Quyết định 21/2008/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 21/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua – Khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Quyết định 21/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua – Khen thưởng đã được thay thế bởi Nghị định 76/2013/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và được áp dụng kể từ ngày 02/09/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua – Khen thưởng


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 21/2008/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Vụ Thi đua – Khen thưởng;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Thi đua – Khen thưởng là cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng các đề án, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ.

2. Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ; giúp Bộ trưởng trình các cấp có thẩm quyền phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật, danh hiệu vinh dự nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; trình Bộ trưởng việc thành lập Hội đồng xét và đề nghị phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, y tế thuộc phạm vi quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Xây dựng chương trình kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng ngắn hạn và dài hạn, trình Bộ trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.

4. Tổ chức phát động các phong trào thi đua và thực hiện các quy định về khen thưởng trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

5. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và địa phương theo phân cấp của Bộ.

6. Chỉ đạo việc tổ chức sơ kết, tổng kết, phát hiện điển hình, đúc rút và phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phong trào thi đua yêu nước và các điển hình tiên tiến; kiến nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; xem xét, thẩm định, đề xuất các hình thức khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật; đề xuất, thẩm định các hình thức khen thưởng đặc thù.

7. Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trong ngành.

8. Phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu.

9. Thực hiện hợp tác quốc tế về thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

10. Xây dựng và quản lý việc sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

11. Tổ chức, phối hợp tổ chức trao tặng các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật; quản lý cấp phát hiện vật khen thưởng; xác nhận các hình thức khen thưởng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

12. Tổ chức thực hiện, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ; quản lý hồ sơ, tài liệu, tư liệu có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của Bộ.

13. Thực hiện công tác cải cách hành chính trong Vụ; quản lý công chức, thực hiện chính sách, chế độ đơn vị cán bộ, công chức trong Vụ, quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng.

2. Công chức chuyên môn nghiệp vụ.

Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng có trách nhiệm bố trí, sắp xếp công chức theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Vụ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2008/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2008/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2008
Ngày hiệu lực10/04/2008
Ngày công báo26/03/2008
Số công báoTừ số 201 đến số 202
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/09/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2008/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 21/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua – Khen thưởng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 21/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua – Khen thưởng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu21/2008/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Hoàng Tuấn Anh
        Ngày ban hành19/03/2008
        Ngày hiệu lực10/04/2008
        Ngày công báo26/03/2008
        Số công báoTừ số 201 đến số 202
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/09/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 21/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua – Khen thưởng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua – Khen thưởng