Quyết định 2099/QĐ-UBND

Quyết định 2099/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức

Nội dung toàn văn Quyết định 2099/QĐ-UBND 2019 phối hợp giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2099/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 12 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO CÁ NHÂN, TỔ CHỨC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tnh về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải Quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương được tchức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính p
hủ;
- Thường trực T
nh y;
- Thường trực H
ĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Trung tâm PVHCC t
nh;
- Trung tâm tin học t
nh;
- Lưu: VT, KSTTHC(2b), NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO CÁ NHÂN, TỔ CHỨC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2099/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Trị (sau đây gọi tắt là Trung tâm) với các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị); UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các cá nhân, tchức.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tnh có thủ tục hành chính đưa vào tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Công chức, viên chức các Sở, ban, ngành được cử đến làm việc tại Trung tâm để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thtục hành chính tại Trung tâm.

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, đầy đủ, chính xác, thuận tiện, đúng quy định pháp luật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính thống nhất và đồng bộ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm, việc giải quyết thủ tục hành chính các Sở, ban, ngành và kết quả thực thi công vụ ca công chức, viên chức, người làm việc tại Trung tâm.

2. Trung tâm là đầu mối duy nhất thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết đi với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố đưa vào thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm.

3. Việc phối hợp để hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện dựa trên cơ sở các quy định của pháp luật. Xác định rõ nội dung, trách nhiệm phi hợp của từng cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn của từng cơ quan, bảo đảm không trùng lắp, chồng chéo nhiệm vụ quản lý, thực thi công vụ của các cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm giải trình của từng cơ quan, đơn vị, từng công chức, viên chức có liên quan đến hoạt động giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

4. Các cơ quan, đơn vị chủ trì giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời, chịu trách nhiệm trả lời, giải quyết khi có khiếu nại của tổ chức, cá nhân về kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị mình; có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với hồ sơ quá hạn giải quyết.

5. Quá trình phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm được theo dõi, giám sát, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá để báo cáo cơ quan, người có thm quyn xem xét, chỉ đạo.

6. UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp thông tin, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm theo quy định; phi hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành và Trung tâm về các nội dung liên quan để giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức được kịp thời, đúng quy định.

7. Tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung lâm phải tuân thđúng theo quy định, quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã được công bvà các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 4. Thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của UBND cấp tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tnh, những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của các cơ quan được tổ chức theo hệ thng ngành dọc tại địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, những thủ tục hành chính thuộc thm quyn giải quyết của các bộ, ngành, của UBND cp huyện được giao tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đưa vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

2. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đưa các thủ tục hành chính, kể cả một số dịch vụ công khác vào giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trên cơ sở căn cứ tình hình thực tiễn theo từng giai đoạn và phù hợp với quy định của pháp luật.

Chương II

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Điều 5. Trách nhiệm của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1. Đối với việc niêm yết, hướng dẫn, tiếp nhận, trả hồ sơ thủ tục hành chính và giám sát, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

a) Thực hiện niêm yết, công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị đã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Các nội dung công khai thông tin gồm: Tên thủ tục hành chính; trình tự, cách thức thực hiện; thành phn, số lượng hồ sơ; thời hạn giải quyết; đối tượng thực hiện; mẫu đơn, tờ khai (nếu có); nộp phí, lệ phí (nếu có); các điều kiện thực hiện; căn cứ pháp lý; kết quả thực hiện; các lĩnh vực thủ tục hành chính và cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết và các nội dung khác theo quy định.

- Việc niêm yết thủ tục hành chính phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, dễ tiếp cận, dễ khai thác, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân tiếp cận tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đồng thời có cơ sở, điều kiện để thực hiện quyền giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

b) Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm theo đúng quy định.

Đối với những thủ tục hành chính chưa được UBND tỉnh quy định tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm thì Trung tâm có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết tại các quan, đơn vị liên quan theo quy định.

c) Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm và chuyển đến các cơ quan, đơn vị để giải quyết.

d) Tiếp nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính do các cơ quan, đơn vị chuyển đến đtrả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

e) Giám sát, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tham gia giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm đảm bảo đúng quy trình, tiến độ, thời hạn theo quy định.

2. Đối với việc cập nhật, công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm

Trung tâm phối hợp với các cơ quan, đơn vị thường xuyên cập nhật kịp thời, công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm theo quy định.

3. Đối với việc thu phí, lệ phí

Trung tâm là đầu mối duy nhất để thống nhất thực hiện việc thu phí và lệ phí đối với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị được áp dụng thực hiện tại Trung tâm có phát sinh phí, lệ phí.

4. Đối với việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính và liên quan đến quá trình giải quyết thủ tục hành chính

a) Công khai, niêm yết số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử, phần mềm đánh giá, phiếu góp ý... của Trung tâm để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm. Đồng thời, niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị vthủ tục hành chính theo Quyết định của UBND tỉnh trong việc tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tnh.

b) Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính và việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm về tuân thủ các quy định nhà nước trong việc giải quyết thủ tục hành chính; về tinh thần, thái độ phục vụ, tác phong; đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở.

- Sau khi nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, Trung tâm có trách nhiệm xem xét xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý theo quy định.

- Đi với các đơn thư phản ánh, kiến nghị của tchức, cá nhân có nội dung liên quan đến hoạt động, điều hành của Trung tâm thì Trung tâm chủ trì giải quyết có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân và báo cáo Chủ tịch UBND tnh, đồng thời thông báo cho các cơ quan có liên quan được biết.

- Đối với các đơn thư phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân có nội dung liên quan đến việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thì Trung tâm lập phiếu chuyển cho các cơ quan, đơn vị để giải quyết. Căn cứ kết quả giải quyết, các cơ quan, đơn vị phải có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân và gửi 01 bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và 01 bản gửi cho Giám đốc Trung tâm để theo dõi, tổng hợp.

c) Tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm trong quá trình quản lý, điều hành, thực thi nhiệm vụ và việc thực hiện nội quy, quy chế tại Trung tâm.

d) Đối với các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính ngoài phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm thì thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

5. Về bố trí vị trí, trang thiết bị làm việc

a) Tổ chức bố trí vị trí, nhóm vị trí làm việc cho công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị làm việc tại Trung tâm phù hợp, đảm bảo thuận tiện, hiệu quả, khoa học.

b) Cung cấp các thiết bị đảm bảo các điều kiện làm việc cần thiết cho công chức, viên chức gồm: Bàn làm việc, ghế ngồi, tủ đựng hồ sơ, điện thoại cố định, máy in, máy vi tính, máy quét scan và các trang thiết bị cần thiết khác.

6. Thực hiện chế độ chính sách

a) Hàng năm tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; kỹ năng giao tiếp ứng xử, sử dụng các hệ thống phần mềm trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm cho công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Trung tâm.

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất Chtịch UBND tỉnh báo cáo cơ quan có thẩm quyền, xem xét điu chỉnh, bsung việc thực hiện các chế độ chính sách cho công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Trung tâm.

7. Quản lý công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm

a) Trung tâm trực tiếp theo dõi, đánh giá, nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức được cđến làm việc tại Trung tâm với các nội dung: Thực hiện nội quy, quy chế của Trung tâm; đạo đức, tác phong, văn hóa giao tiếp, ứng xử; kết quả thực hiện tiếp nhận và trả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với công chức, viên chức.

b) Cung cấp kịp thời, đầy đủ cho các cơ quan, đơn vị kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết quả đánh giá mức độ hài lòng của tchức, cá nhân đi với công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm theo quy định (việc đánh giá đột xuất được thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan, đơn vị quản lý công chức, viên chức). Kết quả nhận xét, đánh giá của Trung tâm là cơ sở để các cơ quan, đơn vị xem xét thực hiện việc quản lý, sử dụng đi với công chức, viên chức và bình xét thi đua khen thưởng hàng năm.

c) Xem xét, đề xuất bằng văn bản với các cơ quan, đơn vị về việc điều chuyển, xử lý đối với công chức, viên chức vi phạm quy chế làm việc, quy trình giải quyết thủ tục hành chính hoặc năng lực chuyên môn không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ giải quyết công việc tại Trung tâm.

8. Đối với các hệ thống thiết bị, phần mềm và bảo mật thông tin

a) Chịu trách nhiệm quản trị, vận hành và triển khai hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống Một cửa điện tử tỉnh; đề xuất các giải pháp nâng cấp hệ thống đảm bo triển khai có hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh.

b) Thực hiện theo dõi, giám sát việc ứng dụng phần mềm Một cửa điện tử tỉnh và Cổng dịch vụ công trực tuyến trên toàn tỉnh; phối hợp với công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin các cơ quan, đơn vị kịp thời hỗ trợ việc ứng dụng phần mềm trong giải quyết thủ tục hành chính.

c) Chủ trì, phi hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cp và thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc số hóa quy trình điện tử vào phần mềm Một cửa điện tử tỉnh.

e) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm Một cửa điện tử tỉnh đảm bảo phù hợp, chính xác, khoa học, thuận tiện.

g) Thực hiện việc bảo mật thông tin của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính theo quy định pháp luật.

h) Phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất với Chánh Văn phòng UBND tnh, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt bố trí trang thiết bị nhằm đảm bảo hoạt động của Trung tâm.

9. Tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện chế độ báo cáo

a) Trung tâm tổ chức thu thập ý kiến đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm theo quy định.

b) Theo định kỳ hoặc đột xuất, Trung tâm có trách nhiệm tổng hợp kết quả hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao, báo cáo Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

10. Cơ chế trao đổi thông tin, công việc

Trung tâm thường xuyên trao đổi thông tin với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị về tình hình tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm. Đề xuất các biện pháp, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thtục hành chính tại Trung tâm và các cơ quan, đơn vị. Kịp thời điều chỉnh những vấn đề tồn tại, vướng mắc trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Đối với việc giải quyết thủ tục hành chính

a) Hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, giải quyết, phê duyệt hồ sơ, yêu cầu của tổ chức, cá nhân đối với các thủ tục hành chính được quy định tiếp nhận tại Trung tâm theo đúng quy định và quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

b) Cơ quan, đơn vị chủ trì giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan khác có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng thời gian, tiến độ theo đúng quy định.

c) Cơ quan thực hiện liên thông thủ tục hành chính có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì giải quyết thủ tục hành chính thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo đúng thời gian và quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

d) Công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị được cử đến làm việc tại Trung tâm có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật trước khi tiếp nhận theo nguyên tắc hướng dẫn đầy đủ 01 lần đối với mỗi thủ tục. Nghiêm cấm việc tự ý yêu cầu các tổ chức, cá nhân bổ sung các hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định đối với các thủ tục hành chính đã được công bố và niêm yết.

e) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công chức, viên chức tiếp nhận, thẩm định hoặc phối hợp thẩm định hồ sơ, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian quy định. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chỉ phê duyệt hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tchức, cá nhân tại Trung tâm khi đảm bảo hsơ được thực hiện theo quy trình và có Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ gửi kèm theo.

g) Khi có kết quả giải quyết thủ tục hành chính, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị làm việc tại Trung tâm có trách nhiệm chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

h) Đối với thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị làm việc tại Trung tâm có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh và nhận lại kết qutừ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh đtrả cho cá nhân, tchức.

i) Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị mình đảm bảo đúng thời gian quy định.

k) Các cơ quan, đơn vị thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm; kịp thời phát hiện, phản ánh những quy định không phù hợp, những khó khăn, vướng mc trong việc giải quyết thtục hành chính tại Trung tâm đkịp thời điều chỉnh hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh và có các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm; thường xuyên thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục hành chính để kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền quyết định.

2. Đối với việc rà soát, công bố danh mục thủ tục hành chính

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bdanh mục thủ tục hành chính đưa vào tiếp nhận tại Trung tâm. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về thủ tục hành chính mà cá nhân, tổ chức yêu cầu không có tên trong Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính đưa vào tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm.

3. Đối với việc công bthủ tục hành chính, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính

Các cơ quan có trách nhiệm rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bthủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý khi có quy định về sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính. Đồng thời, chủ động xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố kịp thời để tổ chức thực hiện.

4. Đối với việc thu phí, lệ phí

a) Thông báo công khai và chịu trách nhiệm về mức phí, lệ phí đi với các thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm theo quy định của pháp luật.

b) Định kỳ hằng tháng, đối chiếu xác nhận với đơn vị thu hộ số tiền phí, lệ phí thu được chuyn vào tài khoản của các cơ quan, đơn vị.

c) Thực hiện kê khai tiền phí, lệ phí thu được và thực hiện việc thanh quyết toán theo quy định của pháp luật.

5. Phối hợp bố trí, quản lý công chức, viên chức

a) Thực hiện việc cử công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm với yêu cầu có phẩm chất đạo đức, kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, đảm bảo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp, có đủ năng lực, kỹ năng để tư vấn, tham mưu giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian cử đến làm việc tại Trung tâm của công chức, viên chức được tính vào thời gian công tác tại các Sở, ban ngành để xem xét quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, qun lý; nâng lương, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và hưởng các chế độ chính sách khác theo quy định.

b) Cử công chức, viên chức thay thế làm việc tại Trung tâm trong các trường hợp:

+ Công chức, viên chức được tổ chức, cá nhân đánh giá mức độ hài lòng thấp trong thời hạn 03 tháng liên tiếp và lãnh đạo Trung tâm nhận xét không đáp ứng yêu cầu công việc.

+ Công chức, viên chức có tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ có sai sót (hồ sơ phải trả lại hoặc yêu cu cá nhân, tổ chức b sung) trên 30% trong 02 tháng liên tiếp và lãnh đạo Trung tâm nhận xét không đáp ứng yêu cầu công việc.

c) Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan đến lĩnh vực chuyên môn cho công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm đthuận lợi trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ cho cá nhân, tổ chức.

d) Có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trước 02 ngày cho Trung tâm trước khi công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm nghỉ phép, nghỉ bù, nghỉ việc riêng, đi công tác, được cử đi đào tạo, bồi dưỡng hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định, riêng trường hợp nghỉ m thì thông báo với Lãnh đạo Trung tâm qua điện thoại, đồng thời cử công chức, viên chức khác thay thế đm bảo không làm gián đoạn việc tiếp nhận và trả hsơ giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

e) Công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm có trách nhiệm nhận bàn giao tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật cht, vị trí làm việc tại Trung tâm và có trách nhiệm bảo quản, quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị có hiệu quả trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

6. Đánh giá, nhận xét công chức, viên chức

a) Hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị làm việc tại Trung tâm có báo cáo tự đánh giá kết quả làm việc gửi lãnh đạo Trung tâm để theo dõi, phối hợp trong công tác đánh giá, thi đua khen thưởng công chức, viên chức.

b) Công tác đánh giá, thi đua, khen thưởng của công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm được thực hiện theo quy định chung trên cơ sở tham khảo nhận xét, đánh giá của Trung tâm v kết quả làm việc tại Trung tâm.

c) Các cơ quan, đơn vị lấy ý kiến tham gia của Trung tâm đối với việc khen thưởng, kỷ luật, quy hoạch, bổ nhiệm công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm (trong trường hợp cần thiết).

Điều 7. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn

1. Phối hợp thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm, danh mục các thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm đến tổ chức, cá nhân để biết, thực hiện; phối hợp hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tìm hiểu, tra cứu thông tin về thủ tục hành chính, hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định để nộp tại Trung tâm.

2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Trung tâm trong việc giải quyết thủ tục hành chính đi với thủ tục hành chính liên thông với UBND cấp huyện, cp xã đúng thời gian quy định.

3. Phối hợp với Trung tâm triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến và phần mềm Một cửa điện tử thống nhất trên địa bàn cấp huyện, cấp xã.

4. Phi hợp với Trung tâm và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã.

5. Cử công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin phối hợp cùng Trung tâm theo dõi, htrợ kịp thời cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình ứng dụng phần mềm giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính có hiệu quả.

Điều 8. Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh.

1. Đối với hồ sơ được nhận trực tiếp tại Trung tâm hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa phải xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện ttỉnh.

a) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, công chức, viên chức tiếp nhận hsơ phải hướng dn tchức, cá nhân bsung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

b) Trường hợp hồ sơ phức tạp, công chức, viên chức tiếp nhận hsơ tham khảo ý kiến của cơ quan, đơn vị, phòng chuyên môn trực tiếp thm định giải quyết hồ sơ qua điện thoại, hoặc mời công chức có liên quan trực tiếp để phối hợp cùng xem xét nội dung hsơ hợp lệ trước khi tiếp nhận.

c) Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chi giải quyết hsơ thủ tục hành chính;

d) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hsơ và lập 02 Giy tiếp nhận h sơ và hẹn ngày trả kết quả (01 bản lưu tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, 01 bản giao cho tổ chức, cá nhân).

2. Đối với hồ sơ được nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa phải xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.

a) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, công chức, viên chức tiếp nhận phải có thông báo, nêu rõ nội dung, lý do và hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ, chính xác hoặc gửi đúng đến cơ quan có thẩm quyền.

Việc thông báo được thực hiện thông qua chức năng gửi thư điện tử hoặc gửi tin nhn tới cá nhân, tchức ca Cng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh.

b) Nếu hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầy đủ, hợp lệ thì công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định.

3. Mỗi hồ sơ thủ tục hành chính sau khi được tiếp nhận sẽ được cấp một Mã hồ sơ được ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Tổ chức, cá nhân sử dụng Mã hồ sơ để tra cứu tình trạng giải quyết thủ tục hành chính thông qua Cng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh.

4. Trường hợp thủ tục hành chính có quy định trả kết quả giải quyết ngay sau khi tiếp nhận, nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, đủ điều kiện tiếp nhận, công chức, viên chức tiếp nhận không phải lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, nhưng phải cập nhật tình hình, kết quả giải quyết vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Trường hợp người nộp hồ sơ yêu cầu phải có Giấy tiếp nhận hsơ và hẹn trả kết quả thì công chức, viên chức cung cp cho người nộp h sơ.

Điều 9. Chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, công chức, viên chức tiếp nhận chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết:

1. Chuyn dữ liệu hsơ điện tử được tiếp nhận trực tuyến của tchức, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết thông qua kết nối giữa Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa tỉnh.

2. Chuyển ngay hồ sơ tiếp nhận trực tiếp trong ngày làm việc hoặc chuyn vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đi với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày. Việc chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết được thực hiện thông qua dịch vụ chuyển phát hồ sơ đã được Trung tâm

3. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan có thẩm quyền khác, công chức, viên chức tiếp nhận chuyn h sơ giy và hsơ điện tử cho Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền đó trong ngày làm việc hoặc đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày để xử lý theo quy định.

Việc chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết nêu tại khoản 2, khoản 3 Điu này được thực hiện thông qua dịch vụ chuyn phát hsơ đã được Trung tâm ký kết, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, an toàn hồ sơ tài liệu.

4. Lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo quy định, công chức, viên chức tiếp nhận lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ chuyển cùng hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

5. Về quy trình số hóa, chuyển hồ sơ thủ tục hành chính

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ thực hiện số hóa hồ sơ từ bản giấy thành bản điện tử và chuyển cho các cơ quan, đơn vị chủ trì giải quyết thủ tục hành chính thông qua Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử. Hồ sơ có thời gian giải quyết ngắn được ưu tiên số hóa trước và đảm bảo các hồ sơ tiếp nhận đều được số hóa và giải quyết trên phần mềm Một cửa điện tử.

- Trung tâm đảm bảo việc chuyển hồ sơ giấy thông qua dịch vụ bưu chính đến các cơ quan, đơn vị theo thời gian quy định bảo đảm không làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ của các cơ quan, đơn vị.

- Đối với hồ sơ có thời gian giải quyết không quá 03 ngày làm việc (hoặc những thủ tục hành chính giải quyết trong ngày), công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ chịu trách nhiệm số hóa hồ sơ và chuyển ngay đến các cơ quan, đơn vị thông qua Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử. Trung tâm đảm bảo việc chuyn hsơ giấy đến các cơ quan, đơn vị thông qua dịch vụ bưu chính theo thời gian quy định.

Điều 10. Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

1. Sau khi nhận hồ sơ thủ tục hành chính, người đứng đầu cơ quan có thm quyn phân công cán bộ, công chức, viên chức xử lý xem xét, thm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

2. Trường hợp thủ tục hành chính không quy định phải thẩm tra, xác minh hồ sơ, lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, có liên quan, cán bộ, công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định; cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

3. Trường hợp có quy định phải thẩm tra, xác minh hồ sơ

a) Cán bộ, công chức, viên chức được giao xử lý h sơ thm tra, xác minh, trình cấp có thẩm quyền quyết định và cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử;

b) Quá trình thẩm tra, xác minh phải được lập thành hồ sơ, lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử và lưu tại cơ quan giải quyết.

Trường hợp cần có mặt tổ chức, cá nhân để thẩm tra, xác minh hồ sơ thì phải cập nhật thông tin về thời gian, địa điểm, thành phần, nội dung xác minh vào cơ sở dữ liệu của Hệ thng thông tin một cửa điện tử.

4. Đối với hồ sơ qua thm tra, thẩm định chưa đủ điều kiện giải quyết, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trả lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để gửi cho tổ chức, cá nhân thông qua Bộ phận Một cửa. Thời gian thông báo trả lại hồ sơ không quá 03 ngày làm việc ktừ ngày tiếp nhận hồ sơ, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định cụ thể về thời gian. Thời hạn giải quyết được tính lại từ đầu sau khi nhận đủ hồ sơ.

5. Trường hợp hồ sơ phải lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan

a) Cơ quan, đơn vị chủ trì giải quyết hsơ hoặc Bộ phận Một cửa trong trường hp được phân công hoặc ủy quyền gửi thông báo điện tử hoặc văn bản phối hợp xử lý đến các đơn vị có liên quan, trong đó nêu cụ thể nội dung lấy ý kiến, thời hạn lấy ý kiến.

Quá trình ly ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan phải được cập nhật thường xuyên, đầy đủ về nội dung, thời hạn, cơ quan lấy ý kiến trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử;

b) Cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời các nội dung được lấy ý kiến theo thời hạn lấy ý kiến và cập nhật nội dung, kết quả tham gia ý kiến vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử hoặc Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Trường hợp quá thời hạn lấy ý kiến mà cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến chưa có văn bản giấy hoặc văn bản điện tử trả lời thì cơ quan, đơn vị chủ trì thông báo cho người đứng đầu Bộ phận Một cửa đã chuyển hồ sơ về việc chậm trễ để phối hợp xử lý.

6. Trường hợp hồ sơ thực hiện theo quy trình liên thông giữa các cơ quan có thẩm quyền cùng cấp

a) Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giấy, Bộ phận Một cửa xác định thứ tự các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, chuyển hồ sơ giấy đến cơ quan có thẩm quyền chủ trì giải quyết. Cơ quan chtrì có trách nhiệm xử lý, chuyển hồ sơ và kết quả giải quyết thuộc thẩm quyền (nếu có) đến cơ quan có thẩm quyền tiếp theo, trong đó Phiếu chuyển xử lý phải nêu rõ nội dung công việc, thời hạn giải quyết của từng cơ quan; cập nhật thông tin xử lý, thông tin chuyển xử lý vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ, chuyển kết quả và hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền tiếp theo theo thứ tự Bộ phận Một cửa xác định; cơ quan có thẩm quyền cuối cùng giải quyết xong thì chuyển kết quả và hồ sơ kèm theo cho cơ quan có thẩm quyền chủ trì; cơ quan chủ trì chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bộ phận Một cửa để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; cập nhật tình hình, kết quả xử lý hồ sơ liên thông vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử;

b) Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ điện tử, Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ điện tử đến tất cả các cơ quan tham gia giải quyết, trong đó ghi rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm, nội dung công việc, thời hạn trả kết quả của từng cơ quan tham gia giải quyết. Cơ quan tham gia giải quyết hồ sơ liên thông thực hiện xử lý theo thẩm quyền, trả kết quả giải quyết cho cơ quan cần sử dụng kết quả giải quyết cho các bước tiếp theo và gửi cho Bộ phận Một cửa để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; cập nhật tình hình, kết quả xử lý hsơ liên thông vào Hệ thống thông tin một cửa điện t.

7. Trường hợp hồ sơ thực hiện theo quy trình liên thông giữa các cơ quan có thm quyn không cùng cp hành chính

a) Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ giấy đến cơ quan có thẩm quyền cấp trên; chuyển thông tin về hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thng thông tin một cửa điện tử cho Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền cấp trên để giám sát, chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử cho cơ quan có thm quyền xử lý theo quy định;

b) Cơ quan có thẩm quyền cấp trên xử lý hồ sơ theo quy định, chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đtrả kết quả theo Giy tiếp nhận h sơ và hẹn trả kết quả.

8. Các hồ sơ quy định tại các Khoản 1 và 2 Điều này sau khi thẩm định không đủ điều kiện giải quyết, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ để gửi cho tổ chức, cá nhân thông qua Bộ phận Một cửa. Thông báo được nhập vào mục trả kết quả của Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định.

9. Đối với hồ sơ nếu xem xét không thể thực hiện đúng hạn, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho Bộ phận Một cửa và gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian đề nghị gia hạn trả kết quả theo mẫu Phiếu đnghị gia hạn thời gian giải quyết. Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần.

Căn cứ Phiếu đề nghị gia hạn thời gian giải quyết, Bộ phận Một cửa điều chỉnh lại thời gian trả kết quả xử lý trên Hệ thng thông tin một cửa điện tử, đồng thời gửi thông báo đến tchức, cá nhân qua thư điện tử, tin nhắn, điện thoại hoặc mạng xã hội được cấp có thẩm quyền cho phép (nếu có).

Điều 11. Trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Sau khi hoàn thành việc giải quyết hsơ, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chuyển trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm để trả cho cá nhân, tổ chức.

1. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính gửi trả cho tổ chức, cá nhân phải bảo đảm đầy đủ theo quy định mà cơ quan có thẩm quyền trả cho tổ chức, cá nhân sau khi giải quyết xong thủ tục hành chính.

2. Trường hợp hồ sơ có bản chính hoặc bản gốc đã tiếp nhận để sao chụp, đi chiếu, xác nhận tính xác thực thì cơ quan có thẩm quyền phải chuyển trả bản chính hoặc bản gốc đó cho tổ chức, cá nhân; thời điểm trả theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

3. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trường hợp đăng ký nhận kết quả trực tuyến thì thông qua Cổng Dịch vụ trực tuyến tỉnh.

4. Khuyến khích việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trước thời hạn quy định. Đối với hồ sơ giải quyết xong trước thời hạn quy định, Bộ phận Một cửa thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trước qua tin nhắn, thư điện tử, điện thoại hoặc qua mạng xã hội được cp có thm quyn cho phép.

5. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tchức, cá nhân được lưu trữ tại Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan có thm quyn đphục vụ việc sử dụng, tra cứu thông tin, dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đi với thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo Danh mục được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt mà thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại các cơ quan, đơn vị thì thực hiện theo quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tnh phê duyệt và quy trình điện tử đã được shóa vào hệ thống Một cửa điện tử tnh.

Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giải quyết hồ sơ, kết quả bị sai, bị mất, bị thất lạc hoặc bị hư hỏng và trong chậm trả kết quả

1. Trường hợp xảy ra sai sót trong kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu lỗi thuộc về cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền thì cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền phải sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế hoặc đính chính sai sót và phải chịu mọi chi phí liên quan đến sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế hoặc đính chính.

2. Trường hợp hồ sơ bị mất, bị thất lạc hoặc bị hư hỏng trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hp với tchức, cá nhân có h sơ, giy tờ bị mt, bị tht lạc hoặc bị hư hỏng và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để khắc phục hậu quả; xác đnh cơ quan, tổ chức, cá nhân đã làm mất, thất lạc, hư hỏng hồ sơ để quy trách nhiệm chi trmọi chi phí phát sinh trong việc xin cấp lại hồ sơ, giấy t, các trách nhiệm khác có liên quan và xin lỗi tổ chức, cá nhân về sự cố này. Trường hợp làm mất, thất lạc, hư hỏng hồ sơ liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính trả qua dịch vụ bưu chính công ích bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng được xử lý theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và pháp luật có liên quan.

Điều 14. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm

1. Thực hiện nộp hsơ, nhận kết giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm theo đúng quy định.

2. Nộp phí, lệ phí theo quy định.

3. Thực hiện đúng nội quy, quy chế của Trung tâm; các quy định của các cơ quan, đơn vị trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và các quy định pháp luật có liên quan.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Khen thưởng, kỷ luật

1. Khen thưởng: Trung tâm xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết quả thực hin nhiệm vụ tại Trung tâm. Kết quả đánh giá sẽ là cơ sở đ đ xut cp có thẩm quyền thực hiện việc khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

2. Kỷ luật: Công chức, viên chức được bố trí đến làm việc tại Trung tâm và công chức, viên chức thuộc Trung tâm nếu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả và nhân viên của Trung tâm có ý kiến phản ánh của cá nhân, tổ chức trong quá trình tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính và đã được kiểm tra, xác minh có sai phạm như kiến nghị, phản ánh thì sẽ bị điều chuyển thay thế và tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Điều khoản thi hành

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân phản ánh về Văn phòng UBND tỉnh (qua Trung tâm) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bsung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2099/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2099/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2019
Ngày hiệu lực12/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2099/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2099/QĐ-UBND 2019 phối hợp giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2099/QĐ-UBND 2019 phối hợp giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2099/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành12/08/2019
        Ngày hiệu lực12/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2099/QĐ-UBND 2019 phối hợp giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2099/QĐ-UBND 2019 phối hợp giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Trị

            • 12/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực