Quyết định 21/2009/QĐ-UBND

Quyết định 21/2009/QĐ-UBND bổ sung Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng kèm theo Quyết định 33/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

Quyết định 21/2009/QĐ-UBND bổ sung cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đã được thay thế bởi Quyết định 188/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Đắk Nông 2015 và được áp dụng kể từ ngày 02/02/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2009/QĐ-UBND bổ sung cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2009/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 14 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2006/QĐ-UBND NGÀY 13/9/2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, ngày 03 ngày 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 95/2005/NĐ-CP cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở sở hữu công trình">13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
Theo đề nghị của Giám đốc sở Xây dựng tại Công văn số 163/SXD-KTKH ngày 02/4/2009 và đề nghị của Ban quản lý các khu công nghiệp tại Tờ trình số 252/TTr-BQLKCN ngày 02 tháng 9 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ngày 13/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông, như sau:

1. Điều chỉnh Khoản 1, Điều 3 và bổ sung Khoản 3 vào Điều 3 như sau:

“1. UBND tỉnh Đăk Nông cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho các tổ chức (trừ các công trình xây dựng trong các khu công nghiệp).”

“3. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đăk Nông:”

- Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho các tổ chức có công trình xây dựng trong các khu công nghiệp do mình quản lý;

- Lưu trữ hồ sơ giấy chứng nhận cấp cho các tổ chức theo đúng quy định; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện; Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cũng như vướng mắc về Sở Xây dựng để tổng hợp và giải quyết theo thẩm quyền.

2. Sửa đổi tiêu đề của các Điều 7, 8, 9 như sau:

"Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho các tổ chức, cá nhân (trừ các công trình xây dựng trong các khu công nghiệp)".

3. Điều 10 được sửa đổi như sau:

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trong các khu công nghiệp như sau:

1. Tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài gửi Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trong các khu công nghiệp theo quy định tại Điều 6 của Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đến Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đăk Nông.

Ban Quản lý các khu công nghiệp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu có đủ giấy tờ theo quy định thì ghi giấy biên nhận hồ sơ hẹn thời gian giao giấy chứng nhận; nếu không đủ thì hướng dẫn để tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận nộp đủ hồ sơ theo quy định.

2. Ban Quản lý các khu công nghiệp có nhiệm vụ:

- Tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng của các tổ chức có công trình xây dựng trong các khu công nghiệp do mình quản lý.

- Thông báo thời gian đến kiểm tra kết quả đo vẽ công trình xây dựng. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận, Ban Quản lý các khu công nghiệp phải tổ chức kiểm tra kết quả đo vẽ công trình xây dựng.

- Viết giấy biên nhận về việc hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận và hẹn thời gian giao giấy chứng nhận.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp phải kiểm tra hồ sơ, thể hiện các nội dung trên giấy chứng nhận, thực hiện ký giấy chứng nhận, vào sổ đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng, ra thông báo cho chủ sở hữu biết về việc nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

- Trong trường hợp không có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận thì Ban Quản lý các khu công nghiệp phải cho tổ chức có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận biết rõ lý do.

- Tổ chức giao giấy chứng nhận, thu các khoản nghĩa vụ tài chính, kinh phí cấp giấy chứng nhận và các giấy tờ gốc về công trình xây dựng theo quy định.

3. Tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận có nhiệm vụ:

- Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp kiểm tra kết quả đo vẽ sơ đồ công trình xây dựng, đối chiếu các bản sao với giấy tờ gốc về công trình xây dựng (nếu bản nộp là bản sao chưa được công chứng).

- Chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về việc nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định, chủ sở hữu phải nộp nghĩa vụ tài chính để được nhận giấy chứng nhận.

- Trước khi nhận giấy chứng nhận, chủ sở hữu phải nộp biên lai thu các khoản nghĩa vụ tài chính, kinh phí cấp giấy chứng nhận và các giấy tờ gốc về công trình xây dựng cho Ban Quản lý các khu công nghiệp để lưu hồ sơ và ký nhận vào sổ đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng.

- Trường hợp người nhận giấy chứng nhận không phải là chủ sở hữu, thay mặt chủ sở hữu nhận giấy chứng nhận phải có giấy ủy quyền hợp pháp của chủ sở hữu theo đúng quy định.

4. Điều 11

"Sở Xây dựng, Ban quản lý các khu Công nghiệp, UBND các huyện, thị xã niêm yết công khai các hồ sơ thủ tục; triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông cho các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

Những nội dung khác về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng chưa thể hiện trong bản quy định này thì được thực hiện đúng quy định của Pháp luật; Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ; Thông tư số 95/2005/NĐ-CP cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở sở hữu công trình">13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.

Điều 2. Những nội dung khác về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không sửa đổi bổ sung được thực hiện theo Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ngày 13/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông “Về việc quy định cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thế Nhữ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 21/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/10/2009
Ngày hiệu lực 24/10/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/02/2015
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2009/QĐ-UBND bổ sung cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 21/2009/QĐ-UBND bổ sung cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 21/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đắk Nông
Người ký Đỗ Thế Nhữ
Ngày ban hành 14/10/2009
Ngày hiệu lực 24/10/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/02/2015
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 21/2009/QĐ-UBND bổ sung cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu

Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2009/QĐ-UBND bổ sung cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu