Quyết định 21/2017/QĐ-UBND

Quyết định 21/2017/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định 21/2017/QĐ-UBND ban hành hệ số điều chỉnh giá đất Vĩnh Long đã được thay thế bởi Quyết định 05/2019/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2017/QĐ-UBND ban hành hệ số điều chỉnh giá đất Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2017/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai, ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất thuê mặt nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 309/TTr-STC ngày 03 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng p dụng

Quyết định này Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017, để xác định giá đất cụ thể áp dụng đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d, Khoản 4 Điều 114, khoản 2, Điều 172 và Khoản 3, Điều 189 của Luật Đất đai; Điều 18, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; điểm c, khoản 3, Điều 3, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; khoản 5, Điều 4, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất thuê mặt nước.

Điều 2. Hệ số điều chỉnh giá đất

· Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất ở áp dụng cho khu vực

· Các phường thuộc thành phố Vĩnh Long là 1,2 lần.

· Các xã thuộc thành phố Vĩnh Long, các phường thuộc thị xã Bình Minh và các thị trấn thuộc huyện là 1,1 lần.

· Khu vực còn lại là 1 lần.

· Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ; đất thương mại dịch vụ, p dụng cho các khu vực nêu tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều này,p dụng theo Hệ số điều chỉnh giá đất tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều này.

· Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất nông nghiệp p dụng chung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long là 1 lần.

Điều 3. Nguyên tắc xác định giá các loại đất theo Hệ số điều chỉnh giá đất

Giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các trường hợp quy định tại Điều 1, Quyết định này được xác định cụ thể như sau:

Giá đất theo Hệ số điều chỉnh giá đất

=

Giá đất trong bảng giá do UBND tỉnh quy định

x

Hệ số điều chỉnh giá đất

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017 và được đăng công báo tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4 (để thực hiện);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo);
- TT.TU và HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để báo cáo);
- CT và PCT. UBND tỉnh (để chỉ đạo);
- Tòa án ND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Sở Tư pháp (để kiểm tra);
- BLĐ . VP.UBND tỉnh (để theo dõi);
- Báo Vĩnh Long (đăng báo);
- Trung tâm Công báo t
ỉnh;
- Các Phòng Nghiên cứu-thuộc VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, 4.08.05.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2017
Ngày hiệu lực01/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2017/QĐ-UBND ban hành hệ số điều chỉnh giá đất Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 21/2017/QĐ-UBND ban hành hệ số điều chỉnh giá đất Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu21/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýLê Quang Trung
        Ngày ban hành16/08/2017
        Ngày hiệu lực01/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2019
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 21/2017/QĐ-UBND ban hành hệ số điều chỉnh giá đất Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2017/QĐ-UBND ban hành hệ số điều chỉnh giá đất Vĩnh Long