Quyết định 21/2001/QĐ-UB

Quyết định 21/2001/QĐ-UB về chính sách và biện pháp ưu đãi khuyến khích đầu tư vào Công viên phần mềm Quang Trung do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2001/QĐ-UB biện pháp ưu đãi khuyến khích đầu tư vào Công viên phần mềm Quang Trung


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VÀ BIỆN PHÁP ƯU ĐÃI KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀO CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Nghị quyết số 07/2000/NQ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2000 của Chính phủ về xây dựng và phát triển công nghệ phần mềm giai đoạn 2000 - 2005;
Căn cứ Quyết định số 128/2000/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghệ phần mềm;
Căn cứ Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định khung giá cho thuê đất đối với những tổ chức được Nhà nước cho thuê đất;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Về đối tượng và phạm vi áp dụng chính sách và biện pháp ưu đãi khuyến khích đầu tư:

Quyết định này quy định một số chính sách và biện pháp ưu đãi khuyến khích các tổ chức kinh tế, xã hội, cá nhân trong và ngoài nước (sau đây gọi tắt là chủ đầu tư) đầu tư vào Công viên phần mềm Quang Trung (cvpmQT).

Chủ đầu tư được tự quyết định công trình đầu tư vào Công viên phần mềm Quang Trung phù hợp khả năng của mình bao gồm các lĩnh vực sau đây:

- Nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực cho ngành công nghệ thông tin.

- Sản xuất sản phẩm phần mềm cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

- Xây dựng nhà để sử dụng hoặc cho thuê làm cơ sở nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực cho ngành công nghệ thông tin, sản xuất phần mềm, dịch vụ cho người làm việc trong cvpmQT.

Điều 2.- Về giá giao đất, thuê đất (đã có đủ cơ sở hạ tầng giao thông, điện, nước và viễn thông):

1- Đối với các chủ đầu tư trong nước khi thực hiện đầu tư có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng công trình thì chủ đầu tư được chọn một trong hai hình thức sau đây:

a) Chủ đầu tư được giao đất ổn định lâu dài, đóng một lần tiền sử dụng đất tương đương 15 USD/m2 và mỗi năm đóng tiền bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật tương đương 0.15 USD/m2/năm.

b) Chủ đầu tư được thuê đất, giá thuê đất hàng năm tương đương 0,4 USD/m2 và mỗi năm đóng tiền bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật tương đương 0.15 USD/m2/năm. Thời gian thuê đất tối đa là 50 năm, hết thời gian thuê đất sẽ được gia hạn thêm nếu chủ đầu tư có yêu cầu.

2- Đối với các chủ đầu tư nước ngoài khi thực hiện đầu tư có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng công trình thì được thuê đất với cùng mức giá thuê đất và thời gian thuê đất như chủ đầu tư trong nước được quy định tại mục b khoản 1 điều 2 của quyết định này.

Điều 3.- Đóng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền bảo dưỡng cơ sở hạ tầng kỹ thuật được quy định như sau:

a) Đóng tiền sử dụng đất: Nếu chủ đầu tư chọn hình thức giao đất thì phải đóng đủ một lần tiền sử dụng đất tại Cục Thuế thành phố trước khi nhận quyết định giao đất của cấp có thẩm quyền theo thông báo của Sở Địa chính-Nhà đất báo đã có quyết định giao đất. Trong thời gian tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Sở Địa chính-Nhà đất báo đã có quyết định giao đất mà chủ đầu tư không đóng tiền sử dụng đất thì cơ quan có thẩm quyền sẽ hủy bỏ quyết định giao đất vô điều kiện.

b) Đóng tiền thuê đất: Nếu chủ đầu tư chọn hình thức thuê đất thì phải đóng tiền thuê đất hàng năm tại Cục thuế thành phố kể từ ngày ký hợp đồng thuê đất với Sở Địa chính-Nhà đất thành phố theo quyết định cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền. Sáu tháng đóng một lần tiền thuê đất bằng 50% tiền thuê đất hàng năm. Giá thuê đất được giữ ổn định trong thời gian 5 năm; sau thời gian 05 năm, nếu Chính phủ có điều chỉnh giá thuê đất gia tăng thì chủ đầu tư đóng tiền thuê đất cũng không vượt quá 15% giá thuê đất theo Hợp đồng đã ký khi thuê đất.

c) Đóng tiền bảo dưỡng cơ sở hạ tầng kỹ thuật: Hạ tầng kỹ thuật trong cvpmQT bao gồm hệ thống giao thông, thoát nước, xử lý chất thải, Công viên... do Công ty Phát triển Công viên phầm mềm Quang Trung quản lý phục vụ chung cho các chủ đầu tư. Chủ đầu tư sử dụng đất hoặc sử dụng nhà phải đóng tiền bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật tương đương 0.15 USD/m2/năm trên toàn bộ diện tích đất và diện tích nhà sử dụng. Tiền bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật đóng cho Công ty Phát triển công viên phần mềm Quang Trung hàng năm, 6 tháng đóng một lần bằng 50%.

Điều 4.- Về giá thuê nhà làm việc, sản xuất, đào tạo và dịch vụ:

Đối với các khu nhà làm việc hiện tại do Công ty Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung quản lý (đã được sửa chữa nâng cấp, có trang bị điện, nước, điều hòa nhiệt độ, đường Internet), giá thuê là 2 USD/m2/tháng.

Đối với những khu nhà do các chủ đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước, chủ đầu tư tự quyết định giá cho thuê.

Điều 5.- Về giá điện, nước:

1- Giá điện: Được tính theo giá bán điện cho sản xuất công nghiệp được áp dụng trên địa bàn thành phố.

2- Giá nước: Được tính theo giá nước bán cho cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố.

Điều 6.- Về cung ứng dịch vụ một cửa:

Công ty Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung có nhiệm vụ hỗ trợ miễn phí cho chủ đầu tư về thành lập doanh nghiệp, giấy phép đầu tư, dịch vụ xuất nhập khẩu, thủ tục giao đất, thuê đất, giấy phép xây dựng, visa xuất nhập cảnh nhiều lần, gia hạn visa và một số hỗ trợ khác về thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến hoạt động trong cvpmQT.

Điều 7.- Về ưu đãi cho các chủ đầu tư đăng ký đầu tiên:

Mười chủ đầu tư đầu tiên đăng ký vào hoạt động tại cvpmQT (trong đó có 08 đơn vị sản xuất và 02 đơn vị đào tạo) sẽ được hưởng ưu đãi thêm như sau: miễn tiền thuê nhà trong 12 tháng đầu kể từ ngày khai trương cvpmQT (với diện tích bình quân không quá 5m2/người và miễn tối đa là 200m2 cho một đơn vị). Trong thời gian 3 tháng, nếu đơn vị được hưởng ưu đãi không triển khai hoạt động thì bị thu hồi vô điều kiện phần diện tích chưa sử dụng.

Điều 8.- Hiệu lực thi hành:

- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12, Giám đốc Công ty Phát triển cvpmQT, các Chủ đầu tư tại cvpmQT có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
- Như điều 8
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Khoa học-Công nghệ và MT
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND/TP
- TTUB: CT, các PCT
- VPUB: các PVP
- Tổ ĐT, DA, CNN
- Lưu (CNN)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Võ Viết Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2001
Ngày hiệu lực21/03/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 21/2001/QĐ-UB biện pháp ưu đãi khuyến khích đầu tư vào Công viên phần mềm Quang Trung


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 21/2001/QĐ-UB biện pháp ưu đãi khuyến khích đầu tư vào Công viên phần mềm Quang Trung
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu21/2001/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýVõ Viết Thanh
       Ngày ban hành06/03/2001
       Ngày hiệu lực21/03/2001
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 21/2001/QĐ-UB biện pháp ưu đãi khuyến khích đầu tư vào Công viên phần mềm Quang Trung

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2001/QĐ-UB biện pháp ưu đãi khuyến khích đầu tư vào Công viên phần mềm Quang Trung