Quyết định 2096/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 2096/QÐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch xây dựng dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2096/QÐ-BVHTTDL 2020 Kế hoạch xây dựng dự án Luật Điện ảnh sửa đổi


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2096/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT ĐIỆN ẢNH (SỬA ĐỔI)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 106/2020/QH14 ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh và Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo)
- Phó Thủ tướng CP Vũ Đức Đam (báo cáo);
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ:
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, ĐA, MA(20).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT ĐIỆN ẢNH (SỬA ĐỔI)
(Kèm theo Quyết định số 2096/QĐ-BVHTTDL, ngày 28 tháng 07 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi) đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành điện ảnh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại sau 14 năm thi hành Luật Điện ảnh năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009, tạo cơ sở pháp lý phù hợp để ngành điện ảnh phát triển trở thành ngành công nghiệp điện ảnh, hội nhập quốc tế.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản quy định hiện hành.

- Huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.

- Đảm bảo thời gian, tiến độ thực hiện các công việc trong quá trình xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi).

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

QUAN THỰC HIỆN

DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN/ THỜI GIAN HOÀN THÀNH

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

1.

- Thành lập Ban Soạn thảo dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

- Xây dựng kế hoạch soạn thảo dự án.

- Thành lập Tổ Biên tập dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Từ ngày 20 tháng 7 năm 2020 đến ngày 15 tháng 8 năm 2020.

Từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 đến ngày 15 tháng 8 năm 2020.

- Quyết định thành lập Ban Soạn thảo.

- Kế hoạch soạn thảo.

- Quyết định thành lập Tổ Biên tập.

- Dự thảo Luật Điện ảnh.

2.

- Tổ chức xây dựng dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi).

- Khảo sát trong nước.

- Biên dịch Luật một số nước có điều kiện phát triển điện ảnh tương thích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020.

- Dự thảo.

- Tờ trình.

- Báo cáo kết quả khảo sát.

- Tài liệu dịch Luật một số nước.

- Các tài liệu liên quan.

3.

- Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan về dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi).

- Đăng tải dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) lên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân (60 ngày).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020.

- Tháng 12 năm 2020.

Tổng hợp ý kiến góp ý.

4.

Tổ chức Hội nghị - Hội thảo tại miền Bắc và miền Nam lấy ý kiến đối tượng chịu sự điều chỉnh của Luật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tháng 12 năm 2020.

Tổng hợp ý kiến góp ý.

5.

Khảo sát nước ngoài học tập kinh nghiệm.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tháng 01 năm 2021.

Báo cáo kết quả khảo sát.

6.

Tổng hợp, nghiên cứu giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý và kinh nghiệm của nước ngoài.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tháng 02 năm 2021.

Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý.

7.

Hoàn thiện hồ sơ về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đầu tháng 02 năm 2021.

Hồ sơ về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

8.

Thẩm định dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cuối tháng 02 năm 2021.

Báo cáo thẩm định.

9.

Nghiên cứu tiếp thu ý kiến thẩm định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tháng 3 năm 2021.

Hồ sơ về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

10.

- Trình Chính phủ dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

- Tiếp thu ý kiến của Chính phủ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Trình Chính phủ tại phiên họp tháng 4 năm 2021.

- Trình Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho ý kiến vào tháng 6 năm 2021.

Hồ sơ đầy đủ về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

11.

Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) trình Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tháng 8 năm 2021.

Hồ sơ đầy đủ về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

12.

Gửi dự án đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến, đồng thời gửi đến các Ủy ban của Quốc hội để thẩm tra.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tháng 9 năm 2021.

Hồ sơ đầy đủ và file văn bản.

13.

Trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Chính phủ

Kỳ họp thứ 2, tháng 10 năm 2021.

 

14.

Quốc hội xem xét, thông qua.

Quốc hội

Dự kiến tháng 5 năm 2022.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi) được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Cục Điện ảnh năm 2020, 2021, 2022 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

2. Trách nhiệm thực hiện

a) Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo đúng Kế hoạch bảo đảm chất lượng; chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực hiện trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

b) Vụ Pháp chế phối hợp xây dựng dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quy trình, thủ tục, tiến độ thực hiện.

c) Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi) đối với các nội dung về kế hoạch, tài chính như: đặt hàng sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước, chính sách ưu đãi trong lĩnh vực điện ảnh, chính sách về đầu tư và tài chính, điều kiện hoạt động kinh doanh, hợp tác kinh tế quốc tế,...

d) Văn phòng Bộ phối hợp tổ chức tuyên truyền, điều phối các cuộc họp với Chính phủ, Quốc hội; phối hợp rà soát các nội dung liên quan đến đánh giá thủ tục hành chính trong dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi).

đ) Cục Bản quyền tác giả phối hợp các nội dung về quyền tác giả và quyền liên quan.

e) Cục Hợp tác quốc tế hỗ trợ huy động các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực văn hóa để tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm về các quy định quốc tế liên quan đến điện ảnh ở nước ngoài; phối hợp kiểm tra, giám sát sự phù hợp các điều luật đối với các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về văn hóa, điện ảnh.

g) Các đơn vị trực thuộc Bộ trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Cục Điện ảnh, Vụ Pháp chế trong việc thực hiện Kế hoạch.

Giao Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch. Trong trường hợp cần thay đổi nội dung, thời gian thực hiện Kế hoạch, Cục Điện ảnh chủ động có văn bản báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định./.

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2096/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2096/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2020
Ngày hiệu lực28/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(30/07/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2096/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 2096/QÐ-BVHTTDL 2020 Kế hoạch xây dựng dự án Luật Điện ảnh sửa đổi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2096/QÐ-BVHTTDL 2020 Kế hoạch xây dựng dự án Luật Điện ảnh sửa đổi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2096/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Nguyễn Ngọc Thiện
        Ngày ban hành28/07/2020
        Ngày hiệu lực28/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (30/07/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2096/QÐ-BVHTTDL 2020 Kế hoạch xây dựng dự án Luật Điện ảnh sửa đổi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2096/QÐ-BVHTTDL 2020 Kế hoạch xây dựng dự án Luật Điện ảnh sửa đổi

           • 28/07/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/07/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực