Quyết định 21/2017/QĐ-UBND

Quyết định 21/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2016/QĐ-UBND quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 02/2016/QĐ-UBND thủy lợi phí tiền nước Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2017/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 08 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2016/QĐ-UBND NGÀY 13/1/2016 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU THỦY LỢI PHÍ, TIỀN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Luật phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 280/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức giá tối đa sản phẩm, dịch vụ và công ích thủy lợi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 52/TTr-SNN ngày 26/4/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 13/1/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Lý do: Nội dung Quyết định này không còn phù hợp với Luật phí và Lệ phí và Thông tư 280/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng BTài chính quy định mức giá tối đa sản phẩm, dịch vụ và công ích thủy lợi.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên dịch vụ thủy lợi Bình Phước; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày 10 tháng 5 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục KTVT (B
Tư pháp);
- TT. TU; TT.HĐND tỉnh;
-
UB MTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TT Tin học-Công báo;
- Như Điều 2;
- LĐVP, Phòng: KTN;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2017
Ngày hiệu lực10/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 02/2016/QĐ-UBND thủy lợi phí tiền nước Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 21/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 02/2016/QĐ-UBND thủy lợi phí tiền nước Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu21/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành08/05/2017
        Ngày hiệu lực10/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 21/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 02/2016/QĐ-UBND thủy lợi phí tiền nước Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 02/2016/QĐ-UBND thủy lợi phí tiền nước Bình Phước

            • 08/05/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/05/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực