Quyết định 21/2014/QĐ-UBND

Quyết định 21/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ tăng cường năng lực chủ động kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm ở Thái Bình kèm theo Quyết định 04/2012/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2014/QĐ-UBND sửa đổi kiểm soát dịch bệnh gia súc gia cầm Thái Bình 04/2012/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2014/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 24 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHỦ ĐỘNG KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH TRÊN GIA SÚC, GIA CẦM Ở THÁI BÌNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2012/QĐ-UBND NGÀY 18/01/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y năm 2004 và Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều Pháp lệnh Thú y;

Căn cứ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tăng cường năng lực chủ động kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm ở tỉnh Thái Bình;

Xét đề nghị của: Sở Tư pháp tại Báo cáo số 84/BC-STP ngày 03/9/2014; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 286/TTr-SNNPTNT ngày 17/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tăng cường năng lực chủ động kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm ở Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, như sau:

1. Bổ sung Điểm c, Khoản 1, Điều 4: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí mua vắc xin tiêm phòng các bệnh nguy hiểm ở vật nuôi tại các hộ gia đình, gia trại (đối với chăn nuôi trang trại, chủ trang trại chủ động mua vắc xin để phòng chống dịch bệnh), bao gồm:

a) Vắc xin phòng các bệnh đỏ trên đàn lợn (dịch tả, tụ huyết trùng, đóng dấu, phó thương hàn);

b) Vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng cho đàn trâu, bò và đàn lợn nái, đực giống;

c) Vắc xin để tiêm phòng bao vây ổ dịch và mua trang thiết bị thiết yếu phục vụ khoanh vùng, xử lý dịch bệnh đối với các ổ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm.

2. Sửa đổi Khoản 2, Điều 4: “Ngân sách tỉnh hỗ trợ công tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm với mức hỗ trợ 200 đồng/lần tiêm theo quy định tại Thông tư số 136/2010/TT-BTC ngày 13/9/2010 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y” thành “Ngân sách tỉnh hỗ trợ công tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm với mức hỗ trợ 200 đồng/lần tiêm theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y”.

3. Sửa đổi Khoản 1, Điều 5: “Ngân sách tỉnh hỗ trợ 300 triệu đồng/năm cho kinh phí giám sát, xác minh dịch bệnh (chi phí trang thiết bị, dụng cụ vật tư chuyên ngành, hóa chất phục vụ chuẩn đoán xác minh dịch bệnh; kinh phí này được ngân sách tỉnh cấp bổ sung hàng năm cho Chi cục Thú y)” thành “Ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí để thực hiện công tác giám sát, xác minh chủ động (gồm: Kinh phí xét nghiệm, kinh phí mua vật tư lấy mẫu, bảo quản mẫu và gửi mẫu) đối với các dịch bệnh nguy hiểm ở động vật (theo danh mục các bệnh nguy hiểm do cơ quan có thẩm quyền ban hành); kinh phí này được ngân sách tỉnh cấp bổ sung hàng năm cho Chi cục Thú y”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo và triển khai Quyết định này đối với các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thú y; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH và ĐT, TC, NN và PTNT;
- Cục kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư Pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công báo Thái Bình;
- Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình;
- Cổng Thông tin điện tử Thái Bình;
- Lưu VT, NNTNMT, KHTC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2014
Ngày hiệu lực03/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2014/QĐ-UBND sửa đổi kiểm soát dịch bệnh gia súc gia cầm Thái Bình 04/2012/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

    Văn bản sửa đổi, bổ sung

      Văn bản bị đính chính

        Văn bản được hướng dẫn

          Văn bản đính chính

            Văn bản bị thay thế

              Văn bản hiện thời

              Quyết định 21/2014/QĐ-UBND sửa đổi kiểm soát dịch bệnh gia súc gia cầm Thái Bình 04/2012/QĐ-UBND
              Loại văn bảnQuyết định
              Số hiệu21/2014/QĐ-UBND
              Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
              Người kýPhạm Văn Sinh
              Ngày ban hành24/10/2014
              Ngày hiệu lực03/11/2014
              Ngày công báo...
              Số công báo
              Lĩnh vựcThể thao - Y tế
              Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
              Cập nhật7 năm trước

              Văn bản thay thế

                Văn bản gốc Quyết định 21/2014/QĐ-UBND sửa đổi kiểm soát dịch bệnh gia súc gia cầm Thái Bình 04/2012/QĐ-UBND

                Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2014/QĐ-UBND sửa đổi kiểm soát dịch bệnh gia súc gia cầm Thái Bình 04/2012/QĐ-UBND

                • 24/10/2014

                  Văn bản được ban hành

                  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                • 03/11/2014

                  Văn bản có hiệu lực

                  Trạng thái: Có hiệu lực