Quyết định 21/2001/QĐ-CHK

Quyết định 21/2001/QĐ-CHK về giá Phục vụ hành khách đi từ nhà ga nội địa tại các Cảng hàng không Việt Nam do Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2001/QĐ-CHK giá Phục vụ hành khách đi từ nhà ga nội địa tại Cảng hàng không Việt Nam


CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/2001/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ PHỤC VỤ HÀNH KHÁCH ĐI TỪ NHÀ GA NỘI ĐỊA TẠI CÁC CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Hàng không DDVN năm 1991 của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hàng không DDVN năm 1995;
Căn cứ Nghị định 68/CP ngày 25.10.1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 171/1998/TTLT/BVG-CAAV ngày 07.02.1998 của Ban vật giá Chính phủ và Cục Hàng không dân dụng Việt Nam;
Căn cứ công văn số 775/BVGCP-CNTDDV ngày 26.9.2001 của Ban vật giá Chính phủ về việc ‘’Thực hiện đưa giá phục vụ hành khách nội địa vào giá vé máy bay";

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá phục vụ hành khách đi từ nhà ga nội địa tại các cảng hàng không Việt Nam.

Điều 2: Các doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam và các Cụm cảng hàng không khu vực có trách nhiệm thông báo công khai các quy định của Quyết định này 15 ngày trước khi Quyết định có hiệu lực.

Điều 3: Bãi bỏ các quy định về giá phục vụ hành khách nội địa tại các cảng hàng không Việt Nam đã nêu taị Mục II-5.- Quyết định số 18/2000/QĐ-CHK ngày 14.7.2000 có nội dung trái với quy đinh tại Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01.11.2001.

Thủ trưởng các đơn vị và cơ quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Ban Vật giá Chính phủ
- Bộ Tài chính,
- Cụm cảng hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam (để thực hiện)
- Tổng công ty HK VN (để thực hiện),
- Pacific Airlines (để thực hiện),
- Lưu VT, TC, KTKV

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM 
Nguyễn Tiến Sâm

QUY ĐỊNH

VỀ GIÁ PHỤC VỤ HÀNH KHÁCH ĐI TỪ NHÀ GA NỘI ĐỊA TẠI CÁC CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
(Domestic Passenger Service Charges) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2001/QĐ-CHK ngày 10/10/2001 của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam)

1. - Đối tượng áp dụng: Hành khách đi tàu bay làm thủ tục đi ở nhà ga nội địa tại các cảng hàng không Việt Nam.

2 - Mức giá cơ bản (đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng)

2.1 – Cảng HK Tân Sơn Nhất, Đã Nẵng, Nội Bài: 25.000 VNĐ/HK

2.2 – Cảng HK Cát Bi, Phú Bài: 20.000 VNĐ/HK

2.3 - Các Cảng HK nội địa khác: 15.000 VNĐ/HK

3 - Đối tượng miễn thu:

3.1 – Các thành viên thuộc đoàn chuyên cơ của Việt Nam và đoàn đại biểu Chính phủ, ngoại giao nước ngoài thăm chính thức hoặc dự hội nghị do lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam mời.

3.2 – Hành khách quá cảnh lưu tại nhà ga.

3.3 – Thành viên tổ bay (kể cả các trường hợp chuyển sân)

3.4 – Trẻ em đến 02 tuổi (tính tại thời điểm xuất vé máy bay).

4 - Trường hợp áp dụng đặc biệt:

4.1 - Đối với hành khách đi trên chuyến bay nội địa kết hợp quốc tế: không thu giá phục vụ hành khách chặng nội địa từ hành khách mà thu từ các doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam chuyên chở (giá phục vụ hành khách chặng quốc tế vẫn thu theo quy định tại Quyết định số 18/2000/QĐ-CHK ngày 14.7.2000 của Cục trưởng Cục HKDDVN).

4.2 – Miễn thu giá phục vụ hành khách cho các lần xuất phát sau tại cùng môt cảng hàng không đối với hành khách đã hoàn tất thủ tục xuất phát nhưng bị huỷ chuyến vì bất cứ lý do gì.

4.3 – Trường hợp hành khách đã làm xong thủ tục tại một cảng hàng không song bị huỷ chuyến và phải chuyển sang đi từ nhà ga nội địa của một cảng hàng không khác:

- Nếu do nguyên nhân xuất phát từ doanh nghiệp vận chuyển hàng không:

doanh nghiệp này phải thanh toán cho các Cụm cảng hàng không khu vực phần giá phục vụ hành khách nội địa phát sinh theo mức quy định tại cảng hàng không thực xuất phát (không thu từ hành khách).

- Nếu do các nguyên nhân khác: miễn thu phần giá phục vụ hành khách mới phát sinh tại cảng hàng không thực xuất phát này.

5. - Phương thức thu từ hành khách:

5.1- Việc thu tiền phục vụ hành khách đi từ nhà ga nội địa của hành khách được thực hiện tại các phòng bán vé vận chuyển hành khách (vé máy bay) của các doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam và của các đại lý bán vé của các hãng (trong nước và nước ngoài) hoặc các địa điểm xuất vé khác. Hành khách thanh toán giá phục vụ hành khách nội địa cùng với mức giá vận chuyển hàng không khi mua vé.

5.2 – Ghi trên vé máy bay:

- Các doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam có trách nhiệm thực hiện thu theo mức thu và đối tượng miễn thu đã quy định tại phần 2 và 3 ở trên.

- Loại tiền được sử dụng là VND đối với các vé xuất tại Việt Nam. Trường hợp xuất vé ngoài lãnh thổ Việt Nam, loại tiền sử dụng và mức thu do các doanh nghiệp vận chuyển hàng không quy định cụ thể trên cơ sở quy đổi mức quy định bằng tiền VNĐ sang đồng tiền thực thu theo tỷ giá phù hợp. Các mức thu này đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng của Việt Nam.

- Số tiền phục vụ hành khách phải trả được ghi vào ô ‘’Tax" cùng với Code sân bay đã đăng ký với IATA.

5.3 – Hoàn trả tiền phục vụ hành khách: Hành khách được thanh toán số tiền phục vụ hành khách đã trả (cả về mức và loại tiền đã thanh toán) đối với các chặng vận chuyển nội địa chưa thực hiện được khi hoàn vé vận chuyển hàng không (có bao gồm giá phục vụ hành khách nội địa) đã mua.

6- Thanh toán giữa các doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam và Cụm cảng hàng không:

6.1- Trách nhiệm của các doanh nghiệp vận chuyển hàng không:

- Hàng ngày, doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam phải nộp cho các Cụm cảng hàng không Bảng danh sách hành khách của chuyến bay nội địa (Passenger Manifest) đã được cập nhật đầy đủ các thông tin về hành khách và Bảng tổng hợp số lượng hành khách (phải trả hoặc được miễn giá phục vụ hành khách) theo từng chuến bay nội địa trong ngày.

- Các doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam có trách nhiệm lập, thu và lưu trữ các tài liệu chứng minh cho các trường hợp hành khách miễn thu giá phục vụ hành khách nội địa đã thực hiện vận chuyển. Các tài liệu trên phải được cung cấp khi có yêu cầu bằng văn bản của Cụm cảng hàng không và các cơ quan Nhà nước có liên quan.

- Hàng tháng, các doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam phải thanh toán cho các Cụm cảng Hàng không số tiền phục vụ hành khách nội địa phải trả của tháng ghi tại ‘’Thông báo thu" của Cụm cảng.

Việc thanh toán phải được thực hiện trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày các doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam nhận được

‘’Thông báo thu’’ của Cụm cảng.

- Các doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam có trách nhiệm kiểm soát số tiền phục vụ hành khách phải trả và kịp thời khiếu nại với Cụm cảng hàng không liên quan nếu phát hiện nhầm lẫn, sai sót trong Thông báo thu.

- Để đảm bảo thanh quyết toán thuận lợi - nhanh chóng, các doanh nghiệp vận chuyển hàng không có trách nhiệm chỉ định và thông báo cho các cụm cảng liên quan 1 đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thanh quyết toán số thu phục vụ hành khách nội địa tại từng khu vực Cụm cảng hàng không.

6.2 - Trách nhiệm của Cụm cảng hàng không:

- Cụm cảng hàng không có trách nhiệm tiếp nhận tài liệu chuyến bay và các tài liệu liên quan, tổng hợp – kiểm soát số thu phục vụ hành khách nội địa hàng ngày và theo định kỳ.

- Vào thời điểm trước ngày mùng 7 hàng tháng, Cụm cảng hàng không có trách nhiệm lập và gửi cho các doanh nghiệp vận chuyển hàng không liên quan Thông báo thu với nội dung và căn cứ như sau:

- Căn cứ lập:

Bảng xác định số thực thu của tháng trước: xác định trên cơ sở mức giá tương ứng tại từng cảng hàng không và số lượng hành khách thuộc diện phải thu đã đi từ nhà ga nội địa của tất cả các cảng hàng không trực thuộc Cụm cảng hàng không.

Bảng xác định số tiền phạt chậm trả của tháng trước (nếu có).

Bảng xác định số chi phí nhờ thu của tháng trước do các Cụm cảng hàng không phải trả cho các doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam tính theo tỷ lệ quy định và số thực thu của tháng trước.

Số tiền tạm ứng của tháng: được xác định bằng mức thực thu của tháng trước đó.

Biên bản xác nhận số tiền thừa thiếu đã được đối chiếu, xác minh theo khiếu nại của các doanh nghiệp vận chuyển hàng không (khoản chênh lệch giữa số thực thu đúng – số thực thu đã xác định sai) (Nếu có).

+ Công thức xác định số tiền phải trả hàng tháng (ghi tại thông báo thu)

Số tiền

Số tiền

Chênh lệch

Tiền phạt

Chi phí

Số tiền

Phải trả

Tạm ứng

giữa Số thực

chậm trả

Nhờ thu

thừa (-)

theo =

của +

thu của tháng +

của -

của +

thiếu (+)

Thông

tháng

trước (trừ đi)

tháng

tháng

đã được

báo thu

này

Số tiền tạm

trước

trước

đối chiếu

 

 

ứng của tháng

 

 

xác

 

 

trước

 

 

minh

 

- Các Cụm cảng hàng không có trách nhiệm tổ chức kiểm soát, đối chiếu thanh toán, chi trả tiền phục vụ hành khách nội địa và chi phí nhờ thu với các doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam. Đồng thời, phối hợp giải quyết kịp thời các khiếu nại của các doanh nghiệp vận chuyển hàng không về số thu giá phục vụ hành khách nội địa.

6.3 – Các quy định khác:

- Chi phí nhờ thu: Các Cụm cảng hàng không phải thanh toán cho các doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam chi phí nhờ thu theo định kỳ hàng tháng với mức là 1,5% số tiền thu phục vụ hành khách nội địa tương ứng với tổng số hành khách trong diện phải thu đã xuất phát tại các cảng hàng không (không tính phần trách nhiệm chi trả của các doanh nghiệp vận chuyển hàng không đã quy định tại phần 4. của quy định này).

Việc xác định chi phí nhờ thu phải trả của tháng được thực hiện vào tháng sau, tại thời điểm lập Thông báo thu hàng tháng.

- Số chi phí nhờ thu được hạch toán vào chi phí hoạt động hàng năm của các Cụm cảng hàng không và được coi là khoản thu nhập khác (không chịu thuế GTGT) của các doanh nghiệp vận chuyển hàng không để đảm bảo các chi phí cho việc thu hộ theo nhiệm vụ Nhà nước giao.

- Phạt chậm thanh toán: các doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam có trách nhiệm thanh toán theo đúng các quy định ở trên. Trường hợp chậm trả hoặc trả thiếu thì phải chịu mức phạt 0,5% số chậm trả cho mỗi ngày chậm trả.

Ngày chậm trả được tính từ ngày làm việc thứ tư kể từ ngày các doanh nghiệp vận chuyển hàng không nhận được ‘’ Thông báo thu’’.

- Giải quyết khiếu nại, nhầm lẫn: khi phát hiện có sai sót, nhầm lẫn trong ‘’Thông báo thu’’, các doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam có quyền đề nghị đối chiếu, xác minh. Việc đối chiếu, xác minh và thanh toán lại số tiền thừa/ thiếu được thực hiện ngay trong tháng liền sau tháng có khiếu nại.

- Quy trình thu trong thời gian chuyển đổi:

+ Các doanh nghiệp vận chuyển hàng không thu giá Phục vụ hành khách nội địa trực tiếp từ hành khách tại quầy Check-in khi làm thủ tục cho những hành khách mua vé trước ngày 1/11/2001.

Chứng từ gốc được sử dụng là số vé phục vụ hành khách nội địa đã in do các Cụm cảng hàng không bàn giao cho các doanh nghiệp vận chuyển hàng không.

+ Đối với các cảng hàng không đang thực hiện thủ tục Check-in cho các doanh nghiệp vận chuyển hàng không: trong thời gian chuyển đổi, các

Cụm cảng vẫn tạm thời thực hiện thu theo phương thức trực tiếp từ hành khách đối với hành khách mua vé máy bay trước ngày 01.11.2001.

+ Thời gian chuyển đổi kéo dài 01 năm kể từ ngày 1/11/2001

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2001/QĐ-CHK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2001/QĐ-CHK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2001
Ngày hiệu lực01/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2001/QĐ-CHK

Lược đồ Quyết định 21/2001/QĐ-CHK giá Phục vụ hành khách đi từ nhà ga nội địa tại Cảng hàng không Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 21/2001/QĐ-CHK giá Phục vụ hành khách đi từ nhà ga nội địa tại Cảng hàng không Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu21/2001/QĐ-CHK
        Cơ quan ban hànhCục Hàng không dân dụng Việt Nam
        Người kýNguyễn Tiến Sâm
        Ngày ban hành10/10/2001
        Ngày hiệu lực01/11/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 21/2001/QĐ-CHK giá Phục vụ hành khách đi từ nhà ga nội địa tại Cảng hàng không Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2001/QĐ-CHK giá Phục vụ hành khách đi từ nhà ga nội địa tại Cảng hàng không Việt Nam

            • 10/10/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/11/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực