Quyết định 21/2010/QĐ-UBND

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND về quy định đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KHCN Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 12/2017/QĐ-UBND Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 03/06/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2010/QĐ-UBND đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KHCN Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2010/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 15 tháng 9 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU ĐỀ TÀI/DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 06 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; Nghị định 127/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 05 năm 2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 07/2009/TT-BKHCN ngày 03 tháng 04 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học xã hội cấp nhà nước; Thông tư số 12/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 05 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 445/TTr-SKHCN ngày 31 tháng 8 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy định về đánh giá, nghiệm thu đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam".

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 10/10/2007 của UBND tỉnh về Quy định đánh giá, nghiệm thu đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ KH&CN (b/c);
- TTTU, TTHĐND, TTUBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- CPVP;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, VX, NC, TH, KTN.
(D:\HUNG\Khoa hoc cong nghe\Quyet dinh\QD 2010\9.Quy dinh nghiem thu de tai KHCN.doc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2010
Ngày hiệu lực25/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/06/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2010/QĐ-UBND đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KHCN Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 21/2010/QĐ-UBND đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KHCN Quảng Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu21/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýLê Minh Ánh
       Ngày ban hành15/09/2010
       Ngày hiệu lực25/09/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/06/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 21/2010/QĐ-UBND đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KHCN Quảng Nam

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2010/QĐ-UBND đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KHCN Quảng Nam