Quyết định 21/2008/QĐ-UBND

Quyết định 21/2008/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 49/2007/QĐ-UBND Quy định mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 21/2008/QĐ-UBND quy định mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2008 đã được thay thế bởi Quyết định 103/2008/QĐ-UBND mức giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thành phố Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2008/QĐ-UBND quy định mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2008


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 21/2008/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 24 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2007/QĐ-UBND NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2008 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP">114/2004/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;
Căn cứ Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2008; 
Căn cứ Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định mức giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn thành phố Cần Thơ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, bổ sung vào phần Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2008 một số nội dung như sau:

1. Quy định các trục đường chính và trục đường phụ tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Cần Thơ:

- Trục đường chính: là trục đường có lòng đường từ 10 (mười) mét trở lên, kể cả dãy phân cách.

- Trục đường phụ: là trục đường có lòng đường dưới 10 (mười) mét.

Riêng đối với các khu dân cư trên địa bàn quận Cái Răng thuộc Khu đô thị Nam sông Cần Thơ được quy định như sau:

- Trục đường chính đường A: là trục đường có lòng đường từ 10 (mười) mét trở lên, kể cả dãy phân cách.

- Trục đường chính đường B: là trục đường có lòng đường dưới 10 (mười) mét.

2. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp được quy định để xác định giá đất cho tất cả các loại đất phi nông nghiệp (trừ đất ở và đất khu công nghiệp, chế xuất) được quy định tại mục b, khoản 5, Điều 1 của Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và tiết c, mục 2.5, khoản 2, phần III của Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày và đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là 05 (năm) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, các tổ chức, gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (HN-TPHCM);    
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT.Thành ủy, TT.HĐND thành phố;
- UBMTTQVN và các Đoàn thể thành phố;
- VP Thành ủy và các Ban Đảng;          
- Sở, ban, ngành thành phố;
- Quận ủy, TT.HĐND quận;                    
- Huyện ủy, TT.HĐND huyện;
- UBND quận, huyện;
- Website Chính phủ;
- Công báo;
- VP UBND thành phố (3B);
- Lưu: VT.H.100

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2008/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 21/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/04/2008
Ngày hiệu lực 04/05/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2009
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2008/QĐ-UBND quy định mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2008


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 21/2008/QĐ-UBND quy định mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2008
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 21/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Cần Thơ
Người ký Trần Thanh Mẫn
Ngày ban hành 24/04/2008
Ngày hiệu lực 04/05/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2009
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 21/2008/QĐ-UBND quy định mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2008

Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2008/QĐ-UBND quy định mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2008