Quyết định 21/2015/QĐ-UBND

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND về quy định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2015/QĐ-UBND mức chi bồi thường hỗ trợ tái định cư cưỡng chế thu hồi đất Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2015/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 09 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ MỨC CHI CHO CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ CƯỠNG CHẾ KIỂM ĐẾM, CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3132/TTr-STC ngày 03 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định một số mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện; Tổ chức phát triển quỹ đất).

2. Các đối tượng khác có liên quan tới việc lập, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Mức chi cho công tác tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất

1. Đối với các khoản chi đã có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định (công tác phí, hội nghị, chi làm thêm giờ...) thì thực hiện theo chế độ hiện hành.

2. Đối với các khoản chi chưa có định mức quy định, thực hiện như sau:

a) Mức chi cho công tác tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

- Chi bồi dưỡng cho tổ công tác và các cán bộ trực tiếp tham gia công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 50.000 đồng/ngày/người;

- Chi bồi dưỡng cho các thành viên dự họp liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 100.000 đồng/người/cuộc họp;

- Chi bồi dưỡng thẩm định phương án bồi thường:

+ Trường hợp tổ chức họp thẩm định: 100.000đồng/người/cuộc họp;

+ Trường hợp không tổ chức họp mà lấy ý kiến bằng văn bản:

. Đơn vị chủ trì tổng hợp, lập báo cáo thẩm định: 300.000 đồng/phương án;

. Các đơn vị tham gia thẩm định bằng văn bản: 100.000 đồng/phương án.

- Mức chi phụ cấp kiêm nhiệm cho các thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

+ Chủ tịch Hội đồng: 200.000 đồng/người/tháng;

+ Phó chủ tịch Hội đồng: 150.000 đồng/người/tháng;

+ Kế toán: 100.000 đồng/người/tháng;

+ Thủ quỹ: 70.000 đồng/người/tháng.

Mức chi phụ cấp kiêm nhiệm nêu trên tính cho từng dự án và cho mỗi chức danh quy định trong, quyết định thành lập Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư từng dự án, chức danh nào không có trong quyết định thì không chi. Thời gian chi tính theo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt nhưng không quá 24 tháng.

b) Mức chi cho công tác cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất:

- Chi bồi dưỡng cho các thành viên dự họp liên quan đến công tác tổ chức cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất: 100.000 đồng/người/cuộc họp;

- Chi bồi dưỡng thành viên tham gia thực hiện việc cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất: 100.000 đồng/ngày/người.

Mức chi nêu tại các điểm a, b nêu trên là mức chi cho thời gian làm việc trong giờ hành chính theo quy định. Trường hợp làm việc ngoài giờ, làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ được tính thêm phụ cấp làm ngoài giờ, làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

2. Xử lý trường hợp đang thực hiện dở dang

a) Đối với những dự án, tiểu dự án, hạng mục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 01/01/2015 (ngày Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa có hiệu lực) thì việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo mức chi quy định tại Điều 4 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 14/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

b) Đối với những dự án, tiểu dự án, hạng mục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán kinh phí cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất và đã tổ chức cưỡng chế trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì thực hiện việc thanh quyết toán theo thực tế nhưng không vượt quá dự toán đã được phê duyệt.

c) Đối với những dự án, tiểu dự án, hạng mục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì lập lại dự toán, bổ sung thêm kinh phí dự phòng tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất. Việc lập dự toán, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất thực hiện theo quy định tại Thông tư số 74/2015/TT-BTC mức chi cho các công tác này thực hiện theo quy định tại Quyết định này.

3. Quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kịp thời báo cáo phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban thường vụ Quốc Hội;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh Khánh Hòa;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh Khánh Hòa;
- Đài PT-TH Khanh Hòa;
- Báo Khánh Hòa;
- Lưu: VT, CVNCTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2015
Ngày hiệu lực19/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2015/QĐ-UBND mức chi bồi thường hỗ trợ tái định cư cưỡng chế thu hồi đất Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 21/2015/QĐ-UBND mức chi bồi thường hỗ trợ tái định cư cưỡng chế thu hồi đất Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu21/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành09/09/2015
        Ngày hiệu lực19/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 21/2015/QĐ-UBND mức chi bồi thường hỗ trợ tái định cư cưỡng chế thu hồi đất Khánh Hòa

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2015/QĐ-UBND mức chi bồi thường hỗ trợ tái định cư cưỡng chế thu hồi đất Khánh Hòa

         • 09/09/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/09/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực