Quyết định 21/2015/QĐ-UBND

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND về quy định mức trần thù lao công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng tổ chức hành nghề công chứng Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 21/2015/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 22 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG VÀ CHI PHÍ CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Công chứng;

Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức trần thù lao công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

STT

NỘI DUNG

MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG

I

Soạn thảo và đánh máy hợp đng, giao dịch:

ng/trường hợp)

1

Hợp đng kinh tế, thương mại, đu tư, kinh doanh

300.000

2

Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản

200.000

3

Hợp đng chuyn nhượng, tặng cho quyn sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất

150.000

4

Hợp đng chuyn nhượng, tặng cho quyn sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất

150.000

5

Hợp đng chuyn đi quyn sử dụng đt nông nghiệp

150.000

6

Hợp đng mua bán, tặng cho tài sản khác, góp vn bng tài sản khác

150.000

7

Hợp đng thế chp tài sản, cm ctài sản, bảo lãnh tài sản

150.000

8

Hợp đng thuê quyn sử dụng đt, thuê nhà ở; thuê, thuê lại tài sản

150.000

9

Hợp đng mua bán, tặng cho xe ô tô

100.000

10

Hp đng vay tin

100.000

11

Văn bản thỏa thuận về tài sản của vợ chng

100.000

12

Di chúc

100.000

13

Hợp đng ủy quyn

100.000

14

Hợp đng, giao dịch khác

100.000

15

Hợp đng mua bán, tặng cho xe máy

50.000

16

Hợp đng hủy bỏ hp đng, giao dịch

50.000

17

Hợp đng sửa đi, b sung hp đng, giao dịch

50.000

18

Văn bản từ chi nhận di sản

50.000

19

Giy ủy quyn

50.000

II

Đánh máy, sao chụp văn bản (Đi với trường hợp người yêu cầu công chứng đề nghị):

(đồng/trang)

1

Đánh máy văn bản (trang A4)

5.000

2

Sao chụp văn bản (trang A3)

1.000

3

Sao chụp văn bản (trang A4)

500

III

Dịch giy tờ, văn bản:

ng/trang)

1

Dịch từ tiếng nước ngoài sang Tiếng Việt:

 

 

Dịch từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt

120.000

 

Dịch từ tiếng nước ngoài khác sang Tiếng Việt

150.000

2

Dịch từ Tiếng Việt sang tiếng nước ngoài:

 

 

Dich từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh

120.000

 

Dịch từ Tiếng Việt sang tiếng nước ngoài khác

150.000

IV

Các việc khác liên quan đến công chứng:

ng/trường hợp)

1

Sao lục h

50.000

2

Công b di chúc

150.000

V

Công chứng ngoài trụ sở:

Ngoài việc phải chi trả chi phí tại các mục I, II, III, IV Điều này (nếu có), trường hợp người yêu cầu công chứng yêu cầu thực hiện việc công chứng ngoài trụ sở của tchức hành nghcông chứng là người già yếu, không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tchức hành nghề công chứng thì phải trả thêm:

(đồng/trường hợp)

1

Trong phạm vi dưới 10 km

200.000

2

Trong phạm vi từ 10 km đến 50 km

300.000

3

Trong phạm vi trên 50 km

Nếu mức thu trên không đủ thanh toán tiền tàu xe, tiền lưu trú và các chi phí khác thì người yêu cầu công chứng và tchức hành nghề công chứng thỏa thuận thêm mức thu phù hợp theo quy định.

500.000

Điều 2. Quy định mức trần chi phí chứng thực tại Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam (trong trường hợp người yêu cầu chứng thực đề nghị) như sau:

1. Đánh máy giấy tờ, văn bản (trang A4): 5.000 đồng/trang.

2. Sao chụp văn bản (trang A3): 1.000 đồng/trang.

3. Sao chụp văn bản (trang A4): 500 đồng/trang.

Điều 3. Trách nhiệm của các tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

1. Trách nhiệm của các tổ chức hành nghề công chứng:

a) Các tổ chức hành nghề công chứng xác định mức thù lao cụ thể đối với từng loại việc không vượt quá mức trần thù lao công chứng quy định tại Điều 1 Quyết định này và niêm yết công khai tại trụ sở.

Tổ chức hành nghề công chứng thu cao hơn mức trần và mức thu đã niêm yết thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm giải thích rõ cho người có yêu cầu công chứng về thù lao công chứng.

2. Trách nhiệm của Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn căn cứ tình hình thực tế ấn định mức chi phí chứng thực nhưng không vượt quá mức trần chi phí chứng thực quy định tại Điều 2 Quyết định này và niêm yết công khai tại trụ sở.

Điều 4. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện thu, chi thù lao công chứng và chi phí chứng thực theo quy định tại Quyết định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Website Chính phủ;
- VPUB: LĐVP, NC;
- Như Điều 5;
- Đài PT-TH, Báo Hà Nam, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NC(H).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2015
Ngày hiệu lực02/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng tổ chức hành nghề công chứng Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 21/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng tổ chức hành nghề công chứng Hà Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu21/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýNguyễn Xuân Đông
        Ngày ban hành22/09/2015
        Ngày hiệu lực02/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 21/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng tổ chức hành nghề công chứng Hà Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng tổ chức hành nghề công chứng Hà Nam

            • 22/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực