Quyết định 2095/QĐ-BNN-CB

Quyết định 2095/QĐ-BNN-CB năm 2008 về sử dụng tiền đóng góp đăng ký chứng nhận hàng nông lâm thủy sản Việt Nam chất lượng cao và uy tín thương mại do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2095/QĐ-BNN-CB Sử dụng tiền đóng góp đăng ký chứng nhận hàng nông lâm thủy sản Việt Nam chất lượng cao uy tín thương mại


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2095 /QĐ-BNN-CB

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬ DỤNG TIỀN ĐÓNG GÓP ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN HÀNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO VÀ UY TÍN THƯƠNG MẠI NĂM 2008

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ điều 8 tại Quy chế đăng ký, chứng nhận hàng nông lâm thủy sản Việt Nam chất lượng cao và uy tín thương mại đã sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 1895/QĐ-BNN-CB ngày 24/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chế biến Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mức đóng góp tiền đăng ký chứng nhận hàng nông lâm thủy sản Việt Nam chất lượng cao và uy tín thương mại năm 2008 của các tổ chức, cá nhân như sau:

- Sản phẩm đăng ký đầu tiên là: 8.000.000 đồng (tám triệu đồng), nộp tại Hội đồng cấp cơ sở 3.000.000 đồng (ba triệu đồng), Hội đồng cấp Bộ 5.000.000 đồng (năm triệu đồng).

- Sản phẩm đăng ký thứ 2 là: 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng), nộp tại Hội đồng cấp cơ sở 2.000.000 đồng (hai triệu đồng), Hội đồng cấp Bộ 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng).

- Sản phẩm đăng ký thứ 3 là: 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng), nộp tại Hội đồng cấp cơ sở 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng), Hội đồng cấp Bộ 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm nghìn đồng).

- Các sản phẩm đăng ký từ thứ 4 trở đi là: 2.000.000 đồng/1 sản phẩm (hai triệu đồng), nộp tại Hội đồng cấp cơ sở 1.000.000 đồng (một triệu đồng), Hội đồng cấp Bộ 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

Điều 2. Việc đóng góp tiền đăng ký chứng nhận của các tổ chức, cá nhân và việc sử dụng tiền đóng góp tại Hội đồng cấp cơ sở và Hội đồng cấp Bộ có hướng dẫn kèm theo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
 - Lưu VT,CB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lương Lê Phương

 

HƯỚNG DẪN

SỬ DỤNG TIỀN ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN HÀNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO VÀ UY TÍN THƯƠNG MẠI NĂM 2008
(Kèm theo Quyết định số: 2095 /QĐ-BNN-CB ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT)

Để thuận tiện cho việc sử dụng tiền đóng góp đăng ký chứng nhận hàng nông lâm thủy sản Việt Nam chất lượng cao và uy tín thương mại đúng mục đích và quy định hiện hành của Nhà nước, Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Về đóng góp tiền đăng ký

Theo Quy chế đăng ký chứng nhận hàng nông lâm thủy sản Việt Nam chất lượng cao và uy tín thương mại đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 1895/QĐ-BNN-CB ngày 24/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại Điều 8 khoản 1 quy định: Tổ chức, cá nhân đóng góp tiền đăng ký chứng nhận cho Hội đồng cấp cơ sở, Hội đồng cấp Bộ và không được hoàn trả. Cụ thể:

1.1. Thời gian nộp:

- Lần thứ nhất: nộp cho Hội đồng cấp cơ sở cùng với hồ sơ đăng ký chứng nhận.

- Lần thứ hai: nộp cho Hội đồng cấp Bộ trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả sơ tuyển của Hội đồng cấp cơ sở.

1.2. Chứng từ thu tiền là phiếu thu tiền hoặc giấy biên nhận có chữ ký và con dấu của đơn vị nhận tiền (Sở Nông nghiệp và PTNT, Hiệp hội, Cục Chế biến Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối).

1.3. Hạch toán: kinh phí được lấy và hạch toán từ chi phí xúc tiến thương mại của đơn vị đăng ký.

2. Về sử dụng tiền đóng góp

Tại Điều 8, khoản 2 Quy chế đăng ký chứng nhận hàng nông lâm thủy sản Việt Nam chất lượng cao và uy tín thương mại đã được sửa đổi, bổ sung quy định: Tiền đóng góp được sử dụng ở Hội đồng cấp cơ sở cho các hoạt động đánh giá, kiểm tra, và giám sát; ở Hội đồng cấp Bộ cho hoạt động đánh giá, chứng nhận, giám sát, khen thưởng, giới thiệu và quảng bá sản phẩm được chứng nhận.

2.1. Đối tượng được sử dụng tiền đăng ký

Tất cả các hoạt động của Hội đồng cấp cơ sở và Hội đồng cấp Bộ, bao gồm: văn phòng phẩm, in ấn tài liệu, khánh tiết, in Giấy chứng nhận, đặt làm khung Giấy chứng nhận, Cúp, chi phí các Hội nghị, các thành viên Hội đồng, phóng viên báo chí, chi thù lao cho cán bộ kiểm tra, giám sát trong và ngoài giờ, chi phí đi đường, công tác phí, các hợp đồng giao khoán công việc.

2.2. Mức chi

Thủ trưởng đơn vị, đối với Hội đồng cấp cơ sở do Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT hoặc Chủ tịch Hiệp hội; đối với Hội đồng cấp Bộ do Cục trưởng Cục Chế biến Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối căn cứ vào quy định, nội dung công việc và các hợp đồng kinh tế quyết định mức chi.

2.3. Quyết toán việc sử dụng tiền đóng góp

Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Chủ tịch Hiệp hội; Cục trưởng Cục Chế biến Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối chỉ đạo phòng chức năng thực hiện thu, chi, thanh quyết toán theo quy định này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2095/QĐ-BNN-CB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2095/QĐ-BNN-CB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2008
Ngày hiệu lực11/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2095/QĐ-BNN-CB

Lược đồ Quyết định 2095/QĐ-BNN-CB Sử dụng tiền đóng góp đăng ký chứng nhận hàng nông lâm thủy sản Việt Nam chất lượng cao uy tín thương mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2095/QĐ-BNN-CB Sử dụng tiền đóng góp đăng ký chứng nhận hàng nông lâm thủy sản Việt Nam chất lượng cao uy tín thương mại
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2095/QĐ-BNN-CB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýLương Lê Phương
        Ngày ban hành11/07/2008
        Ngày hiệu lực11/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2095/QĐ-BNN-CB Sử dụng tiền đóng góp đăng ký chứng nhận hàng nông lâm thủy sản Việt Nam chất lượng cao uy tín thương mại

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2095/QĐ-BNN-CB Sử dụng tiền đóng góp đăng ký chứng nhận hàng nông lâm thủy sản Việt Nam chất lượng cao uy tín thương mại

            • 11/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực