Quyết định 21/2010/QĐ-UBND

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Tư pháp Ninh Bình

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Tư pháp Ninh Bình đã được thay thế bởi Quyết định 09/2015/QĐ-UBND chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức biên chế Sở Tư pháp Ninh Bình và được áp dụng kể từ ngày 26/04/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2010/QĐ-UBND sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Tư pháp Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2010/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 17 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2009/QĐ-UBND NGÀY 22/6/2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ CỦA SỞ TƯ PHÁP NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ngày 18/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 16/2009/NĐ-CP ngày 16/02/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về Đăng kí giao dịch bảo đảm;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công tác tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3, Điều 4, Điều 5 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 22/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Tư pháp Ninh Bình như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

"Điều 3. Chức năng

Sở Tư pháp có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; công chứng, chứng thực; nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, trọng tài thương mại; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; luật sư; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; giám định tư pháp; đăng kí giao dịch bảo đảm; công tác bồi thường Nhà nước; hòa giải ở cơ sở; bán đấu giá tài sản và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh".

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 16 Điều 4 như sau:

"Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn

16. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp, đăng kí giao dịch bảo đảm, công tác bồi thường Nhà nước trong phạm vi địa phương, trọng tài thương mại theo quy định của pháp luật".

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau:

"Điều 5. Cơ cấu tổ chức bộ máy

3. Cơ cấu tổ chức:

a) Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Kiểm tra và Thi hành pháp luật;

- Phòng Văn bản quy phạm pháp luật;

- Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Phòng Hành chính tư pháp;

- Phòng Bổ trợ tư pháp.

b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở:

- Phòng Công chứng số 1;

- Phòng Công chứng số 2;

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước;

- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2010
Ngày hiệu lực27/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/04/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2010/QĐ-UBND sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Tư pháp Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 21/2010/QĐ-UBND sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Tư pháp Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu21/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýBùi Văn Thắng
        Ngày ban hành17/11/2010
        Ngày hiệu lực27/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/04/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 21/2010/QĐ-UBND sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Tư pháp Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2010/QĐ-UBND sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Tư pháp Ninh Bình