Quyết định 2097/QĐ-UBND

Quyết định 2097/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 11 thủ tục hành chính lĩnh vực đường sắt, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 2097/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính đường sắt đường thủy Sở giao thông Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2097/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 06 tháng 07 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 11 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ-BGTVT ngày 8 tháng 6 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực đường sắt, đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 3110/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 129/TTr-SGTVT ngày 28 tháng 6 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 11 thủ tục hành chính lĩnh vực đường sắt, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ 02 thủ tục hành chính số thứ tự 05, 23 lĩnh vực đường thủy nội địa được công bố tại Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa tên và nội dung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Kiểm soát TTHC (VP Chính phủ);
- TT Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT3.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

DANH MỤC

11 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

1. Thủ tục hành chính lĩnh vực đường sắt (09 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

01

Cấp giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai

- Địa chỉ: tầng 1, khối 7, Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Không có

Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt.

02

Gia hạn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai

- Địa chỉ: tầng 1, khối 7, Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Không có

Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt.

03

Bãi bỏ đường ngang

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai

- Địa chỉ: tầng 1, khối 7, Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Không có

Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt.

4

Cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai

- Địa chỉ: tầng 1, khối 7, Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Không có

Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đường ngang, và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt.

5

Gia hạn giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt

- 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai

- Địa chỉ: tầng 1, khối 7, Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Không có

Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt.

6

Chấp thuận chủ trương kết nối các tuyến đường sắt

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai

- Địa chỉ: tầng 1, khối 7, Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Không có

Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị.

7

Cấp Giấy phép kết nối các tuyến đường sắt

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai

- Địa chỉ: tầng 1, khối 7, Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Không có

Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị.

8

Gia hạn giấy phép kết nối, bãi bỏ kết nối các tuyến đường sắt

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai

- Địa chỉ: tầng 1, khối 7, Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Không có

Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị.

9

Chấp thuận chủ trương xây dựng đường ngang (đối với đường sắt có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 100 km/giờ giao nhau với đường bộ; đường sắt giao nhau với đường bộ từ cấp IV trở xuống)

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai

- Địa chỉ: tầng 1, khối 7, Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Không có

Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đường sắt

2. Thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường thủy nội địa (02 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

01

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai

- Địa chỉ: tầng 1, khối 7, Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Không có

Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt

 

02

Công bố lại cảng thủy nội địa

- Đối với cảng thủy nội địa có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài: Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Đối với cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai

- Địa chỉ: tầng 1, khối 7, Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Không có

Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2097/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2097/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2018
Ngày hiệu lực06/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2097/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2097/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính đường sắt đường thủy Sở giao thông Lào Cai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2097/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính đường sắt đường thủy Sở giao thông Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2097/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýĐặng Xuân Phong
       Ngày ban hành06/07/2018
       Ngày hiệu lực06/07/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2097/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính đường sắt đường thủy Sở giao thông Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2097/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính đường sắt đường thủy Sở giao thông Lào Cai

           • 06/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực