Quyết định 21/2017/QĐ-TTg

Quyết định 21/2017/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 21/2017/QĐ-TTg hạn mức trả tiền bảo hiểm đã được thay thế bởi Quyết định 32/2021/QĐ-TTg hạn mức trả tiền bảo hiểm và được áp dụng kể từ ngày 12/12/2021.

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2017/QĐ-TTg hạn mức trả tiền bảo hiểm


THỦ TƯỚNG CHÍNH PH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2017/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ HẠN MỨC TRẢ TIỀN BẢO HIỂM

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật bảo hiểm tiền gửi ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 68/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành Luật bảo hiểm tiền gửi;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về hạn mức trả tiền bảo hiểm.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về hạn mức trả tiền bảo hiểm theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật bảo hiểm tiền gửi.

Điều 2. Đối tưng áp dụng

1. Người được bảo hiểm tiền gửi.

2. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

3. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi.

4. Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi.

Điều 3. Hạn mức trả tiền bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa là 75.000.000 đồng (bảy mươi lăm triệu đồng).

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 8 năm 2017.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươ
ng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2). XH

THỦ TƯỚNG
Nguyễ
n Xuân Phúc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2017/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2017/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2017
Ngày hiệu lực05/08/2017
Ngày công báo27/06/2017
Số công báoTừ số 467 đến số 468
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/12/2021
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2017/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 21/2017/QĐ-TTg hạn mức trả tiền bảo hiểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 21/2017/QĐ-TTg hạn mức trả tiền bảo hiểm
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu21/2017/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Xuân Phúc
       Ngày ban hành15/06/2017
       Ngày hiệu lực05/08/2017
       Ngày công báo27/06/2017
       Số công báoTừ số 467 đến số 468
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/12/2021
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 21/2017/QĐ-TTg hạn mức trả tiền bảo hiểm

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2017/QĐ-TTg hạn mức trả tiền bảo hiểm