Quyết định 21/2011/QĐ-UBND

Quyết định 21/2011/QĐ-UBND quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2011/QĐ-UBND khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 21/2011/QĐ-UBND

Bình Chánh, ngày 10 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHU VỰC, ĐƯỜNG PHỐ, ĐỊA ĐIỂM SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG, NƠI ĐỂ PHẾ THẢI VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;

Căn cứ Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 124/2007/NĐ-CP">11/2007/TT-BXD ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Chỉ thị số 17/2008/CT-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý đô thị tại Tờ trình số 1668/TTr-QLĐT- QLN ngày 11 tháng 10 năm 2011 và Báo cáo thẩm định số 326/BC-TP ngày 19 tháng 8 năm 2011 của Phòng Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Nhật

 

QUY ĐỊNH

KHU VỰC, ĐƯỜNG PHỐ, ĐỊA ĐIỂM SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG, NƠI ĐỂ PHẾ THẢI VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy định này quy định các khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất (bao gồm gia công, chế biến), kinh doanh vật liệu xây dựng và nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh nhằm phục vụ cho yêu cầu quản lý Nhà nước trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, đảm bảo phát triển phù hợp với quy hoạch đô thị, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Quy định này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng thuộc mã ngành kinh doanh vật liệu xây dựng theo Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 về ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 về ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Bình Chánh. (Đính kèm phụ lục)

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Địa điểm sản xuất vật liệu xây dựng là nơi đặt nhà xưởng và trang thiết bị, máy móc được sử dụng để sản xuất hoặc chế biến nguyên liệu, bán thành phẩm ra sản phẩm.

2. Địa điểm kinh doanh vật liệu xây dựng là các địa điểm: trạm tiếp nhận, kho, bãi tồn trữ, bến thủy bốc dỡ, trung tâm, siêu thị, chợ, cửa hàng buôn bán, cửa hàng giới thiệu sản phẩm.

3. Nơi để phế thải vật liệu xây dựng là khu vực, địa điểm quy định riêng để chất thải nguy hại và phế thải xây dựng, có biển báo và hạn chế đi lại.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ KHU VỰC, ĐƯỜNG PHỐ, ĐỊA ĐIỂM SẢN XUẤT, KINH DOANH, VẬT LIỆU XÂY DỰNG, NƠI ĐỂ PHẾ THẢI VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Điều 3. Quy định về sản xuất vật liệu xây dựng

1. Khuyến khích di dời các hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng vào các khu công nghiệp - cụm công nghiệp theo đúng chức năng của khu công nghiệp - cụm công nghiệp đó, để thuận lợi trong việc phát triển ngành sản xuất vật liệu xây dựng và đảm bảo môi trường.

2. Không cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng tại các địa điểm nằm ngoài khu công nghiệp - cụm công nghiệp.

3. Hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng phải được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

4. Các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng phải có điểm lưu chứa và vận chuyển các loại vật liệu xây dựng kém phẩm chất, phế thải vật liệu xây dựng đúng quy định.

Điều 4. Quy định về khu vực kinh doanh vật liệu xây dựng

Khu vực được hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng là những khu vực có quy hoạch chức năng là khu vực đô thị hóa, khu vực dân cư nông thôn theo Quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh.

Điều 5. Quy định về đường phố kinh doanh vật liệu xây dựng

1. Đường phố được hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng là các tuyến đường đường giao thông có chiều rộng hiện hữu lớn hơn 5 mét và có tải trọng cho phép lưu thông lớn hơn 6 tấn.

2. Các mã hàng vật liệu xây dựng thuộc mã ngành theo phụ lục đính kèm không được kinh doanh (bao gồm trưng bày hoặc chứa sản phẩm tại địa điểm kinh doanh) trên các tuyến đường sau: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 50, Tỉnh lộ 10, đường nối vào tuyến ô tô cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, đường Nguyễn Văn Linh, Đại lộ Võ Văn Kiệt, đường công năng vận hành bảo vệ tuyến cống chuyển tải nước thải thuộc gói thầu D - dự án cải thiện môi trường nước thành phố thuộc xã Bình Hưng (đường nối ranh Quận 8 đến Phạm Hùng), đường Nguyễn Hữu Trí (từ Quốc Lộ 1A đến Bùi Thanh Khiết), đường Tân Túc, đường Bùi Thanh Khiết, cách giao lộ ngã 5 Vĩnh Lộc (đường Võ Văn Vân, Quách Điêu, Vĩnh Lộc, Nguyễn Thị Tú) tối thiểu 200m.

Điều 6. Quy định về địa điểm kinh doanh vật liệu xây dựng

1. Địa điểm hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng phải có khoảng cách tối thiểu 200 mét từ trường học, bệnh viện, trụ sở hành chính, công trình văn hóa, công trình tôn giáo; phải cách giao lộ, hành lang bảo vệ mố cầu tối thiểu 100 mét.

2. Địa điểm kinh doanh vật liệu xây dựng phải phù hợp với quy định khu vực, đường phố được hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn Huyện; phải đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường, cảnh quan, trật tự an toàn giao thông, không xâm lấn vỉa hè, lòng đường, bảo đảm các quy định về hành lang bảo vệ đường bộ, hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và các hành lang bảo vệ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác; phải có trang thiết bị phòng, chống cháy, nổ và tuân thủ theo quy định của cơ quan chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy.

3. Địa điểm hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng phải có bãi đậu xe đủ diện tích để phục vụ cho việc xuất, nhập hàng hóa; không được đậu xe dưới lòng đường hoặc trên vỉa hè.

4. Địa điểm dừng xe lên xuống vật liệu xây dựng không che khuất biển báo hiệu, đèn tín hiệu giao thông; không gây ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông. Phải đăng ký giờ giấc hoạt động phù hợp, không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của dân cư ở hai bên đường phố.

5. Các bến thủy nội địa có bốc dỡ vật liệu xây dựng: cát, đá, vật liệu cồng kềnh, trọng lượng lớn, phải thực hiện đầy đủ các quy định về hoạt động bến thủy nội địa.

6. Việc tổ chức bốc dỡ vật liệu xây dựng tại các địa điểm kinh doanh vật liệu xây dựng và tại bến thủy nội địa phải đảm bảo các yêu cầu về môi trường; không gây tác động đến lòng sông, bãi sông, lòng kênh, rạch, làm biến đổi dòng chảy, ảnh hưởng đến hệ thống đê chống ngập lụt, an toàn giao thông đường thủy, an toàn phòng cháy, chữa cháy.

7. Các điểm kinh doanh vật liệu xây dựng phải tuân thủ theo quy định của pháp luật khác có liên quan.

Điều 7. Nơi để phế thải vật liệu xây dựng

1. Nơi để phế thải vật liệu xây dựng phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng theo quy định; phải có tường bao quanh; phế thải vật liệu xây dựng lưu chứa không được cao vượt quá thành tường bao, nền bãi chứa phải được cứng hóa, có độ nghiêng phù hợp đảm bảo cho việc thoát nước tự nhiên; phải có hệ thống thoát nước đảm bảo không gây ngập úng khu vực lân cận.

2. Phế thải vật liệu xây dựng phải được lưu chứa và vận chuyển đến Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước hoặc các cơ sở tái chế, tiêu hủy, chôn lấp trong các thiết bị chuyên dùng, phù hợp đảm bảo không rơi vãi, phát tán mùi hôi trong quá trình vận chuyển. Trường hợp phế thải vật liệu xây dựng là chất thải nguy hại thì phải đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường, chỉ có tổ chức, cá nhân có giấy phép vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại thì mới được tham gia vận chuyển, xử lý.

3. Công trường thi công được lập khu vực lưu chứa phế thải vật liệu xây dựng tạm thời và phải vận chuyển phế thải vật liệu xây dựng đến Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước hoặc các cơ sở tái chế, tiêu hủy, chôn lấp trong các thiết bị chuyên dùng, phù hợp đảm bảo không rơi vãi, phát tán mùi hôi trong quá trình vận chuyển.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn Huyện phải đảm bảo thực hiện đúng theo quy định này và các quy định pháp luật khác về sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm hoặc đột xuất về sản lượng kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng cho Ủy ban nhân dân Huyện (thông qua Phòng Quản lý đô thị) và Chi Cục Thống kê Huyện theo quy định.

Điều 9. Các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và không phù hợp với quy định này phải chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Điều 10. Các tổ chức, cá nhân đang hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng đã có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng không phù hợp với quy định này thì phải chuyển đổi sang ngành nghề kinh doanh khác hoặc đăng ký phương án di dời cho Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh (thông qua Phòng Kinh tế) phù hợp với kế hoạch, quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố. Trong thời gian chưa di dời, các tổ chức, cá nhân đang hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng phải chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy.

Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Phòng Quản lý đô thị

a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn Huyện.

b) Trong trường hợp cần thiết, tham mưu điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi quy định về khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng phù hợp với các quy định của Nhà nước và điều kiện thực tế trên địa bàn Huyện.

2. Trách nhiệm của Phòng Kinh tế

a) Tham mưu cấp Giấy Chứng nhận đăng ký sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng theo Quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

b) Tham mưu quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Huyện.

c) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã - thị trấn kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng đã có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhưng không phù hợp với Quy định này để hướng dẫn đối tượng này chuyển đổi ngành nghề hoặc lập phương án di dời và cam kết thực hiện đúng theo phương án phù hợp với kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn cần có báo cáo và đề xuất các biện pháp thực hiện hiệu quả.

d) Chủ trì, có kế hoạch phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, kịp thời tham mưu chấn chỉnh, xử lý các vi phạm theo quy định.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã - thị trấn

a) Tổ chức việc kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng theo quy định.

b) Phối hợp với Phòng Tư pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng đến các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và nhân dân trên địa bàn Huyện.

c) Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện kiểm tra các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng liên quan đến môi trường, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động và các nội dung khác theo quy định pháp luật.

4. Trách nhiệm của Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Xây dựng Huyện, Đội Quản lý thị trường

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước được giao, từng đơn vị chủ động có kế hoạch hoặc biện pháp tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giám sát, kiểm tra, xử lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn đảm bảo phù hợp quy định pháp luật./.

 

PHỤ LỤC

MÃ NGÀNH KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh)

Mã ngành

Tên ngành

Bao gồm

46622

Bán buôn sắt, thép

- Bán buôn gang thỏi, gang kính dạng thỏi;

- Bán buôn sắt thép dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: phôi thép, thỏi, thanh, tấm, lá, dải, sắt thép dạng hình (chữ T, chữ L,...).

46631

Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến

- Bán buôn tre, nứa;

- Bán buôn gỗ cây và gỗ chế biến.

46632

Bán buôn xi măng

- Bán buôn xi măng đen, xi măng trắng;

- Bán buôn clanhke.

46633

Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi

- Bán buôn gạch xây, ngói lợp mái;

- Bán buôn đá, cát, sỏi;

- Bán buôn vật liệu xây dựng khác.

46634

Bán buôn kính xây dựng

Bán buôn kính phẳng, loại thường dùng trong xây dựng làm tường ngăn, cửa sổ, cửa ra vào,...

47524

Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh

- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói lợp mái;

- Bán lẻ đá, cát, sỏi;

- Bán lẻ vật liệu xây dựng khác: đá ốp lát có tạo hình mài cắt, mài cạnh (gia công đá hoa cương),…

46699

Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

- Bán buôn các sản phẩm từ bê tông đúc sẵn, xi măng hoặc các sản phẩm đá nhân tạo sử dụng trong xây dựng như: Ngói, đá lát tường, gạch, tấm, thanh, ống,...

- Bán buôn các hợp chất xây dựng đúc sẵn dùng trong xây dựng hoặc xây dựng dân dụng từ đá, xi măng hoặc đá nhân tạo;

- Bán buôn các sản phẩm vữa dùng trong xây dựng như: Dạng tấm, bảng,thanh;

- Bán buôn nguyên liệu xây dựng từ thực vật (gỗ, sợi thực vật, rơm, rạ, bấc) được trộn với xi măng, vôi, vữa và các khoáng khác;

- Bán buôn các sản phẩm từ xi măng amiăng hoặc xi măng sợi xenlulo hoặc vật liệu tương tự như: Các tấm gấp nhiều lần, thanh, ngói, ống, vòi, vò, bồn rửa, khung cửa sổ;

- Bán buôn các sản phẩm khác như : chậu hoa, bức phù hiệu, tượng từ bê tông, vôi, vữa, xi măng hoặc đá nhân tạo, đá ốp lát có tạo hình mài cắt, mài cạnh (gia công đá hoa cương);

- Bán buôn vữa bột;

- Bán buôn bê tông trộn sẵn và bê tông khô.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2011/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 21/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/11/2011
Ngày hiệu lực 20/11/2011
Ngày công báo 01/12/2011
Số công báo Số 70
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2011/QĐ-UBND khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 21/2011/QĐ-UBND khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 21/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Đoàn Nhật
Ngày ban hành 10/11/2011
Ngày hiệu lực 20/11/2011
Ngày công báo 01/12/2011
Số công báo Số 70
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 21/2011/QĐ-UBND khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2011/QĐ-UBND khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh

 • 10/11/2011

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/12/2011

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 20/11/2011

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực