Quyết định 21/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định 21/2008/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện chiến lược thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Quyết định 21/2008/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện chiến lược thông tin và truyền thông đã được thay thế bởi Quyết định 1648/QĐ-BTTTT năm 2014 chức năng tổ chức Viện Chiến lược Thông tin Truyền thông và được áp dụng kể từ ngày 07/11/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2008/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện chiến lược thông tin và truyền thông


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------

Số: 21/2008/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN CHIẾN LƯỢC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông là tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, hoạt động nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng nghiên cứu, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình, giải pháp phát triển trong lĩnh vực bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; báo chí; xuất bản; phát thanh và truyền hình, cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia; nghiên cứu những nội dung cập nhật, dự báo xu hướng phát triển, đánh giá tác động liên quan tới các vấn đề kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ, tổ chức, quản lý trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; điều tra, khảo sát, đánh giá và cung cấp thông tin, tư liệu; cung cấp các dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, hỗ trợ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông có tên giao dịch quốc tế là: National Institute of Information and Communications Strategy

Viết tắt là: NIICS

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo qui định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tổ chức nghiên cứu và xây dựng tầm nhìn, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình, giải pháp phát triển trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

2. Tổ chức nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động và tham gia nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng các văn bản qui phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

3. Tổ chức nghiên cứu, thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu và các hệ thống thông tin; điều tra, thu thập thông tin liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Viện; nghiên cứu thống kê, phân tích, đánh giá hiện trạng, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và trong nước, dự báo xu hướng phát triển của thế giới, khu vực và trong nước, nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức và quản lý trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

4. Tổ chức nghiên cứu kinh tế, tài chính, thị trường, tham gia xây dựng các cơ chế quản lý, quản trị doanh nghiệp, các tiêu chuẩn, chuyên môn, nghiệp vụ, định mức kinh tế - kỹ thuật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

5. Tổ chức nghiên cứu tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

6. Tổ chức nghiên cứu các nội dung về đổi mới và tăng cường năng lực nội sinh, về xây dựng xã hội thông tin và kinh tế tri thức;

7. Tổ chức nghiên cứu các nội dung về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

8. Tổ chức nghiên cứu các đề xuất, thử nghiệm, mô phỏng, áp dụng tri thức và giải pháp công nghệ thông qua các mô hình thực tiễn để đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng;

9. Tổ chức dịch vụ tư vấn, chuyển giao tri thức và giải pháp công nghệ, tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát, thẩm định các chương trình, công trình, dự án trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; xây dựng các hệ thống công nghệ thông tin, chương trình ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân;

10. Tham gia tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật, phổ biến, truyền bá kiến thức trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ và đào tạo sau đại học (khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép) theo các lĩnh vực nghiên cứu của Viện;

11. Tổ chức hợp tác và thực hiện các dự án, chương trình hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực công tác của Viện và theo sự phân công của Bộ trưởng;

12. Tổ chức hoặc tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo, chuyên đề nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế theo lĩnh vực nghiên cứu của Viện và phân cấp của Bộ trưởng;

13. Phát hành các ấn phẩm, tạp chí khoa học, trang thông tin điện tử trên cơ sở các kết quả nghiên cứu và các hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật; tham gia các hoạt động thông tin, đối thoại trong nước và quốc tế;

14. Làm thường trực của Bộ trong công tác điều phối và phát triển các Vùng kinh tế theo chỉ đạo của Chính Phủ;

15. Quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Viện theo qui định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng;

16. Được chủ động liên kết, hợp tác với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, sản xuất kinh doanh; các hội ngành nghề, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm phát triển các hoạt động có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện, tạo thêm các nguồn kinh phí khác để mở rộng phạm vi, qui mô hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện theo các qui định của pháp luật;  

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông có Viện trưởng, các Phó Viện trưởng, Hội đồng khoa học và bộ máy giúp việc.

Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Viện trưởng giúp Viện trưởng chỉ đạo các mặt công tác của Viện và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về nhiệm vụ được phân công.

Hội đồng khoa học Viện gồm một số nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ quản lý trong và ngoài Viện, do Viện trưởng quyết định thành lập, có nhiệm vụ làm tư vấn cho Viện trưởng về các vấn đề khoa học liên quan đến chức năng nghiên cứu của Viện.

Cơ cấu tổ chức:

Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ.

- Ban cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông

- Ban công nghệ thông tin

- Ban thông tin báo chí, xuất bản và quảng cáo

- Ban Kinh tế, Thị trường

- Ban Tổng hợp và Hợp tác quốc tế

- Phòng Tài chính - Kế toán

- Phòng Kế hoạch - Đầu tư

- Phòng Tổ chức - Hành chính

Các đơn vị trực thuộc:

- Trung tâm tư vấn Thông tin và Truyền thông

- Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng Thông tin và Truyền thông

- Trung tâm chuyển giao Công nghệ thông tin và truyền thông

- Trung tâm thông tin, tư liệu, thư viện

- Phân Viện thành phố Hồ Chí Minh

Biên chế của Viện do Viện trưởng xây dựng trình Bộ trưởng quyết định. Viện trưởng được phép quyết định về việc ký các hợp đồng lao động dài hạn theo quy định của pháp luật. Trong từng thời kỳ Viện có thể tổ chức các nhóm nghiên cứu theo chuyên đề với sự phối hợp lực lượng của các đơn vị thuộc Viện và các cộng tác viên của Viện theo quyết định của Viện trưởng.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, Ban và mối quan hệ công tác giữa các đơn vị do Viện trưởng quy định.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Trung tâm và Phân viện do Viện trưởng xây dựng trình Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Cơ chế hoạt động của Viện

Viện là tổ chức khoa học và công nghệ nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước của Bộ, được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp kinh phí để hoạt động.

Viện có các đơn vị độc lập tự trang trải kinh phí trực thuộc thực hiện các hoạt động phát triển công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ hoạt động theo các quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Các Trung tâm, Phân viện trực thuộc Viện là đơn vị hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ công lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự trang trải kinh phí, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có con dấu và tài khoản riêng theo qui định của pháp luật, được hưởng mọi ưu đãi về hoạt động khoa học, công nghệ và hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 48/2006/QĐ-BBCVT ngày 30 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 6;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- UBND, Công an: TP. Hà Nội, TP. HCM;
- Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước TP. Hà Nội, TP. HCM;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Công báo;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Lê Doãn Hợp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2008/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2008/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2008
Ngày hiệu lực07/05/2008
Ngày công báo22/04/2008
Số công báoTừ số 239 đến số 240
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/11/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2008/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 21/2008/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện chiến lược thông tin và truyền thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 21/2008/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện chiến lược thông tin và truyền thông
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu21/2008/QĐ-BTTTT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýLê Doãn Hợp
       Ngày ban hành09/04/2008
       Ngày hiệu lực07/05/2008
       Ngày công báo22/04/2008
       Số công báoTừ số 239 đến số 240
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/11/2014
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 21/2008/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện chiến lược thông tin và truyền thông

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2008/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện chiến lược thông tin và truyền thông