Quyết định 2096/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 2096/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính xuất nhập cảnh Sở Ngoại vụ Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2096/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI LĨNH VỰC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT- VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 1743/TTr-SNgV ngày 22/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ (danh mục kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Như Điều 2 (VBĐT);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Cổng TTĐT CCHC tỉnh;
- Trung tâm CNTT&DVHCCTT tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, TN, LH, ĐL.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI LĨNH VỰC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2096/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1

Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại địa phương.

Mã thủ tục: 3.000242

a) Đối với đối tượng được xem xét cấp thẻ ABTC thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 9 Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ, thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Khánh Hòa: 16 ngày làm việc.

b) Đối với đối tượng được xem xét cấp thẻ ABTC thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 9 Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ: 27 ngày làm việc, trường hợp cần xác minh nhiều nơi thì cộng thêm không quá 11 ngày làm việc.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại vụ, địa chỉ: Số 42 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Không

- Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC.

- Quyết định số 5358/QĐ-BCA ngày 02/8/2023 của Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc phạm vi chức năng của Bộ Công an.

* Lưu ý: Thủ tục hành chính trên thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa kể từ ngày Trung tâm đi vào hoạt động.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2096/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2096/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(18/09/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2096/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2096/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính xuất nhập cảnh Sở Ngoại vụ Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2096/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính xuất nhập cảnh Sở Ngoại vụ Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2096/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Tấn Tuân
        Ngày ban hành06/09/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (18/09/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2096/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính xuất nhập cảnh Sở Ngoại vụ Khánh Hòa

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2096/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính xuất nhập cảnh Sở Ngoại vụ Khánh Hòa

              • 06/09/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực