văn bản được xây dựng, ban hành theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2004, năm 2005 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nên một số nội dung và cơ sở pháp lý viện dẫn không còn phù hợp với quy định của Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận

 

3

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú

Sửa đổi, bổ sung

Văn bản được xây dựng, ban hành theo quy định của Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nên căn cứ pháp lý viện dẫn và nội dung quy định về chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú không còn phù hợp với quy định của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Phòng Nội vụ

 

4

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2009

Quyết định ban hành Quy định về quản lý kiến trúc đô thị trên trục đường Lũy Bán Bích quận Tân Phú

Sửa đổi, bổ sung

Căn cứ pháp lý viện dẫn không còn phù hợp do Nghị định số 29/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về việc quản lý kiến trúc đô thị được thay thế bằng Nghị định 38/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; Quyết định 93/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được thay thế bằng Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Một số nội dung quy định không phù hợp: Nội dung tên gọi trích yếu văn bản, phạm vi điều chỉnh, quy định về chứng chỉ xây dựng, yêu cầu về thương hiệu vật liệu cần sử dụng

Phòng Quản lý đô thị

 

5

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2010

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân

Sửa đổi, bổ sung

Căn cứ pháp lý viện dẫn không còn phù hợp: Tại Điều 18, Điều 26 và Điều 30 của Quy chế, văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn trong nội dung văn bản không còn phù hợp vì Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thay thế Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo; Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004, năm 2005 hết hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 7 năm 2012, do bị bãi bỏ bằng Luật Khiếu nại năm 2011 và Luật Tố cáo năm 2011

Phòng Nội vụ

 

6

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011

Quyết định về việc ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận Tân Phú

Sửa đổi, bổ sung

Căn cứ pháp lý viện dẫn không còn phù hợp: Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại được thay thế bằng Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại và Chỉ thị số 17/2008/CT-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực ngày 19 tháng 01 năm 2012 do Quyết định 02/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bãi bỏ văn bản

Phòng Quản lý đô thị

 

7

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012

Quyết định ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Tân Phú

Sửa đổi, bổ sung

Nội dung quy định về công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Phòng Tư pháp

 

 

Tổng số văn bản: 07 văn bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2093/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2093/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/07/2014
Ngày hiệu lực 07/07/2014
Ngày công báo 15/08/2014
Số công báo Số 49
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2093/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2093/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm Tân Phú Hồ Chí Minh đến hết 31/12/2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 2093/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm Tân Phú Hồ Chí Minh đến hết 31/12/2013
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2093/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Phan Tấn Lực
Ngày ban hành 07/07/2014
Ngày hiệu lực 07/07/2014
Ngày công báo 15/08/2014
Số công báo Số 49
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2093/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm Tân Phú Hồ Chí Minh đến hết 31/12/2013

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2093/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm Tân Phú Hồ Chí Minh đến hết 31/12/2013

 • 07/07/2014

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/08/2014

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 07/07/2014

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực