Quyết định 21/2008/QĐ-UBND

Quyết định 21/2008/QĐ-UBND bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách do tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2008/QĐ-UBND bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách Hưng Yên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2008/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 04 tháng 09 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG TỶ LỆ PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 118/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh về việc bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách;

Xét Theo đề nghị của liên ngành Tài chính - Thuế tại Tờ trình số 198/TTr-LN ngày 28/5/2008; đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 261/TT-STC-NSHX ngày 28/8/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tại Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 24/8/2006 của UBND tỉnh như sau:

- Bổ sung vào tiểu mục 25.5 - tiền sử dụng đất, phụ lục số 02, Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 24/8/2006 các khoản thu do chủ dự án hỗ trợ, đền bù ngân sách xã khi Nhà nước thu hồi đất (khi được trừ vào tiền sử dụng đất), được điều tiết 100% cho ngân sách xã, phường, thị trấn.

- Bổ sung vào tiểu mục 30 - tiền sử dụng đất, phụ lục số 02, Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 24/8/2006: các khoản thu do chủ dự án hỗ trợ, đền bù ngân sách xã khi Nhà nước thu hồi đất (khi được trừ vào tiền cho thuê mặt đất, mặt nước), được điều tiết 100% cho ngân sách xã, phường, thị trấn.

Điều 2.

- Tỷ lệ điều tiết trên được thực hiện từ ngày 01/01/2008.

- Giao Sở Tài chính căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước và nội dung quyết định này hướng dẫn các huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Bật Khách

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2008/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 21/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/09/2008
Ngày hiệu lực 14/09/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2008/QĐ-UBND bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 21/2008/QĐ-UBND bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách Hưng Yên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 21/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hưng Yên
Người ký Nguyễn Bật Khách
Ngày ban hành 04/09/2008
Ngày hiệu lực 14/09/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 21/2008/QĐ-UBND bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách Hưng Yên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2008/QĐ-UBND bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách Hưng Yên

  • 04/09/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/09/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực